Humanitar və sosial fənlər departamenti Lİfe scienceYüklə 68,86 Kb.
tarix07.04.2017
ölçüsü68,86 Kb.
#13561
növüMühazirə

ХƏZƏR UNİVЕRSİTƏSİ
Humanitar və sosial fənlər departamenti

LİFE SCİENCE


(Universitə tələbləri üzrə fənn)

KURSUN PROQRAMI

Bu Proqram“Life science” fənni üzrə hazırlanmış, Xəzər Universitəsinin Elmi Şurasında təsdiq edilmişdir.


Kurs boyu sizə bələdçilik edəcəkbu sənədi, lütfən, diqqətlə oxuyun.
Fənnin tədris fоrması:

Mühazirə – 2 saat

Seminar məşğələ – 2 saat
Eyniləşdirmə
Fakultə: Humanitar və Sosial elmlər fakültəsi

Kredit: 3

Müəllim: Erkin Epikur oğlu Süleymanlı

Otaq:403


Telefon (+99455)6117740

Elektronpoçtünvanı:doctorerkin@yahoo.com

Həftəliktədrisvaxtı:çərşənbə axşamı, saat 15.10

Semestr:2013-ciil, yaz

Dərsin müddəti: 80 dəq.

Dərsliklər və materiallar:
ƏDƏBİYYAT siyahısı (əsas dərsliklər):


 1. Nəzəri ədəbiyyat
 1. Ümumi gigiyena. Dərslik. Professor M.A. Kazımovun. və  dosent A.M.Məmmədovun ümumi redaktorluğu ilə buraxılmışdır. Bakı.- 2007.- 480 səh.

 2. İ.Ə. Ağayev. X.N. Xələfli. F.Ş. Tağıyeva. Epidemiologiya. Dərslik.Bakı.- 2011- 352 səh.

 3. Ümumi psixologiya. Pedaqoji institutların tələbələri üçün dərslik. Petrovski A.A.. Nəşriyyat: Maarif, Bakı, 1982. Səhifə: 496.

 4. Azad Mirzəcanzadə. İxtisasa giriş Bakı.- Qanun.- 2010.- 432 s.

 5. Deyl Karnegi Dostu necə qazanmalı Bakı, Qanun  Nəşriyyatı, 2012 1. Əlavə dərslik və ədəbiyyat: 1. Gigiyena.. Qaboviç R.D.Poznanski A.. Nəşriyyat: Maarif, Bakı, 1975. Səhifə: 420.

 2. Ə.H. Vəliyev. İnfeksion xəstəliklər. Dərslik. Bakı.- 2009.- 768 s.
 1. İnternet saytları:
 1. http://wapfiles.az/oxu/Umumi/index.php?file=Siqaretin-ziyani.dat&kat=Muxtelif&view=2

 2. http://kooperasiya.wordpress.com/2011/09/19/siqaret-t%C9%99rgitm%C9%99yin-7-%C9%99n-m%C9%99shur-usulu/

 3. http://inkisafmerkezi.az/index.php?option=com_content&view=article&id=60:alkoqolizm&catid=46:aktual%20problemler&Itemid=80

 4. http://az.wikipedia.org/wiki/Alkoqolizm

 5. http://deyerler.org/69298-narkomaniya-v-arasdirma-1-ci-yazi.html

 6. http://narkomaniya.narod.ru/

 7. http://www.aids.az/

Praktik məşğələlər – seminarlar zamanı tələbə interaktiv təqdimatlar, müzakirələr, elmi diskussiyalar və internet materiallarından istifadə etməlidir. Bundan başqa, kurs Xəzər Universitəsi kitabxanasından mümkün olan tədris materiallarının istifadəsini məhdudlaşdırmır.


Məqsədlər:
Kursun ümumi məqsədi:

Insan orqanizminə mənfi təsir edən amillər, o cümlədən müasir dövrdə aktual tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlərin qarşısını almaq, təsirləri minimuma endirmək, onların nəticələrini aradan qaldırmaq. Life science fənninin tədris planı tələblərini ödəmək, tələbələrə həyatda uğurla yaşamaq və başqalarının da yaşaması üçün nəzəri bilikləri təlim etmək.Kursun əsas məqsədləri:

- Tələbəni akademikcəsinə dəstəkləmək, onların potensialları özlərinin başa düşməyin şanslarını yaxşılaşdırmaq.

- Tələbələr arasında kolletiv düçüncəni, elmə həvəsi, peşəkarlığa marağı gücləndirmək, dözümlülük (tolerantlıq) və hörmət (qarşılıqlı münasibət) şəraitini yaratmaqla, smestr ərzində mühazirə və məşğələlərdə iştiraklarını və qarşılıqlı təsiri həvəsləndirmək, təlim və tədrisin imkanlarını genişləndirmək.

- Life science fənnininəsas prinsiplərini, incəliklərini, sirlərini anlamaq, bu istiqamətdə bacarıqları inkişaf etdirmək.


Xülasə. Kursun - fənnin qısa məzmunu:Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə bir sıra tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlər mühüm aktuallıq kəsb edir. Bu problemlər müxtəlif amillərlə insan orqanizminə mənfi təsir edir. Bu amillərin qarşısını almaq, təsirləri minimuma endirmək, onların nəticələrini aradan qaldırmaq üçün, onların başvermə səbəbləri, təsirin risq amilləri, risq qrupları və s., habelə, təsirin nəticələri, fəsadları öyrənilməli, bu amillərin təsirinin profilaktikasının elmi-praktiki əsasları öyrənilir.
Nəticələr: Kursun sonunda tələbələr həyat bilgilərilə yaxından tanış olmalıdırlar;

  • Əsas həyat bilgilərini bilməli, onları tətbiq etməyi bacarmalıdırlar;

  • Həyatın əsas qanunauyğunluqlarını öyrənməlidirlər;

  • Müasir dövrdə aktual tibbi, sosial, mənəvi-əxlaqı problemlərlə mübarizə yolları və vasitələri öyrənilir.


İnkişaf etdirilən bacarıqlar:

- Analitik düşünmə, məntiqi təhlil.

- Polemik - tənqidi mühakimə;

- Təqdimat, esse, interaktiv müzakirə, müqayisə bacarığı;


Qiymətləndirmə (imtahan). Semestr ərzində bir imtahan olacaq. İmtahan vaxtları və keçirilmə yeri – otaqların nömrəsi sonradan elan ediləcək.

Biliyin qiymətləndirilməsi əsasən oxu materiallarının məzmunu üzərində qurulur


Qeyd 1: Fəallığa görə qiymət dərslərdə tələbənin şifahi və yazılı şəkildə iştirakına əsaslanır.
Davamiyyət və fəaliyyət - 10 %

Mövzular üzrə təqdimat - 20 %

Finalimtahan -70%

Ümumiball: - 100 %
Davamiyyət
Ümumi:

Tələbələr,tədrisinbirhissəsikimibütünmühazirəvəməşğələlərdəiştiraketməyəməcburdur.Obyektivsəbəblərəgörə - xəstəlik, ailədəbaşverənağıritkisivəb.dərssaatınıburaxmaqüçünxüsusiicazəalınmalıdır. Bundanötrüdekanatlığaxəbərverməktələbolunur.Ümumiyyətlə, tələbədənimtahangötürməküçünməqbulsayılandərssaatlarının 20%-dənçoxundanyayınmaqqadağandır.


Dərsəgecikməvəbaşqaproblemlər.

Əgərtələbə 10 dəqiqədənçoxdərsəgecikirsə, onasinfədaxilolmaqvəbaşqatələbələrinarahatetmək, tədrisipozmaqüçünimkanverilmir.Buna baxmayaraq, otələbəxüsusiicazəalmadan da ikincisaatadaxilolabilir.


Təqdimatlar

Məqbulsəbəblərdəntəqdimatlaiştiraketməyəntələbələrədekanlıqgələnhəftəəvəzləyicitəqdimatiştirakınıtəminedəbilər.


İmtahanlar

İmtahandanazadolmaqüçüntələbəimtahandanəvvəldekanvəmüəllimiləəlaqəyaratmalıdır.Səfərlər, kollektivgəzintilərvəidmanyarışları (əgərsiziştiraketmirsinizsə) kimisosialfəaliyyətlərüçünbəhanələrimtahandanüzürlüsəbələrəgörəazadolunmaqüçünicazələrəimkanvermir.Hərimtahandasuallarınçoxuaxırıncıimtahandanbəriəhatəedilənmövzuvəfəsillərdəngötürüləcək.Ancaqbəzisuallarəvvəlkimövzuvəfəsillərdəndüşəbilər.Bu, tələbələrinfənnin - kursunmüxtəlifmərhələlərindəiştirakını, ötürülənbiliyindayanıqlıvəəhatəliyinitəminedəcək.


Geri götürmə (müvəffəqiyyətsizliyəuğramaq):

Bu kursXəzərUniversitəsininqiymətləndirəntəlim-tədrissiyasətiniciddiizləyir.Beləliklə, tələbəminimum tələblərikeçməküçünənazı60ballqazanmalıdırki, normal biliklərimənimsədiyinisübutetmişolsun.Bubaldanaşağıqiymətisəmüvəffəqiyyətsizliyəuğramaqsayılır.Belətəqdirdətələbənövbətimüddətdəkursuvəyailitəkrarlamlıdır.


Aldatmaq:

Aldatmayoluyla, köçürmə,yaxudbaşqaplagiatformadafəaliyyətlərimtahanlarınnəticələrinirəsmisurətdətanınmamasınasəbəbolacaq.Tələbə 0(sıfır)ballıavtomatikalanhalda, heçbirmüzakirəaparılmadanonunimtahannəticələriləğvediləcək.


Peşəkardavranışdirektivləri:

Tələbəsinifsaatlarıərzindəəlverişliakademikvəpeşəkarmühitiyaratmaqüçünçalışmalıdır. Səlahiyyətiolmayanmüzakirələrvəqeyri-etikdavranışciddiqadağanedilir.

Kursunmüvəffəqiyyətliqurtarmasıüçün, tələbələrdərsvaxtıərzindəmövzununaktivhissənigötürməli,müzakirələrzamanıbaşqalarındasualdoğurmalı,öyrənməyəmaraqoyatmalı, digərlərinindədiqqətinicəlbetməlidir.
Metodlarıöyrənməkvəöyrətmək

Bu kursaktiv, innovativtədrisprosesinidahaçoxqabardır.Esselərdədaxilolmaqla,mühazirələr, müzakirələr, təhlillər, vətəqdimatlariləəhatəolunur.
Kurs ərzində mühazirə və məşğələlərin siyahısı


Həftə

Mövzular

Saatlar

İstinadlar

Mühazirə

Məşğələ

1

Həyat bilğiləri fənnin predmeti, məqsəd və vəfifələri. Predmetə giriş.

2İnsan orqanizminə mənfi təsir edən amillər. Onların sistemləşdirilməsi.

22

İnsan orqanizminə mənfi təsir edən fiziki, kimyəvi, bioloji, ekoloji amillər.

2Həyat tərzi, yaşayış şəraiti, tibbi xidmətin səviyyəsi, onların insan orqanizminə təsiri.

23

Ədəb qaydaları

2Ədəb qaydaları

24

Siqaretçəkmə, alkoqolizm, narkomaniya:

səbəbləri, profilaktikası2Siqaretçəkmə, alkoqolizm, narkomaniya:

səbəbləri, profilaktikası


2
5

Cinsi yolla ötürülən infeksiyalar: QİÇS, virus hepatitləri

2QİÇS, virus hepatitləri: statistika, törədiciləri, yoluxma yolları, risq qrupları, profilaktikası
2
6

Ailə qurmaq. Həyat yoldaşı seçimində əsas meyarlar. Uğurlu ailə həyatının başlanğıc şərtləri.

2Ailə qurmaq. Həyat yoldaşı seçimində əsas meyarlar. Uğurlu ailə həyatının başlanğıc şərtləri.
2
7

Hamiləlik, ailə planlanması

2Hamiləliyingigiyenası, ailə planlanması
2
8

Abort: səbəbləri, zərurətin qiymətləndirilməsi,sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi. Kriminal abortlar: səbəbləri, profilaktikası

2Abort: səbəbləri, zərurətin qiymətləndirilməsi, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi. Kriminal abortlar: səbəbləri, profilaktikası
2
9

Ailə xəyanəti boşanmanın əsas səbəbi kimi. Ailəxəyanətininsəbəbləri, profilaktikası

2Ailə xəyanəti boşanmanın əsas səbəbi kimi. Ailəxəyanətininsəbəbləri, profilaktikası
2
10

Boşanmalar: səbəbləri, profilaktikası

2Boşanmalar: səbəbləri, profilaktikası
2
11

Erkənnigahlar: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

2Erkənnigahlar: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi,profilaktikası
2
12

Qadınzorakılığı:səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi, profilaktikası

2Qadınzorakılığı: səbəbləri, sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi,profilaktikası
2
13

Mənəvi-əxlaqi dəyərlər.

2Mənəvi-əxlaqi dəyərlər.

214

Qanqohumluğu:səbəbləri, profilaktikası

2Qanqohumluğu:sosial, dini, mənəvi, tibbi qiymətləndirilməsi

215

Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız müsbət)

2Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız müsbət)
2
16

Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız mənfi)

2Din: tibbi və mənəvi-əxlaqi aspektləri (yalnız mənfi)
2
17

FİNAL İMTAHANI


Yüklə 68,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə