Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyinYüklə 0,64 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix18.05.2020
ölçüsü0,64 Mb.
#31267
Kimyo masala nazorat test


“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

 1.

1 mol vodorod sulfidning yonishi natijasida ma’lum hajm SO

2

 va 19,2 g S6

 hosil 


bo’lsa, yonish jarayonida sarflangan kislorod miqdorini molda hisoblang? 

 

A) 0,8    B) 1,2     C) 0,9     D) 1   

2. Sikloalkan molekulasida to’rtta birlamchi va bitta to’rtlamchi uglerod atomlari 

mavjud bo’lsa, uchlamchi uglerod atomlari sonini aniqlang?

 

A) 1  B) 3  C) 2  D) 0 

 

 3. Mis (II) sulfat eritmasi inert elektrodlar yordamida elektroliz qilinganda eritma 

massasi 25 g ga, eritmadagi atomlar soni esa 1,9∙N

A

 ga kamaygan bo’lsa, eritmadan necha faradey tok o’tganini

 

aniqlang? 

A) 1,4   B) 1  C) 0,8  D) 1,6 

 

 

4. Quyida berilgan jadval ma’lumotlari asosida element atomlari uchun to’g’ri fikrni toping?

 

 4A guruh

 

 6A guruh

 

  

 

 2-davr

 

X 

 

Y 

 

 Z

 

M 

I. X elementning tartib raqami eng kichik, M elementniki esa eng katta;

 

II. Z 3-davr, 5-A guruh elementi; 

III. X va Y elementlarning kimyoviy xossalari bir xil.

 

A) faqat I  B) I va II  C) I va III  D) I, II va III 

 

 5. Teng massadagi litiy va suv reaksiyasidan 13,2 g litiy ortib qolgan bo’lsa, ajralgan 

vodorod massasini grammda hisoblang?

 

A) 2,4  B) 0,6  C) 1,2  D) 1,8  

6. Aluminiy sulfat eritmasi tarkibida 2,16∙N

A

 ta kation va 2,88∙NA

 ta anion mavjud. 

Agar aluminiy sulfatning dissotsiyalanish darajasi 90 % ga teng bo’lsa, tuzning necha 

foizi dissotsiyalanmasdan eritmada qolgan?

 

A) 10  B) 4  C) 6 D) 5 

 

 7. pH qiymati nechaga teng bo’lgan 800 ml HBr eritmasiga (α = 1) 200 ml suv 

quyilsa, [H

+

] ionlarining konsentratsiyasi 8∙10−3

 mol/l bo’ladi? 

 

A) 2 B) 3 C) 1,5 D) 1  

“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

 8. Metall oksidining sulfat kislota bilan reaksiyasi natijasida 6,84 g metall sulfat va 

1,08 g suv hosil bo’ldi. Metallni aniqlang? 

 

A) Fe    B) Al     C) Na     D) Cr  

9. Butan katalizator ishtirokida qizdirilganda uning 70 % i izobutanga aylandi. 

Butanning izomerlanish konstantasi (K

i

) ni toping? 

A) 3    B) 4    C) 5    D) 2,33 

 

10. Azot va kislorod aralashmasining o’rtacha molekulyar massalari berilgan, qaysi javob ortiqcha? 

A) 10  B) 20  C) 30  D) 40 

 

11. Molekulasida vodorod atomlari soni o’zaro teng bo’lgan alkan va alken berilgan. 0,45 mol alkan va 0,2 mol alkendan iborat aralashma yondirilganda olingan karbonat 

angidrid ishqor eritmasiga yuttirilganda eritma massasi 66 g ga ortdi. Alkanni 

aniqlang?

 

A) metan  B) etan  C) propan  D) butan   

12. Polimerlanish darajasining monomer molekulyar massasiga nisbati 25/7 ga teng 

bo’lsa, polimerlanish darajasini aniqlang? Polimerning o’rtacha molekulyar masasi 

6300 ga teng. 

 

A) 180  B) 200  C) 120  D) 150  

13. Ushbu yuk mashinasi kvars minerali ortilgan holatda 15 tonna og’irlikka, yuksiz 

esa 12 tonna sof og’irlikka ega bo’lsa, tirkamaga ortilgan atomlar sonini toping?

 

 A) 6,02•10

29

 ta  B) 9,03•1028

 ta  C) 3,612•10

29

 ta  D) 3,01•1028

 ta


 

 

 14. 3560 g alanindan 2864 g polipeptid olingan bo’lsa, polimerlanish darajasini 

toping?


 

A) 40  B) 80  C) 50  D) 30 

 

15. 


Geliy bilan qaysi gaz teng massada aralashtirilsa, molyar massa 6,4 g/mol bo’ladi? 

A) azot B) metan C) etan D) kislorod 

 

16. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 18 g XO4

−2

 ionlari 0,375∙NA

 dona elektron 

biriktirib oldi va XO

2

 birikmasi hosil bo‘ldi. X elementning tartib raqamini aniqlang?  

A) 15   B) 16   C) 34   D) 52 

 

 


“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

 17. Berilgan idishlardagi modda (X, Y, Z) lardan biri aldegid, biri keton va boshqasi 

bir atomli to’yingan spirt bo’lsa, quyidagi ma’lumotlar asosida qaysi idishda qanday 

modda borligini aniqlang?

 

 ● X modda CuSO

4

 ishtirokida Z modda bilan ta’sirlashib atsetal hosil qiladi; 

● Y modda Ni katalizatori ishtirokida vodorodni biriktirib Z moddaga aylanadi;

 

● Z moddaning molyar yonishi uchun 1,5n mol kislorod sarflanadi. 

 

X 

Y

 Z

 

A) 

aldegid


 

keton


 

spirt


 

B)

 keton

 

aldegid 

spirt


 

C)

 spirt

 

keton 

aldegid


 

D)

 keton

 

spirt 

aldegid


 

 

 18. 0,4 mol to’yingan bir atomli spirtning 1/4 qismi yonishidan olingan CO

2

 ning massasi, shu spirtning 3/4 qismi oksidlanishidan olingan aldegid massasidan 4,4 g ga 

kam bo’lsa, necha gramm spirt yongan? 

 

A) 4,6  B) 3,2  C) 6  D) 7,4   

 

19.Quyidagi grafikda pH va pOH ko’rsatkichlarining o’zaro bog’liqligi ko’rsatilgan. Grafikka asosan aytilgan qaysi fikr noo’rin?

 

 A) X nuqtada H

+

 ionlarining konsentratsiyasi 0,1 mol/l; 

B) Z nuqta CH

3

COONa suvli eritmasining ko’rsatkichi; 

C) Y nuqta NaI suvli eritmasining ko’rsatkichi;

 

D) Z nuqta NH3

 + HNO


3

 → …. reaksiyadan hosil bo’lgan tuz suvli eritmasining 

ko’rsatkichi; 

 

20. Magniyg metalli nitrat kislota bilan ta’sirlashib 7:3 mol nisbatda N2

O va NH


4

NO

3 

hosil qilgan bo’lsa, reaksiyada qaytarilgan nitrat kislotaning mol ulushini toping?

 


“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

 A) 0,17  B) 0,83  C) 0,4  D) 0,6

 

 21. Reaksiya 50 °C da 40 °C dagiga qaraganda 2 sekund oldin, 60 °C dagiga 

qaraganda 1 sekund keyin tugaydi. Ushbu reaksiya 20 °C da necha sekundda tugaydi? 

A) 8 B) 32 C) 64 D) 16

 

 22. X °C da A modda to’yingan eritmasining molyal konsentratsiyasi 2 mol/kg bo‘lsa, A 

moddaning molar massasi (g/mol) ni aniqlang? S(X °C) = 80.

 

A) 400 B) 80 

C) 40 D) 200

 

 

23. Etalon massa sifatida 12

C izotopi og’irligining 1/12 qismi o’rniga, x/9 qismi 

olinganda, temirning nisbiy atom massasi 14 m.a.b ga teng bo’lsa, x ni toping?

 

A) 2  B) 3  C) 7  D) 1 

 

24. Qaysi javobda X va Y (ideal) eritmalar (teng hajmda) o’zaro aralashtirilganda pH qiymati 7 bo’lgan yangi eritma hosil bo’ladi?

 

 X

 

Y 

A)

 pH = 2

 

[OH] = 10


−12

 M

 B)

 

pH = 9 

pOH = 5


 

C)

 [H

+

] = 10−6

 M

 pH = 8

 

D) 

pH − pOH = 4

 

[OH


] = 10


−5

 M

  

25. X, Y va Z elementlari o’zaro XY, XZ va XYZ

4

 birikmalar hosil qilsa va ularning tegishlicha molyar massalari 96, 80 va 160 g/mol bo’lsa, Y elementning nisbiy atom 

massasi (m.a.b) ni toping?

 

A) 16  B) 32  C) 64  D) 80  

 

26. 2 litrli reaktor (C3

H

8(g) + 5O

2(g)


 ↔ 3CO

2(g)


 + 4H

2

O(g)

 gaz sistemasi) da CO

2

 ning 


o’rtacha tezligi 3•10

−4

 mol/l•s ga teng bo’lsa, 5 daqiqa mobaynida yongan C3

H

8 

miqdorini grammda aniqlang?

 

A) 1,32  B) 2,64  C) 13,2  D) 26,4  

 

27. X2(g) + 3Y

2(g)


 ↔ 2XY

3(g)


 gaz sistemasida X

2

 gazning o’rtacha tezligi 4 mol/daqiqa ni tashkil qilsa, Y

2

 gazning o’rtacha tezligi (gramm/daqiqa) ni va XY3

 gazning o’rtacha 

tezligi (mol/soat) ni aniqlang? Y = 1 g/mol;

 


“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

  

Y

2 

XY

3 

A)

 12

 

480 

B)

 24

 

480 

C)

 12

 

2/15 

D)

 24

 

2/15 

 

28. Quyida CS2

 ni O


2

 da yonish tenglamasi (CS

2

 + 3O


2

 = CO


2

 + 2SO


2

) asosida 

moddalarning vaqt birligi ichida miqdor o’zgarish grafigi keltirilgan.

 

 Unga ko’ra X, Y va Z qiymatlarini (mos ravishda) toping?

 

 X

 

Y 

Z

 A)

 

4 

6

 3

 

B) 

1

 4

 

3 

C)

 3

 

3 

6

 D)

 

4 

3

 6

 

  

29. Quyidagi jadvalda ba’zi bog’ turlari va ularning hosil bo’lish energiyalari (kJ/mol) 

keltirilgan:

 

Bog’

 

N≡N


 

N−H


 

H−H


 

Energiya (kJ/mol)

 

941 

391


 

435


 

N

2 + 3H

2

 → 2NH3

 reaksiyasidan 3,4 gramm ammiak hosil bo’lishida qancha (kJ) 

issiqlik ajralib chiqadi?

 

A) −10  B) 100  C) 10  D) 20  

“Qiyinlashtirish oson, osonlashtirish qiyin” – Meyer qonuni. 

https://t.me/kimyo_masala

 

 

 30. Tarkibida sp2 gibridlangan orbitallar soni 6ta bo’lgan molekulalarni tanlang.1) 

izobutilen;  2) izopren;  3) xlorat kislota; 4) chumoli kislota; 5) metilakrilat;  6) malon 

kislota A) 2,5,6 B) 1,5,6 C) 2,4,8 D) 1,3,4. 

 

 ✍️Fazliddinov Kamoliddin Fazliddinovich. 

 

 Kimyo_masala kanali uchun maxsus.  

Testlarda xatolik yoki kamchilk bo'lsa uzr ... 

Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə