İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekiler


d) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmekYüklə 217,02 Kb.
səhifə4/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


d) Özel teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek ve takip etmeke) Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak

66) “Pro-natalist” (nüfusu artırıcı) politikadan “anti-natalist” (nüfus artış hızını sınırlayıcı) politikaya geçilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1946-1960
b) 1923-1946
c) 1960-1980
d) 1920-1923
e) 1980-2002

67) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kamu Hastaneler Kurumunun görevlerinden biri değildir?

a) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek
b) Ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği vermek

c) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek

d) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak

e) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak

68) Standartlaştırma, hareket ve zaman etüdü, sistematik seçim ve eğitim, parça başı ücret sistemi, fonksiyonel ustabaşılık önerileri hangi yönetim yaklaşımına aittir?

a) Durumsallık Yaklaşımı
b) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
c) Sistem Yaklaşımı
d) Genel Yönetim Yaklaşımı
e) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı


69) Temel ilkelerinden biri örgütü sosyal bir yapı olarak ele alan ve bu sosyal yapının insan merkezli olarak düzenlenmesi durumunda başarılı olunacağı temel varsayımına dayanması olan yönetim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı


b) Modern Yönetim Düşüncesi
c) Genel Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
70)
Hakkaniyet, personel istihdam istikrarı, takım ruhu gibi ilkeler aşağıdaki yönetim yaklaşımlarından hangisine aittir?

a) Genel Yönetim Yaklaşımı
b) Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c) Bürokratik Yönetim Yaklaşımı
d) Neoklasik Yönetim Düşüncesi
e) Modern Yönetim Düşüncesi

71) Cumhurbaşkanlığı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış olmak gerekir.
b) Cumhurbaşkanına TBMM dışından aday gösterilebilir.
c) Eğer varsa parti ile ilişiği devam edebilir.
d) Eğer varsa TBMM üyeliği sona erer.
e) Cumhurbaşkanlığı görev süresi beş yıldır.

73) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

a) Uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini almak veya aldırmak, riskli cenazelerin yurda girişine izin vermek.
b) Uluslararası önemi haiz halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti vermek.
c) Uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemlerini yürütmek, usul ve esaslarını belirlemek.
d) Ülkeye ithal edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.
e) Malî yılbaşında, sağlık resmi tarifesini belirlemek, bu gelirler ve diğer sağlık gelirleri ile para cezalarının tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, gelirlerinden ülke sağlık hizmetlerine katkı sağlamak

74) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta dönüşüm programında yer alan temalardan biri değildir?

a) Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma
b) Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları
c) Ortaöğretim müfredatının eğitim alanındaki yeni gelişmere göre düzenlenmesi
d) Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon
e) Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi

75) Aşağıdakilerden hangisi yönetim döngüsü içinde yer almaz?


a) Planlama
b) Koordinasyon
c) Denetim
d) Yönetilme
e) Teşkilatlanma

76) Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir?
a) 4
b) 5
c) 3
d) 2
e) 1


77) Aşağıdakilerden hangisi yönetimin özelliklerinden değildir?

a) İşbirliği Özelliği

b) Yetki Özelliği

c) Bireysel Özellik

d) Grup Özelliği

e) Koordinasyon Özelliği

78) Aşağıdakilerden hangisi Ağız ve Diş Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?


a) Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek.b) Tedavi edici diş hekimliği hizmetlerinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla mevcut hizmet birimlerini yönlendirmek. Hizmetleri izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihazların kaydını tutmak, açılması planlanan hastane, merkez, ünite birimlerinin mahalli etütlerini yaparak, ihtiyaçları planlamak, Bakanlığa göndermek.c) Koruyucu diş hekimliği hizmetlerini Bakanlık direktifleri doğrultusunda yönlendirmek, izlemek, değerlendirmek, personel ve tıbbi cihaz kayıtları ile istatistik bilgileri toplamak, ilgili şubelerle işbirliği yapmak


.
d) Toplum sağlığını etkileyen diş ve diş etlerine ait hastalıklarla ilgili epidemiyolojik araştırma çalışmaları yapmak, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek.e) Hayati önemi haiz ilaç ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.
79İl Sağlık Müdürlüğünde kara ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak hangi şube müdürlüğünün görevidir?
a) Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
b) Sağlık Araştırmaları Şube Müdürlüğü
c) Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü
d) Halk Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
e) Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

FİZYOLOJİ

1)Aşağıdaki şıklardan hangisinde fotoreseptörlerin duyar olduğu 3 temel renk doğru olarak verilmiştir?
a) Mavi-Sarı-Yeşil
b) Kırmızı-Yeşil-Mavi
c) Mavi-Mor-Kırmızı
d) Sarı-Kırmızı-Turuncu
e) Sarı-Yeşil

2)Merkezi sinir sistemi hangi yapılardan oluşur?


a) Beyin ve omurilik
b) Talamus ve hipotalamus
c) Duysal ve motor sinirler
d) Periferik sinirler
e) Somatik sinirler


3)Atriyumlar ile ventriküller dokuları ayıtan doku aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnterkale diskler


b) Sinoatriyal düğüm
c) Pürkinje lifleri
d) Anulus fibrosus cordis
e) His demetleri

4)Aşağıdakilerden hangisi düz kaslarda kalsiyum bağlayıcı olarak görev yapar?


a) Kalmodulin
b) Tropomiyozin
c) Aktin
d) Miyozin
e) Troponin

5) Aşağıda belirtilen yapıların hangisinde genel duyulara ait reseptörler yoğunluktadır?


a) Kulak
b) Dil
c) Göz
d) Deri
e) Buru
6)Aşağıdakilerin hangisi kalbin uyarı ve ileti sistemini oluşturan yapılardan değildir ?
A-)Sinoatriyal düğüm
B-)Atriyoventriküler düğüm
C-)Pürkinje hücreleri
D-)His demetleri
E-)Yarım ay kapakları7)Aşağıdakilerden hangisi AV DÜĞÜM için doğru bir ifadedir ?A-)Kalp kapaklarının hareketini kontrol eder
B-)Kanın Ventriküllere geri kaçmasını engeller
C-)Atriyumların kasılmasını sağlar
D-)Kalbin önder odağıdır
E-)SA Düğümden çıkan uyarının ventriküllere geçmesini sağlar.


8)- Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir ?
A-)Nabız sesi
B-)Ventrikül sesi
C-)Korotkoff sesleri
D-)Kalp kapağı sesleri
E-)Kalp sesleri

9)Aşağıda belirtilen damarlardan hangisi kapasitans damarlar olarak adlandırılır ?

A-)Sistemik kapillerler
B-)Sistemik venler
C-)Pulmoner kapillerler
D-)Pulmoner arterioller
E-) Sistemik arterler

10) Temel damar tipleri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak belirtilmiştir ?
A-)Atriyum ve ventrikül
B-)Kardiyak düz ve çizgili
C-)Arter,kapiller ve venler
D-)Afferent ve efferent
E-)Sistolik ve diyastolik

11) Nöromuskuler (sinir-kas) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?a) Adrenalin
b) Seratonin
c) Histamin
d) Asetilkolin
e) Noradrenalin

12) Aşağıdakilerden hangisi canlı yapının bir özelliği değildir?


a) Üreme
b
) Organizasyon
c) Sıcaklık
d) Metabolizma
e) Hareket

13- Hangisi zar glikoproteinlerinin görevidir?


a)Kanal görevi üstlenmek
b)Taşıyıcı olarak görev almak
c)Enzim olarak görev almak
d)İyon geçişlerinde görev almak
e)Homojenik yapı oluşturmak

14- Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin repolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?


a)Kalsiyum
b)Magnezyum
c)Klor
d)Sodyum
e)Potasyum

15- Hangisi pozitif feedback mekanizma ile düzenlenir?a)Kanın pıhtılaşması
b)Soluk sayısı
c)Kan şekeri
d)Kan basıncı
e)Vücut ısıs

16)- Hangisi kimyasal sinapslarinden değildir?

a)Nöronal impulsların ilk değerlendirme merkezidir
b)İki nöronun bağlantı bölgesidir.
c)İleti elektrikseldir
d)Kolaylaştırıcı etki oluşturabilir
e)Nöronlar arasındaki ileti nörotransmitterler ile sağlanır

17-Hücre zarının seçici geçirgen yapısı düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Zarın dış yüzeyinde karbonhidrat molekülleri bulunur.
b) Yağda çözünen maddeler zarı kolayca geçebilir.
c) Protein molekülleri suda çözünen maddelerin geçişini sağlar. Yanıtı araştır
d) Fosfolipid çiftkatlı tabakadan oluşur.
e) İyonlar fosfolipid tabakadan geçebilirler.18- Havadaki koku moleküllerinin uyardığı reseptörler hangi tip reseptörlerdir?

a) Kemoreseptörler
b) Mekanreseptörler
c) Termoreseptörler
d) Fotoreseptörler
e) Ağrı reseptörler

19)-Asansörde yolculuk eden bir kişi, asansörün yukarı ya da aşağı yöne hareket ettiğini hangi yapı ile algılar?


a) Sakkül
sakkül diyen var
b) Utrikül ben b diyorum ayrıca tüm doktorlar utrikül da hemfikir
c) Kupula
bu degil
d) Ampulla
buda degil
e) Üzengi üzengi
diyen var son karar sizin

20)Hangisi refleks yayı oluşturan bölümlerden değildir?


a)İcra organı
b)Uyaran
c)Merkez (sinaps)
d)Duyu organı
e)Efferent sini
21)- Hangisi dokuları dış etkenlerden korumak üzere özelleşmiş doku tipidir?a)Epitel doku
b)Kas doku
c)Bağ doku
d)Yağ doku
e)Sinir doku


22)- Gözde fotoreseptörlerin bulunduğu kısım hangisidir?

a)Retina
b)İris
c)Kornea
d)Sklera
e)Lens

23)Hangisi hücrede enerji (ATP) sentezinin gerçekleştiği organeldir?


a)Mitokondri
b)Lizozom
c)Çekirdek
d)Golgi aygıtı
e)Endoplazmik retikulum

24)-Hangisi ilerliyebilen bir potansiyeldir?


a)Aksiyon potansiyeli
b)Sinaptik potansiyel
c)Jeneratör potansiyel
d)Reseptör potansiyeli
e)Terminal plak potansiyeli
25)Hangisi kalp kasının özelliklerinden değildir?

a)Motor sinirlerle kontrol edilir.
b)Hücre dışı kalsiyumdan yararlanır.
c)Yapısal olarak çizgili kasa benzer
d)Hücreler arasında interkale diskler vardır
e)İstemli olarak kontrol edilmez

26)Hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir?a)Sinir ve endokrin sistemi
b)Sindirim ve Sinir sistemi
c)Dolaşım ve sindirim sistemi
d)Solunum ve üreme sistemi
e)Boşaltım ve dolaşım sistemi

26)- Serebellumun temel görevi hangisidir?a)Hareketlerin kontrolü
b)Duysal uyarıları toplamak
c)Homeostazisi düzenlemek
d)Bilinç düzeyi kontrolü
e)Görme fonksiyonu sağlanması

27)- Aşağıdakilerden hangisi normal kalpte oluşan seslerden biri değildir?

a) Semilunar kapakların neden olduğu ses
b) Atriyumlardan ventriküllere dolan kanın neden olduğu ses
c) Atriyumların kontraksiyonunun hemen ardından oluşan ses
d) Kalpten çıkan damarların gerilmesi ile oluşan ses
e Atriyo-ventriküler kapakların neden olduğu ses28)-Aşağıda kalp sesleri ile ilgili sıralanan önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Sağlıklı bir insanda 4 kalp sesi tanımlanmıştır.


b) 2. kalp sesi, 1. Kalp sesine göre daha tiz bir sestir.
c) Gençlerde 3. Kalp sesinin duyulması normal kabul edilir.
d) Sporcularda 4. Kalp sesinin duyulması normaldir.
e) Sağlıklı normal bir erişkinde ilk iki kalp sesi duyulabilir.
29)Sıçrayarak ileti aşağıdaki hücrelerden hangisinde görülür?
a) Epitel doku hücresinde
b) Miyelinli aksona sahip sinir hücresinde
c) Bağ doku hücresinde
d) Düz kas hücresinde
e) Kalp kası hücresinde

30)Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

a) Toplam kanın %65'lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
b) Toplam kanın %25'lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
c) Toplam kanın %7'lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.
d) Toplam kanın %9'luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
e) Toplam kanın %7'lik kısmı kalpte bulunur.

31)Bir EKG kaydında QRS kompleksi hangi elektriksel aktivite sırasında çizilir?

a) Atriyum repolarizasyonu
b) Ventrikül depolarizasyonu
c) Ventrikül diyastolü
d) Atriyum depolarizasyonu
e) Atriyum depolarizasyonu
32)Aşağıdakilerden hangisi boyun kısaltabilmek üzere özelleşmiş doku tipidir?
a) Kas doku
b) Epitel doku
c) Bağ doku
d) Sinir doku
e) Yağ doku

33)Aşağıda belirtilen damarlardan hangisinde valf bulunur?
a) Sistemik kapillerler
b) Sistemik venler
c) Pulmoner arterioller
d) Sistemik arterler
e) Pulmoner kapillerler
35)- Aşağıdakilerden hangisi özel duyulardan değildir?

a) Basınç
b) İşitme
c) Görme
d) Tat
e) Duyma
36)Sinir sisteminin temel sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duysal ve parasempatik sinir sistemi


b) Otonom ve somatik sinir sistemi
c) Sempatik ve parasempatik sinir sistemi
d) Duysal ve motor sinir sistemi
e) Merkezi ve periferik sinir sistemi
37)Tat tomurcukları hangi tip reseptörlerdir?

a) Termoreseptör


b) Ağrı reseptörü
c) Kemoreseptör
d) Mekanoreseptör
e) Fotoreseptör

38)“Arterler oksijenden zengin kan taşır” ifadesi aşağıda sıralanan damarlardan hangisi için geçerli değildir?


a) Pulmoner arter
b) Karaciğer arteri
c) Aort
d) Bağırsak arteri
e) Böbrek arteri

39)Aşağıdaki beyin bölgelerinden hangisi koku duyusu hariç bütün duysal bilginin toplandığı ve beynin alt bölgelerine iletildiği alandır?a) Talamus
b) Serebellum
c) Korteks
d) Limbik sistem
e) Hipotalamus

40)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir nöronun kısımlarını içerir?


a) Korteks ve medulla
b) Merkezi ve periferik
c) Duysal ve motor
d) Soma, dentrit ve akson
e) Sempatik ve parasempati

41)Normal sağlıklı bir erişkinde ortalama arteriyel kan basıncıaşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
a) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 70/89 mmHg
b) Sistolik: 90/119 mmHg, Diyastolik 60/79 mmHg
c) Sistolik: 90/129 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
d) Sistolik: 99/119 mmHg, Diyastolik 69/89 mmHg
e) Sistolik: 100/119 mmHg, Diyastolik 69/79 mmHg

42)Arteriyel kan basıncının oluşumunda önemli rol oynayan ve resistans damarları olarak adlandırılan damarlar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arterler
b) Arteriyoller
c) Venalar
d) Kapillerler
e) Venüller

43)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından enerji harcanmadan gerçekleştirilen bir taşıma şeklidir?


a) Kolaylaştırılmış difüzyon
b) Ekzositoz
c) Pinositoz
d) Aktif taşıma
e) Endositoz
44)-Aşağıdakilerden hangisi yaşamın devam edebilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
a) Uygun canlı sayısına sahip bir ortam
b) Uygun ısıya sahip bir ortam
c) Uygun basınca sahip bir ortam
d) Uygun besin maddesine sahip bir ortam
e) Tüketilebilecek su bulunan bir ortam

46)Aşağıdaki tanımlardan hangisi bir kalp siklusunu en iyi şekilde açıklar?


a) Bir ventrikül diyastolü ile takip eden atriyum sistolü arasında geçen süredir.
b) Atriyumların sistol de geçirdiği süredir.
c) Ventriküllerin diyastolde geçirdikleri süredir.
d) Bir atriyum sistolü ile bir sonraki atriyum sistolü arasında geçen süredir.
e) Ventriküllerin diyastol de geçirdiği süredir.

47)Aşağıdakilerden hangisi dinenim membran potansiyelinin oluşumunda etkili değildir?a) Voltaj kapılı sodyum kanalları
b) Sodyum potasyum pompası
c) Sızma kanallarının sodyum geçirgenliğ
d) Hücre zarından dışarı çıkamayan anyonlar
e) Sızma kanallarının potasyum geçirgenliği

48)Aşağıdakilerden hangisi homeostatik düzenlemeye bir örnek değildir?

a) Egzersiz sırasında kan basıncının artması
b) Heyecanlanınca kalp hızının artması
c) Gece üşüyünce üstümüzü örtmek
d) Kan şekeri azalınca acıkmak
e) Koşarken soluk frekansının artmas

49)Kanın dolaşım sistemindeki ortalama dağılımı ile ilgili olarak aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?


a) Toplam kanın %7'lik kısmı kalpte bulunur.
b) Toplam kanın %65'lik kısmı sistemik venler ve venüllerde bulunur.
c) Toplam kanın %9'luk kısmı pulmoner dolaşımda bulunur.
d) Toplam kanın %25'lik kısmı sistemik arterlerde bulunur.
e) Toplam kanın %7'lik kısmı sistemik kapillerlerde bulunur.

50)Soğuk duyumu aşağıda belirtilen reseptif yapılardan hangisi tarafından algılanır?
a) Paccini cisimciği
b) Merkel diskleri
c) Ruffini cisimciği
d) Krause cisimciği
e) Kıl dibi foliküller

51)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sodyum/potasyum pompasının işlevini doğru olarak belirtir?a) 2 Ca+2 dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
b) 2 Na+ dışarı atarken 3 K+ içeri alır.
c) 2 Na+ dışarı atarken 3 Cl- içeri alır.
d) 3 Na+ dışarı atarken 2 Ca+2 içeri alır.
e) 3 Na+ dışarı atarken 2 K+ içeri alır.

52)Aşağıdakilerden hangisi kasın en küçük fonsiyonel ünitesidir?

a) Sarkoplazmik retikulum
b) Çekirdek
c) Sarkomer
d) Tropomiyozin
e) Aktin
53)-Aşağıdakilerden hangisi adequat uyaranı ışık olan reseptörlerdir?
a) Mekanoreseptörler
b) Ağrı reseptörleri
c) Fotoreseptörler
d) Kemoreseptörler
e) Termoreseptörler

54)-Aşağıdaki nöronal yapılardan hangisi alınan uyarıyı bir başka hücreye iletir?a) Schwan hücresi
b) Akson
c) Dendrit
d) Soma
e) Akson tepesi55)Aşağıdaki tanımlardan hangisi "homeostazi"yi en iyi şekilde tanımlar?a) Hücrelerin dengesidir.
b) Vücudun dengede tutulmasıdır.
c) Sabit bir denge durumudur.
d İç ortam koşullarının devamlı denge durumudur.
e) Vücut sıcaklığının sabit kalmasıdır

56)-İç ortam tanımı kim tarafından yapılmıştır?

a) Walter B. Cannon
b) Marie Curie
c) William Harvey
d) Ivan Petrovich Pavlov
e) Claude Bernard

57)Aşağıdakilerden hangisi sekonder aktif taşıma ile taşınan bir maddedir?


a) Proteinler
b) Kolesterol
c) Yağ asitleri
d) Glikoz

58)- Nöromuskuler (sinir-kas) iletide görev alan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?


a) Adrenalin
b) Seratonin
c) Histamin
d) Asetilkolin
e) Noradrenalin

59)Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının bir özelliği değildir?

a)Elektro kimyasal potansiyeller oluşturup iletebilir
b) Hücrenin içi ile dışı arasında madde iletimini sağlar.
c) Hücrede ATP sentezinden sorumludur.
d) Hücrenin şeklini korur.
e) Hücre içi ile dış ortamı birbirinden ayırır
60)Aşağıda belirtilen yapılardan hangisi işitmeyi sağlayan reseptör yapıları içerir?

a) Vestibüler aparat


b) Kulak zarı
c) Kohlea
d) Östaki borusu
e) Dış kulak

61) EKG yöntemini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?a) Kalbin elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
b) Kalbin hızını kaydetmektir.
c) Kan basıncının kaydedilmesidir.
d) Vücudun elektriksel aktivitesini kaydetmektir.
e) Kalbin kasılıp gevşemesini kaydetmektir.

62) Bir sinir hücresinde aksiyon potansiyelin depolarizasyon fazı hangi iyonun hareketi ile gerçekleşir?


a) Magnezyum
b) Potasyum
c) Sodyum
d) Klor
e) Kalsiyum

63) Aşağıdakilerden hangisi homeostazinin devamlılığını sağlayan bir sistem değildir? 


a) Boşaltım sistemi 
b) Sinir sistemi
c) Üreme sistemi
d) Dolaşım sistemi
e) Sindirim sistem
64) Savaş ya da kaç” reaksiyonu hangi sistemin uyarıları ile gerçekleşir?
a) Parasempatik sinir sistemi
b) Motor sinirler
c) Medulla spinalis
d) Sempatik sinir sistemi
e) Somatik sinir sistemi

65) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde homeostazinin düzenlenmesini sağlayan sistemler doğru olarak verilmiştir? 


a) Boşaltım sistemi ve dolaşım sistemi
b) Sindirim sistemi ve sinir sistemi
c) Sinir sistemi ve endokrin sistem
d) Solunum sistemi ve üreme sistemi
e) Dolaşım sistemi ve sindirim sistemi

66) Arteriyel kan basıncının ölçümü sırasında duyulan seslerin adı aşağıdakilerden hangisidir?


a) Kalp sesleri
b) Korotkoff sesleri
c) Ventrikül sesi
d) Kalp kapağı sesleri
e) Nabız sesi
68) Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında yer almaz?
a) Kolesterol
b) Kortizol
c) Karbonhidrat
d) Fosfolipid
e) Protein

69) Kalp debisi nasıl hesaplanır?


a) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı toplanarak
b) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı diyastolde geçirdiği süre ile oranlanarak
c) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı ile kalbin dakikadaki atım sayısı çarpılarak*
d) Kalbin bir atım ile pompaladığı kan miktarı sistol sayısına bölünerek
e) Bir dakikadaki sistol sayısı ile diyastol sayısı çarpılarak

70) Aşağıdaki şıklardan hangisi nabız tanımını en doğru şekilde yapar?


a) Kanın pulmoner kapillerlerde oluşturduğu basınçtır.
b) Kanın venlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.
c) Kalp diyastol evresindeyken damarlarda oluşan basınçtır.
d) Kanın kalbe dönerken oluşturduğu basınç dalgasıdır.
e) Kanın arterlere pompalanması sonucu oluşan basınç dalgasıdır.

71) Serebellumun temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


a) Hareketlerin kontrolü
b) Homeostazisi düzenlemek
c) Bilinç düzeyi kontrolü
d) Görme fonksiyonunun sağlanması
e) Duysal uyarıları toplamak
72) Aşağıdakilerden hangisi ilerleyebilen bir potansiyeldir?
a) Reseptör potansiyeli
b) Sinaptik potansiyel
c) Jeneratör potansiyel
d) Terminal plak potansiyeli
e) Aksiyon potansiyeli

73) Aşağıda belirtilen olaylardan hangisi pozitif-feedback mekanizma ile düzenlenen bölümler içerir?


a) Soluk hacmi
b) Kan kalsiyum düzeyi
c) Kan basıncı
d) Doğum kasılmaları
e) Kan şekeri


YAŞLI SAĞLIĞI

1)Yaşlılıkta oluşan değişiklikler, insan organizmasının doğal bir gelişimidir. Bu değişikliklerden de birçok faktör sorumludur. Bunlardan bir diğeri …..........……………… dir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşitme bozuklukları
b) Görme bozuklukları
c) Beslenme bozuklukları
d) Cinsel aktivitenin düşmesi
e) Koku alma bozuklukları

2)Yaşlılığın sınıflandırılmasında "orta yaşlılık" hangi yaşlar arasını kapsar?


a) 50-75 yaş
b) 50-65 yaş
c) 55-60 yaş
d) 60-65 yaş
e) 40-65 yaş

3)Yapılan bir araştırmada sağlık ocaklarına başvuran yaşlılar arasında son bir yıl içinde geçirilen kazaların ............. ev kazaları olduğu belirtilmektedir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) %30'unun
b) %50'sinin
c) %10'unun
d) %20'sinin
e) %40'ının

4) Türkiye’de günümüzde ...... milyondan fazla yaşlı bulunmaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 7
b) 4
c) 3
d) 6
e) 5

5) ……… yaşından sonra kendini yenileme yeteneğinden yoksun olan beyindeki sinir hücreleri olan nöronların kaybı hızlanmaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 60
b) 70
c) 90
d) 80
e) 50

6)1982 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Kurultayı'na UNESCO tarafından hazırlanan ................ adlı rapor sunulmuştur.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Eğitim ve Yaşlanma
b) Eğitim ve Ergenlik
c) Eğitim ve Kadınlar
d) Eğitim ve Çocuklar
e) Eğitim ve Gençlik
7) Biyolojik yaşlanma ne zaman başlar?
a) 50 yaşından sonra
b) 7 yaşından itibaren
c) Ergenlikten itibaren
d) Doğumla birlikte
e) Yumurtanın döllenmesiyle

8) Yaşlanma; …………….. ile başlayan zaman akışı içinde normal olarak ortaya çıkan değişimler toplamıdır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Döllenme
b) Çocukluk
c) 60 yaş
d) Bebeklik
e) 50 yaş

9) Yaşlıya evinde hizmet vermek amacıyla SHÇEK, ......... yılında bakacak kimsesi olmayan yaşlılara kendi evlerinde eğitimli yardımcılarla bakma olanağını sağlayan bir projeyi uygulamaya koymuştur.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1994
b) 1998
c) 1996
d) 1997
e) 1995

10)Her ............ yaşlıdan birinin kronik bir rahatsızlığı bulunmaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 6
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7
11) Dünya Sağlık Örgütü'nün 21. yüzyılda "Herkes İçin Sağlık" temasında beşinci hedef doğrudan .................. ile ilgilidir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) Ergen sağlığı
b) Yaşlı sağlığı
c) Çocuk sağlığı
d) Kadın sağlığı
e) Erkek sağlığı

12) Beyin ağırlığı, 80 yaşındaki bireylerde genç erişkinlere göre …… azalma gösterir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) %20
b) %16
c) %15
d) %30
e) %17

13) Avustralya'da 65 yaş üzerindeki kadınların ......... yalnız yaşamaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) %29'u
b) %19'u
c) %59'u
d) %39'u
e) %49'u


14) Dünyada son 30 yılda 60 yaş ve üzeri kişi sayısı ikiye katlanmış olup 2050 yılında ise ..................... da fazla artması beklenmektedir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Altı kattan
b) Dört kattan
c) Beş kattan
d) Üç kattan
e) İki kattan
15) Enerji metabolizması, ısı düzenlenmesi gibi birçok vücut fonksiyonunda etkili olan tiroit hormonunun salgılanma kapasitesi 20 ile 80 yaşları arasında ………… oranında düşer.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) %70
b) %50
c) %40
d) %60
e) %30
16) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemi için kronolojik tanımlamayı dikkate almakta ve bu dönemi "........ yaş ve üzeri" olarak kabul etmektedir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) 55
b) 65
c) 75
d) 85
e) 45

17) Yaşlıların büyük bir kısmı (%......), özellikle de çok ileri yaşlı grubundakilerin (%........) çocuklarıyla aynı evi paylaşmaktadır.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) 35-67
b) 56-78
c) 44-57
d) 40-60
e) 60-70

18) SHÇEK'nin hangi dairesi yaşlıların kaldığı huzurevleri ile ilgilenir?


a) Çocuk Hizmetleri Dairesi
b) Erkek Hizmetleri Dairesi
c) Yaşlı Hizmetleri Dairesi
d) Kadın Hizmetleri Dairesi
e) İhtiyar Hizmetleri Dairesi

19) Yaşlılıkta her ……….. yıllık yaşam diliminde aktif vücut dokusunun yaklaşık %3-5'lik bir bölümünün kaybı söz konusudur.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) On beş
b) Bir
c) Yirmi
d) On
e) Beş

20) İngiltere'de yaşlı erkeklerin ............ tek başına yaşamaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yarısı
b) Dörtte biri
c) Beşte biri
d) Üçte biri
e) Tamamı


21) Yaşlıların yaşadığı evlerin oturma odalarındaki .................. ve kanepeler sağlam ve güvenli olmalı, eğilme ya da sallanma yapmamalıdır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Masa
b) Komidin
c) Sehpa
d) Yürüteç
e) Sandalye


22) Yaşlanmanın fizyolojik bir sonucu olarak ………. kasının dejenerasyonu sonucunda kan debisi azalır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) Böbrek
b) Kalp
c) Mide
d) Akciğer
e) Karaciğer

23) Gençlerde dakikada 200 civarı olan kalp atım sayısı, 65 yaşında dakikada ……………….'lara kadar düşer.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 175-180
b) 195-200
c) 155-160
d) 185-190
e) 165-170

24) Yaşlıların yaşadığı evlerde oturma kalkma eyleminin olduğu tüm alanlarda ......................... bulunmalıdır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görsel uyarılar
b) Sesli uyarılar
c) Tutunma kolları
d) Işıklı uyarılar
e) İzli uyarılar

25) Kemik dokusundaki kalsiyum kaybı ………. yaşındaki erkeklerde yaklaşık %8,8, bayanlarda 13,8’dir.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) 60
b) 70
c) 65
d) 55
e) 50
26) Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Eylem Planı'nda yaşlılara götürülecek hizmetlerden biri değildir?

a) Toplumda bağımsız yaşam desteklenmelidir.


b) Kurumlarda kalite artırılmalıdır.
c) Rehabilitasyon kolaylıkları sağlanmalıdır.
d) Yanlızca gerektiğinde kurumsallaşma olmalıdır.
e) Ailelere eğitim verilmelidir.

27) Dünya Sağlık Örgütü’nün 21. yüzyılda “Herkes İçin Sağlık” temasında hedef; ev ortamında sağlıklı bir düzeyde yaşayabilen 80’li yaşlarda insanların oranın en az ......... arttırılmasıdır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) %40
b) %50
c) %60
d) %80
e) %70

28) Yaşlıların yaşadığı evlerin mutfaklarında özellikle bıçak kullanılan çalışma yüzeylerinde ....................... kullanılmamalıdır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kırmızı ışık


b) Mat ışık
c) Sarı ışık
d) Yeşil ışık
e) Parlak ışık
29) Yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan değişiklikler arasında en çok dikkati çekenler…………….sistemi ve …………………..sistemi ile ilgili olanlardır.

Yukarıdaki boşluklara uygun olan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


a) Üreme - Boşaltım
b) Sindirim - Boşaltım
c) Solunum - Üreme
d) Solunum - Boşaltım
e) Kalp damar – Solunum


30) Avustralya'da ............yaş üzerindeki erkeklerin %13'ü yalnız yaşamaktadır.

Yukarıda verilen boşluğa uygun olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


a) 55
b) 65
c) 95
d) 85
e) 75
31) Yaşlılara götürülecek hizmetlere yönelik "Uluslararası Eylem Planı" Avrupa'nın hangi şehrinde gerçekleştirilmiştir? 

a) Viyana
b) Berlin
c) Budapeşte
d) Hamburg
e) Paris
32)
Biyolojik olarak takvim yaşı ilerleyen insana ne ad verilir?
a) Amca
b) Ergen
c) Dede
d) Büyükbaba
e) Yaşlı

33) Toplumun yaş yapısı hakkında bilgi veren ölçütlerden biri olan yaşlılık indeksi Türkiye’de 2010 nüfusuna göre kaçtır?
a) 25,8
b) 26,8
c) 25,6
d) 24,5
e) 28,8Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə