Лимон дарахтининг шох-шаббаларини кесиш ва шакллантиришYüklə 250,45 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.10.2019
ölçüsü250,45 Kb.
#29318
Лимон дарахтининг шох шаббаларини


                                                                                                                                   

www.Agro-Olam.uz

 

 

Лимон дарахтининг шох-шаббаларини кесиш 

ва шакллантириш.

 

Юқори ва мўл ҳосил олиш учун тупларнинг фақат меъёрда озиқланиши, ўсиши ва 

ривожланиши билан кифояланиб бўлмайди. Ўсиб кетган ва шаклланган новдаларни 

дарахт ёшига муносиб равишда сийраклаш, чилпиш ва буташ йўли билан мунтазам 

парваришлаш жуда зарур. Бунда тупнинг ўсиши ва мева бериши яхшиланади. 

Ҳандак ва иссиқхонадаги лимон ўсимлиги шох-шаббасига шакл беришда ажратилган 

жойдан ошиб ўсмайдиган, шох-шахббаси бир текис ривожланган, ихчам, майда 

шохчалари кўп ва сербарг, паст бўйли ўсимликлар етиштиришга асосий эътибор 

берилади. Уларнинг асосий шохлари ва танаси калта 40–45 см. дан ошмаслиги керак. 

Шакл бериш ва буташдаги асосий ишлар новдаларни чилпиш, сўнг кесиш ва ҳали 

ёғочланмаган ортиқча навдаларни кесиб олиб ташлашдан иборат. Баъзан ён шохлари, 

шунингдек қуриган, синган, шох-шаббани қалинлаштириб юборадиган шохлар ва 

новдалар кесиб ташланади. Ўсимликлар ҳар йили етарли миқдорда янги новда чиқарса, 

улар тўхтовсиз ҳосил беради. 

Пакана (пастак) шакл берилганда дастлаб уч асосий тартиб шохларнинг узунлиги 20–25 

см, ўртача бўйли шаклда 35–40 см. ли бўлади. 

Шакл берилган стандарт кўчатнинг 8 танаси ва 3–4 та пишиши керак. Стандарт бўлмаган 

кўчатлар ўтқазилганда 25 см. дан ортиқ қисми (пастан) кесиб ташланади ва 3–4 та 

бўлажак асосий шохи қолдирилади. Биринчи тартибдаги шохлар бир-биридан 5–8 см, 

оралиқда жойлашган бўлиши керак. Қолган шохлар ва новдалари кесиб ташланади. 

Лимон ўсимликларига пастак шакл беришда биринчи тартиб новдаларнинг узунлигини 

тахминан 25 см. га етганда, учи 2–3 та барги билан кесиб ташланади. Шундан сўнг бир 

ҳафта ўтгач, новда бир оз узайиб, ёғочлашганда, 20 см узунликда қолдириб, ички 

томондаги куртагигача кесиб ташланади. Кейин ҳар бир биринчи тартиб шохда 2 та 

иккинчи тартиб, уларнинг ҳар бирида 2 тадан учинчи тартиб шох қолдириб кесилади. 

Баъзан битта ёки учта шох қолдирилади. Қолдириладиган кейинги тартиб шохлари сони 

уларнинг бошқа шохлар орасида мавжудлиги ва жойлашишига, олдинги тартиб 

шохларнинг ривожланиш даражасига боғлиқ. Қолдирилган новдалар ҳар хил барг 

бўғимларида жойлашган бўлиши керак. Битта барг бўғимидан бир нечта новдадан фақат 

биттасини қолдириб, бошқалари кесиб ташланади. Қолдирилган иккинчи, учинчи, 

тўртинчи тартиб новдалар ҳар доим бўйи 25 см. га етганда учи чилпиб ташланади. 

Тахминан бир ҳафтадан кейин, улар ёғочлашганда 20 см. дан ортиғи кесиб ташланади. 

Бунда, одатда, иккинчи томондаги ён куртагигача кесилади. 

Дастлабки 3–4 та тартиб шохлар танланганда уларнинг бир текис жойлашишига алоҳида 

эътибор бериш керак, чунки шох-шаббаларнинг асосий қисми кенг, новдаларни ён 

томонига ўсишига ёрдам берадиган, шох-шаббанинг ўртасидан юқорига қараб ўсишни 

тезлаштирмайдиган бўлиши зарур. Ғовлаб кетган новдаларнинг ҳаммаси кесиб 

ташланади.                                                                                                                                    

www.Agro-Olam.uz

 

 

Ҳандак ва иссиқхоналарда ўстириладиган Мейер нав лимоннинг шох-шаббасига ҳам ана 

шундай шакл берилади. 

Лимон ўсимлигининг новдаси ўсиш суръати жихатидан бир-биридан фарқ қилади, 

баъзилари йўғон, бошқалари майда, нозик бўлганлиги боис ҳар доим ҳам шакл бериш 

учун етарли бўлмайди, натижада бу иш иккинчи йили ҳам давом эттирилади. Ўсаётган 

новдалар ўз вақтида чилпиб, пишгандан кейин кесилса, шох-шаббага керакли шакл бериш 

мумкун бўлади. Чилпиб ташланган новдалар, одатда, биттадан янги новдалар чиқараради. 

Кўпроқ шохлаш учун бу новда пишгандан кейин кесиб қисқартирилади. Агар фақат битта 

куртак ўсиб чиқса, яна иккинчи марта пастроқдан кесилади. Лекин, иккинчи марта кесиш 

кўпинча ўзини оқламайди. Кўп кесилса маълум миқдордаги шох ва барглар кесилиб 

кетади ва ўсимлик нимжонлашиб қолади. Шунинг учун чилпиш ва кесиш шох шаббанинг 

ҳолатига мос равишда олиб борилиши керак. Чилпигандан кейин тез ўсиб кетадиган 

новдалар кесиб қисқартирилади. Кучли ўсадиган новдалар ва шохларнинг ён шохлари 

кесилади. 

Асосий шохлардаги сербарг калта шохчалар қолдирилади, чунки улар айниқса биринчи 

йили ўсимликлар яхши ўсишини таъминлайди. Новдалар бутун вегитация даврида чилпиб 

кесилаверади, бунинг учун ҳар ойда ўсимликлар 2–3 марта кузатиб турилади. Бу 

тадбирларни ўз вақтида бажариш мақсадга мувофиқдир. 

Ўсимлик агротехника қоидаларига риоя қилган ҳолда парвариш қилинса биринчи йили 

камида икки тартиб шох чиқаради. Экилгандан 2–3 йил ўтгач чиққан 4–5-тартиб новдалар 

гуллаб мева тугади. Шуни айтиш керакки, тегишли тартибдаги новдалар лимон 

ўсимликларнинг ҳосилга кириш қобилятини тўлиқ белгиламайди, бу жуда кўп омилларга 

боғлиқ. Ўсимликлар ҳосилга кирганда ҳам уларга шакл бериш иши давом эттирилади, 

бунда уларнинг шох-шабаси мўлжаллангандан катта бўлиб кетмаслиги керак. Айрим 

шохлар новдасининг ўсиши тартибга солинади, кесилади. Ҳосилга кирган ўсимликларни 

буташ, одатда, энг серҳосил бўлган ўртача узунликдаги шохларни чиқаришга қаратилган. 

Кейинги йиларда мамлакатимизда цитрус ўсимликларга ҳар хил шакил бериш бўйича 

олиб борилган тажрибалар ҳандаклар ва иссиқхоналарда пастак ва ярим пастак шакл 

билан бир қаторда, вертикал сўри усулида шакл бериш ҳам юқори самара беришини 

кўрсатди. Шпалер (сим бағаз) усулида шакл берилганда шох-шабба ичига ёруғлик яхши 

тушади ва улар яхши озуқланади, ҳосилдорлиги ортади, ҳандак ва иссиқхонада уларни 

парвариш қилиш онсонлашади, ҳар гектарига кўпроқ кўчат экиш мумкун бўлади. Бундай 

шакл берилганда цитрус ўсимликларни энг юқори агротехника даражасида парвариш 

қилиш, уларнинг энг яхши ўсишини таъмилайдиган шароит яратиш керак. Умуман 

олганда, сим бағаз усулида шакл берилганда лимон ўсимлиги ҳосилдорлигининг ортиш 

эвазига сарфланган харажатни тўла қоплайди. 

Иссиқхона ва ҳандаклардаги лимон ўсимликлари учун ҳам токзорлардаги каби сим бағаз 

қилинади, яъни кўчатлар қаторининг ҳар 6 метрига темир-бетон устун ўрнатилиб, уларга 

50 см кенгликдан уч қатор сим тортилади. Сим бағазларда ўстириладиган цитрус 

ўсимликларга, одатда, пальметта (симбағазларга боғлаш) усулида шакл берилади. 


                                                                                                                                   

www.Agro-Olam.uz

 

 

Симбағазларга шакл бериб ўстириладиган кўчатлар ўтқазишдан олдин 35 см дан ортиғи 

кесиб ташланади. Энг яхши ривожланган юқориги учта новдаси қолдириб, бошқалари 

олиб ташланади. Иккита ён новдаси 70–75 см. га етганда симнинг пастки қаторига 

горизантал ҳолида боғланади. Бу новдалар биринчи ярусни ҳосил қилади. Учинчи новда 

иккинчи, кейин учинчи ярус ҳосил қилиш учун асос бўлади. 

Асосий шохлардан чиққан новдаларнинг узунлиги 25 см. га етганда учи чилпиб 

ташланади, кейин учинчи ва ундан юқори тартиб новдалар чиқиши учун кесилади. 

Тарвақайлаб четга қараб ўсаётган новдалар симбағазга боғлаб қўйилди. Симбағазлар 

оралиғи 1,2–1,4 м. Кейинги парвариш ишлари пастак шакл берилишидаги каби 

бажарилади. 

Уч-тўрт йилдан кейн бўйи 2 м ва ундан ошадиган яхлит лимон ўсимликлар девори ҳосил 

бўлади. Кейинги ишлар ўсимликларнинг склетининг асосини сақлаш, шох-шаббасини 

қалинлаштириб юборадиган ортиқча шохларни кесиб ташлаш, новдаларнинг ўсишини 

тартибга солиш ва ҳоказолардан иборат. 

Доим яшил ўсимликларнинг барги запас озиқ моддалар тўпланадиган жойдир, буташ 

пайтида баргларнинг кўплаб олиб ташлаш ўсимликларнинг ҳаёти фолиятига салбий 

таъсир этади. Буташда ана шуни эътиборга олиш керак. Кесилган шохларда вегетатив 

ўсиш, чилпилган шохларда генератив ўсиш устунлик қилади. Шунга кўра, вегетация 

даврида ўсимликларни доим кузатиб бориш зарур. 

Ҳандак ва иссиқхоналар ўлчамининг чекланганлиги, цитрус ўсимликларининг ўзига хос 

биологик хусусиятлари айниқса ҳосил шохларининг юқори қисми кўпроқ ривожланиши 

шохларни кесиш узунлиги маълум талаблар қўяди. Қанча кесиш кераклиги ўсимликлар 

ҳосил новдаларнинг узунлигига боғлиқ. Масалан, Мейер лимонининг новдалари ўртача 

15–20 см узунликда кесилади. 

Цитрус ўсимликлар ҳосилга кирган даврда асосан қишда, яъни шоналагунча ва новдалари 

ўсгунича буталади. Қуриган, синган, чирмашиб, қалинлашиб кетган шохлар кесиб 

ташланади, ишлашга халақит берадиганлари қисқартирилади. Ҳосил бериб бўлган 

шохлари мева тугилган жойининг пастроғидан кесиб ташланади. 

Юқоридаги тадбирларни йил давомида 3–4 марта ўз вақтида ўтказш лозим. Бир галги 

муддатда кесилмай қолса, кераксиз новдалар кўп ўсиб чиқиб, новдалари чиқиши ва 

ривожланиши сусайиб кетади. Кеч кесилса ҳам вегетатив массаси ва унга сарфланган озуқ 

моддалар бекор кетиб, ўсимликлар нозиклашиб қолади, ҳосилдорлик пасаяди. 

Мейер лимони новдаларининг тахминан 20 см дан ортиғи чилпиб ташланади, чунки янги 

новдалар асосан 15–20 см ли шохлардан чиқади. Чилпилгандан кейин новда анча ўсиб, 

дастлабки бўйнининг 30 фоизгача етади. Одатда, цитрус ўсимликлари новдаси 10–12 та 

барг чиқарганда чилпилади. Бу жараён одироқ ўтказилса, ҳосил новдаларнинг ўсиб 

чиқишига салбий таъсир этади.                                                                                                                                    

www.Agro-Olam.uz

 

 

Чилпилган ўсимликларнинг новдаси вақтинча ўсишдан тўхтайди. Бунда фақат энг юқори 

куртак ўсади, тана ва шохлар ўсмайди. Шунинг учун, новданинг 2–3 та баргли учи чилпиб 

ташлангач, бир ҳафтадан кейин шу новдалар кесиб қисқартирилади. 

Ён томондаги ва горизантал жойлашган новда ҳамда шохларни чилпилса бас, кесмаса ҳам 

бўлади, чунки улар илдизнинг тез ёки секин ўсишига таъсир этиб, мева тугилишини 

жадалаштирилади. Шох-шаббанинг пастки шохларини соялаб қўядиган вертикал ўсган 

новдаларини ҳалқалаш ёки кўпроқ кесиш керак. Чунки юқори қисмидаги новдалар кучли 

ўсади, лекин ҳосил бармайди. 

Одатда, ҳосилдор новдалар шохларнинг учидан чиқади, шунга кўра шохлар кесилса, 

ҳосил бирмунча камаяши мумкун. Шунинг учун чилпиш билан бирга ҳали ёғочланмаган 

новдалар кесиб ташланди, агар шакл бериш учун зарур бўлса, фақат кучли ўсган 

новдалари кесиб қисқартирилади. 

Дастлабки новданинг ҳар биридан кейин ўсиб чиққан новдаларидан иккитадан 

қолдирилади. Қолганлари кўклаганда кесиб ташланади. Шохнинг ёки новданинг ҳар бир 

бўғимидан биттадан новда ўсиб чиқса бас, қолганларини олиб ташланса хам бўлади. 

Ҳосил берадиган шохларидан янги новда чиқариш мумкун: бунинг учун ҳосил териб 

олингандан кейин улар кесиб қисқартилади. Лимон ўсимлиги асосан олдинги йиллари 

ўсиб чиққан баҳорги новдаларида мева тугади. Ёзги ва кузги новдалари билан кесилса, 

ҳосилдорликка унча таъсир этмайди. Кузги новдалар, одатда чилпилмайди. Бачки 

новдаларни ўсиб чиқиши билан олиб ташланаверади ёки ҳалқа шаклда кесилади. Баъзан 

шох-шаббасининг бўш жойларини тўлдириш учун улардан фойдаланиш мумкун. 

7–8 ёшли лимон ўсимлиги кўпроқ бутилади. шох-шаббанинг юқори қисмидаги бақувват 

ўсган кейинги иккинчи-учинчи тартиб новдалар ҳалқа шаклда кесилади, баъзан иккинчи-

учинчи тартиб асосий шохлар янгиланади. Шох-шабба орасидан ўсиб чиққан новдалар ва 

шохлар кесиб ташланади.  

Ўсимликларни ёши ошган сари унинг танаси катталашади, новдалар шох-шаббанинг 

четларига томон камроқ ўсади. Бунда ёшартириш учун буташ зарурияти туғилади, бу иш 

қишки тиним даврида амалга оширилади. Шу мақсадда 3–4 тартиб шохланганча бўлган 

ҳамма асосий шохлар кесиб ташланади. Кесилган жойига боғ малхами суриб қўйилади. 

Янги новда чиққандан кейин шох шаббани шаклантириш учун зарур миқдордаги новдалар 

қолдирилади. Вегетация даврида янги тартиб новдалар чиқади. 

Лимонзорларда ҳосилдор дарахтлар билан бир қаторда кам ҳосилли, бақувватлари ҳам 

бўлади. Бундай туплар ҳандакларда лимон етиштириш самарадорлигини анча 

пасайтиради. Бундай кўчатларнинг ҳар биттаси ўрнига янги кўчат ўтқазиш бефойда, 

чунки унинг ён-атрофидаги ўсимликлар уни соялаб қўяди, натижада у ўсишда ва мева 

тугишда орқада қолади. Ушбу ҳолларда лимон ҳосилини ҳар хил усуллар билан ошириш 

керак бўлади; бундай усулларнинг энг яхшиси ҳосилсиз дарахт шохига ҳосилдор 

дарахтнинг куртакларини пайвандлашдир. 


                                                                                                                                   

www.Agro-Olam.uz

 

 

Бир-икки, уч йиллик новдаларга куртак пайванд қилинади, бундай новдалар ҳосил 

бўлиши учун ўсимликлар кўпинча баҳорда буталади. Августнинг охири сентябрнинг 

биринчи ярмида куртак пайванд қилган маъқул. Икки йилликдан ортиқ ёшдаги шохларда 

куртакларнинг ҳаммаси яхши тутмайди. Бир туп дарахтдаги 10–12 та куртак 

пайвандланади, улар 1–2 йилдан кейин ҳосилга киради. Баъзан ҳосилга кирмаганларига 

қайтадан қаламча пайванд қилинади. 

Лимон ўсимлигининг ҳосилга киришини тезлаштириш ва ҳосилдорликни ошириш 

мақсадида тупни ёки айрим шохларни махкам боғлаш ва ҳалқалаш усули қўлланилади, 

лекин бу усуллар куртак пайвандга нисбатан кам самара беради. Бу усулларнинг фойдаси 

фақат бир мавсум давомида сезилади. Агар июнь ойида боғланса, унинг таъсири кейинги 

йили намоён бўлади. Шохларини эгиб, горизонтал тортилган сим боғлаб қўйилганда ҳам 

ҳосил кўп тугилади. Ҳалқалаш ва маҳкам боғлаш озиқ моддаларнинг баргларидан пастга – 

илдиз томон ҳаракатланишига тўсқинлик қилади, куртаклар, гул, тугунча ва меваларнинг 

яхши ривожлантиришига ёрдам беради. Дарахтларни танаси ва шох-шаббаси 

ҳалқаланганда пўстлоқ билан луб 0,3–0,5 см кенгликда ўткир пичоқ билан кесиб олиб 

ташланади. Вегетация даврида кесилган жойнинг юқорисида бўқоқ ҳосил бўлади. Бу усул 

ҳар йили ҳосил териб олингандан кейин такрорланади. Унинг натижаси иккинчи йили 

номоён бўлади. 

Туп ёки шохлар эса июнь ойида боғланади. Бунда уларга икки қават қалин қоғоз билан 

ўралиб, устидан сим билан маҳкам боғланади. Шохлар ўсиши натижасида боғланган 

жойда чуқурча ҳосил бўлмагунча сим ечилмайди. Бу жараён, одатда бир мавсум давом 

этади. Кейин сим ва қоғоз олиб ташланади. Ҳалқаланган ва сиқиб боғланган шохлар кўп 

гул чиқаради, мўл мева тугади. Меваларнинг кимёвий таркиби ва таъми ўзгармайди. Мақолани давомини ўқинг...    

www.Agro-Olam.uz

 

Қишлоқ хўжаликнинг барча йўналишларини ривожлантиришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган Ўзбекистон республикасидаги биринчи рақамли агро 

портал. 


  

www.Agro-Olam.uz

 

  

Yüklə 250,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə