Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının


Бу эцн АТУ-нун инзибати бинасынын акт залында Бюйцк Елми Шуранын нювбяти иъласыYüklə 12,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/30
tarix31.12.2021
ölçüsü12,62 Mb.
#2905
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Бу эцн АТУ-нун инзибати бинасынын акт залында Бюйцк Елми Шуранын нювбяти иъласы 

кечириляъякдир. Иъласда  «АТУ-да 2014/2015-ъи тядрис илиндя  йаz semestrinin имтащан 

сессийасына, Бурахылыш Дювлят Аттестасийана щазырлыьын вязиййяти вя имтащанларын 

мцтяшяккил кечирилмясиндя коллективин вязифяляри» барядя университетин тядрис ишляри 

цзря проректору, профессор Сабир Ялийевин мярузяси динляниляъякдир. Бундан башга 

эцндяликдя дуран мцхтялиф мясяляляр  мцзакиря олунаъаг вя мцсабигя мясяляляри 

юз щяллини тапаъагдыр.

Бюйцк Елми Шуранын эедишаты барядя гязетимизин эялян сайында даща ятрафлы мя-

лумат вериляъяк.

 Бюйцк Елми Шуранын нювбяти  

йыьынъаьы кечириляъяк

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə