Маркетинг вя Игтисади Ямялиййатлар Идаряси «Тясдиг едирям»Yüklə 36,5 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü36,5 Kb.
#44561
АКТ 30 iyun 2021-ci il


А К Т

Бакы şəhəri 30 iyun 2021-ci il.

Биз, ашаьыда имза едянляр- Бакы Нефт базасынын baş mühəndisi Yusubov,tехники шюбянин ряис müavini F.Axundov, nефт mящсулларынын qябулу вя бурахылышы сащясинин ряисi C.Cəfərov вя çilingər T.Həbibov бу акты тяртиб етдик она эюря ки, НМГБ сащясиндя аваданлыг вя гурьуларa техники бахыш кечиртдик вя мцяййян etdik:

-Bütün istismarda və ehtiyatda olan cənlərin üzərindəki няфясалма вя горуйуъу клапанларын техники вязиййяти кафидир.


-A-92 ADS-də kerkonun birləşmələri yoxlanmalıdır.

-22 saylı çəndə UDU-nun lenti təmizlənib yağlanmışdır.

-Yanğına qarşı dayaqlarda boru açılıb lehimlənməlidir.

Aktın doğruluğunu imzamızla təsdiq edirik.

Baş mühəndis

A.Yusubov

Техники шюбянин ряис müavini

F.Axundov

Нефт Мящсулларынин Гябулu

вя бурахылышы сащянин ряиси

C.Cəfərov

Çilingər


T.Həbibov
Yüklə 36,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin