GivenName=TuruzYüklə 23,7 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/16
tarix17.04.2017
ölçüsü23,7 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

 ,
اسٙيسلائا رلاضاز ٚرٚز
 .
 
ةٛضٚز ؛ٖ ٝضٚز ارٛث
 ,
رلابل
 ,
رلابضٛٔٛي
 ,
رب٘لالبٕيبل
 .
لاٛي ٚزٚا يئض رٞ ازرٛث
 ,
اسٙيسلائا رلاضاز ٚرٚز

قبٙيٚا يزبي
 ,
ريؼآ يطيل
 ,
ي
سيؤ
 ٜ
 ٖ
ريؼبي زٚسِٚا ٜرئي
 .
ريٌ بيٛس حلا
 ,
ريؼبچ كيِبث
 ,
اسٙيسلائا رلاضاز ٚرٚز

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
92 
www.turuz.com
 
 
ي
رِٚسضٚرؤ
,
رّيسطيٛئس 
 ,
سيث
 
ٖٚرٛث يشسبي لا٘ٚرٛث
 .
تيضلابضٛل
 ,
رلاٚسِٚا ريث
 ,
ٖٚرٛث يشسبي لا٘ٚرٛثسيث
 .
 
ي٘لاؼٚا ي ٝث يس٘ ٝي ٝث سيل
 ,
ي٘بي ريث رٞ يزريسٙيسيا
 .
ز زٛث
يي ٝضؤ
 ,
ي٘بؼرٛي ربل
 ,
ٖٚرٛث يشسبي لا٘ٚرٛثسيث
 .
 
ريسجبجٔلاٚز ِٛٛي ٗيِآ
 ,
ريسج٘بمسيل ٚا ٝيئض ريث رٞ
 .
ريسيٌٛئس ٓٞ
 ,
ريسج٘بٙيا ٓٞ
 ,
ٖٚرٛث يشسبي لا٘ٚرٛثسيث

٭٭٭
 
كيرآ يزآ
 ,
ا
قٛسْٛس ٚزؤ
 ,
يٙيرلاذٛچ ريزاسِآ زآ
 .
يس٘بمطيِبچ
 ,
ز
هضٛيؤ
ٜ 
يس٘

يٙيرلاذٛچ ريزاسِآ زآ

ٖبرِبل بؼاز
 ,
ٖ ٜريشٌ ٚٚا
 ,
ٖ ٜريشيث ٌَٛ اسٙيؼبجٛل
 .
تيسو يرؼآ
 ,
ي زرز
ٖ ٜرٛسؤ
 ,
يٙيرلاذٛچ ريزاسِآ زآ
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
93 
www.turuz.com
 
 
 
 جٌٛ يزٛئس يسيل كيرآ
ا
ر
 ,
 ٛث ازرٛث يسِبس اٚٛي
ا
ر
 .
رٟس ريث ٚا
 ,
رٟس ريث ٛث
 ,
يٙيرلاذٛچ ريزاسِآ زآ

٭٭٭
 
ٝٙيٛئا سيل يسٌّ يچّئا
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل
 .
يسّيريشٌ صيؼبث ّٛذٛچ
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل
 .
 
ِٛٚز يِا رّيسطيٌّٕ
 ,
ِٛٚا آ ٛث رلايسطيٕدبس
 .
رِٛٚا يشسيا رِٛئا ٖاززٛث
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل
 .
 
رلا٘ٚا تيِآ َاربٔ صئج٘ٚا
 ,
رلايزلايٛٞ
 ,
رلايزربدآ
 .
راٚ ج٘بٙيا ّٝئث ازرٛث
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل

«
راريس يآ
»
 ٖاز ـ 
«
رآاز َبٔ
 »
ا  ـ
 ,
 «
رآاز َبٔ
 »
 ٖاز ـ
 «
 اسذٛس
»
ٜرئي 
 .
يسئي تيٌّ
 ,
ٜرٞ يسچيا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
94 
www.turuz.com
 
 
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل
 .
 
يربشِبد ـربد
 ,
يٌ ٜسث ـ رث
 ,
يسبذرآ ٓٞ
 ,
چ ٓٞ
 ٜرؤ
ي
ي
 .
ا
 ر
يسيٌٛئس
 ,
يٌ ٝشسيا سيل
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل
 .
 
يي ٝث ؛ٖبٔبض ـ
 ,
ريسٙيز يسيل
 ,
ريسٙئا ٜرئي يرلاير٘بس
 .
ا
ـر
يسٙيا رلا٘ٚا ريززاٚرآ 
 ,
ريسضاز ٚرٚز ٜزرئيرٞ سيل

٭٭٭
 
 ٗيٙيٌّ ٛث
ا
زيٍيا ير
 ,
ريس٘ ٜريشٌ جٙيٛئس ٗيٌّ
 .
يرؼآ ٚسِٚزٛ٘ٚا
 ,
يجآ
 ,
ريس٘ ٜريشٌ جٙيٛئس ٗيٌّ
 .
 
رٌّ ٗيٌّ
 ,
ز يرئٌ
سٕ٘ؤ
 ,
رارٚز بجٚا
 ,
سٕٙئا تيٙيس
 .
يسِلا ٌٖٛ چٚا كيرآ
 ,
سٕٙيز
 ,
ريس٘ ٜريشٌ جٙيٛئس ٗيٌّ

 جٌٛ
ا
ا لاسيل ر
ٚزرٛ٘ٛيؤ
 ,
يزريٙييئز رّ٘ ٜرئٚ سيل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
95 
www.turuz.com
 
 
يزريٙيٛئس ٖ ٜسئٌ ـ ٖ ٌّٝ
 ,
ريس٘ ٜريشٌ جٙيٛئس ٗيٌّ

٭٭٭
 
تي٘ ِٝ ٝىّيس
 ,
ٖبٔبض يسريچ
 ,
ٖٛسِٚا ٚرٚز يطيٌّ يْٛل
 .
ٖٛيٚز ـ ٖٛيٚز يجبؼآ َا
 ,
ٖٛسِٚا ٚرٚز يطيٌّ يْٛل
 .
 
رِٚسضٚرٛي قبضٚا ـ زاٚرآ
 ,
ي ّٝيا ٖبٔبض
رِٚسضٚرؤ
 .
رّيسٙيٛئس
 ,
ا
رّيسطيري
 ,
ٖٛسِٚا ٚرٚز يطيٌّ يْٛل
 .
 
يس٘ ِٝ ٝىّيس ٜزريث ٖبٔبض
 ,
يس٘ ِٝ ٝىّيو يِبملبس ـ چبس
 .
ي ـ ٚزٚا
ن ٚزؤ
يس٘ ِٝ ٍِٝؤ
 ,
ٖٛسِٚا ٚرٚز يطيٌّ يْٛل
 .
 
َاٚبل ٖ ّٝسس
 ,
َاٚبل ٖ ّّٝيز
 ,
اٚبس ِٛٚٚريمٙيز
 ,
َاٚٚا
 .
رٛؼٚا زٚا ريث
 ,
اٚبي زٚا ريث
 ,
ٖٛسِٚا ٚرٚز يطيٌّ يْٛل

٭٭٭
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
96 
www.turuz.com
 
 
ي ـ
ة يؤ
بٕيؼلاٛل رٚرٛيؤ
 ,
ا ي٘ ييآ غآ
ٗيي ٝٔرٚسِؤ
 .
ٗيسربدآ يٛل بسربدآ ٝ٘
 ,
ا ي٘ ييآ غآ
ٗيي ٝٔرٚسِؤ
 .
 
يرؼآ
 ,
ي يجآ
ريس٘ ٜرٛسؤ

ريس٘ ٜريشٌ رٌّ٘ٛ يشسيا
 .
ريس٘ ٜريشئي غارٛس ٖاس٘ٛس
 ,
ا ي٘ ييآ غآ
ٗيي ٝٔرٚسِؤ
 .
 
ريزاسلبيآ رلإيريسّيا
 ,
ريزاسلبثبل رٌّ٘ٛ اٚبي
 .
ن
 ّْٛ٘ؤ
ريزاسلبٕيٚز ٛ٘ٛث
 ,
ا ي٘ ييآ غآ
ٗيي ٝٔرٚسِؤ
 .
 
ي
 رّيؤ
ز ةٛسٛو ٖ ٜزسيث
ر٘ؤ

ربيٛيٛس ٌٖٛ
 ,
س زٚسِٚا
ر٘ؤ
 .
بسرٚٚ ٝسٌّ
 ,
ٝٙئي بسريي
 ,
ا ي٘ ييآ غآ
ٗيي ٝٔرٚسِؤ

٭٭٭
 
كي٘بطي٘از ٖلابي رِسيث
 ,
سٕئز ٖلابي ٝٙٔ ير٘بس
 .
ا ب٘لابي سيث
هيطيٕ٘ ٜريؤ
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
97 
www.turuz.com
 
 
سٕئز ٖلابي ٝٙٔ ير٘بس

ٛس راٚ
 ,
صٌ٘ٛ
 ,
رئي راٚ
 ,
هِٛو
 ,
ي رلا٘ٛث ٜزٚا ٗيسريچ
ن ٜرؤ
 .
ِٛٚز
 ,
هسا ـ هسا صيؼبي
 ,
سٕئز ٖلابي ٝٙٔ ير٘بس
 .
 
ا ٗٔ
ٜسٙس ٓيسدبس ٛٔٚزؤ
 ,
ٓير٘بس
 ,
ي رٛؼٚا ٜرئي
س٘ؤ
 ٜ
ر
 .
«
ي ٌٖٛ
س٘ؤ
ٜ 
ٓيزر
» 
ٜسٙو يسئز 
 ,
سٕئز ٖلابي ٝٙٔ ير٘بس
 .
 
ٓير٘بس
 ,
ا ٌٖٛ رٞ يٙس
ْٛيؤ
 ,
ٌْٛ٘ٛ ٓيٙٔ ٖ ٝسٙس
 ,
ي
ْٛيؤ
 .
ٛيٛو ـ يبٞ ٛث ٜزرئي زيطئا
 ,
سٕئز ٖلابي ٝٙٔ ير٘بس

٭٭٭
 
رّيو ٓيٙٔ يوازرٛث يآ ـ
 ,
تيي ٜز ٝٙٔ
 ,
ٗييبٕ٘ٛذٛس
 .
ْبسّيريي ٗٔ
 ,
ْبسلابثبچ
 ,
تيي ٜز ٝٙٔ
 ,
ٗييبٕ٘ٛذٛس
 .
 
ا
 زؤ
ا
ْبسِٚا رشيا ٜسٔٚزؤ
 ,
ْبسِٚا رسئٌ لايِٛٛي زٛس
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
98 
www.turuz.com
 
 
ا
ةِٛؤ

ْبسِٚا رشيث ٝٙئي
 ,
تيي ٜز ٝٙٔ
 ,
ٗييبٕ٘ٛذٛس

اس٘بطيربل ٜرس ٖبل ٗٔ
 ,
اس٘بطي٘از لازِٛٔٛٚا
 .
ا
 ِْٛؤ
ي
اسٕيطيسبي سسرؤ
 ,
تيي ٜز ٝٙٔ
 ,
ٗييبٕ٘ٛذٛس

٭٭٭
 
ي ٝ٘ يسلائا ٛث ـ
ريي ِٝزؤ

س
ؤ
ي
 ِٝ
ٓير٘بس
 ,
يؼبجلاٚا
 .
ارٛذ ـ اربي
 ,
ا
ٓيشيا ـ ِْٛؤ
 ,
س
ؤ
ي
 ِٝ
ٓير٘بس
 ,
يؼبجلاٚا
 .
 
ريسميضاربي رلاطيٕ٘اربي
 ,
ريسميطيربل يس ٝج٘ٛضٚز
 .
ا
 ِْٛؤ
ريسميطيدبي ٓيريز ـ
 ,
س
ؤ
ي
 ِٝ
ٓير٘بس
 ,
يؼبجلاٚا
 .
 
يّئا ةٚزٚا رِٛش٘ٚزٚا
 ,
يريز يربي
 ,
ا يربي
ِٛؤ
 .
يّئي زِازآ
 ,
يربل
 ,
يّئس
 ,
س
ؤ
ي
 ِٝ
ٓير٘بس
 ,
يؼبجلاٚا
 .
 
ْب٘بٔبض ٗٔ
 ,
ْبٙيشِآ َا
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
99 
www.turuz.com
 
 
ْبٙيسبل ٖٛس اسطي٘اربي
 .
ٖاسٙيزآ ُئا ْاريراِٛبي
 ,
س
ؤ
ي
 ِٝ
ٓير٘بس
 ,
يؼبجلاٚا

٭٭٭
 
بؼبٔبٙيٚا ٚسضٚز ٖبٔبض
 ,
ي بٙيٚا ـ بٙيٚا
 يؤ
ا
ي٘ ٜر
 .
يسسبٙيٚا َا
 ,
يسسبٙيٚا چيل
 ,
ي بٙيٚا ـ بٙيٚا
 يؤ
ا
ي٘ ٜر
 .
 
رِ ٝج٘ٛيٚز اسٙيجبؼآ
 ,
رّىيج ٗيٌّ
 ,
ا
 ٜ
ّٝي
 
ٝج٘
 
رِ
 .
رِ ٝج٘ٛضٚز اسٙيطيذبث
 ,
ي بٙيٚا ـ بٙيٚا
 يؤ
ا
ي٘ ٜر
 .
 
يزبٙيٚا خٛچ
 ,
يس٘ ّٝوٚرٛس
 ,
ز
 ٛضؤ
يسطيض
 ,
ن
يس٘ ّٝو ٜرٚؤ
 .
ن ٛ٘رٛث ـ يسؼآ
يس٘ ّٝوٛدؤ
 ,
بٙيٚا ـ بٙيٚا
 ,
ي
 يؤ
ا
ي٘ ٜر
 .
 
قازٚا ير٘بس
 ,
ٗيذبي ٖبٔبض
 ,
تيّيريي ٚا
 ,
ٗيميبث ريِبل
 .
ِٛٛذرٛل زٚا
 ,
ٗيميبي صيذبث
 ,
بٙيٚا ـ بٙيٚا
 ,
ي
 يؤ
ا
ي٘ ٜر


 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
100 
www.turuz.com
 
 
٭٭٭
 
يسّيسيطئا ٖاس٘بؼربي زٛث
 ,
يس يشّير٘ ٗي٘ ييآ غآ
 .
يسِبس ٛذرٛل بيبثٚا ـ ُئا
 ,
يس يشّير٘ ٗي٘ ييآ غآ

ٚسسٛس يٕيو
 ,
ٚزرٚٚ ٜرئي
 ,
يسريي ييئض ريث رٞ
 ,
يزريل
 .
س
ٚسوؤ
,
ر 
ٚسوؤ
 ,
يزربي ةِٛٛي
 ,
يس يشّير٘ ٗي٘ ييآ غآ
 .
 
اسشِآ قبيآ يسِبل ٖبٔبض
 ,
ٖاسسلائا ـ ُئا يسضبل ئبٞ
 .
اسسبچ بٞ ربچ يزربي ريؼبث
 ,
يس يشّير٘ ٗي٘ ييآ غآ
 .
 
 جٌٛ
ا
يٙيؼبثبل يسسو ر
 ,
يٙيؼبيآ يزريل ةٚرٚٚ
 .
يٙيؼلايٚا سي٘ز ٚسسٛس
 ,
يس يشّير٘ ٗي٘ ييآ غآ

٭٭٭
 
ا
 ِْٛؤ
يسي ٜزٚا زٚا ّٝيا
 ,
 يىيا ٖ ٝيئز ٖبل ـ ٖبل
ا
ٖ ٜر
 .
يزريطيسيز تيض ِٝرٛدٛس
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
101 
www.turuz.com
 
 
 يىيا ٖ ٝيئز ٖبل ـ ٖبل
ا
ٖ ٜر

 
رّيسطيٕشيا اسياربٞ ـ يبٞ
 ,
رّيسطئسيز يٙيريث ريث
 .
رّيسطيٕشئٌ بؼازٚا خٛچ
 ,
 يىيا ٖ ٝيئز ٖبل ـ ٖبل
ا
ٖ ٜر

يسطيٕ٘لا َآ لا٘بل رئي رٞ
 ,
يسطيٕ٘لاٛث بؼاردٛس ـ زٛس
 .
بيٛس
 ,
يسطيٕ٘لايٛل بٔٛل
 ,
 يىيا ٖ ٝيئز ٖبل ـ ٖبل
ا
ٖ ٜر

٭٭٭
 
ز يسشيث اس٘بسبث ٌٖٛ
شٛيؤ
 ,
ٜزرئي يسِبل ةٛضٚز ييآ
 .
يزاسّيچريذ ٛيٛٔٛس ُئث
 ,
ٜزرئي يسِبل ةٛضٚز ييآ
 .
 
 جٌٛ
ا
اس٘بيلا َبي ٛ٘ٚا ر
 ,
اس٘بيلاِٛي ٝٙيٛئا ٖٛس

اس٘بيلاِٛس ب٘بي تيِآ
 ,
ٜزرئي يسِبل ةٛضٚز ييآ
 .
 
يسريؼبث ٖٛس
 ,
صيراِٛبي ٖٛس
 ,
ٖٚرٛس ـ ٖٚرٛس
 ,
صيربل ـ صيربل
 .

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
102 
www.turuz.com
 
 
ز يز ٝٔريشٌ
ْٚزؤ
 ,
شٚرٚز
 ,
ٜزرئي يسِبل ةٛضٚز ييآ

٭٭٭
 
يس٘لاميجآ ٖاس٘ٛث ير٘بس
 ,
ي٘بثٚا ـ ُئا ٚسسٛس ٖٛؼٚٛچ
 .
يس٘بي ٝطئٔ
 ,
يسضاز سي٘ز
 ,
ي٘بثٚا ـ ُئا ٚسسٛس ٖٛؼٚٛچ

يسطيض رلايبچ
 ,
ٚسِٚا ٛس ـ ُئس
 ,
يسضاز رلاٛس
 ,
ي
ي ـ َؤ
ٚسِٚا َؤ
 .
ٚسضٚز ن ٝطٕيض
 ,
ٚسِٚا َٛو رئي
 ,
ي٘بثٚا ـ ُئا ٚسسٛس ٖٛؼٚٛچ
 .
 
رّّئس يسِآ ٛضٛل بيبل
 ,
رّّئي يسدبچ تي٘لازب٘بل
 .
ٜسّئس
 ,
رّّئا يسسبث ازٛس
 ,
ي٘بثٚا ـ ُئا ٚسسٛس ٖٛؼٚٛچ
 .
 
يضبث ييآ بؼبيآ دِبل
 ,
يطذبي ٖب٘آ
 ,
يطذبي ٖبسآ
 .
ي
 رّيؤ
ِٛٚا
 ,
يضب٘ رّّئا
 ,
ي٘بثٚا ـ ُئا ٚسسٛس ٖٛؼٚٛچ

٭٭٭
 
 جٌٛ
ا
ٜرِ ٝطئٔ ٚسضٚز ر
 ,

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
103 
www.turuz.com
 
 
ربشذآ ـ ربشذآ ٛضٛل بيبل
 .
ِٛٛي
 ,
يِبي
 ,
ز
ٛضؤ
 ,
يضاز
 ,
ربشذآ ـ ربشذآ ٛضٛل بيبل
 .
 
ي ٗيرز ـ ٗيرز
رلاللازٛث يؤ
 ,
ا ربل
رلاؼاز يشسبي ِٛٛسرؤ
 .
رلابيبل ررس
 ,
رلاللاٛث زٛث
 ,
ربشذآ ـ ربشذآ ٛضٛل بيبل

ٖ ٜسٙيسيرث ٗيؼاز ٓيچئو
 ,
ٖ ٜسٙيسيريث ٓيِآ غارٛس
 .
ا
ٖس٘ٛسِٛؤ
,
ٖ ٜسٙيسيريز 
 ,
ربشذآ ـ ربشذآ ٛضٛل بيبل

٭٭٭
 
يرلا َاربٔ
 ,
يرلا ييآ
 ,
ي
رؤ
ٚز
 ٖ
بٔرٚز
 ,
رورٚا ٖبسرٚز
 .
يرلا َبسربل
 ,
يرلا ٖٛؼزٛل
 ,
ي
رؤ
ٚز
 ٖ
بٔرٚز
 ,
رورٚا ٖبسرٚز
 .
 
سٕٙيز ـ سٕٙيز ربذآ رلايبچ
 ,
سٕٙئا ٜرئي رلاجبؼآ زٚز
 .
ي شٛل ازبسٛذٚا
سٕ٘ٚرؤ
 ,
ي
رؤ
ٚز
 ٖ
بٔرٚز
 ,
رورٚا ٖبسرٚز
 .
 

 اتآ
(
سوپئا ـ امئوپ
)
   
                                                          Söhrab Tahir                                                           
  
رلايزاي هجيؤگ
 
 
104 
www.turuz.com
 
 
ي٘ ٝچ ٝطئٔ ب٘بي ُيىچ
 ,
يٙٔ ٖاسِاز ٖبسٛث ٖ ٝسٙس
 .
يٙٔ سٕئي بٞاز شٛل ـ زرٛل
 ,
ي
رؤ
ٚز
 ٖ
بٔرٚز
 ,
رورٚا ٖبسرٚز

٭٭٭
 
ي ٌٖٛ
ٝطئٔ ازرٛث ريي ٝٔرؤ
 ,
رلاٚا ٖٛؽِٛس ٖ ٝشيث زٛسٌ٘ٛ
 .
قب٘ٛل ٌٝ٘ٛ يآ ريث ٜسّيا
 ,

Yüklə 23,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə