İctimai fənlər” kafedrası Fənn: Etika SuallarYüklə 55,71 Kb.
səhifə1/12
tarix26.12.2016
ölçüsü55,71 Kb.
#3544
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

İctimai fənlər” kafedrasıFənn: Etika

Suallar

1. Əxlaq və mənəviyyat,onların insan davranışında rolu.

2. Etikanın qarşıya qoyduğu məsələlər.

3. Etikanın kateqoriyaları.

4. Etik analizin əsas problemi

5. Xeyir və Şərin insan həyatında rolu

6. Xeyir və Şərin fəlsəfi kateqoriya kimi mahiyyəti

7. Xeyirxahlıq və gözəlliyin vəhdətinin fəlsəfi mahiyyəti

8. Əxlaqi tərbiyənin mahiyyəti

9. Əxlaqi tərbiyyənin xüsusiyyətləri

10. İnsan təbiətində əxlaqilik və rasionallıq

11. Mənəvi tərbiyə insanın və insanlığın ən ali məqsədidir

12.Əxlaqi şüurun meydana gəlməsinə yanaşmada müxtəliflik: Naturalizmi, psixoloji yanaşma, sosioloji yanaşma, dini yanaşma

13. Əxlaqi şüura freydist və neofreydist yanaşma

14. Əxlaqi şüurun yaranmasının qlobal problemləri

15. Etika fəlsəfi elmdir

16. Dünya və insan haqqında elmlər ilə etikanın əlaqəsi

17. Əxlaq və hüquq

18. Əxlaq və pedoqoqika

19.Əxlaq, əxlaqi ənənələr və din

20. Əxlaq və siyasət

21. Əxlaq və elm, onların əlaqəsi

22. Əxlaqi şüurun spesifik xüsusiyyətləri

23. Əxlaqı şüurun strukturu

24. Həyatın mənasının mahiyyəti

25. Etik-əxlaqi anlayışda həyatın mənası

26. Qədim Hindistanda dini-etik təlim (caynizən, buddizm)

27. Konfusinin etik-siyasi görüşləri

28. Daosizmin etik prinsipləri

29. Zərdüştlükdə etik fikirlər

30. Miflərin və eposların etik mahiyyəti

31. Homerin İliada və Odesseya əsərlərində etik fikirlər.

32. Sokrat Avropa mədəniyyətində ilk əxlaqşünasdır

33. Sokratın elm və əxlaqi təlimi

34. Mütəfəkkir insanın yetişməsində əxlaq təliminin rolu

35. Etikanın tədqiqat obyekti

36. Sokratın yaratdığı məktəb “Meqariklər” “Evkipid” “Kinniklər” Diogen” yunanların irəli sürdükləri mərhəmət, uğur kimi əxlaqi kateqoriyaların genetikliyi və təbiiliyi prinsipi

37. Platonun kainat, dunya, “mütləq varlıq” haqqındakı fikirlərində mövcud varlıq və orada olan zülmə münasibət

38. Aristotel etik təlimin sistemləşdiricisidir

39. Qedonistlərin etikası

40. Stoiklərin etik prinsipləri

41. Skeptiklərin əxlaqi baxışları

42. Neoplatonistlərin əxlaqi təlimləri.

43. Avropa tarixində “Etik və xristian əxlaqı” bir sıçrayışdır

44. Xristian həyat tərzinin son məqsədi şər üzərində qələbədir

45. Allah mütləq xeyrin təcəllisidir

46. Xristianlığın ilkin formasında təzahur edən “Şər “baza məhdudluğu səbəbindən özü-özünu məhv etmişdir

47. Şərə qarşı mübarizədə “iztirabın” rolu

48. Günahların metafizik anlayışı

49. Günahın və şərin insan qəlbinə müdaxiləsinin dialektikası

50. Rus klassikləri N.V.Qoqolun və F.M.Dostoyevskinin əsərlərinda xristian əxlaqının inikası

51. İslamın əxlaq doktrinası

52. İslamda etik cərəyanlar

53. İnsan taleinin “Allah bütün dəyərlərin fövqündədir” düşüncəsi konsepsiyası

54. Allahdan kənarda nə xeyir, nə də şər mövcud deyil

55. İslamda etik fatalizm

56. İnsanın bütün davranış və hərəkətlərinin məsuliyyəti

57. İslamda günah anlayışı

58. Mütəzalilərin və qədərilərin əxlaqi dəyərlər və etka təlimləri

59. Sufizm etikası

60. Orta əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin etik görüşləri: (Ə.Bəhmənyar, N.Gəncəvi, M.Fizuli)

61. N.Tusinin əxlaqi görüşləri

62. N.Tusinin “Əxlaqi Nasiri” əsərinin mahiyyəti

63. İbn Xaldunun “Siyasətnamə” əsərində etikos

64. Nizamil Mülkün “Siyasətnamə” əsərində əxlaqi dəyərlər

65. Vərdişlər və ənənələrin etno-dini xarakteri və müsəlman həyatında onların tərbiyəvi mahiyyəti

66. M.C.Ruminin kamillik nəzəriyyəsi

67. İntibah humanizmi və onun etnik mənşəi (Cordano Bruno)

68. Nikola Makiavelli və onun “Məqsəd vasitəni tamamlayır” etik komsepsiyası

69.Tomas Morun “Bərabərlik” ideyası

70. Burjua əxlaqının yaranmasında Reformanın rolu.

71. Protestanlıgın əxlaqi ideyaları

72. Yeni dövrun skeptisizmi(P.Beyl, M.Monten)

73. Əxlaqi dəyərlərin kamilləşməsində əxlaqi idrakın rolu.(Helvetsi)

74. Sosial şəraitin əxlaqi dəyərlərin formalaşmasında rolu.(Hobba,J.Russo)

75. İctimai müqavilənin insan mənəviyyatının və şərəfinin qorunmasında rolu

76. Fransız maarifçilərinin Evdemonizmi və gedonizmi

77. Maarifçilər əxlaq haqqında

78. Klassik Alman filosoflarının etik görüşləri

79. İ.Kantın fransız maarifçilərinə tənqidi münasibəti

80. İ.Kantin imperativlik kateqoriyasının iki formula-təzahürü

81. İ.Kantın “İdarə azadlığı” fikrinin mahiyyəti

82. Kantın “insani borc” kateqoriyası

83. Əxlaqın tarixiliyi Hegel fəlsəfəsində

84. Zərurət və azadlıq, Xeyir və Şər Hegel fəlsəfəsinin əxlaqi formulasıdır.

85. Gerçək olan hər şey ağıla batandır.Kantın görüşləri ilə Hegel görüşlərinin müsahibə xarakteri

86. Freydin etik görüşləri. Şüur altı və qeyri şüuru proseslər və etik münasibətlər

87. E.Fromm və onun insanın dünyada yaşamasının iki şərti

88. F.Nitşe. Fövqəl insan əxlaqı

89. İnsanın öz taleyini seçmə problemi

90. Varlığa sahib olma, tərki dünyaçılıöa qalib gəlmə metodu

91. Tənhalığın qaçılmaz anları

92. Azərbaycan maarifçilərinin etik görüşləri: (A.Bakıxanov, M.F.Axundov, H.Zərdabi)

93. Molla Nəsrəddinçilərin əxlaqi-dini göruşləri: (C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir,O.F.Nemanzadə)

94. Vicdan şəxsiyyətin əxlaqının təzahürlərinin daxili nəzarət və imperativ nəzarətçisidir

95. Humanizm insana inam, şəxsiyyət azadlığı, xöşbəxtlik hüququ

96. Kütləvi davranış hallarında dəyərlərin və əxlaq normaların rolu

97. Əxlaqi mənəvi dəyərlər və qeyri şüuru davranışlar

98. Mərhəmətin və xeyirxahlığın prinsipləri

99. Həyatın qiyməti ən yüksək əxlaq prinsipidir

100. İnsan həyatı və ölüm əxlaq normaları fonunda

“Zərərli tullantıların idarə olunması” fənnindən imtahan sualları


1. Tullantı problemi və onun müasir vəziyyəti

2. Müxtəlif ölkələrdə bərk məişət tullantıları

3. Tullantıların ətraf mühitə təsiri

4. Tullantıların xarakteristikası

5. Tullantıların tərkibinin təqiqi və təsnifat mexanizminin hazırlanması

6. Tullantıların təhlükəsizliyi

7. Təhlükəlilik simvolları

8. Tullantıların idarə olunması sahəsində xarici ölkələrin təcrübəsi

9. Tullantıların inteqrasiyalı idarə olunması konsepsiyaları

10. Bərk tullantıların idarə olunması strategiyası

11. Tullantıların toplanması və çeşidlənməsi

12. Tullantıların toplanması, daşınması vəbelə proseslərə cəlb olunan qurğular

13. Tullantıların zərərsizləşdirilməsi

14. Tullantıların yerləşdirilməsi

15. Tullantıların beynəlxalq kodları

16. Tullantıların emal üçün çeşidlənməsi

17. Tullantıların emalı

18. İstehsalat tullantılarının mümkün istifadə istiqamətləri

19. Sənaye tullantılarının utilizasiyası

20. Radioaktiv tullantıların utilizasiyası

21. Tullantıların bioloji emalı

22. Tullantılardan enerjinin alınması

23. Tullantıların yandırılması

24. Bərk məişət tullantılarının yandırılması zavodları

25. Xlorla suyun zəərərsizləşdirilməsi

26. Ultra-bənövşəyi şüalarla zərərsizləşdirmə

27. Ozon ilə zərərsizləşdirmə

28. Gümüş ionları ilə zərərsizləşdirmə

29. Ultrasəs dalğaları ilə zərərsizləşdirmə

30. Elektroliz qurğuları

31. Reagentsiz zərərsizləşdirmə üsulları

32. Suyun yumşaldılması

33. Reaqentlə zərərsizləşdirmə

34. İonəvəzetmə(kationlama) ilə yumşaltma

35. Suyun şirinləşdiriliməsi və duzsuzlaşdırılması

36. Termiki üsulla duzsuzlaşdırma

37. Elektrokimyəvi üsulla şirinləşdirmə

38. Ekstransiya üsulu ilə ayırma

39. İonəvəzetmə üsulu ilə ayırma

40. Əks-osmos üsulu ilə şirinləşdirmə

41. Sudan dəmir ionlarının kənar edliməsi

42. Sudan manqanın kənar edilməsi

43. Sudan flüorun kənar edilməsi

44. Reagentlə flüorsuzlaşdırma

45. Süzmə üsulu ilə flüorsuzlaşdırma

46. Suyun flüorla zənginləşdirilməsi

47. Həll olmuş qazların sudan kənar edilməsi

48. Sudan radioaktiv maddələrin kənar edilməsi

49. Suyun sabitləşdirilməsi

50. İstehsalat tullantılarından təkrar istifadə edilməsi

51.Tullantıların müasir vəziyyəti

52.Tullantıların çeşidlənməsi

53.Tullantıların tərkibinin təsnifatı

54.Suyun xoşagəlməz iyinin yox edilməsi

55. Suyun xoşagəlməz dadının yox edilməsi

56.Reagent üsulu ilə yumuşaldılma

57.Suyun şirinləşdirmə üsulları

58.Suyun duzsuzlaşdırılma üsulları

59.Suyun xlorudma qabiliyyəti

60.Xlorlu əhəng məhlulu saxlanılan çənin həcmi

61.Ozon ilə zərərsizləşdirmə

62.Reagentlə yumuşaldılma

63.Sudan manqanın kənar edilməsi

64.Kimyəvi üsulla həll olmuş qazların sudan kənar edilməsi

65.Deqarater qurğuları

66.Sudan radioaktiv maddələrin kənar edilməsi

67.Çökdürmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

68.Koaqulyasiya üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

69.Süzmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

70.İonəvəzetmə üsulu ilə radioaktiv maddələrin sudan kənar edilməsi

71.Termiki üsulla duzların sudan kənar edilməsi

72.Ultrasəs dalğaları ilə zərərsizləşdirmə

73.Tullantıların yerləşdirilməsi

74.Tullantıların emalı

75.Radioaktiv tullantıların utilirasiyası

76.Tullantıların yandırılması

77.Tullantıların bioloji emalı

78.Tullantıların toplanması

79.Tullantıların daşınması

80.Tullantıların təhlükəsizliyi

81.Zərərsizləşdirilmə üsulları

82.Suyun xlorudma qabiliyyəti

83.Tullantı problemi

84.Tullantı probleminin müasir vəziyyəti

85.Tullantıların ətraf mühitə təsiri

86.Tullantıların xarakteristikası

87.Bərk tullantıların yandırılması

88.Suyun tərkibinin sabitləşdirilməsi

89.Elektroliz qurğuları

90.Suyun yumuşaldılması

91.İstehsalat tullantılarının təkrar istifadə edilməsi

92.Sudan manqanın kənar edilməsi

93.Əks-osmos üsulu ilə şirinləşdirilmə

94.Suyu radioaktiv maddələrdən təmizləyən süzgəclər

95.Tullantıların zərərsizləşdirilməsi

96.Sudan flüorun kənar edilməsi

97.Sənaye tullantılarının utilirasiyası

98.Tullantı prosesində cəlb edilən qurğular

99. Tullantıların təsnifatı

100.Tullantılardan enerjinin alınması


Ədəbiyyatlar

  1. A.Əzizov : Tullantiların inteqrasiyalı idarə olunması – Bakı-2013

  2. A.Kəngərli: Təbiət sularının təmizlənməsi və emalı – Bakı-1997Yüklə 55,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə