İCTİMAİ FƏNLƏR” kafedrasi fəNN: MÜHƏNDİs psixologiyasi suallarYüklə 264,34 Kb.
tarix22.04.2017
ölçüsü264,34 Kb.
#15349
İCTİMAİ FƏNLƏR” KAFEDRASI

FƏNN: MÜHƏNDİS PSİXOLOGİYASI

SUALLAR

 1. İdarəetmədə fizioqonomika müddəalarının nəzərə alınması.

 2. Psixologiyanın predmeti,vəzifələri və metodları.

 3. Pisixoloji fikrin və pisixoloji nəzəriyyələrin inkişaf tarixi.

 4. Sosial idarəetmədə psixoloji akseptlər.

 5. Fleqmatik temperament tipi.

 6. Aristotelin “Ruh haqqında” əsəri.

 7. Hadisələr sistemi- müasir psixologiyanın tədqiqat sistemi kimi.

 8. Qədim dövrdən XIX əsrin ortalarına qədər psixologiyanın inkişafı.

 9. Müəssisələrdə normal psixoloji vəziyyətin formalaşmasında mühəndis-rəhbərin şəxsi psixoloji keyfiyyətlərinin rolu.

 10. Kollektivdə əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyəti.

 11. Mühəndis psixologiyasının məqsəd və vəzifələri.

 12. Davranışın idarə olunmasında psixoloji və fizioloji proseeslərin qarşılıqlı təsiri.

 13. XIX əsrin ortalarından XX əsrin ortalarınadək psixoloji biliklərin dəyişilməsi.

 14. Mühəndis-rəhbərin üç quruq keyfiyyəti-sosial lider,intelektual lider,inzibati lider.

 15. Sosial idarəetmədə konfiliktlər.

 16. Qədim dövrün psixoloji baxışları.

 17. Psixika və şüurun inkişafı.

 18. Animizm və atomizm fəlsəfi təlimlərinin fərqli cəhətləri.

 19. Mühəndis-rəhbərin demokratik prinsiplərə söykənən iş üslubu.

 20. Sosial idarəetmədə psixoloji akseptlər.

 21. Psixologiyanın predmeti.

 22. İdrak prosesləri-duyğu, qavrayış, diqqət.

 23. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində psixologiyanın böhran keçirməsinin səbəbləri.

 24. Mühəndis-rəhbərin işçilərin əməyini stimullaşdırılmasının əhəmiyyəti.

 25. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının sosial – psixoloji mexanizmləri.

 26. XVII-XVIII əsrlərdə vəXIX-əsrdə psixologiyanın inkişafı.

 27. İdrak prosesləri-təfəkkür,nitq,təxəyyül.

 28. Biheviorizm cərəyanının mahiyyəti.

 29. Mühəndis-rəhbərin idarəetmədə riayət etdiyi ümumi qaydalar.

 30. Psixoloji davranışın etalonu.

 31. İdarəetmədə psixoloji xüsusiyyətlərin yeri və rolu (terperament, xarakter, qabiliyyət).

 32. Psixi hallar-şən əhval-ruhiyyə, affektlər, ehtiraslar, dalğınlıq, inamsızlıq, şübhə.

 33. Gestalt psixologoya (struktur psixologoya)cərəyanının mahiyyəti.

 34. Temperament-rəhbər işçinin idarəçilik fəaliyyətinin çox mühüm psixoloji aksepti kimi.

 35. İnsanlararası münasibətlər sistemində psixoloji əsasların zəruriliyi.

 36. İntibah dövründə psixoloji fikrin inkişafı.

 37. Psixi xassələr - temperament, xarakter, qabiliyyət.

 38. Şəxsiyyt, qrup, kollektiv.

 39. Xolerik temperament ən aktiv tip kimi.

 40. İdarəetmədə insan amilinin nəzərə alınması.

 41. Ümumi psixologiya sistemində mühəndis psixologiyasının yeri və rolu.

 42. Psixi prosesin mahiyyəti.

 43. Psixoanaliz (freydizm) cərəyanının mahiyyəti.

 44. Sanqvinik temperament tipi.

 45. Müəssisədə normal psixoloji vəziyyətin formalaşmasında rəhbərin şəxsi psixoloji keyfiyyətinin rolu.

 46. İnsanın psixoloji əlamətlərinin analizi.

 47. Psixi hadisələrin üç qrupu –psixi proseslər, psixi hallar, psixi xassələr.

 48. Şəxsiyyətin sosiallaşmasnın sosial - psixoloji mexanizmləri.

 49. Fleqmatik temperament tipinin mahiyyəti.

 50. İdarəetmədə motivləşmənin rolu.

 51. Psixologiyanın tarixi inkişaf mərhələləri.

 52. Psixi inikasın iki tərəfi.

 53. Sosial idarəetmədə konfiliktlər və onların həlli yolları.

 54. Sosial idarəetmədə mühəndis-rəhbərin rolu.

 55. İdarəetmədə rəhbər işçinin keyfiyyətləri -sosial lider, intellektual lider, inzibati lider

 56. Orta əsrlərdə və intiah dövründə pisixoloji fikrin inkişafı.

 57. İnsanın əsas psixoloji əlamətləri.

 58. Melanxolik temperament tipinin mahiyyəti.

 59. İdarəetmədə nəzakətli davranış kollektidə sağlam mənəvi- psixoloji mühitin yaranmasının mühüm forması kimi.

 60. Rəhbər işçinin idarəetmə fəaliyyətinin təşkilatı baxımdan təhlili.
 1. Hadisələr sistemi müasir psixologiyanın tədqiqat sahəsi kimi.

 2. Aristotelin “Ruh haqqında”traktatı.

 3. Psixika obyektiv aləmin subyektiv inikasıdır.

 4. Mühəndis-rəhbərin müəsssisələrdə “insani münasibətləri” formalaşdırmaqda rolu.

 5. Idarəetmədə temperament müxtəlifliyinin nəzərə alınması.

 6. Psixoloji biliklərin yaranması tarixindən.

 7. Biheviorizm və neobiheviorizm.

 8. Mühəndis rəhbər psixoloji davranış etalonu rolunda.

 9. Kollektivə sağlam tələbatların və mənafelərin formalaşdırılmasında mühəndis rəhbərin rolu.

 10. Fleqmatik temperament tipi
 1. Dünyanın ruhi və maddi başlanğıcı haqqında.

 2. Psixologiyanın predmeti.

 3. Müxtəlif temperament tiplərinin mahiyyəti.

 4. Mühəndis rəhbərin əməyin sitimullaşırılmasında rolu

 5. Müəssisənin idarə edilməsində meydana çıxan problmlərin həlli qaydaları.

 6. Animizm və atonizm fəlsəfə təlimləri.

 7. Sosial idarəetmədə psixoloji akseptlər.

 8. Fleqmatik temperament tipinin mahiyyəti.

 9. Sosial idarəetmədə konfiliktlər və onların həlli yolları.

 10. İnsanların psixologiyasının nəzərə alınması idarəçilik fəaliyyətinin mühüm cəhəti kimi.

 11. Ruh haqqında təlimin meydana gəlməsi.

 12. İdrak prosesləri-təfəkkür,nitq,təxəyyül.

 13. Biheviorizm cərəyanı.

 14. Şəxsiyyət,qrup,kollektiv.

 15. Demokratik prinsiplərə söykənən iş üslubu.

 16. XIX - XX əsrlərdə psixologiyada böhran.

 17. Davranışın idarə olunmasında psixoloji və fizioloji proseslərin qarşılıqlı təsiri.

 18. Mühəndis rəhbərin demokratik prinsiplərə söykənən iş üslubu.

 19. Xolerik temperament tipinin mahiyyəti.

 20. Kollektivdə münaqişələr və onların həlli yolları.

 21. Şəxsiyyətin sosiallaşmasının mərhələləri.

 22. Mühəndis-rəhbərin -sosial lider,intelektual lider,inzibati lider kimi.

 23. Sanqvinik temperament tipinin mahiyyəti.

 24. Müəssisədə normal psixoloji mühitin formalaşmasının əhəmiyyəti.

 25. İdarəçiliyin mühüm psixoloji cəhəti nəzakətli davranış.

 26. Açıq cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinin idarəetməyə təsiri.

 27. Anlaşılan psixologiya,koqnitiv psixologiya.

 28. Nümunəvi rəhbərin idarəetmədə rolu.

 29. İnsan davranışını müəyyən edən psixoloji əlamətlər.

 30. Metanxolik temperament tipi.Fənn: Yol şəraiti və hərəkətin təhlükəsizliyi

 1. Yol şəraitləri və onların YNH baş verməsində rolu

 2. Hərəkət sürətinin yolun hərəkəti buraxma qabiliyyətinə təsiri

 3. Müxtəlif yol şəraitlərinin təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi

 4. Yolların layihələndirilməsi normalarında insan faktoru

 5. Yol ayrıclarının yenidənqurulması

 6. Yol şəraitləri ilə əlaqədar YNH-nin qarşısının alınması yolları

 7. Hərəkət hissəsinin eninidən asılı olaraq YNH-nin statistik təhlili

 8. Yol kəsişmələri və bitişmələri

 9. Avtomobil yollarının passiv təhlükəsizliyi

 10. Yol elementlərində hərəkət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üsulları

 11. Yolun plan elementləri

 12. Yol örtüyü

 13. Yollarda hərəkət rahatlığı

 14. Yolların layihələndirilməsi normalarında təbii və metereoloji şəraitlər

 15. Dəmir yol keçidləri

 16. Yolun profil elemtntləri

 17. Hərəkət hissəsinin daralma yerləri

 18. Yol kəsişmələri və bitişmələrində təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi

 19. Yenidən qurulan yollarda hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

 20. Avtomobil dayanacaqları,duracaq və istirahət meydancaları

 21. Avtomobil yolunun eni,onun vəziyyəti və YNH-nin sayı.

 22. Davamlı enişlər və yoxuşlar

 23. Avtomobil yollarının passiv təhlükəsizliyi

 24. Kiçik radiuslu əyrilərin yenidənqurulması

 25. Yol ayrıclarının yenidənqurulmasi

Qrup M 485a

Fənn: Yol geyimlərinin konstruksiyalaşdirilmasinin nəzəriyyəsi və hesablanmasi 1. Торпаг йатаьынын лайищяляндирилмяси

 2. Торпаг йатаьынын елементляри вя конструксийасы

 3. Torpaq yatağının standarta görə en kəsiyi

 4. Тюкмялярдя вя газмаларда ишчи лай

 5. Торпаг йатаьында грунтларын йерляшдирилмяси

 6. Torpaq yatağı qruntunun kipləşmə dərəcəsinə olan tələblər

 7. Kipləşdirmə əmsalı

 8. Торпаг йатаьы грунтунун кипляшдирмя дяряжясиня олан тялябляр

 9. Эярэинлийин тюкмядя пайланмасı

 10. Торпаг йатаьынын мющкямлийи вя дайаныглыьы

 11. Тюкмялярин вя газмаларын деформасийа нювляри

 12. Зяиф ясас цзяриндя тюкмя йатаьынын дайаныглыьы

 13. Торпаг йатаьынын даь йамажларында дайаныглыьы

 14. Торпаг йатаьынын йамажларынын bərkidilməsi

 15. Yamacların bərkidilməsi

 16. Yol geyimlərinin konstruksiyalaşdırılmasının prinsipləri və məqsədi

 17. Yol geyimlərinin konstruktuv layları

 18. Йол эейиминин тяснифаты

 19. Йол юртцкляринин ясас нювляри

 20. Yol geyimlərinin əsas növləri

 21. Yol geyimi konstruksiyasının əsas prinsipləri

 22. Qruntların və yol geyiminin konstruktiv laylarının möhkəmlik xarakteristikaları

 23. Yol geyimlərinin konstruksiyası

 24. Qruntlar və işçi lay haqqında

 25. Yol və aerodrom örtükləri üçün asfaltbeton qarışıqları (ГОСТ 9128-97)

 26. Yol geyiminin konstruksiyalaşdərəlmasının ümumi pronsipləri.

 27. Hesabi yüklər. Hesabi çevrilmiş hərəkət şiddəri

 28. Yol geyimlərinə təsir edın yüklər

 29. Yol geyimlərində çox saylı yük təsirindən gərginliyin toplanması qanunauyğunluğu

 30. Ekvivalent lay haqqında

 31. Сярт олмайан йол эейимляринин мющкямлийи

 32. Əyilmə kəsasının yaranma sxemi

 33. Yol geyimində deformasiyaların toplanma qanuna uyğunluğu sxemi

 34. Тяляб олунан еластиклик модулунун тяйини

 35. Buraxıla bilən elastiki əyilməyə görə yol geyimi konstruksiyasının hesablanması

 36. Yol geyimi konstruksiyasının sürüşməyə görə hesablanması.

 37. Yol geyiminin monolit laylarının əyilmədə dartılmaya hesablanması.

 38. Yol geyimi konstruksiyasının şaxtaya davamlılığa görə hesablanması.

 39. Yol geyiminin drenedici layının hesabatı

 40. Müxtəlif ölkələrdə yol geyiminin hesablanmasında istifadə olunan üsullar

 41. Асфалтбетон haqqında

 42. Asfaltbeton və onun növləri

 43. Сементбетон монолит юртцкляр

 44. Бетон юртцклярдя тикишляр вя онларын йерляшдирилмяси

 45. Sərt yol geyimlərinin hesablanma xüsusiyyətləri

 46. Sərt yol geyimlərinin hesablanması

 47. Yol geyimi konstruksiyasının texniki analizi

 48. Armaturlanmış asfaltbeton örtüklü yol geyimlərinin layihələndirilməsi

 49. Yol geyimlərində yeyilmə layının düzəldilməsi

 50. Qırmadaş-mastikalı asfaltbeton haqqında

Гр. М 485р

По дисциплине «Дорожные условия и организация движения»

 1. Дорожные условия и их роль в создание дорожно – транспортных происшествий.

 2. Влияние скорости движения на пропускную способность дороги.

 3. Оценка безопасности различных дорожных условиях.

 4. Человеческий фактор в нормах проектирования дорог.

 5. Реконструкция дорожных разветвлений.

 6. Пути устранение в дорожно–транспортных происшествий связанных с дорожными условиями.

 7. Статистические анализ дорожно–транспортных происшествий зависимости от ширины проезжей части.

 8. Дорожные пересечение и примыкания.

 9. Пассивные безопасность автомобильных дорог.

 10. Методы улучшения условий движения в элементах дороги.

 11. Элементы плана дороги.

 12. Дорожное покрытие.

 13. Удобство движения по дорогам.

 14. Природное и метрологические условия в нормах проектирование дорог.

 15. Железно – дорожные переезды.

 16. Элементы дороги в поперечном профиле.

 17. Место сужение проезжей части.

 18. Оценка безопасности дорожных пересечениях и примыканиях.

 19. Обеспечение безопасности движения на реконструируемых участках дорог.

 20. Стоянки, остановки и площадки отдыха на дорогах.

 21. Ширина автомобильной дороги, её состояние и количества дорожно – транспортных происшествий.

 22. Продолжительные спуски и подъемы.

 23. Направляющие устройство обеспечивающие безопасность движения.

 24. Реконструкция кривых малого радиуса.

 25. Реконструкция дорожных разветвлений.

“Nəqliyyat axınları nəzəriyyəsi” fənnindən

1.Nəqliyyat axınlarının hərəkət şiddəti və onun tədqiqi

2.Nəqliyyat axının intensivliyi və tərkibi

3.Nəqliyyat axınında xüsusi hərəkət intensivliyi

4.Hərəkət şiddəti və nəqliyyat vasitələri arasındakı vaxt intervalları

5.Puasson paylanması və hərəkət şiddəti

6.Puasson qanunun təhlili və hərəkət şiddətinin dəyişmə qanunauyğunluğu

7.Yolun müəyyən kəsiyindən hər hansı bir müşahidə müddətində müəyyən sayda nəqliyyat vasitələrinin keçməsi ehtimalının təyin üçün Puasson qanunun tətbiqi

8.Kiçik intensivlikli nəqliyyat axınında müəyyən müddətdə yolun kəsiyindən müəyyən sayda avtomobilin keçməsi ehtimalını Puasson paylanmasına görə təyini

9.Puasson qanuna ilə hər hansı müşahidə müddətində yolun müəyyən kəsiyindən müəyyən sayda nəqliyyat vasitələrinin keçməsi ehtimalının təyini

10.Yolun müəyyən sahələrində hərəkət sürətləri və onun tədqiqi

11.Yolun pererqonlarında hərəkət sürətinin kommulyativ əyrisinin qurulması

12.Diskret paylama momentləri.Ani sürətin kommulyativ əyrisi

13.Şəhər yollarının pereqonlarında nəqliyyat axınının ani sürətinin tədqiqi

14.Şəhərlərdə nəqliyyat axının ani sürətinin müşahidə materialları əsasında sürətin paylanması qanunauyğunluğu

15.Pereqonlarda nəqliyyat axının ani sürətinin kommulyativ əyrisinin qurulması və onun təhlili

16.Nəqliyyat axının ani sürətinin öyrənilməsi üçün müşahidələrinin sayının təyini və sürətin artan tezliklə əyrisinin qanunauyğunluğu

17.Nəzəriyyələrin hərəkətin nizamlanmasında tətbiqi

18.Normal paylanma və hərəkətin ani sürəti

19.Nəqliyyat axının əsas göstəriciləri

20.Nəqliyyat axının tərkibi və onun tədqiqi

21.Nəqliyyat ləngimələri və onun tədqiqi

22.Yol hərəkətinin xarakteristikalarının tədqiqi haqqında

23.Nəqliyyat axının sıxlığı və onun tədqiqi

24.Nəqliyyat axının sadələşdirilmiş dinamiki madeli

25.Determinik model və avtomobilin dinamiki qabariti

26.Staxostik modellər

27.Nəqliyyat axının əsas diaqramı

28.Riyazi statistikada binominal paylanma

29.Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunub ki,yol ayricinda avtomobil 25% sağa dönür,sola dönmə qadağandır.Bir birinin ardınca hərəkət edən 3 avtomobildən birinin sağa dönmə ehtimalını hesablayın

30.Binominal paylanma ilə yol ayrıcında nəqliyyat axının hərəkət istiqamətlərinin paylanmasının təyini

31.Binominal paylanma ifadəsinin təhlili.Binominal əmsal

32.Nəqliyyat axının yol ayrıcında istiqamətlər üzrə hərəkət ehtimalına görə binominal paylanma düsturunun tətbiqinin təhlili

33.Yol ayricında sola dönən avtomobillərin sayının paylanma qanunauyğunluğu.Ehtimalın çeviçi funksiyaları

34.Nəqliyyat axınının tədqiqi.Mənfi binominal paylanma.

35.Avtomobillərin gəlməsinin analizi

36.Həndəsi paylanma ilə avtomobillər növbəsinin öyrənilməsi

37.Küçə pereqonlarının buraxma qabiliyyəti və avtomobillər arasında vaxt intervalı

38.Təsadüfliyə yoxlamaq üçün statistik meyarlar.

39.Avtomobillər arasındakı təsadüfi vaxt intervalının üstlü funksiya ilə paylanma sıxlığı

40.Pirsan və Erlan paylanmaları və avtomobillər arasında vaxt intervalları

41. Avtomobillər arasında vaxt intervallarının əlverişliyi

42.Nəqliyyat axınlarında təsadüfü kəmiyyətlərin paylanma qanunauyğunluğu və paylanma funksiyaları

43.Əsas axına daxil olma xarakterizə edən parametrlər.Bir birinin ardınca hərəkət edən avtomobillər arasındakı məsafə və vaxt intervalları

44.Normal paylanma

45. Normal paylanma qanunu“ Mürəkkəb təbii şəraitlərdə avtomobil yollarının layihələndirilməsi”

 1. İqlimin hərəkət rejiminə təsirinin qiymətləndirilməsi

 2. Yola təsir göstərən təbii amillər

 3. Torpaq yatağının və yol geyiminin su – istilik rejimi

 4. Qışda torpaq yatağında nəmliyin yenidən paylanması

 5. Torpaq yatağının yer səthindən olan hündürlüyünə tələblər

 6. Azərbaycanın yol – iqlim rayonlaşdırılması

 7. Əbədi donmuş qrunt şəraitində yolun layihələndirilməsi

 8. Əbədi donmuş ərazilərdə torpaq yatağının konstruksiyası

 9. Buzlama və onunla mübarizə

 10. Bataqlıq ərazilərdə yolların layihələndirilməsi

 11. Bataqlıqların əmələ gəlməsi, xarakteristikaları və növləri

 12. Bataqlıq ərazilərdə trassanın çəkilməsi

 13. Bataqlıqların müayinəsi

 14. Bataqlıqlarda torpaq yatağının konstruksiyası

 15. Yarğanlı ərazidə yolların layihələndirilməsi

 16. Yarğanın dərinliyə inkişafının qarşısını alan maneələrin layihələndirilməsi

 17. Karst prosesləri

 18. Karst hadisələri olan ərazidə yolların layihələndirilməsi

 19. Karst boşluqlarının müəyyən edilməsi və onlara qarşı tədbirlər

 20. Quraqlıq olan ərazilərdə yolların layihələndirilməsi

 21. Suvarılan torpaqlardan keçən yolların layihələndirilməsi

 22. Duzlu qruntlarda yolun layihələndirilməsi

 23. Qumsallıqda yolun layihələndirilməsi

 24. Dağ yollarının xüsusiyyətləri

 25. Dağ yamaclarında suxur layların yatımları

 26. Dağ çayı hövzəsi ilə yolun çəkilməsi

 27. Əsas çaya axan, kiçik çayın trassa ilə kəsişmə variantları sxemi

 28. Yamacla trassanın inkişaf etdirilməsi

 29. Serpantinlərin layihələndirilməsi

 30. Serpantinin elementləri

 31. Serpantinin tam uzunluğu

 32. Tunellər

 33. Dağ yollarının uzununa profili

 34. Dağ yolunda qəzallığa qarşı sahənin sxemi

 35. Dağ yollarının en profilləri

 36. Yarı qazma – yarı tökmə en profilləri

 37. Rəf tipli en profili

 38. Qazma yamacında istinad divarının eni

 39. Tökmə yamacında istinad divarının eni

 40. Oxalanma və daş uçqunu olan sahələrdən yolun çəkilməsi

 41. Oxalanmanın hərəkət əmsalı

 42. Oxalanan qruntları “ tutan divar”-ların sxemi

 43. Daş uçqunundan mühafizə tədbirləri

 44. Sel axını ilə kəsişmə

 45. Sel axını kəsişmələrini tutan bəndlərin yerləşdirilmə sxemi

 46. Sel axını kəsişmələrini tutan bəndlərin uzunluğu

 47. Yolun sürüşən qrunt sahələri ilə kəsişmələri

 48. Sürüşmə sahəsinin əsas elementləri

 49. Zəif sürüşən massivlərin dayanıqlığının artırılma tədbirləri

 50. Qar uçqunundan yolun mühafizəsi

 51. Hərəkət edən qar kütləsinin yoldan uzaqlaşdıran mühafizə qurğularının sxemi

 52. Qar kütləsinin kənarlaşdıran bəndin sxemi

 53. Qar uçqununun tipləri

 54. Yarğan zirvəsinin bərkidilməsi üçün qurğular

 55. Dağ yollarında xüsusi süni mühəndis qurğuları

 56. Gərginliyin torpaq yatağında paylanması

 57. Dağ yamacında tökməyə təsir edən qüvvələr

 58. Dəyişən eninə maillikli virajlar

 59. Zəif qrunt şəraitində yolların layihələndirilməsi

 60. Seysmik ərazidə layihələndirilən yolların xüsusiyyatları

Предмет: Теория и расчет конструирования дорожных одежд

Группа М485р 1. Проектирование земляного полотна

 2. Элементы земляного полотна

 3. Показать рабочий слой в насыпи и выемке

 4. Типы местности по степени увлажнения

 5. Пример типового поперечного профиля земляного полотна

 6. Крутизна откосов насыпей и выемок

 7. Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна. Коэффициент уплотнения

 8. Расположение грунтов в земляном полотне

 9. Замена неустойчивых грунтов

 10. Требования к степени уплотнения грунтов земляного полотна

 11. Распределение вертикальных напряжений в насыпи

 12. Требования к устойчивости земляного полотна

 13. График расчетного состояния грунта

 14. Устойчивость земляного полотна на слабых основаниях

 15. Устойчивость земляного полотна на косогорах

 16. Задачи и принципы конструирования дорожных одежд

 17. Конструктивные слои дорожных одежд

 18. Классификация дорожных одежд

 19. Основные типы дорожных одежд

 20. Общие принципы конструирования дорожных одежд

 21. Характеристика прочности грунтов и материалов конструктивных слоев дорожных одежд

 22. Конструкция дорожных одежд

 23. Прочность нежестких дорожных одежд

 24. О грунтах и рабочем слое

 25. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (ГОСТ 9128-97)

 26. Нагрузки на дорожную одежду

 27. Закономерность накопления деформаций в дорожной одежде при многократных нагружениях

 28. Понятия о эквивалентном слое

 29. Расчет толщины дорожной одежды по предельному допустимому упругому прогибу

 30. Проверка несвязанных слоев на сдвиг

 31. Проверка монолитных слоев на растяжение при изгибе

 32. Расчет конструкции дорожной одежды на морозоустойчивость

 33. Расчет дренирующего слоя дорожной одежды

 34. Методы расчета дорожных одежд применяемых за рубежом

 35. Дорожные одежды с асфальтобетонным покрытием

 36. Дорожные одежды с цементобетонным покрытием

 37. Жесткие дорожные одежды

 38. Температурные швы устраиваемые на цементобетонном покрытии

 39. Особенности работы жестких дорожных одежд

 40. Расчет жестких дорожных одежд

 41. Технический анализ дорожной конструкции

 42. Проектирование дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием

 43. Устройство защитного слоя износа

 44. О щебеночно-мастичном асфальтобетоне

гр. М485р «Проектирование автомобильных дорог в сложных природных условиях

 1. Оценка влияния климата на режим движения.

 2. Исследование болот.

 3. Заложение горных пород на горных склонах.

 4. Поперечный профиль типа «полка».

 5. Мероприятия повышающие устойчивость слабого оползневого массива.

 1. Природные факторы, влияющие на дороги.

 2. Конструкция земляного полотна на болотах.

 3. Трасса дороги вдоль горных рек.

 4. Ширина подпорной стены у откоса выемки.

 5. Защита дороги от снежной лавины.

 6. Водно – тепловой режим земляного полотна.

 7. Проектирование дорог в овражистых районах.

 8. Пересечение трассой притока горных рек.

 9. Ширина подпорной стены у откоса насыпи.

 10. Схема защитных сооружений для отвода движущейся снежной массы.

 11. Зимнее перераспределение влаги в земляном полотне.

 12. Проектирование мероприятий по защите развития оврага.

 13. Развитие линии по склонам.

 14. Положение дороги на участках осыпи и камнепада.

 15. Схема плотины отводящей снежную массу.

 16. Требования к возвышению земляного полотна.

 17. Карстовые процессы.

 18. Элементы серпантины.

 19. Коэффициент движения осыпи.

 20. Тиры снежных лавин.

 21. Дорожно – климатическое районирование Азербайджана.

 22. Проектирование дорог в районах с карстовыми процессами.

 23. Проектирование серпантин.

 24. Схема «улавливающей стены» для осыпей.

 25. Сооружения для укрепления вершины оврага.

 26. Проектирование дорог в вечномерзлых грунтах.

 27. Выявление карстовых полостей и принятие соответствующих мер.

 28. Полная длина серпантины.

 29. Меры защиты от камнепада.

 30. Специальные инженерные сооружения на горных дорогах.

 31. Конструкция земляного полотна в условиях вечной мерзлоты.

 32. Проектирование дорог в засушливых районах.

 33. Тоннели.

 34. Пересечение дороги с селевым потоком.

 35. Распределение напряжений в земляном полотне.

 36. Наледи и борьба с ними.

 37. Проектирование дорог в орошаемых землях.

 38. Продольный профиль горных дорог.

 39. Расположение плотин улавливающих селевые наносы.

 40. Силы действующие на насып возведенную на склоне.

 41. Проектирование дорог в болотистой местности.

 42. Проектирование дорог в засоленных грунтах.

 43. Устройство аварийного съезда на горных дорогах.

 44. Длина плотин улавливающих селевые наносы.

 45. Вираж с изменяющимся поперечным профилем.

 46. Образование в болотистой местности.

 47. Проектирование дорог в песках.

 48. Поперечный профиль горных дорог.

 49. Пересечение дороги с участками оползней.

 50. Проектирование дорог в условия распространения слабых грунтов.

 51. Трассирование в болотистой местности.

 52. Особенности горных дорог.

 53. Поперечный профиль типа полу насып – полу выемка.

 54. Основные элементы оползневого участка.

 55. Особенности проектирования дорог в сейсмических зонах.

Фянн: Gərginləşdirilmiş körpü konstruksiyalarının layihələndirilməsi

Груп М495a 1. Dəmir beton körpülərdə istifadə olunan materiallar

 2. Dəmir beton aşırım qurğulu körpülərin əsas sistemləri

 3. Gərginləşdirilmiş armaturlu qabırğalı dəmir beton aşırım ğirlərinin konstruksiyası

 4. Gərginləşdirilmiş dəmir beton tirin dözümlüyə hesabatı

 5. Gərginləşdirilmiş dəmir beton körpü konstruksiyalarının armaturları

 6. Aşırım qurğusu dəmir beton tava olan avtomobil yolu körpüləri

 7. Qabırğalı dəmir beton tirin gərginləşdirilmiş poliqonal armatur dəstələri ilə armaturlanması

 8. Yüksəkmöhkəmlikli polad məftillərin gərginləşdiriləcək dəstələrin yığılması formaları

 9. Aşırım qurğusu dəmir beton tava olan dəmir yolu körpüləri

 10. Əvvəlcədən gərginləşdirilmiş tirlərin armaturlanması sxemləri

 11. Yüksəkmöhkəmlikli polad məftillərin gərginləşdiriləcək dəstələrin yığılması formaları

 12. Gərginləşdirilmiş armaturlu qabırğalı dəmir beton aşırım ğirlərinin konstruksiyası

 13. Betona söykənməklə gərginləşdirilən armaturlu dəmir beton tirin armaturlanması

 14. Gərginləşdirilmiş dəmir beton çərçivə sistemli körpülərin sxemləri

 15. Qarışıq sistemli yığma dəmir beton aşırım qurğusunun konstruksiyası

 16. Dəmir yolu körpülərində uzunluğu 23,6 m olan dəmir beton tirin konstruksiyası

 17. Yüksəkmöhkəmlikli polad məftillərin gərginləşdiriləcək dəstələrin yığılması formaları

 18. Kəsilməz və konsollu qabırğalı dəmir beton aşırım qurğuları

 19. Qarışıq sistemli yığma dəmir beton aşırım qurğusunun konstruksiyası

 20. Dəmir beton körpülərdə istifadə olunan materiallar

 21. Dəmir beton aşırım qurğulu körpülərin əsas sistemləri

 22. Qabaqcadan gərginləşdirilmiş dəmir beton aşırım qurğuları

 23. Yüksəkmöhkəmlikli işçi armaturun en kəsik sahəsinin təyini və baş tirin layihələndirilməsi

 24. Gərginləşdirilən tirin həndəsi xarakteristikalarının təyini

 25. Gərginləşdirilmiş dəmir beton körpü konstruksiyalarının armaturları

 26. Aşırım qurğusu dəmir beton tava olan avtomobil yolu körpüləri

 27. Aşırım qurğusu qabırğalı dəmir beton tirlər olan avtomobil yolu körpüləri

 28. Dartılan armaturda gərginlik itkilərinin təyini

 29. Dartılıb gərginləşdirmə qüvvəsindən betonda yaranan normal gərginliklərin təyini

 30. Aşırım qurğusu qabırğalı dəmir beton tirlər olan dəmir yolu körpüləri

 31. Qabırğalı dəmir beton tirin gərginləşdirilmiş poliqonal armatur dəstələri ilə armaturlanması

 32. Gərginləşdirilmiş dəmir beton çərçivə sistemli körpülərin sxemləri

 33. Qarışıq sistemli yığma dəmir beton aşırım qurğusunun konstruksiyası

 34. Dəmir beton körpülərdə istifadə olunan materiallar

 35. Əvvəlcədən gərginləşdirilmiş tirlərin armaturlanması sxemləri

 36. Yüksəkmöhkəmlikli polad məftillərin gərginləşdiriləcək dəstələrin yığılması formaları

 37. Gərginləşdirilmiş armaturlu dəmir beton körpü elementlərinin möhkəmliyə görə hesabatı

 38. Gərginləşdirilmiş dəmir beton tirin dözümlüyə hesabatı

 39. Gərginləşdirilmiş dəmir beton körpü konstruksiyalarının armaturları

 40. Aşırım qurğusu dəmir beton tava olan avtomobil yolu körpüləri

 41. Betona söykənməklə gərginləşdirilən armaturlu dəmir beton tirin armaturlanması

 42. Qarışıq sistemli yığma dəmir beton aşırım qurğusunun konstruksiyası

 43. Vantlı – şprengelli dəmir beton aşırım qurğusunun konstruktiv sxemi

Министерство Образования Азербайджанской Республики

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства

Кафедра «Общественных Дисциплин»

Дисциплина- «Инженерная Психология»

1.Предмет и задачи инженерной психологии

2.Понятие о психике

3.Основные свойства и характеристики ощущений

4.Общие понятия о личности

5.Человек как основное звено системы управления

6.Место инженерной психологии в системе наук

7.Понятие о сознании

8.Кожные ощущения

9.Взаимосвязь социального и биологического в личности

10.Требования, предьявлиемые к психологическим качествам человека в сложных системах управления

11.Принципы современной инженерной психологии

12.Культурно-исторические концепции развития психики человека

13.Вкусовые и обонятельные ощущения

14.Формирование и развитие личности

15.Психологические проблемы взаимодействия человека и машины в системах управления

16.История развития инженерной психологии

17.Общая психологическая характеристика деятельности

18.Неосозноваемые психические процессы

19.Понятие о направленности личности и мотивция деятельности

20.Психологические аспекты принятия решений в операторской деятельности

21.Методологические принципы и системный подход в инженерной психологии

22.Основные понятия психологической теории деятельности

23.Общие понятия об ощущении

24.Мотивизированное поведение как характеристика личности

25.Роль и значение памяти в деятельности оператора

26.Методы инженерной психологии

27.Теория деятельности и предмет психологии

28.Виды ощущений

29.Общая характеристика способностей человека

30.Оперативное мышление в деятельности оператора

31.Системный подход к проблеме принятия решений

32.Теории личности

33.Слуховые ощущения

34.Деятельность и психические процессы

35.Понятие о характере

36.Классификация и общие инженерно-психологические требования к средствам отображения информации

37.Зрительные ощущения

38.Формирование характера

39.Понятие о темпераменте

40.Малая группа и коллектив

41.Инженерно -психологические требования к органам управления

42.Мотивы и цели деятельности

43.Проприоцептивные ощущения

44.Восприятие пространства

45.Межличностные отношения в группах и коллективах

46.Человек как основное звено системы управления

47.Восприятие движения и времени

48.Общая характеристика речи

49.Понятия и виды общения

50.Основные направления инженерно - психологической оценки СЧМ

51.Планирование и регуляция деятельности

52.Основные виды умственных операций (анализ, синтез, абстракция, конкретизация индукция, дедукция)

53.Общая характеристика волевых действий

54.Взаимосвязь восприятия и действия

55.Основные виды конфликтов

56.Особенности деятельности операторов

57.Виды мышления

58.Способности и вопросы творчества

59.Основные характеристики и свойства внимания

60.Учет инженерно - психологических требований в процессе производства

61.Показатели надежности оператора в системе человек - машина

62.Определение и общая характеристика памяти

63.Виды эмоций и их общая характеристика

64.Развитие способностей

65.Профессиональная подготовка оператора

66.Особенности групповой деятельности оператора

67.Сангвинический тип темперамента

68.Развитие эмоций и их значение в жизни человека

69.Взаимосвязь социального и биологического в личности

70.Роль общения в психологическом развитии человека

71. Психологический анализ деятельности

72.Флегматический тип темперамента

73.Основные виды речи

74.Решение сложных мыслительных задач и творческое мышление

75.Волевые качества человека и их развитие

76.Представление античных и средневековых философ о душе и сознании

77.Холерический тип темперамента

78.Развитие психики животных

79.Взаимоотношение целого и части в восприятии

80.Оперативное мышление в деятельности оператора

81.Основные отрасли психологии

82.Меланхолический тип темперамента

83. Развитие психики человека

84. Предмет и фон в восприятии

85. Особенности деятельности оператора

86.Психофизиологическая характеристика приема информации оператором

87.Характеристика основных видов ощущений

88.Определение представления и его основные характеристики

89.Основные процессы и механизм память

90.Индивидуальные особенности воображения и его развитие

91.Оперативно - технические аспекты деятельности

92.Основные свойства и виды восприятия

93.Индивидуальные особенности памяти и ее развитие

94.Классификация видов речи

95.Роль и значение памяти в деятельности оператора

96.Происхождение и развитие сознания человека

97.Произвольные и непроизвольные представления

98.Формы мышления

99.Регуляция эмоциональных состояний100.Основные направления инженерно - психологической оценки СЧМ

Nəqliyyat tikintisində geodeziya işlər

 1. Yol qovşaqlarında qayçılar

 2. Dəmir yollarının planalması üçün əsas düsturlar

 3. Körpü keçidlərində hidrometrik və geoloji işlər

 4. Dayaqların xətti ölçmələrlə bölünməsi

 5. Trasın ünsürləri

 6. Trası çəkilən yolun mövcud yola qovuşması

 7. Dəmir yollarının evolvent fərqlər üsulu ilə planalması (ümumi düsturlar)

 8. Körpü keçidlərinin planalması

 9. Dayaqların düzbucaq kəsdirməsi ilə bölünməsi

 10. Trasın növləri

 11. Qayçının qurulma yeri verildiyi halda qovşağın bölünməsi

 12. Dəmir yolarında plyus nöqtələri evolventlərinin hesablanması

 13. Körpü keçidlərinin planalmasında xüsusiyyətlər

 14. Körpü dayaqları müfəssəl bölünməsi

 15. Tras çəkilməsinin parametrləri

 16. Ayrılmaların bölünməsi

 17. Yol düzəltmənin ümumi qiymətlərinin hesablanması

 18. Körpü keçid uzunluğunun təyini

 19. Yuyuntu adacıqlarında özüllərin qurulması

 20. Düzən ərazilərdə trasın çəkilməsi

 21. Yolkeçiricilər şəbəkəsinin bölünməsi

 22. Yolların düzləndirilməsində xətalar

 23. Yüksəkliyin axın üstündən ötürülməsi ( həndəsi nivelirləmə)

 24. Çərçivəli karkas vasitəsilə dayaqların bölünməsi

 25. Dağlıq ərazilərdə trasın çəkilməsi

 26. Yolkeçiricilər şəbəkəsinin qütb üsulu ilə bölünməsi

 27. Dəmir yollarının əyilmə oxları üsulu ilə planalması

 28. Yüksəkliyin axın üstündən ötürülməsi ( triqonometrik üsul )

 29. Kesson vasitəsilə dayaqların bölünməsi

 30. Kameral tras çəkilməsi (xəritələr üsulu)

 31. Park yolarının bölünməsi

 32. Əyilmə oxları üsulu ilə planalmada xətalar

 33. Körpünün bölgü əsası

 34. Endirilən quyular vasitəsilə dayaqların bölünməsi

 35. Trasın ərazidə çəkilməsi

 36. Park yollarında sərhəd sütunlarının bölgüsü

 37. Dəmir yollarının fotoqrammetrik üsul ilə planalması

 38. Körpü trianqulyasiyası

 39. Körpü aşırımı qurğularının bölünməsi

 40. Əyrilərin əsas nöqtələrinin bölünməsi

 41. Döndərmə qurğularının üçbucaq üsulu ilə qurulması

 42. Döndərmə qurğularının ilmək üsulu ilə qurulması

 43. Xətti bucaq şəbəkələri

 44. Suaxarlardan keçid

 45. Körpü aşırımı qurğularının yoxlanması

 46. Dəmir yollarında icra planalmaları

 47. Körpü keçidlərinin topogeodezi işləri

 48. Poliqonometriya

 49. Körpü keçidində icra planalmaları

 50. Körpü deformasiyalarının müşahidəsi

 51. Trası çəkilən yolun mövcud yola qovuşması

 52. Dəmir yollarının planalması haqqında ümumi məlumatlar

 53. Körpü dayaqları mərkəzlərinin bölünməsi

 54. Kesson vasitəsilə dayaqların bölünməsi

 55. Əyrilərin əsas nöqtələrinin bölünməsi

Qurğuların deformasiyası

 1. Qurğuların deformasiyası

 2. Çaladibi qabarmasının müşahidələri

 3. Çökmələrin müşahidəsi üçün nişanların yerləşdirilməsi

 4. Çökmələrin ölçülməsi

 5. Çökmə qrafiklərinin qurulması

 6. Çökmələrin təyinində xətalar

 7. Çökmələrin təyinində hidrostatik nivelirləmənin təyini

 8. Çatların müşahidəsi

 9. Yüksəklik istinadının dayanıqlığına nəzarət

 10. Qurğuların planda dəbərmələrini təyini

 11. Qurğuların planda dəbərmələrinin təyini -tuşluq üsulu

 12. Tuşluq üsuluna xas olan xəta mənbələri

 13. Tuşluq hissələrin proqramları

 14. Ardıcıl tuşluqlarproqramı ilə dəbərmələrin təyini

 15. Triqonometrik üsul ilə dəbərmələrin təyini

 16. Kollimasiya müstəvisi ilə proyektirləmə

 17. Maili şüa ilə proyektirləmə

 18. Kollimasiya müstəvisi ilə proyektirləmə üsuluna xas olan xəta mənbələri

 19. Maili şüa ilə proyektirləmə üsuluna xas olan xəta mənbələri

 20. Optik şaqul üsulu ilə proyektirləmə

 21. Optik şaqul üsuluna xas olan xəta mənbələri

 22. Aerogeopribor alətinin sxemi

 23. PZL alətinin sxemi

 24. Yandan nivelirləmə üsulu

 25. Yandan nivelirləmə üsuluna xas olan xəta mənbələri

 26. Qurğu təmaülünün müşahidələri

 27. Qurğu təmayülün müşahidələri koordinat üsulu

 28. Qurğu təmayülünün müşahidələri- şaquli proyektirləmə üsulu

 29. Qurğu təmayülünün müşahidələri –bucaq üsulu

 30. Təmaül ölçələrin tətbiqi

 31. Sürüşmələrin müşahidələri

 32. Bina və qurğuların müfəssəl bölünməsi

 33. Qurğu oxlarının bölgü hasarı üzərinə çıxarılması.

 34. Qurğu oxlarının bölgü hasarı üzərinə bərkidilməsi

 35. Xəndək və özüllərin bölünməsi

 36. Oxların quraşdırılma müstəvisinə ötürülməsi

 37. Inşaat konstruksiyalarının quraşdırılmasında geodeziya işləri

 38. Konstruksiyaların həndəsi parametrlərinə nəzarət

 39. Konstruksiyaların quraşdırılması zamanı aparılan bölgü işləri

 40. Tikinti konstruksiyalarının layihə vəziyyətində qurulması

 41. Panel və qurğuların qurulması

42.Kranaltı yolların quraşdırılmasında geodeziya işləri

43.Yeraltı kommunikasiyaların layihələndirilməsində geodeziya işləri

44.Yeraltı kommunikasiyaların tikintisində geodeziya işləri

45. Icra planalmaları –ümumi məlumatlar

46. Quraşdırma texnalogiya oxlarının naturaya çıxarılmasına nəzarət

47. Inşaat konstruksiyalarının icra planalması

48.Texnoloji avadanlıqların icra planalması

49.Sənaye müəssisələrinin icra planalmaları

50.Icra texniki sənədlərin hazırlanması

51. Icra planalma nəticələrinin riyazi işlənməsi

Şəhər torpaqlarının monitorinqi və mühafizəsi

 1. Şəhər torpaqlarının çirklənmə növləri .

 2. Şəhər torpaqlarının qiymətləndirilməsi.

 3. Şəhər torpaqları üzərində mülkiyyət növləri.

 4. Şəhər torpaqlarının təsnifatı.

 5. Şəhər torpaqlarının hüquqi rejimi.

 6. Şəhər torpaqlarının xəritələşdirilməsinin xüsusiyyətləri.

 7. Şəhər torpaqlarının kimyəvi çirklənməsi.

 8. Şəhər torpaqlarının mühafizəsi.

 9. Şəhər torpaqları monitorinqinin hüquqi təminatı

 10. Şəhər torpaqları monitorinqinin aparılması üsulları

 11. Şəhər torpaqları monitorinqinin xəritə təminatı.

 12. Şəhər torpaqlarının radioaktiv çirklənməsi

 13. Şəhər torpaqlarının antropogen çirklənməsi

 14. Monitorinqin növləri (yerli, qlobal, regional).

 15. Şəhər torpaqlarının monitorinqi ətraf mühitin tərkib hissəsi kimi

 16. Torpaqların monitorinqi üçün kosmik məlumatların işlənməsi.

 17. Radioaktiv maddələrlə çirkənmənin üzərində nəzarət

 18. Xəzər dənizinin aerokosmik monitorinqi

 19. Şəhər torpaqlarının mühafizəsinin xüsusiyyətləri.

 20. Şəhər torpaqları monitorinqinin aparılmasında aerokosmik şəkillərdən istifadə olunması

 21. Şəhər torpaqlarından istifadədə texnogen risklərin qiymətləndirilməsi

 22. Şəhər torpaqlarının ekologiyasına təsir edən faktorlar

 23. Şəhər torpaqlarının fərqli cəhətləri.

 24. Şəhər torpaqları monitorinqinin proqram təminatı.

 25. Şəhər torpaqlarını çirkləndirən əsas faktorlar

 26. Şəhər torpaqlarının idarə olunması.

 27. Şəhər torpaqları monitorinqinin aparılması yolları.

 28. Şəhər torpaqları monitorinqinin aparat təminatı .

 29. Şəhər torpaqlarının çirklənmə növləri.

 30. Şəhər torpaqları monitorinqinin aparılmasında CİS texnologiyasından istifadə olunması.

 31. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin əhəmiyyəti.

 32. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin informasiya təminatı.

 33. Şəhər torpaqları üzərində mülkiyyət formaları.

 34. Şəhər torpaqlarının çirklənməsi.

 35. Şəhər torpaqlarının çirklənmə mənbələri.

 36. Torpaqların monitorinqinin aparılma miqyasları(lokal, regional, milli,qlobal və s.).

 37. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin aparılmasında aerokosmik üsullardan istifadənin üstün cəhətləri.

 38. Şəhər torpaqlarınım ekoloji monitorinqi

 39. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin xəritə təminatı.

 40. Şəhər torpaqları monitorinqinin konsepsiyası

 41. Şəhər torpaqlarının antropogen çirklənmədən mühafizəsi.

 42. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsi haqqında ümumi məlumat

 43. Şəhər ekoloji mühitinin fiziki-coğrafi xüsusiyyətləri və monitorinqi

 44. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsinin hüquqi bazası

 45. Müxtəlif miqyaslı monitorinqlər

 46. Aerokosmik monitirinq haqqında məlumat(aviasiya və kosmik monitorinq)

 47. Şəhər torpaqlarının ekoloji monitorinqinin predmeti

 48. Şəhər torpaqlarının ekoloji monitorinqinin vəzifələri

 49. Şəhər torpaqların monitorinqinin aparılması qaydaları

 50. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin informasiya sistemi

 51. Ətraf mühitin çirklənməsinin nəticələri.

 52. Ekoloji monitorinqdə məsafədən zondlama üsulundan istifadə olunması

 53. Ekoloji monitorinqdə aparat təminatı

 54. Ekoloji monitorinqdə məsafədən zondlamanın xüsusiyyətləri.

 55. Zərərli maddələrlə torpaqların çirklənməsinə nəzarət

 56. Torpaqların gübrələrlə çirklənməsi

 57. Şəhərlərlə ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri.

 58. Ekoloji faktorların qiymətləndirilməsi.

 59. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsinin əsas təyinatı

 60. Monitorinq üşün səciyyəvi sahənin seçilməsi

 61. Şəhər torpaqların monitorinqinin aparılmasının elmi əsasları

 62. Monitorinq sisteminin əsas komponentləri

 63. Torpaq monitorinqinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi

 64. Ekoloji monitorinqinin aparılmasının hüquqi əsasları

 65. Şəhər torpaqlarının monitorinqinin informasiya sistemi

 66. Torpaqların monitorinqi anlayışı nədir?

 67. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsinin elmi əsasları

 68. Şəhər torpaq kadastrı sistemində ekoloji faktorlar

 69. Ətraf mühitin çirklənməsinin qiymətləndirmə sistemi.

 70. Monitorinqin aparılmasında aerokosmik üsullardan istifadə olunması

 71. Torpaq monitorinqinin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi

 72. Monitorinqin aparılmasında aerokosmik üsullardan istifadə olunması.

 73. Şəhər torpaq kadastrı sistemində ekoloji monitorinq

 74. Torpaqların monitorinqinin məqsədləri və vəzifələri

 75. Monitorinqin təsnifatı sistemi

 76. Sənaye tərkibli zərərli maddələri ilə torpaq çirklənməsinə nəzarət

 77. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsində aerokosmik üsullardan istifadə olunması.

 78. Torpaqların monitorinqi və mühafizəsinin əsas xüsusiyyətləri

 79. Şəhər torpaq kadastrı sistemində ekoloji faktorların qiymətləndirilməsi

 80. Şəhər torpaqlarının ekoloji monitorinqinin aparılmasının hüquqi əsasları

 81. Gübrə və pestisidlərlə çirklənmənin xüsusiyyətləri.

Unikal qurğular

 1. İnşaat obyektlərinin konstruktiv xüsusiyyətləri

 2. Oxların bərkidilməsi

 3. “Sim - optik” üsul

 4. Kollimator üsulu

 5. Tuşluq ölçmələrinin əsas proqramları

 6. Hidrotexniki qurğuların xüsusiyyətləri

 7. Texnoloji oxlara nəzarət

 8. “Sim - optik” üsulda xəta mənbələri

 9. Kollimator üsuluna xas olan xəta mənbələri

 10. Ümumi tuşluq proqramı

 11. Körpülərin inşasının xüsusiyyətləri

 12. İşçi reperlər şəbəkəsi

 13. Oprik preyektirləmə alətləri

 14. Kollimatorla tuşluq ölçmələrinin icrası

 15. Tuşluq hissələri proqramı

 16. Televizion qüllələrin inşasının xüsusiyyətləri

 17. Quraşdırma işlərinə geodezi hazırlıq –konstruksiya və avadanlıqların nişanlanması

 18. Optik proyektirləmə alətinə xas olan xəta mənbələri

 19. Avtokollimasiya üsulu

 20. Bərabər tuşluq hissələrinin proqramı

 21. Yerüstü teleskopların inşasının xüsusiyyətləri

 22. Quraşdırma işlərinə geodezi hazırlıq – istinad şəbəkələrinin qurulması

 23. Optik tuşlama üsulu

 24. Avtokollimasiya üsuluna xas olan xəta mənbələri

 25. Ardıcıl tuşluqlar proqramı

 26. Sürətləndiricinin inşasının xüsusiyyətləri

 27. Mühəndis geodeziya işlərində tuşluq ölçmələri

 28. Optik tuşlama üsulu –alinometrlər

 29. Avtokallimatorla tuşluq ölçmələrin icrası

 30. Qurğuların yüksəklik cəhətdən qurulması – həndəsi nivelirləmə

 31. Günəş sobasının inşasının xüsusiyyətləri

 32. Tuşluq ölçmələrin üsulları

 33. Optik tuşlama üsulları- teodolitlər

 34. Avtorefleksiya üsulu

 35. Qurğuların yüksəklik cəhətdən qurulması –mikronivelirləmə

 36. Avtomatl xətləri və qurğuların xüsusiyyətləri

 37. Sim üsulu

 38. Optik tuşlama üsuluna xas olan xəta mənbələri

 39. Difraksiya üsulu

 40. Mikronivelirlərin quruluşu

 41. Quraşdırma işlərinə gedoezi hazırlıq- icra planalmaları

 42. Sim üsulunda xəta mənbələri

 43. Mikroteleskoplar

 44. Difraksiya üsulu ilə tuşluq ölçmələrinin icrası

 45. Mikronivelirlərə xas olan xəta mənbələri

 46. Quraşdırma işlərinə gedoezi hazırlıq- texniki hazırlıq

 47. Təkminləşdirilmiş sim üsulu

 48. Optik sim cihazı

 49. Difraksiya üsuluna xas olan xəta mənbələri

 50. Avadanlıqların indikatorla qurulması

 51. Qurğuların yüksəklik cəhətdən qurulması- hidrostatik nivelirləmə

 52. Hidrostatik nivelirləmənin mahiyyəti

 53. Hidrostatik nivelirlərin quruluşu

 54. Hidrostatik nivelirlərləmənin icrası

 55. Hidrostatik nivelirləməyə xas olan xəta mənbələri

Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrı

 1. Şəhərsalma kadastrının hüquqi bazası.

 2. Şəhərsalma kadastrının fərqli cəhətləri.

 3. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təbii-coğrafi şəraitin nəzərə alınması.

 4. Binaların funksional təyinatlarına görə təsnifatlaşdırılması.

 5. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında atributiv verilənlər.

 6. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında ilkin informasia

mənbələri.

 1. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təhlükəsizlik məsələlərinin nəzərə alınması

 2. Planlaşdırılmada ərazinin funksional zonalara bölünməsi

sxeminin əhəmiyyəti.

 1. Ərazi vahidləri üzrə verilənlər bazasının tərkibi

 2. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında kadastr pasportlarının

əhəmiyyəti.

 1. . Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasının hüquqi təminatı

 2. . Ərazinin tikinti zonalaşdırılması (mərtəbəliliyi və tikinti sıxlığına

görə və s.),

 1. Ərazinin mülkiyyət növlərinə görə kateqoriyalara bölünməsi

sxemi

 1. Binaların funksional təyinatlarına görə təsnifatlaşdırılması.

 2. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təhlükəsizlik

 3. məsələlərinin nəzərə alınması

 4. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasıın əsas prinsipləri.

 5. Xüsusi tənzimlənən zonaların müəyyənləşdirilməsi.

 6. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında xəritənin rolu

 7. Planlaşdırmada küçə-yol şəbəkəsinin sxeminin işlənilməsi

 8. Planlaşdırılmada ərazinin funksional zonalara bölünməsi sxeminin əhəmiyyəti

 9. Şəhərsalmanın tənzimlənməsi üçün məhdudiyyətlər xəritəsinin (qırmızı xətlər, mühafizə zonaları və digər reqlamentlər) tərtibi və əhəmiyyəti.

 10. Yeraltı obyektlərin planının işlənməsi, mühəndis təminat sistemləri (su, kanalizasiya, qaz, istilik, elektrik, rabitə şəbəkəsi və s.) sxemlərinin işlənilməsi,

 11. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında obyektlər (nöqtə tipi)

 12. Şəhər torpaqlarının ekologiyasına təsir edən faktorlar

 13. Şəhər torpaqlarının fərqli cəhətləri.

 14. Ərazi vahidləri üzrə verilənlər bazasının tərkibi

 15. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında xəritə təminatı.

 16. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında obyektlər (xətti)

 17. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında proqram təminatı

 18. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında kommunikasiya şəbəkələrinin rolu

 19. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında kartoqrafik verilənlər

 20. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təhlükəsizlik (yanğın,sel, suruşmə) problemləri

 21. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında zonalaşdırmanın əhəmiyyəti(mərtəbəliliyi və tikinti sıxlığına görə, xüsusi tənzimlənən zonaların müəyyənləşdirilməsi və s.)

 22. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında atributiv verilənlər

 23. CİS əsasında “Ərazinin planlaşdırılması”

 24. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında baş planın rolu

 25. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təbii obyektlərin verilənlər bazası

 26. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təhlükəsizlik məsələlərinin nəzərə alınması

 27. Planlaşdırılmada ərazinin funksional zonalara bölünməsi

 28. sxeminin əhəmiyyəti.

 29. Binaların funksional təyinatlarına görə təsnifatlaşdırılması

 30. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında təbii obyektlərin

 31. verilənlər bazasının rolu.

 32. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında ərazinin tikinti

 33. zonalaşması (mərtəbəliliyi və tikinti sıxlığına görə və s.),.

 34. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında yerüstü obyektlərin

 35. planlarının işlənilməsi.

 36. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması üçün ilkin materialların toplanması

 37. Xüsusi tənzimlənən zonaların müəyyənləşdirilməsi

 38. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrının hüquqi bazası

 39. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılmasında geoməkan obyektləri (nöqtəvi,xətti,poliqonal)

 40. Planlaşdırılma prosesində ərazinin kadastr planının rolu

 41. Yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması və kadastrının kartoqrafik bazası.

Yüklə 264,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin