Sur t az rbaycan respublikasi adindan apelyasiya şikay tin m hk m baxışının yekunq rariYüklə 124,28 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü124,28 Kb.
#16327

1(104)297/2016Sur t 

 

AZ RBAYCAN  RESPUBLİKASI  ADINDAN apelyasiya şikay tin  m hk m  baxışının 

YEKUNQ RARI 

 

01 nоyаbr2016-cı ilG nc ş h ri  

G nc   Apelyasiya  M hk m sinin  Cinay t  kollegiyasının  hakiml ri  M h rr mli 

R şid  Ağamirz   oğlu  (s drlik  ed n  v   m ruz çi),MuxtarovTeyyubAsif  oğlu  v  

Xasm mm dov  Elçin  İsg nd roğlundan  ibar t  t rkibd ,  Abdullayev  Samir  Zahid 

oğlunun  katibliyi,  dövl t  ittihamçısı  zimov  dal tAdil  oğlu,  t qsirl ndiril n  ş xs 

M mm dоvÜlf t 

Аydın 

оğluv müdаfi çisi Х lilоvHikm t jd rоğlununiştirаkıil M mm dоvÜlf t 

Аydın 


oğlununАz rbаycаnRеspublikаsıCinаy tM c ll sinin126.3 

v  


127.2.2-

cimаdd l riil m hkum оlunmаsınа dаirG nc АğırCinаy tl rM hk m sinin11 аvqust 

2016-cıiltаriхli, 

1(088)-118/2016sаylıhökmünd nmüdаfi çi 

Х lilоvHikm t jd r 

оğlut r find n verilmiş apelyasiya şikay tin  açıq m hk m  iclasında baxaraq 

 

M Ü   Y Y   N     E T D İ : 

 

G nc   АğırCinаy tl rM hk m sinin  11  аvqust  2016-cıil  tarixli  hökmü  il  

(Hakiml r:  zizov  Sevindik  ziz  oğlu  (s drlik  ed n  v   m ruz çi), 

İmanov  Dadaş 

Hüseyn  oğlu v  Rüst mov Elmin İltizam oğlu) 

 

17 avqust 1996-cı ild  Ş mkir rayonunda anadan olmuş, Az rbaycan Respublikasıv t ndaşı,  subаy,  orta  t hsilli,  işsiz,  vv ll r  m hkum 

olunmamış,  Ş mkir  rayonu,  Qarac mirli  k ndind   qeydiyyatda 

olanv  yaşayanM mm dоvÜlf t Аydın oğlu 

 

Az rbaycan  Respublikası  Cinay t  M c ll sinin  (bundan  sonra,  CM),  126.3  v  127.2.2-ci  madd l ri  il   t qsirli  bilinib,  CM-in  126.3-cü  madd si  il   11  (on  bir)  il 

müdd tin ,  CM-in  127.2.2-ci  madd si  il   03  (üç)  il  müdd tin   azadlıqdan  m hrum 

etm   c zası  t yin  edilmiş,  CM-in  66.3-cü  madd sin   sas n  t yin  edil n  c zaları 

qism n  toplamaq  yolu  il   q ti  olaraq  c zasini  ümumi  rejimli  c zaç km  

mü ssis sind   ç km kl   13  (on  üç)  il  müdd tin   azadlıqdan  m hrum  etm   c zası 

t yin edilmiş, c zasının başlanğıcı 15 sentyabr 2015-ci il tarixd n hesablanmışdır. 

G nc   АğırCinаy tl rM hk m sinin  11  аvqust  2016-cıil  tarixli  hökmün  

sas nM mm dоvÜlf t  Аydınoğlu  onun  üçün  aşkar  sur td   köm ksiz  v ziyy td  

olan  Hacıyeva  Roza  Allahverdi  qızının  q sd n  sağlamlığına  аz  ağır  z r r  vurduqdan 

sonra  xüsusi  amansızlıqla  Hacıyev  Q z nf r  İsmayıl  oğlunun  q sd n  h yatı  üçün 

t hlük li  olan  sağlamlığına  ağır  z r r  vurmuş,  onun  yetirdiyi  x sar tl r 

ehtiyatsızlıqdan Q z nf r Hacıyevin ölümün  s b b olmuşdur. 

Bel   ki,  o,  14  sentyabr  2015-ci  il  tarixd ,  saat  01:30  rad l rind   s rxoş 

v ziyy td   Ş mkir  rayonu  Qarac mirli  k ndinin  k narında  yerl ş n,  h mk ndlisi 

25.06.1936-cı il t v llüdlü Hacıyev Q z nf r İsmayıl oğluna v  arvadı 03.01.1942-ci il 

t v llüdlü Hacıyeva Roza Allahverdi qızına m xsus olan fermanın yaxınlığından keçib  

öz ail sin  m xsus fermaya ged rk n sonuncunun v   ri Q z nf r Hacıyevin  vv ll r ona  fermalarına  yaxın 

razid   otlaq  sah sind   xırda  buynuzlu  heyvanlarını 

otarmasına  narazılıq  edib  heyvanlarını  k nar  bir  yerd   otarmasını  t l b  etm l rini 

xatırlayıb  s b bini  aydınlaşdırmaq  üçün  Q z nf r  Hacıyevin  yaşadığı  fermanın 

otağına daxil olaraq sonuncunu giriş qapısından sol t r fd  yerl ş n çarpayıda, Roza 

Hacıyevanı is  giriş qapısı il  üzb üz olan çarpayıda yatmış v ziyy td  görüb, ilk  vv l 

sonuncuya  yaxınlaşaraq  heyvanlarını  onların  fermalarının  yaxınlığında  otarmağa 

razılıq  verm m l rinin  s b bini  soruşmaq  m qs dil  

lini  ona  toxunduraraq 

yuxudan  oyatmış,  Roza  Hacıyeva  is   qorxduğu  üçün  qışqırıb  ri  Q z nf r  Hacıyevi 

çağırdığına  gör   yatağında  uzanıqlı  halda  olmaqla  yanaşı  onun  1942-ci  il  t v llüdlü, 

y ni  73  yaşlı,  qoca  v   fiziki  c h td n  z if  olduğu  üçün  müqavim t  göst rm k 

imkanına  malik  olmadığından,  y ni  aşkar  sur td   köm ksiz  v ziyy td   olan  Roza 

Hacıyevanı  li il  döy r k ona yumruqla z rb  endirib sol yanağın aşağı üçd  birinin 

şişkinlik  fonunda  qançırı,  alt  ç n   sümüyünün  sol  şax sinin  iki  qat  sınığı,  baş  beyin 

silk l nm si  il   n tic l n n  sağlamlığın  uzun  müdd t   pozulmasına  s b b  olan 

x sar tl r yetirm kl   q sd n sağlamlığına  аz ağır z r r vurmuş, bundan sonra s s  

oyanmış,  onun  qanunsuz  h r k tl rinin  qarşısını  almaq  üçün  yataqdan  durub  onun 

h r k tl rinin  qarşısını  almaq  ist y n  Q z nf r  Hacıyevi  arvadı  Roza  Hacıyevanın 

gözü  qarşısında,  sonuncunun  rini  döym si  bar d   yalvarışlarına  m h l  qoymadan, 

müst sna d r c d  q ddarlıq v  r himsizlik göst r r k,  zab verdiyini d rk ed r k, 

xüsusi amansızlıqla otaqda olan ağacı götürüb Q z nf r Hacıyevin baş nahiy sind n, 

yumruqla sif t nahiy sind n v  sonra yaxınlıqda olan ç kicl  qolundan vuraraq ona 

ümumilikd  baş beyinin s rt qişası altına h r iki t p -gicgah nahiy l rind  qansızma, 

t p   nahiy sind   subdural  hematoma,  baş  beyinin  yumşaq  qişasına  qansızma  il  

müşaiy t  olunan  h r  iki  t p -gicgah  nahiy l rinin  zilmiş  yaraları  il   n tic l n n 

h yat üçün t hlük li olan sağlamlığa аğır z r r vurmaya aid x sar tl r, sol göz trafı 

nahiy nin  hematoması,  zilmiş  yarası,  ng  sümüyünün  sınığı  il   birlikd   sağlamlığın 

uzun  müdd t   pozulmasına  s b b  olan  sağlamlığa  аz  ağır  z r r  vurmaya  aid 

x sar tl r, sol bil k, sağ diz nahiy l rinin qançırları, sağ kür k, sol said nahiy l rinin 

v   alt  dodağın  s thi  yaraları  il   n tic l n n  ağırlıq  d r c l ri  t yin  edilm y n 

sağlamlığa  z r r  vurmayan  x sar tl r  yetirmiş,  Q z nf r  Hacıyev  uzun  müdd t 

Ş mkir Rayon M rk zi X st xanasında müalic  olunmasına baxmayaraq pnevmaniya 

v   beyin  ödemi  il   ağırlaşmış  qapalı  küt  k ll -beyin  travması  n tic sind   m l  

g l n,  baş  beyinin  s rt  qişası  altına,  baş  beyinin  yumşaq  qişasına  v   beyin 

m d cikl rin  qansızmadan 26 oktyabr 2015-ci il tarixd  ölmüşdür. 

Hökmd nmüdafi çiХ lilоvHikm t jd roğlu  apelyasiya  şikay ti  ver r k  hökmü 

d yişdir r k,  M mm dov  Ülf t  Aydın  oğlunun 

m linin  CM-in  126.3-cü 

madd sind n  h min  M c ll nin  126.1-ci  madd sin   tövsif  edilm si,  CM-in  62-ci 

madd sini  t tbiq  edilm kl   ona  azadlıqdan  m hrum  etm   il   bağlı  olmayan  c za 

t yin edilm si bar d  q rar q bul edilm sinixahişetmişdir. 

Apelyasiya şikay tini bel   saslandırmışdır ki,  t qsirl ndiril n ş xs M mm dov 

Ülf t  Aydın  oğlu  ona  elan  edilmiş  CM-in  127.2.2-ci  madd si  il   ittiham  üzr   özünü 

tam  t qsirli  bils   d   CM-in  126.3-cü  madd si  il   özünü  qism n  t qsirli,  y ni  özünü 


 

126.1-ci madd si il  t qsirli bilmişdir. İst r verilmiş ifad l r, ist rs  d  ekspert r yl ri il   tanış  olark n  m lum  olur  ki,  verilmiş  ittiham  şübh   doğurur  v   t qsirl ndiril n 

ş xs   126.3-cü madd  il  ittiham  verilirdis   n azından t krar ekspertiza t yin edib 

ölümün s b bini bir daha d qiql şdirm k lazım idi. Birincisi göründüyü kimi m rhum 

hadis d n  xeyli  müdd t  sonra  v fat  etmişdir.  İkincisi  is   vv lc   m rhum  müayin  

edilmiş  v   onun  bar sind   ekpertizalar  keçirilmiş,  lakin  ağır  x sar t  mü yy n 

edilm mişdir. 

Еl c d m hk m iclаsındа 

şаhidqismind dindirilmişMTЕ 

v PА 

BirliyininŞ mkirrаyоnşöb sininr isiSаdıqоvNаmiq li  оğluifаd sind göst rdiki,  "15 sentyabr  2015-ci  il  tarixd   Ş mkir  Rayon  Polis  Şöb sinin  14.09.2015-ci  il  tarixli 

t liq si  sasında  Hacıyev  O z nf r  İsmayıl  oğlunu  v   onun  arvadı  Hacıyeva  Roza 

Allahverdi  qızını  Ş mkir  RMX-da  c rrahiy   şöb sinin  palatasında  m hk m   tibbi 

müayin d n keçirib bar l rind  akt, el c  d  Q z nf r Hacıyev bar sind   lav  r y 

t rtib etmişdir. Roza Hacıyevanı müayin  ed rk n sol yanağında şişkinlik, qançır, alt 

ç n   sümüyünün  sol  şax sind   iki  qat  sınıq  v   baş  beyin  silk l nm si  aşkar 

edilmişdir.  Bununla  bağlı  s hh tin  uzun  müdd t   pozulmasına  s b b  olan 

sağlamlığına az ağır x sar t yetirilm si kimi qiym tl ndirmişdir. Q z nf r Hacıyevi d  

h min  palatada  müayin   etdiyi  vaxt  sonımcu  ona  ümumi  döyüldüyünü  des   d , 

kоnkrеt 


оlаrаqç kicl v  

аğаclа 


vurulmаsınıbildirm mişdir. 

Müаyin zаmаnıQ z nf rHаcıyеvinhuşu  аydın  оlmuş,  çаrpаyıdа  оturmuşv ziyy td  

оlmаqlа  ç n sind   оlаn  аğrılаrdаnşikаy tl nmişdir.  Müayin   zamanı  Q z nf r 

Hacıyevin sağ v  sol gicgah nahiy l rind  c rrahi tikilişli  zilmiş yaralar, sol göz trafı 

yumşaq  toxumalarda  hematoma,  sol  gözaltı  nahiy d ,  alt  dodaqda,  sol  saidin  orta 

üçd   birind ,  sağ  kür k  nahiy sind   c rrahi  tikişl ri olmayan  s thi  yaralar,  sol  bil k 

nahiy sind   qançır,  sağ  dizind   şişkinlik  v   qançır  aşkar  edilmişdir.  Bundan  lav  

Q z nf r  Hacıyevin  adına  t rtib  edilmiş  x st lik  tarixind   yazılanlar  n z rd n 

keçiril r k  mü yy n  etmişdir  ki,  14  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   Ş mkir  RMX-nın 

rentgen  şöb sind   alt  ç n   sümüyü  v   sağ  çiyin  qurşağı  rentgenoqram  olunmuş, 

el c  d  16 sentyabr 2015-ci il tarixd  G nc  Qarnizonu Tibb M rk zinin diaqnostika 

bölm sind   k ll nin,  üz  v   ç n   sümükl rinin  rentgenoqramması  ç kilmiş,lakin 

rentgenoqrammada  sümükl rin  tamlığının  pozulması  v   destruksiya  ocaqları  aşkar 

edilm mişdir. EI c   d ,  15 sentyabr 2015-ci il tarixd  Ş mkir RMX-da  nevropotoloq 

müayin  etmiş, müayin  zamanı x st nin huşu aydın olmuş, patoloji refIeksl r aşkar 

edilm miş,  aldığı  travma  il   bağlı  x st y qapalı-k ll   beyin  travması,  travmatik 

serebrosteniya, orta d r c li beyin silk l nm si" diaqnozu qoyulmuşdur. 21 sentyabr 

2015-ci  il  tarixd   x st   Q z nf r  Hacıyev  kafi  v ziyy td   ev   yazılmışdır.  Bütün  bu 

qeyd olunanları n z r  alaraq x st nin aldığı travma sağlamlığa yüngül z r r vurma 

kimi  qiym tl ndirilmişdir".  Görüdüyü  kimi  sad c   olaraq  tibbi  sah sind   çalışan 

ş xsl rin  s hl nkarlığı  n tic sind   düzgün  diaqnoz  qoyulmamış,  m rhumun 

bar sind   düzgün  profilaktik  t dbirl r  görülm diyi  üçün  ş xs  v fat  etmişdir.  Qeyd 

edil n  hal  t kc   şahid  Sadıqov  Namiq  li  oğlunun  ifad si  il   deyil,  dig r  şahidl r  v  

s n dl rl  d  öz t sdiqini tapmışdır. 

G nc  Apelyasiya M hk m sinin Cinay t kollegiyası cinay t işinin materiallarını 

araşdırıb  apelyasiya  şikay tinin  d lill rini  v   Az rbaycan  Respublikası  Cinay t- 

Prossesual  M c ll sinin  397.2-ci  madd sinin  t l bl rin   sas n  bu  d lill rd n  asılı olmayaraq  birinci  instansiya  m hk m si  t r find n  cinay t  v   cinay t-prosessual 

qanunverciliyi normalarının t l bl rin   m l edilib-edilm m sini müzakir  ed r k v  

dövl t  ittihamçısının  şikay tin  t min  edilm m si  haqqında  r yini  dinl y r k  hesab 

edir  ki,  aşağıdakı  saslara  gör   apelyasiya  şikay ti  t min  edilm m li,  birinci 

instansiya  m hk m sinin  11  аvqust  2016-cı  il  tarixli  hökmü  d yişdirilm d n 

saxlanılmalıdır. 

Bel ki,birinciinstansiyam hk m sind dindirilmiş 

t qsirl ndiril nş xsM mm dоvÜlf t Аydınoğlu CM-in 127.2.2-ci madd si il  ittiham 

üzr   özünü  tam  t qsirli  bil r k,  CM-in  126.3-cü  madd si  il   özünü  qism n  t qsirli, 

y ni özünü CM-in 126.1-ci madd si il  t qsirli bil r k verdiyi ifad sind  göst rmişdir 

ki,  z r rç kmişl r  Hacıyev  Q z nf r  İsmayıl  oğlu  v   Hacıyeva  Roza  Allahverdi  qızı 

h mk ndlil ridir, onlarla normalmünasib tl ri olmuş, aralarında düşm nçilik,  dav t 

v  narazılıqları olmamışdır. Özü subay olmaqla valideynl rinin yanında Ş mkir rayonu 

Qarac mirli k ndind  yaşamış, heç bir yerd  işl m mişdir. 2014-cü ild  Qarac mirli 

k ndind  yerl ş n C lil Bayramov adına orta m kt bi bitirmiş, h rbi xidm t  yararsız 

hesab  edildiyi  üçün  h rbi  xidm t   aparılmamışdır.  Bel   ki,  uşaq  vaxtı  fermalarının 

razisind   heyvan  arxasınca  qaçark n  ayağı  ilişib  yıxılaraq  yerd   olan  d mir  m ftil 

başına  girmiş  v   bu  s b bd n  beynind n  z d   almaqla  onda  huş  itm l ri  v   özün  

n zar t  azalması  baş  vermişdir.  H tta  bir  neç   d f   s bil şdiyi  vaxtlardaözünd  

olmayaraqevd nçıxıb  ged r k  günl rl   çöll rd   yatmış,  b zi  vaxtlarda  davranışına 

n zar t  ed   bilm y r k  özün   d   x sar tl r  yetirmişdir.  Onda  olan  psixi 

probleml rl   bağlı  10  il   yaxındır  ki,  2-ci  qrup  lil  kimi  qeydiyyatdadır.  Hadis d n 

vv l  Qarac mirli  k ndinin  yuxarı  t r find   yerl ş n,  ail sin   m xsus  fermada 

qardaşı  Mürv tl   növb li  olaraq  gec l r  fermada  qalıb  xırda  buynuzlu  heyvanlara 

baxmışlar.Ail sin   m xsus  fermadan  t xmin n  1500-2000  metr  aralıda  Q z nf r 

Hacıyevin v  arvadı Roza Hacıyevanın özl rin  m xsus fermaları vardır. Onlar oradairi 

buynuzlu mal-qara saxlamaqla gec l r orada qalmışlar. 13.09.2015-ci il tarixd  dostu 

Şamil yaşadığı evd keçirdiyi ad günü m clisin  onu da  d v t etdiyind n  h min gün 

axşam  saatlarında  atla  yaşadığı  Qarac mirli  k ndind ki  evl rin   ged r kpaltarını 

d yişib  piyada  dostu  Şamilın  yaşadığı  ev   getmiş,  h min  m clisd   olan  qonaqlarla 

birlikd   yem k  yeyib  bir  q d r  spirtli  içki  olan  araq  içmişdir.  Ad  günü  m clisind  

olark n  anası  S lmi  ona  z ng  edib  atası  Aydının  ağrıdığını,  ona  gör   d   qardaşı 

Mürv tin  fermada  t k  qalmaması  üçün  oradan  çıxıb  fermaya  getm yini 

tapşırdığından o dostu Şamill  görüşüb m clisd n çıxaraq piyada evl rin  getmiş v  

iş  paltarını  geyin r k  atla  fermaya  getm y   başlamışdır.  Gec   t xmin n  saat  01:20 

rad l rind   atın  belind   yol  il   Q z nf r  Hacıyev  v   Roza  Hacıyevanın  qaldıqları 

fermanın  yanından  keçib  öz  fermalarına  ged rk n  qarşı  t r fd n  ona  t r f  “VAZ-

2107” markalı avtomobilin sür tl  g lmiş v  işığı onun gözün  düşmüşdür. Ona gör  

d ,  avtomobili  kimin  idar   etm sini  gör   bilm miş,  ancaq  avtomobild iki  kişi 

olduğunu görmüşdür.Onun mindiyi at avtomobilin sür tl  g lm yind nhürkmüş v  o 

yer   yıxılmış,  h min  vaxt  avtomobiliidar   ed n  ş xs  ondan  5-6  metr  aralıda 

avtomobili  saxlamış,  sürücü  başını  aynadan  çıxarıb  onun  yıxıldığını  görs   d   

avtomobild n düşm miş v  avtomobiliidar  edib Q z nf r Hacıyevin ferması t r f  getmişdir.  H min  ş xsl rin  Q z nf rin  n v l ri  olmalarını  düşüns   d ,  onları 

tanımamışdır.H min  vaxt  Q z nf r  v   arvadı  Rozanın  2015-ci  ilin  sentyabr  ayının 

vv ll rind  onların fermasına yaxın  razid  yerl ş n otlaq sah sind  xırda buynuzlu 

heyvanlarını  otarark n  ona  heç  bir  s b b  olmadan  s bil şib  nalayiq  sözl r 

işl tm kl   heyvanlarını  k nar  yerd   otarmağını  dem l ri  yadına  düşmüşdür. 

Q z nf r  v   Roza  onu  t hqir  etmiş,  h min  vaxt  o,  onlardan  incis   d ,  heç  bir  söz 

dem miş  v   çıxıb  getmişdir.  Q z nf rin  n v l rinin  gec   vaxtı  avtomobilisür tl  

sür r k  atını  hürkütm l rin   v   n tic d   onun  yıxılmağına  s b b  olmalarına  gör , 

el c   d   Rozanın  ri  Q z nf rl   birlikd   vv ll r  ona  qarşı  nalayiq  sözl r  dem si 

yadına  düşdüyün   gör   onlarla  söhb t  edib  münasib tl rin   aydınlıq  g tirm k 

m qs dil   piyada  Q z nf r  Hacıyevin  yaşadığı  fermaya  getmişdir.  Fermada  olan 

tikilinin giriş qapısını açıb iç ri, yataq otağına daxil olanda Roza Hacıyevanın qapı il  

üzb -üz olan çarpayıda, Q z nf r Hacıyevin is  giriş qapısından sol t r fd  yerl ş n 

çarpayıda yatmalarını görmüşdür. Otağın iç risi qaranlıq olmuş, ancaq açıq qapıdan 

çardağın  altındakı  yanan  lampadan  bir  q d r  işıq  düşmüşdür.  Rozanın  çarpayısına 

yaxınlaşıb onu ehmalca silk l y r k söhb t etm k üçün bayıra çağırmaq ist miş, bu 

vaxt Roza q fild n yuxudan qalxıb  ri Q z nf ri s sl mişdir. H min vaxt Q z nf rin 

yuxudan oyanıb ona n s  dem sind n qorxub Rozanın qışqırmaması üçün yumruğu 

il   onunsif t  nahiy sind n  vurmuş,  Roza  “uy  ç n m  qırıldı”  dey r k  çarpayının 

üstünd   qalmış  v   li  il   ç n sini  tutmuşdur.  H min  vaxt  Q z nf r  Hacıyev  s s  

yuxudan oyanıb onu gördüyü üçün giriş qapısının arxasında olan ç kici götürmüş, o 

c ld  h r k t  ed r k  Q z nf rin  lind n  ç kici  alıb  yer   tullamış,  sonuncu  qapının 

arxasından  heyvan  otaran  zaman  istifad   olunan  ağac  parçasını  götürmüş,  ağac 

parçasını  da  Q z nf rd n  alıb  iki  d f   onun  baş  nahiy sind n  vurmuş,  buna 

baxmayaraq  Q z nf r  üstün   t r f  g lib  onu  vurmaq  ist mişdir.  Ona  gör   d  

yumruqla onun üz nahiy sind n bir d f  vurmuş, Q z nf r yer  yıxılıb t krar ayağa 

qalxark n  bir  d f   d   üz  nahiy sind n  yumruqla  vurub  yer   yıxmışdır.  H min  vaxt 

linin qan olduğunu görüb Q z nf ri vurduğu üçün baş v  üz nahiy sinin qanadığını, 

bu  s b bd n  d   linin  qan  olduğunu  başa  düşmüşdür.  Eyni  zamanda  Q z nf rin 

başından  qan  axdığını  gördüyü  üçün  qorxmuşdur.  Roza  da  qışqıraraq  "kişi  öldü 

vurma" deyib ondan şikay tçi olmayacağını bildirmişdir. Özü d  peşman olduğu üçün 

onlardan  şikay tçi  olmamalarını  xahiş  etmiş,  Roza  v   Q z nf r  ona  qorxmamağını, 

ondan şikay tçi olmayacaqlarını bildirmişl r. O da h min vaxt onlara inanmış, sonra 

Q z nf r  ona  arvadı  Rozanın  ç n sin   d rman  g tirm k  üçün  k nd ,  yaşadığı  ev  

gedib-qayıdacağını bildirmiş, o is  etiraz etm mişdir. Q z nf r otaqdan çıxıb h y td  

olan  avtomaşına  yl ş r k  fermadan  çıxıb  getmiş,  o  is   Rozanın  yanında  fermada 

qalıb sonuncuya köm klik etm k ist miş v  söhb t zamanı Roza ona qorxmamağını, 

ondan  şikay tçi  olmayacaqlarını  demişdir.  O  da  Rozaya  inanıb  içm si  üçün  su 

vermişdir. Sonra Roza ona s h rd n onların fermasında olan heyvanları da otaracağı 

halda ona pul ver c yini bildirmişdir. O, Q z nf rgilin yaşadığı otağa onlarla söhb t 

etm k üçün getmiş, onları döym k fikri olmamışdır. O otaqda olan vaxt Roza qışqırıb 

ri  Q z nf ri  çağırdığına  gör   onu  sakit  durması  üçün  yumruqla  vurmuş,  Q z nf r  

is   vv l  ç kici,  sonra  is   ağac  parçasını  götürüb  onu  vurmaq  ist diyi  üçün  onu  da lind   olanları  alıb  vurmuşdur.  H min  vaxt  Q z nf ri  iki  d f   baş  nahiy sind n 

ağacla,  iki  d f   d   yumruqla  sif t  nahiy sind n  vurmuşdur.O,  Q z nf rin  qolundan 

ç kicl   vurmamış,  ç kici  sonuncunun  lind n  onu  vura  bilm m si  üçün  alaraq  yer  

tullamışdır.  Bundan  başqa  atla  fermaya  ged rk n  atı  sürm k  üçün  lind   qamçı 

olmuş,  Q z nf rgilin  yaşayış  otağına  girdikd n  sonra  qamçını  otağa  tullamışdır. 

Rozanı  v   Q z nf ri  ç kic  v   qamçı  il   vurmamışdır.Q z nf ri  öldürm k  üçün 

vurmamış,  bel   bir  niyy ti  olmamış,  onun  ölm sini  ist m mişdir.  H min  vaxt  o 

Rozadan v  Q z nf rd n  pul t l b etm miş, n d  Q z nf rin pul qabını  görm miş 

v   götürm mişdir.  Q z nf rin  avtomobilinin  açarı  onda  olmamış,  Q z nf rin 

avtomobilin  açarını  axtarmasını  görm mişdir.  Q z nf r  otaqdan  çıxıb  d rman 

almağa  ged nd n  t xmin n  15-20  d qiq   sonra  otağa  iki  n f r  adlarını  sonradan 

bildiyi Rozanın oğlu F rmayıl v  h mk ndlisi Paşa daxil olmuşlar. F rmayıl onu anası 

Rozanın yanında görüb  li il  üzünd n bir d f  vurub, qollarından tutaraq onu polis  

t hvil  ver c yini  demiş,  onlar  onu  tutaraq  bayıra  çıxarıb  avtomobil   mindirm k 

ist s l r d , tutulacağından qorxduğu üçün onları it l yib  ll rind n çıxaraqfermaya 

qaçmışdır.  Fermada  olan  qardaşı  Mürv t   ilk  vv l  n   baş  verdiyini  dem miş,  lakin 

sonuncu  onun  narahat  olduğunu  görüb  n   baş  verdiyini  soruşduqdan  sonra  heç  n  

olmadığını, yalnız atdan yıxıldığını demişdir. Paltarını soyunub yatark n t xmin n 10-

15 d qiq  sonra anası S lmi qardaşı Mürv t  z ng ed r k onun harada olduğunu v  

kiminl   dalaşdığını  soruşmuş,  bundan  sonra  qardaşı  Mürv t   Q z nf r  Hacıyevin 

fermasına  getdiyini,  orada  Q z nf r  Hacıyevi  v   arvadı  Roza  Hacıyevanı  vurduğunu 

danışmışdır.  Bir  q d r  keçmiş  fermaya  avtomobil  g ldiyini  v   avtomobild   olan 

ş xsl rin  polis  m kdaşları  olduqlarını  görüb  gizl nmiş,  polisl r  getdikd n  sonra 

fermaya  qayıtmışdır.  Daha  sonra  atası  Aydın,  anası  S lmi,  qardaşları  H sr t,  Araz, 

Nüsr t  v   yezn si  Akif  fermaya  g l r k  n   baş  verdiyini  soruşmuşlar.  Baş  ver nl ri 

danışdıqdan  sonra  ev   getmiş,  14  sentyabr  2015-ci  il  tarixd ,  t xmin n  saat  11 

rad l rind   Ş mkir  rayon  polis  şöb sinin  Kür  polis  bölm sin   ged r k  t slim 

olmuşdur.  Q z nf r  Hacıyev   v   Roza  Hacıyevaya  qarşı  cinay t  tör ts   d ,onlara, 

hüquqi varis R hman Hacıyevin iddia  riz sind  göst rdiyi q d r, y ni 10200 manat 

m bl ğind   maddi  ziyan  vurmamışdır.  R hman  Hacıyev  ç kil n  x rcl rin  miqdarını 

q r zli  olaraq  yüks k  göst rmişdir.  Bel   ki,  Q z nf r  Hacıyevin  t cili  yardım 

avtomobili  il   x st xanaya  aparılması,  rentgen  müayin sind n  keçirilm si  dövl t 

hesabına  h yata  keçirilmişdir.  Bundan  başqa  Q z nf r  Hacıyev  v   arvadı  Roza 

Hacıyeva  x st xanada  olark n  d rmanların  alınması  üçün  böyük  qardaşı  H sr t 

M mm dov  t r find n  R hman  Hacıyev   1200  manat  pul  verilmişdir.  Hadis   vaxtı 

Q z nf r  Hacıyevin  üz  nahiy sind n  iki  d f   yumruqla  vurmuş,  h min  vaxt  otaq 

alaqaranlıq  olduğundan  Q z nf r  Hacıyevin  qızıl  dişl rinin  sınmasını  görm mişdir. 

Ola  bilsin  ki,  Q z nf rin  ağzında  qızıl  dişl ri  olmuş  v   h min  vaxt  onun  qızıl  dişl ri 

sınmışdır.  Ancaq,  o  Q z nf rin  ağzında  qızıl  dişl rinin  olub-olmamasını  bilmir. 

Q z nf r  Hacıyevin  yanına  oğlu  R hman  Hacıyevin  v   dig r  ail   üzvl rinin  gedib-

g lm l ri üçün 300 manat, onun d fnind n sonra q brinin baş daşı üçün 650 manat, 

Q z nf r  Hacıyevin  öl n  gününd n  40-d k  hüzr  m rasiminin  keçirilm sin   5900  

manat,  sındırılıb  yararsız  hala  salınmış  qızıl  dişl rinin  düz ldilm si  üçün  800  manat pul x rcl m l ri bar d  R hman Hacıyevin iddia  riz sind  göst rdiyi r q ml r real 

m bl ğd n  artıq  göst rilmişdir.  Bundan  başqa  iddia  riz sind   göst rildiyi  kimio, 

Q z nf r  v   Rozaya  m xsus  heç  bir  in yi  öldürm mişdir.  Onların  bir  baş  in yi 

hadis d n  bir  neç   gün  vv l  ölmüşdür.  Q z nf r  fermanı  t kbaşına  deyil  arvadı 

Roza  il   birlikd   idar   ed r k  heyvanlara  baxmış,  Q z nf rin  ölümünd n  sonra 

heyvanlara  baxılması  üçün  çoban  tutub-tutmamaları  onların  uşaqlarının  işi  olmaqla 

onun  tör tdiyi  cinay tl   heç  bir  laq si  yoxdur.  Bel   ki,  heyvanlara  Q z nf rin 

övladları da baxa bil rl r. 

Birinci  instansiya  m hk m sind dindirilmişz r rç kmiş  ş xsin  hüquqi  varisi  v  

mülki  iddiaçı  Hacıyev  R hman  Q z nf r  oğlugöst rmişdir  ki,  ail si  il   birlikd   ata 

mülkünd  yaşayır, t qsirl ndiril n ş xs M mm dov Ülf t Aydın oğlu h mk ndlisidir, 

hadis d n  vv l  Ülf t  v   onun  ail   üzvl ri  il   aralarında  düşm çilik,  dav t  v   ya 

narazılıq  olmamışdır.  Yaşadıqları  k ndin  k narında,  t xmin n  3  km  aralıda 

valideynl rin   m xsus  fermaları  vardır.  H min  fermada  hadis d n  vv l  atası 

Q z nf r  v   anası  Roza  qalmaqla  iri  buynuzlu  heyvanlara  baxmışlar.  Arabir  o  v  

qardaşları fermaya ged r k valideynl rin   heyvanlara baxmaqda köm klik etmişl r. 

Onların fermasından t xmin n 2 km aralıda is  Ülf t M mm dovun atasının ferması 

vardır.  12  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   xiyar  m hsulu  satmaq  üçün  Bakı  ş h rin  

getmiş,  14  sentyabr  2015-ci  il  tarixd   arvadı  Güldan   Quliyeva  ona  z ng  ed r k 

sentyabr  ayının  13-d n  14-n   keç n  gec   h mk ndlil ri  Ülf t  M mm dovun 

qaldıqları  fermada  atası  Q z nf ri  v   anası  Rozanı  döydüyünü,  onlara  x sar tl r 

yetirdiyini  demiş,  ona  gör   h min  gün  Bakı  ş h rind n  yaşadıqları  k nd   qayıtmış, 

Ülf t  M mm dovun  gec   saatlarında  fermaya  ged r k  h min  vaxt  yatmış  anası 

Rozanı  yumruqla  vurub  ç n   nahiy sini,  sonra  is   s s   yuxudan  oyanan  atası 

Q z nf ri ağac, ç kic v  yumruqla döy r k x sar t yetirdiyini öyr nmişdir. Sonra is  

atası  Q z nf r  avtomaşını  vv l  ev   ged r k  hadis   bar d   bacısı  N hay t  

bildirmiş,  bacısı  N hay t  d   d rhal  qardaşı  F rmayıla  hadis   bar d   dediyi  üçün 

sonuncu  qonşuları  Paşa  il   birlikd   fermaya  getmiş,  Ülf t  M mm dov  is  

tutulacağından  qorxduğu  üçün  qaçıb  gizl nmişdir.  Lakin,  Ülf tin  sonradan  polis 

m kdaşları  t r find n  tutulduğunu  eşitmişdir.  Atası  Q z nf r  hadis d n  sonra 

özünü pis hiss etdiyi üçün k nd , yaşadığı ev  g ldikd n sonra huşunu itirmiş, bacısı 

N hay t t cili yardıma z ng etmiş v  t cili yardım maşını g l r k onu Ş mkir RMX-na 

aparılmış, anası Rozanı da qardaşı F rmayıl avtomaşını il  x st xanaya aparmışdır. 21 

sentyabr 2015-ci il tarixd  is  valideynl ri x st xanadan buraxılmışlar. Bundan sonra 

atası  Q z nf r  ev  ş ratind   müalic   olunmuş,  lakin  15-16  -17  oktyabr  2015-ci  il 

tarixd  atası Q z nf r baş ağrılarından şikay tl ndiyi v  ç tinlikl  yeridiyi üçün onu 

Ş mkir rayonu Qapanlı k ndin  Mürs l h kimin yanına aparmışlar. H min vaxt atası 

Q z nf rin  s hh ti  daha  da  pisl şmiş,  ona  gör   d   Mürs l  h kimin  m sl h ti  il  

atası  Q z nf ri  21  oktyabr  2015-ci  il  tarixd   G nc   ş h rin   aparıb  M rk zi  Kliniki 

X st xanada  başını  kompyuter  vasit sil   yoxlatmışlar.  Orada  h kiml r  onlara 

atasının  ağır  k ll -beyin  travması  aldığını  bildir r k  onu  m liyyat  etm yi  t klif 

etmişl r.  Onların  is   maddi  imkanları  olmadığı  üçün  m cbur  olub  atası  Q z nf ri  

t cili yardım maşını il  k ndd  yaşadıqları ev  aparmışlar. Atası Q z nf r 26 oktyabr 2015-ci  il  tarixd ,  gec   saat  21-22  rad l rind   yaşadıqları  evd   ölmüşdür.  Atasının 

ölm si  bar d   27  oktyabr  2015-ci  il  tarixd   s h rpolis   m lumat  vermiş  v   h min 

tarixd  d  atasının meyiti m hk m -tibb eksperti t r find n müayin  edilmişdir. 

Birinci instansiya m hk m sind z r rç kmiş ş xs Hacıyeva Roza Allahverdi qızı, 

şahidl r  Hacıyeva  N hay t  Q z nf r  qızı,  Hacıyev  F rmayıl  Q z nf r  oğlu, 

M mm dov  H sr t  Aydın  oğlu,  M mm dov  Aydın  M h rr m  oğlu  v   Pirverdiyeva 

S lmi M cid qızı ittihamın mahiyy tin  uyğun ifad l r vermişl r. 

M hk m -tibbi ekspertizasının 15 sentyabr 2015-ci il tarixli, 973 sаylı r yind n 

görünür ki, Hacıyeva Roza Allahverdi qızının b d n s thind  aşkar edilmiş x sar tl r-

sol  yanağın  aşağı  üçd   birinin  şişkinlik  fonunda  qançırı,  alt  ç n   sümüyünün  sol 

şax sinin  iki  qat  sınığı,  baş  beyin  silk l nm si  küt  şyaların  t sirind n  tör nmişl r, 

tör nm   müdd tl ri  14  sentyabr  2015-ci  il  tarix   uyğun  g lir  v   ağırlıq  d r c sin  

gör  bu x sar tl r sağlamlığın uzun müdd t  pozulmasına s b b olan sağlamlığa az 

ağır z r r vurmaya aiddirl r. 

M hk m -tibb  ekspertizasının  15  sentyabr  2015-ci  il  tarixli,  974  sаylı  r yind n 

görünür  ki,  Hacıyev  Q z nf r  İsmayıl  oğlunun  b d n  s thind   aşkar  edilmiş 

x sar tl r  h r  iki  gicgah,  sol  gözaltı,  sağ  ür k  nahiyy sinin  v   sol  saidin  orta  üçd  

birinin  zilmiş  yaraları,  sol  göz trafı  yumşaq  toxumalarının  hematoması,  baş  beyin 

silk l nm si,  travmatik  serebrosteniya,  sol  bil k  nahiyy sinin  qançırı,  sağ  diz 

oynağının  şişkinliyi  v   qançırı  küt 

şyaların  t sirind n  tör nmişl r,  tör nm  

müdd tl ri14 sentyabr 2015-ci il tarix  uyğun g lirl r. Ağırlıq d r c sin  gör  sağ v  

sol gicgah nahiyy sinin, sol gözaltınahiy nin, alt dodağın  zilmiş yaraları, sol göz trafı 

yumşaq  toxumaların  hematoması,  baş  beyin  silk l nm si,  travmatik  serebrosteniya 

h m  ayrı-ayrılıqda,  h m  d   birlikd   sağlamlığın  qısa  müdd t   pozulmasına  s b b 

olan sağlamlığa yüngül z r r vurmaya aiddirl r.Sağ kür k nahiy sinin, sol saidin orta 

üçd   birinin  zilmiş  s thi  yaraları,  sağ  bil k  nahiy sinin  qançırı,  sağ  diz  oynağının 

şişkinliyi  v   qançırı  is   sağlamlığa  z r r  vurmayan  x sar tl r  olduqları  üçün  ağırlıq 

d r c l ri t yin edilmir. 

M hk m -tibb  ekspertizasının  27  oktyabr  2015-ci  il  tarixli,  74  sаylı  r yind n 

görünür  ki,  m rhum  Hacıyev  Q z nf r  İsmayıl  oğlunun  meyitinin  b d nind  

aşağıdakı  x sar tl r  mü yy n  edilmişdir:  baş  beyinin  s rt  qişası  altına  h r  iki  t p -

gicgah  nahiy l rind   qansızma,  t p   nahiy sind   subdural  hematoma,  baş  beyinin 

yumşaq  qişasına  qansızma,  h r  iki  t p -gicgah  nahiy l rinin  zilmiş  yaraları,  ng 

sümüyünün sınığı, sol göz trafı nahiy nin hematoması v   zilmiş yarası, sol bil k, sağ 

diz  nahiy l rinin  qançırları,  sağ  kür k,  sol  said  nahiy l rinin  v   alt  dodağın  s thi 

yaraları. Qeyd olunan x sar tl r b rk küt  şyanın ( şyaların) t siri n tic sind   m l  

g lmişdir,  m l   g lm   müdd tl ri  q rarın  t sviri  hiss sind   göst ril n  tarix ,  y ni 

14.09.2015-ci  il  tarix   uyğun  g lir  v   ağırlıq  d r c l rin   gör ;  a)  baş  beyinin  s rt 

qişası  altına  h r  iki  t p -gicgah  nahiy l rind   qansızma,  t p   nahiy sind   subdural 

hematoma, baş beyinin yumşaq qişasına qansızma il  müşayi t olunan h r iki t p -

gicgah  nahiy l rinin  zilmiş  yaraları  h yat  üçün  t hlük li  olan  sağlamlığa  ağır  z r r 

vurmaya;  b)  sol  göz trafı  nahiy nin  hematoması,  zilmiş  yarası,  ng  sümüyünün 


 

sınığı  il   birlikd   sağlamlığın  uzun  müdd t   pozulmasına  s b b  olan  sağlamlığa  az ağır z r r vurmaya aid edilir; c) sol bil k, sağ diz nahiy l rinin qançırları, sağ kür k, 

sol said nahiy l rinin v  alt dodağın s thi yaraları is  canlı ş xsl rd  sağlamlığa z r r 

vurmayan  x sar tl r  kimi  qiym tl ndirilir  v   d r c l ri  t yin  edilmir.  M rhum 

Hacıyev  Q z nf r  İsmayıl  oğlunun  ölümün   s b b  pnevmaniya  v   beyin  ödemi  il  

ağırlaşmış qapalı küt k ll -beyin travması n tic sind   m l  g l n, baş beyinin s rt 

qişası  altına,  baş  beyinin  yumşaq  qişasına  v   beyin  m d cikl rin   qansızma 

olmuşdur. 

M hk m -psixiatrik  ekspertizasının  20  noyabr  2015-ci  il  tarixli,  505  sаylı 

r yind n  görünür  ki,  M mm dov  Ülf t  Aydın  oğlu  hazırki  cinay t 

m lini 


tör tm zd n  vv l  v   h min  m li  tör d rk n,  h mçinin  hazırki  ekspertiza  zamanı 

baş beyinin x st liyi n tic sind  üzvi ş xsiyy t v  davranış pozuntuları XBT-10 (Psixi 

v   davranış  pozuntularının  beyn lxalq  t snifatı-10-cu  baxış)  F-07.8  x st liyi 

keçirmişdir.  Bu  n tic y   g lm y   cinay t  işinin  materialları,  tibbi  s n dl r, 

anamnestik m lumatlar v  hazırki ekspertiza imkan verir. Ü.M mm dov baş beyinin 

x st liyi n tic sind  üzvi ş xsiyy t v  davranış pozuntuları XBT-10 (Psixi v  davranış 

pozuntularının  beyn lxalq  t snifatı-10-cu  baxış)  F-07.8  x st liyi  keçirm sin  

baxmayaraq  h min  x st lik  nevrotik  s viyy d   v   az  ifad li  olduğundan,  o  hazırkı 

cinay t  m lini tör d rk n öz h r k tl rini ölçüb biçm k,  m linin faktiki xarakterini 

v  içtimai t hlük liliyini d rk etm k v  h r k tl rini idar  etm k iqtidarında olmuş, 

y ni  anlaqlı  olmuşdur.  M mm dov  Ülf t  Aydın  oğlunun  m li  CM-in  21.1  v   22-ci 

madd l rinin t siri altına düşmür v  onun  hal-hazırda m cburi müalic  t dbirl rin  

ehtiyacı  yoxdur.  O  hazırda  da  öz  h r k tl rini  ölçüb-biçm k  v   h r k tl rini  idar  

etm k iqtidarındadır. 

Apelyasiya  şikay tinin  d lill ri  il   laq dar  m hk m   kollegiyası  qeyd  edir  ki, 

yuxarıda  sadalanan  sübutlara  sas n  M mm dov  Ülf t  Aydın  oğlunun  m li  CM-in 

126.3 v  127.2.2-cimadd l ri il  düzgün tövsif etmişdir. 

Bel likl ,  m hk m   kollegiyası  M mm dov  Ülf t  Aydın  oğluna  isnad  olunan 

cinay t 

m linin 


onun 

t r find n 

tör dilm sini 

iş 


materialları, 

z r rç kmişinhüquqivarisinin,  z r rç kmişş хs  v   şahid  ifad l ri,  ekspertiza  r yl ri 

v  dig r sübutlarla t sdiq olunduğu q na tin  g lir v   m lin tövsifini qanuni hesab 

edir.T qsirl ndiril n  Ü.M mm dovun  m linin  CM-in  126.1-ci  madd sin   tövsif 

edilm si  üçün  heç  bir  qanuni  saslar  yoxdur.  M hk m   kollegiyası  cinay t  işinin 

materiallarında toplanmış sübutlarla Ü.M mm dov  m lini CM-in 126.3 v  127.2.2-

ci  madd l ri  il   tövsif  edilm sini  saslı  hesab  edir.  Ona  gör   d   müdafi   t r finin 

apelyasiya şikay ti t min edilm m lidir.  

CM-in  58.1-ci  madd sin   sas n  cinay t  tör tm kd   t qsirli  bilin n  ş xs  

Cinay t  M c ll sinin  Ümumi  hiss sinin  müdd aları  n z r   alınmaqla  Xüsusi 

hiss sinin müvafiq madd sind  n z rd  tutulmuş h dl rd   dal tli c za t yin edilir. 

Ü.M mm dov  bar sind   c za  t dbiri  seçilm si  m s l sini  müzakir   ed r k 

m hk m   kollegiyası  hesab  edir  ki,  birinci  instansiya  m hk m si  öz  hökmünd   bu 

m s l nin  h lli  zamanı  CM-in  58.3-cü  madd sinin  t l bl rin   müvafiq  olaraq 

tör dil n  cinay tl rin  xarakterini,  ictimai  t hlük lilik  d r c sini,  CM-in  59-cu 


10 

 

madd sin   gör   c zanı  yüngüll şdir nv   ağırlaşdıran  halları  sas  götür r k  ittiham olunduğu  madd nin  sanksiyası  h ddind ,  ş xsiyy tin   v   tör tdiyi  m l   uyğun, 

qanuni v   dal tli c za t yin etmişdir. 

CM-in  41.2-ci  madd sinin  t l bl rin   sas n,  c za  sosial  dal tin  b rpası, 

m hkumun islah edilm si v  h m m hkumlar, h m d  başqa ş xsl r t r find n yeni 

cinay tl rin tör dilm sinin qarşısını almaq m qs dil  t tbiq edilir. 

M hk m   kollegiyası  Ü.M mm dovun  c zasını  yüngüll şdir n  h r  hansı  bir 

lav   halın  mü yy n  edilm m sini  qeyd  ed r k  ona  t yin  olunmuş  c zanın 

yüngüll şdirilm siüçün 

lav   hallar  mü yy n  edilm diyind n  v   apelyasiya 

şikay tind   göst ril n  d lill r  saslı  olmadığından  apelyasiya  şikay tinin  t min 

olunmamasını, hökmün d yişdirilm d n saxlanılmasını m qs d müvafiq hesab edir. 

Yuxarıda 

göst ril nl ri, 

Az rbaycan 

Respublikası 

Cinay t-Prosessual 

M c ll sinin 397.1; 397.2; 398.1.1; 407-409-cu v  412-ci madd l rini r hb r tutaraq 

G nc  Apelyasiya M hk m sinin Cinay t kollegiyası   

 

Q     R  A  R  A    A  L  D  I : 

 

Müdafi çiХ lilоvHikm t jd roğlut r find n  verilmiş  apelyasiya  şikay ti  t min edilm d n, 

M mm dоvÜlf t 

Аydın 

oğlununАz rbаycаnRеspublikаsıCinаy tM c ll sinin 126.3 

v  


127.2.2-

cimаdd l riil m hkum  оlunmаsınа  dаirG nc   АğırCinаy tl rM hk m sinin  11 

аvqust 2016-cıiltаriхli, 1(088)-118/2016 sаylıhökmü d yişdirilm d n saxlanılsın.  

Yekun q rar q bul edildiyi andan qüvv y  minir. 

Yekun  q rardan  Az rbaycan  Respublikası  Ali  M hk m sinin  Cinay t 

kollegiyasına kassasiya qaydasında şikay t v  protest veril  bil r.  

       S drlik ed n, hakim:                           Hakiml r: 

Düzdür, 

  S drlik ed n, hakim:                                                 R şid M h rr mli 


Yüklə 124,28 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə