GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ٚزرٛيؤ
 ,
ن
ٜ 
يزبٙؼآ َ
 ,
«
ا يٙٔ ـ 
ٝٔرٚسِؤ
 ,
ا
 ٝٔرٚسِؤ
»
.
 
چ
 ِٝؤ
ة ٚسضٚز
ٛسٛسرٛيؤ

«
ا يٙٔ ـ 
ٝٔرٚسِؤ
 ,
ا
 ٝٔرٚسِؤ
»

يسئز ٚزٚز ٗيرِرئي ٛث
 ,
ن
ٜ
ا ُيث ّٝئا َ 
يسئز ٚزؤ

يّيز
 ,
ي ،ٚزٚا
يسئز ٚزؤ
 ,
«
ا يٙٔ ـ
ٝٔرٚسِؤ
 ,
ا
 ٝٔرٚسِؤ
»
 .
 
ي ٛ٘ٛث
ن ةٚرٚؤ
ٜ 
َ
ٚسسٛث رِ
 ,
ٚسسٛس رلاضٛل ازرلالازٛث
 .
شاز ـ غاز
 ,
يسسآ قلاٛل ٝطئٔ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
53 
www.turuz.com
 
 
«
ا يٙٔ ـ 
ٝٔرٚسِؤ
 ,
ا
 ٝٔرٚسِؤ
»

٭٭٭
 
ز رئٚ جٌٛ
بضٚرٚز ٛث ْٚزؤ
 ,
ي
 يؤ
ٝٙٔ رئٚ جٌٛ يسير٘بس
 .
ن
ٜ
ٓيسبث يِ 
 ,
ٓيچئو ِٛٛي
 ,
ي
 يؤ
ٝٙٔ رئٚ جٌٛ يسير٘بس
 .
 
ِْٛٚا ٓئي ٗٔ ازرٛث بٕيٛل
 ,
ٓيسيز ٕٝٙئا
 ,
ِْٛٛل بٕٙيس
 .
ٕٝ٘ ّٝ٘ٛيٚز
 ,
ِْٛٛي ُيچآ
 ,
ي
 يؤ
ٝٙٔ رئٚ جٌٛ يسير٘بس
 .
 
ْ ٝييجٙيّيٌ رلاِٛي قازٚا
 ,
ا
 زؤ
ا
يٛجٌِ٘ٛٛ ٖٛٔٚزؤ
 ٜ
ْ
 .
ا ٖٛؼّٛ٘ٛؼرٛي
ْ ٝييج٘ ٜريؤ
 ,
ي
 يؤ
ٝٙٔ رئٚ جٌٛ يسير٘بس

٭٭٭
 
ٖاسضاز ـ ٖاسؼاز يسٌّ سس ريث
 ,
زبِٕٚا ن ٕٝچئو ٖزرِرئي ٛث
 .
يسئز رلاِٛي
 ,
يسئز رلاِبي
 ,
زبِٕٚا ن ٕٝچئو ٖزرِرئي ٛث
 .
 
ةٛورٚا رِّ ٝو
 ,
يسضلازٛٙيٛث
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
54 
www.turuz.com
 
 
تيسيل رلازرٛل
 ,
يسضلازٚزٛل
 .
يسضلازٛجدٛس يرلالٚريٛل
 ,
زبِٕٚا ن ٕٝچئو ٖزرِرئي ٛث
 .
 
ْٛضٛل
 ,
بٙيؼاز ُو زييبل
 ,
بٙيؼارٛس ٗيطيِٕبل هس

ا جٌٛ َآ
بٙيؼبٙيبج ير
 ,
زبِٕٚا ن ٕٝچئو ٖزرِرئي ٛث

٭٭٭
 
ٜسّئث جٙيّيل
 ,
ٜسِا بيبد
 ,
ن ٝچئ٘
ٜ
 جٌٛ يسريي يِ 
ا
ر
 .
ٖازبذرآ ٜبٌ
 ,
ة ٜبٌ
ٖزرٛيؤ
 ,
 جٌٛ يسريي يِ ٝو ٝچئ٘
ا
ر

 
ٖز يشّير٘ يز ٜرشيس رئي
 ,
ٝطئٔ
 ,
ٖسيسرٙطيو جبؼآ
 ,
يّ٘بل
 ,
ٖسيسريي ٝث قٛؼٛث
 ,
ن ٝچئ٘
ٜ
 جٌٛ يسريي يِ 
ا
ر

ي ٖبل ٗوربسبث ٚا
ِٝ٘ٛؤ
 ,
ٝٙيّئث ٖٛضٛل يزارچيس
 .
ٝٙيّئي غاز يسّيرٛئچ شٛل
 ,
 جٌٛ يسريي يِ ٝو ٝچئ٘
ا
ر

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
55 
www.turuz.com
 
 
ن
ٜ
ي يسذبث رِّ 
يّ٘بل ٚزؤ
 ,
ريزبيبل بي رٚسضٛل ٖبچٚا
 .
رلازرٛل
 ,
رلاضٛل
 ,
رلاِٛزٛٙيٛث
 ,
ريزبيبل بي رٚسضٛل ٖبچٚا
 .
 
رلاٚسذٚرٚز رلايِزب٘بل
 ,
رلايسري٘ريٚ رلاِٛزٛٙيٛث
 .
تيضلاريذب٘
 ,
رلايسريربو
 ,
ريزبيبل بي رٚسضٛل ٖبچٚا
 .
 
ي
 ٖٛيؤ
يرِ يٍّيس كيّيبي
 ,
ٜ زِٛٛث ـ زِٛٛث
يرٌِٛرؤ
 .
يرٌِٛزٌٛ زبٕذآ يسئز
 ,
ريزبيبل بي رٚسضٛل ٖبچٚا
 .
٭٭٭
 
ز ْٛضٛل بيبل ـ
ي ْٚزؤ
رشسؤ
 ,
خٛي ٓيٍيٙئ
 ,
َٚا ٓيؼبياز
 .
ٜرّٙيٍشيا ريسسبچ يٙٔ
 ,
خٛي ٓيٍيٙئ
 ,
َٚا ٓيؼبياز

ي٘اٚٛي ـ زرٛي ن ٜسٌ ن ٜسئٌ
 ,
ٌٝرضٚز رٞ
 ,
ي٘بثٚا رٞ

ي٘ازبل شٛل ٗيٙس ٓيِآ
 ,
خٛي ٓيٍيٙئ
 ,
َٚا ٓيؼبياز
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
56 
www.turuz.com
 
 
 
چٚا
 ,
ٖاسسِٛٛث
 ,
يشيا ٖسّئي
 ,
سشيطئا سس
ٜ
يسريٙٞ بي ٖ 

ريشئي ارٚا ٝجسئس يٙٔ
 ,
خٛي ٓيٍيٙئ
 ,
َٚا ٓيؼبياز

٭٭٭
 
ٓيرلا٘بي ٚا ٖازرلاؼاز يآ ـ
 ,
 ؟ئراٚ ٖلابس ازبي يٙٔ
ْبسآ ـ ْب٘آ
 ,
ٓيرلايجبث
 ,
 ؟ئراٚ ٖلابس ازبي يٙٔ
 
رلاللاٛث يآ
 ,
رلاجبٔبي يآ
 ,
رلاجارٛس ُيچ ٖبضاسّيملبل
 .
ي غاز
ي يِ ٜزٚؤ
رلاجبؼآ يؤ
 ,
 ؟ئراٚ ٖلابس ازبي يٙٔ
 
بدبچ ـ بدبچ زئٌ حبچ ،هِٛو
 ,
ي
 زؤ
ي يٕيضبي
ربدآ رٛسؤ
 .
ي
 رؤ
ٖبدبس قاسذٛس ّٕٝيٙٔ
 ,
 ؟ئراٚ ٖلابس ازبي يٙٔ
٭٭٭
 
ّٝئث ٖازربٞ رلازِٛٛث يآ
 ,
سيٙيسريٌّ بسرٛي ـ بسرٛي
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
57 
www.turuz.com
 
 
صيؼبي لاربل ٜززٛ٘ٛوٛي
 ,
سيٙيسريٌّ بسرٛي ـ بسرٛي
 .
 
خٛي سيٕييئٌ
 ,
خٛي سيٕييئي
 ,
خٛي سيٙيّيز
 ,
خٛي سيٕييئز
 .
خٛي سيٙيٛئا اسلبجٛث ريث
 ,
سيٙيسريٌّ بسرٛي ـ بسرٛي
 .
 
ز
 زٛ٘ٛسثٛ٘ؤ
ب٘ٛضٛل ُئي
 ,
ا يسٌّ اربٞ
ب٘ٛضٛذ زؤ
 .
ٝٙيطيٙئا
 ,
ب٘ٛضٛذٛي
 ,
سيٙيسريٌّ بسرٛي ـ بسرٛي
 .
٭٭٭
 
راٚ يجيريآ يىيا ِٖٛٛي
 ,
ريس٘اريسسبچ
 ,
ريس٘ارييآ
 .
يسيا قبيآ ٖٛ٘ٛچِٛي َٛي
 ,
ريس٘اريسسبچ
 ,
ريس٘ارييآ
 .
 
يؽيّيريآ
 ,
ي
راٚ ٛضٚرؤ
 ,
راٚ ٛضٚرٛي بضاز ـ بؼاز
 .
راٚ يطيرئي شٛذٛي ـ شٛذٛي
 ,
ريس٘اريسسبچ
 ,
ريس٘ارييآ
 .
ريسآ ارٛث ٖازرٚا يٙس
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
58 
www.turuz.com
 
 
ريسبچ ازرٛي ٖ ٜسئٌ شاٚبي
 .
يسآ رٟو ٗيٌ ّٝيز َٛي
 ,
ريس٘اريسسبچ
 ,
ريس٘ارييآ
 .
٭٭٭
 
رٚزٛس
 ,
رٚززٚا
 ,
ريز يبي
 ,
ريز صيل
 ,
ٓيٌ ٜرٚا زٛث
 ,
ٓيضبث ِٛزٚا
 .
بؼِٛزٛس٘ٛس ريىچ يٙٔ
 ,
ٓيٌ ٜرٚا زٛث
 ,
ٓيضبث ِٛزٚا
 .
 
رييبٕطيدبي ٝٙيريث ريث
 ,
ريضلابذبي
 ,
رييبٕطيدربچ
 .
رييبٕطيدربل ٜسىيِ ٗيشچ
 ,
ٓيٌ ٜرٚا زٛث
 ,
ٓيضبث ِٛزٚا
 .
 
يس يشّيچيد
 ,
س
رٚسِٛث ٚزؤ
 ,
رٚسِٛي يىيا اسميِراٚ ريث
 .
ريسؼبس يريث
 ,
رٚسِٛس يريث
 ,
ٓيٌ ٜرٚا زٛث
 ,
ٓيضبث ِٛزٚا

٭٭٭
 
زٚسٌ٘ٛ ـ ٝجئٌ
 ,
شازربل ـ يجبث
 ,
ريٌّ يريث
 ,
ريسئٌ يريث
 .
يآ ٖارازْٛس صٌ٘ٛ ِٛزٚا
 ,
ريٌّ يريث
 ,
ريسئٌ يريث
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
59 
www.turuz.com
 
 
ي بضٛل ِٖٛ٘ٛٛي زٛس
ٚزؤ
 ,
ٗيرئي
 ,
ي
ٚزٚا يىيا ٖٛيؤ
 .
يجئٌ ٗيٙيطيٌّ
 ,
يسئس
 ,
ريٌّ يريث
 ,
ريسئٌ يريث
 .
 
ريريچ شازربل
 ,
ريسبث يجبث
 ,
ريسرآ يضبي ُيا ريث ٜسٌ٘ٛ
 .
ريزبيٚا ٌٖٛ
 ,
ريريسبي يآ
 ,
ريٌّ يريث
 ,
ريسئٌ يريث
 .
٭٭٭
 
رّيزريچئو ٖ س٘ ٜزٚز ريث
 ,
بضٛل بيبل رلايسسآ شاز
 .
رلايسِبس يبٞ
 ,
رّيسئز يٛٞ
 ,
بضٛل بيبل رلايسسآ شاز
 .
 
يرلالبذرٛل
 ,
يرِ هورٚا
 ,
يرِ يطيز
 ,
يرِ هورئا
 .
سيسِا
 ,
ن سيسّيز
 ٜرٚؤ
 
ن
 
يرِ
 ,
بضٛل بيبل رلايسسآ شاز
 .
 
بيبد ٖٛؼٛي ٜسٙيرِّا
 ,
بياربٞ ـ يبٞ رّيزرئٚ جٌٛ
 .
ر
 ةٛضِٛٛوؤ
چ
ِٝؤ
 ,
بيبچ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
60 
www.turuz.com
 
 
بضٛل بيبل رلايسسآ شاز
 .
٭٭٭
 
ريسضبث ٝىئي
 ,
رٚسضٛث يچيا
 ,
ا
 ٌٝزؤ
رلا٘بسآ شاز ٝٙيس
 .
ريسضاز ٚزٚا
 ,
ا
يسضاز ٚزؤ
ر
 ,
ا
 ٌٝزؤ
رلا٘بسآ شاز ٝٙيس
 .
 
ز ٝشيا
ةٛ٘ؤ
,
ج٘ ّٝشيا 
ٜ
ن 
 ,
لاضٛل
 ,
ج٘ ّٝسٛج لازرٛل
ٜ
ن 
,
 
ج٘ ّٝسِٛ يٕيو رلاضاز
ٜ
ن 
,
 
ا
 ٌٝزؤ
رلا٘بسآ شاز ٝٙيس
 .
 
ي ٖاسِٛي يضاز
رِر ٜرٛسؤ
 ,
ا يرّ٘ ٝچئو
رِر ٜرٛسؤ
 .
رِر ٜريشيا شاز ريث ٌٖٛ رٞ
 ,
ا
 ٌٝزؤ
رلا٘بسآ شاز ٝٙيس

٭٭٭
 
بضٛل بيبل يزبٕسبچ شاز
 ,
رّيز ٕٝٙئا ٜرئي رلا٘ٚا
 .
يٙيرلاِٛي رّيسشئٌ زٚز
 ,
رّيز ٕٝٙئا ٜرئي رلا٘ٚا
 .
 
ريطٞ ـ ياربٞ
 ,
يٛو ـ سس
 ,
ٗيؼريل
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
61 
www.turuz.com
 
 
ٗيؽيسيل ٝچئ٘
 ,
ٗيؼزآ ٝچئ٘
 .
رلايسيا جآ
 ,
ٗيؼرآ ـ ٖٛؼرٛي
 ,
رّيز ٕٝٙئا ٜرئي رلا٘ٚا
 .
ٖ ٜززٚز صيٙئٌ رلاٚسضٚٚٛس
 ,
ٖاسيبچ يشِآ
 ,
ٖ ٜزسي٘ز ريث
 .
ٖ ٜز ٝجئٌ چٚا
 ,
ٖ ٜززٚسٌ٘ٛ چٚا
 ,
رّيز ٕٝٙئا ٜرئي رلا٘ٚا
 .
٭٭٭
 
يرلأازآ ؛يزراٚ سٙو ريث
 ,
ريزرّ٘ ٝيئٌ يسيرز َبٔ
 .
يّلبدبد نٛس
 ,
 سذ
ا
يّو ٝجِ

ريزرّ٘ ٝيئٌ يسيرز َبٔ
 .
 
ٖبضٛل يٙٞبٔ ٝشسٚا قبجٚا
 ,
ٖبضآ رلاؼاز يرلايٙٞبٔ
 .
ةٛضٛج يٕيو رلايبچ
 ,
ٖبضاز
 ,
ريزرّ٘ ٝيئٌ يسيرز َبٔ
 .
 
يسيرز رآ اسٙيرلاشِآ
 ,
ا ٛس
ٛسِٛؤ
 ,
ا
يسيريز ر
 .
يسازريذ ٓٞ
 ,
 ٓٞ
ا
يسيري
 ,
ريزرّ٘ ٝيئٌ يسيرز َبٔ
 .
٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
62 
www.turuz.com
 
 
ٓيرّ٘ ٝيئٌ يسيرز َبٔ ـ
 ,
ن ريث ٖازرٛث
ٕٛثٛضٚٚٛس چؤ
 ؟
ٜسٙيٕييئٌ يسيرز زرٛل
 ,
ن ريث ٖازرٛث
ٕٛثٛضٚٚٛس چؤ
؟
 
ٛورٚا قٛيٛس ٜسٙيرِزٚا
 ,
ي
 ٜسٙيرِزؤ
يشسيا
 ,
رٛث
ي
ٚ
 .
 قب٘ٛل ٜسٙيرّّيز
ا
يور
 ,
ن ريث ٖازرٛث
ٕٛثٛضٚٚٛس چؤ
 ؟
 
ٖاربشذآ رئي
 ,
ٖ ٜسٌ اٚٛي
 ,
ٖ ٜسئث رلاِٛي ٖاسٙيرلاچيل
 .
ٖبضآ رلاؼاز
 ,
ٖ ٜزٚا رلايبچ
 ,
ن ريث ٖازرٛث
ٕٛثٛضٚٚٛس چؤ
؟
 
٭٭٭
 
سيٍيا ٖ ٌّٝ لاضٛل بيبل
 ,
ا
رؤ
 ٜ
 ٖ
ن
ي ٛچؤ
هيطئ ٝٔرؤ
 .
ا ٗٔ
ن ريث ٜسٔٚزؤ
ٍٓ٘ٛچؤ
 ,
ا
رؤ
 ٜ
 ٖ
ن
ي ٛچؤ
هيطئ ٝٔرؤ
 .
 
رلا٘بسآ شاز يسيث ةٚٚٛل
 ,
چ
ٜسِؤ
,
رلا٘بسرٛي رآ ٜززٚز 
 .
رلاٛچٚٚا يآ
 ,
رلا٘بثٛچ يآ
 ,
ا
رؤ
 ٜ
 ٖ
ن
ي ٛچؤ
هيطئ ٝٔرؤ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
63 
www.turuz.com
 
 
 
ي خٛچ
ي٘بسرٛي َٛي نٛضٛٔرؤ
 ,
ي٘بسراز نٛي ٖس٘ٛوٛي شاز
 .
ي٘بسرٚا ٖبل ازرٛث ةٛسٛس
 ,
ا
رؤ
 ٜ
 ٖ
ن
ي ٛچؤ
هيطئ ٝٔرؤ
 .
٭٭٭
 
تيضلابذبي
 ,
رلا٘اريؼبث
 ,
ٖبيٚا
 ,
ٚزرٛضٚرٚٚ ٖبي ٛث
 .
تيربسٚا رآ
 ,
رّ٘ ٝچيث رٚا
 ,
ٖبيٚا
 ,
ٚزرٛضٚرٚٚ ٖبي ٛث
 .
 
ٜسِا بيبد
 ,
ازس٘بدبس شاز
 ,
ٜزرئي يريث
 ,
اسسآ يريث
 .
اسسلائا ريث يّ٘بل يىيا
 ,
ٖبيٚا
 ,
ٚزرٛضٚرٚٚ ٖبي ٛث
 .
 
يضاز ـ يؼاز ٚسضٕٛسٛس سس
 ,
ز يسطيِٕآ ٖبل
يضبث ـ ٛضؤ
 .
ا
 ِْٛؤ
ٓيريز ـ
 ,
يضب٘بي ـ رٛج
 ,
ٖبيٚا
 ,
ٚزرٛضٚرٚٚ ٖبي ٛث
 .
٭٭٭
 
ا جٌٛ
ٖاسضٛل بيبل ٚسضٚز ر
 ,
ٗيؼسيل ٝ٘ ٛث ـ
 ,
 ؟ريسضاٚبس ٝ٘

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
64 
www.turuz.com
 
 
يزلاياربٞ يرلاطئسيل
 ,
ٗيؼسيل ٝ٘ ٛث ـ
 ,
 ؟ريسضاٚبس ٝ٘
 
ا
َؤ
ٜ 
 ٗيرّ٘
تيشيا ييبس
 ,
ا
 ٛچِؤ
يچيث ـ
 ,
ا كيسيج
ةٛسؤ
 .
ازبل ـ ٖبل ٛث
 ,
ا
ٓيشيا ـ ِْٛؤ

ٗيؼسيل ٝ٘ ٛث
 ,
 ؟ريسضاٚبس ٝ٘
ٗي٘بياز ريث
 ,
ا
ٗييلاذبس َ
 ,
 «
 رٚٚ
»
ٗييلاللاٛل ي٘ ٝيئز 
 .
س ريث
ٓييئز زؤ
 ,
ٗييلاذْٛي سيس
 ,
ٗيؼسيل ٝ٘ ٛث
 ,
؟ريسضاٚبس ٝ٘
 
٭٭٭
 
ي ٛضٛل بيبل
ئبٞ ةٚرؤ
 ,
ا ةٛذرٛل ئبٞ
يزلاذبس َ
 .
رلاطيٕريسيل
 ,
رلاطيٕريربو
 ,
ا ةٛذرٛل ئبٞ
يزلاذبس َ
 .
 
ٛث
 ,
رٚسضٛل ٝ٘
 ,
ريسٕيچيث ٝ٘
 ,
ريز ٝ٘ شٛل ٛث
 ,
ريسٕيو ٛچِٛي
 .
ريسىيِريز بي
 ,
ا بي
رٚسِٔٛؤ
 ,
ا ةٛذرٛل ئبٞ
يزلاذبس َ
 .
 
 جٌٛ
ا
ا يسريچ ر
ٝٙيرّ٘ؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə