Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)Yüklə 103,52 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü103,52 Kb.Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)

Aktualnie na Platformie P2 znajdują się poniższe rejestry:


Rejestr Aptek (RA)

Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych zwany w skrócie Rejestrem Aptek prowadzony jest przez właściwe miejscowo Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne zgodnie z art. 107 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i ZakładowychRejestr zapewnia następujące minimalne funkcjonalności:

 • gromadzenie danych dotyczących zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych i działów farmacji szpitalnej, a także dotyczących podmiotów, którym zostało wydane zezwolenie lub zgoda;

 • możliwość złożenia wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub o wydanie lub zmianę zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, zakładowej lub działu farmacji szpitalnej w postaci dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP” i formularza elektronicznego umieszczonego na ESP eGATE, a także przesyłania do wnioskodawcy dokumentów elektronicznych wytworzonych przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,

 • tworzenie i modyfikowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydawania lub zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych, zgód na prowadzenie aptek szpitalnych, zakładowych lub działów farmacji szpitalnej oraz po zaakceptowaniu treści opatrywanie ich przez organ podpisem elektronicznym.

 • tworzenie i modyfikowanie projektów innych dokumentów, a po zaakceptowaniu treści opatrywanie ich przez organ podpisem elektronicznym.

 • przechowywanie w systemie dokumentów w postaci elektronicznej przesłanych przez podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia lub zgody lub dla którego wydane zostało zezwolenie lub zgoda, a także dokumentów w postaci elektronicznej wydanych przez organ;

 • automatyczne uzupełnianie danych w systemie, przez wykorzystanie danych zawartych w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub zgodzie na prowadzenie apteki szpitalnej, zakładowej lub działu farmacji szpitalnej, a także w powiązanym wniosku, jeżeli wydanie zezwolenia lub zgody nastąpiło w postaci elektronicznej w systemie, w przypadku gdy wydanie zezwolenia lub zgody nastąpiło poza systemem ręczne wprowadzenie danych do systemu;

 • udostępnianie do systemu informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim będą posiadać interes prawny, danych z systemu za pomocą usług sieciowych stanowiących mechanizm dostępu do danych z wykorzystaniem protokołów sieciowych;

 • powszechny dostęp do systemu w zakresie danych zawartych w zezwoleniu na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego lub zgodzie na prowadzenie apteki szpitalnej, zakładowej lub działu farmacji szpitalnej za pośrednictwem odrębnej strony internetowej umożliwiającej prezentację oraz wyszukiwanie danych;

 • dostęp do historii zmian dotyczących wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych w systemie dla upoważnionych pracowników właściwych wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych, w tym danych udostępnianych za pomocą usług sieciowych, o których mowa w pkt 5, przez wykorzystanie szyfrowania kanału komunikacyjnego;

 • generowanie statystyk i raportów dotyczących danych zawartych w systemie.

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właściciela czy dane adresowe apteki. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. aptek funkcjonujących na terenie całego kraju.


Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF)

Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej zwany Rejestrem Hurtowni Farmaceutycznych prowadzony jest przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny zgodnie z art. 83 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2012 r., w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej.Rejestr zapewnia następujące minimalne funkcjonalności:

 • gromadzenie danych dotyczących zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz dotyczących podmiotów, którym zostało wydane zezwolenie;

 • możliwość złożenia wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w postaci dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego organu administracji publicznej oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, a także przesyłania do wnioskodawcy dokumentów elektronicznych wytworzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w rezultacie złożonego wniosku;

 • tworzenie i modyfikowanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących wydawania lub zmiany zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz po zaakceptowaniu treści opatrywanie ich przez organ podpisem elektronicznym;

 • tworzenie i modyfikowanie projektów innych dokumentów oraz po zaakceptowaniu treści opatrywanie ich przez organ podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP ;

 • przechowywanie w systemie dokumentów w postaci elektronicznej przesłanych przez podmiot wnioskujący o wydanie zezwolenia lub dla którego wydane zostało zezwolenie, a także dokumentów w postaci elektronicznej wydanych przez organ;

 • automatyczne uzupełnianie danych w systemie przez wykorzystanie danych zawartych w zezwoleniu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a także w powiązanym wniosku, jeżeli wydanie zezwolenia nastąpiło w postaci elektronicznej na ESP, w przypadku gdy wydanie zezwolenia nastąpiło poza systemem ręcznego wprowadzenia danych do systemu;

 • udostępnianie do systemu informacji w ochronie zdrowia oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim będą posiadać interes prawny, danych z systemu za pomocą usług sieciowych stanowiących mechanizm dostępu do danych z wykorzystaniem protokołów sieciowych;

 • powszechny dostęp do systemu w zakresie danych zawartych w zezwoleniu na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej za pośrednictwem odrębnej strony internetowej umożliwiającej prezentację oraz wyszukiwanie danych;

 • dostęp do historii zmian dotyczących wprowadzenia, usunięcia lub modyfikacji danych w systemie dla upoważnionych pracowników Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;

 • zapewnienie bezpieczeństwa przesyłanych danych, w tym danych udostępnianych za pomocą usług sieciowych, o których mowa w pkt 5, przez wykorzystanie szyfrowania kanału komunikacyjnego;

 • generowanie statystyk i raportów dotyczących danych zawartych w systemie.

W rejestrze udostępniane są informacje m.in. nt. zakresu zezwolenia, właścicielu czy dane adresowe hurtowni. Rejestr ten stanowi referencyjne źródło informacji nt. hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie całego kraju.

Rejestr Systemów Kodowania (RSK)

Służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w systemie ochrony zdrowia. Właścicielem i administratorem systemu jest CSIOZ, które zostało powołane do pełnienia roli Polskiego Organu Rejestracji Systemów Kodowania w Ochronie Zdrowia. Procesy, zaimplementowane w systemie, związane z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005.

Rejestr Systemów Kodowania jest miejscem z którego można pobrać klasyfikacje oraz słowniki medyczne zarówno międzynarodowe, jak i krajowe przydatne w codziennym użytku podmiotów leczniczych. Pobranie danych możliwe jest po zalogowaniu do systemu.
Rejestr Produktów Leczniczych (RPL)

Zawiera informacje o wszystkich produktach leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz weterynaryjnych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znajdują się tam między innymi dane dot. numerów pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych oraz daty wydania pozwoleń, terminy ważności oraz nazwy produktów leczniczych oraz określenie postaci i dawki.

Centralny Wykaz Produktów Leczniczych realizowany jest przez system Rejestr Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

System zwiera następujące dane: • numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz datę jego wydania i termin ważności,

 • nazwę produktu leczniczego oraz określenie postaci i dawki,

 • nazwę powszechnie stosowaną produktu leczniczego, jeżeli dotyczy,

 • nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego,

 • nazwę i adres wytwórcy oraz miejsca wytwarzania, gdzie następuje zwolnienie serii,

 • pełne określenie składu jakościowego produktu leczniczego,

 • kategorię dostępności produktu leczniczego,

 • okres ważności produktu leczniczego,

 • kod zgodny z systemem EAN UCC przyznany dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi,

 • informacje na temat warunków przechowywania i transportu produktu leczniczego,

 • charakterystykę produktu leczniczego,

 • wskazania i przeciwwskazania stosowania,

 • imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za ciągły nadzór nad monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego;

 • nazwę produktu leczniczego oraz określenie postaci i dawki,

 • nazwę powszechnie stosowaną produktu leczniczego, jeżeli taka występuje,

 • nazwę i adres podmiotu odpowiedzialnego,

 • wielkość opakowania,

 • numer serii,

 • datę wydania decyzji,

 • oznaczenie organu,

 • rodzaj rozstrzygnięcia,

 • przyczyny wydania decyzji;


Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych (RDL)

Rejestr Diagnostów Laboratoryjnych zarejestrowanych na terenie RP prowadzony jest przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art.8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r., o diagnostyce laboratoryjnej (tj. Dz.U. 2014 poz. 174).

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych udostępnia dane z ewidencji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku za pośrednictwem Rejestru Diagnostów Laboratoryjnych, który umożliwia wyszukiwanie diagnostów laboratoryjnych na terenie RP. Rejestr umożliwia udostępnienie danych o farmaceutach posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu.
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL)

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym Podmiotów leczniczych, Praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, Praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych.

W części dostępnej po zalogowaniu, Rejestr umożliwia między innymi:


 • tworzenie wniosków:

 • wpis podmiotu do Rejestru,

 • wpis zmian w Rejestrze,

 • wykreślenie podmiotu z Rejestru,

 • wysłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku w formie elektronicznej;

 • pobranie zaświadczeń;

 • przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.


Centralny Rejestr Farmaceutów (CRF)

Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest przez Naczelną Radę Aptekarską na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o izbach aptekarskich. Centralny Rejestr Farmaceutów RP obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich. Rejestr umożliwia udostępnienie danych o farmaceutach posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu.


Obecnie prowadzone są prace nad:

 1. Rejestrami wynikającymi z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 2. Rejestrem Ośrodków Medycznie Wspomaganej Prokreacji oraz Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków

c:\users\a.kostyra\desktop\szablony\nowe szablony wniosków - mniejsze pliki\nowe stopki\grafika\stopka_kreska.png


Kataloq: fileadmin -> user upload
user upload -> Dunedin study of all children born in 1972, to age 21
user upload -> Concept The 8th European Conference on Sustainable Cities & Towns Call for Contributions
user upload -> An updated overview and clarifi cation of the principle role of debridement
user upload -> Ultrasonic-Assisted Wound Debridement (uaw)
user upload -> Atestační otázky z plastické chirurgie 2014 Obecná plastická chirurgie
user upload -> Giresun Üniversitesi TÖmer türkiye Türkçesi Muafiyet Sınavı Öğrenci Listesi
user upload -> Gesundheitsministerium der Republik Usbekistan Institut für ärztliche Fortbildung der Stadt Taschkent Aktiengesellschaft des Verlags „Schark“ Neurologische Assoziation der Republik Usbekistan Rezensierte Fachzeitschrift
user upload -> Current Trends in Dental Morphology Research contents introduction

Yüklə 103,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə