T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi cerrahi antiBİyotik profilaksiSİ uygulama talimatiYüklə 163,11 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü163,11 Kb.
#14530
T.C

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ
ENFEKSİYON VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ KONTROL KOMİTESİ

CERRAHİ ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


Talimat No: 24


Düzenleme Tarihi: 01.04.2009


Yenileme Tarihi:


Hazırlayanlar: Prof.Dr.Ayşe Willke, Uzm.Dr.Emel Azak Karali 1. AMAÇ: Cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemek, postoperatif enfeksiyöz morbidite ve mortaliteyi azaltmak, hasta yatış süresi ve maliyeti azaltmak, ilaca bağlı yan etki oluşturmamak, hasta ve hastane mikrop florasında olumsuz değişikliklere yol açmamak için cerrahi antibiyotik profilaksisi ilkelerini belirlemektir.

 1. KAPSAM: Cerrahi alan enfeksiyonlarında profilaksi uygulama faliyetlerini kapsar.
 1. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından cerrahi birimlerde çalışan tüm sağlık çalışanları sorumludur. Bu talimatın uygulanması ile ilgili denetimlerden Başhekimlik adına Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi sorumludur.

Form No: 38.0224 Rev.No : 0 KOÜ ARŞ. VE UYG. HAST. Umuttepe Yerleşkesi Eski İstanbul Yolu 10. Km KOCAELİ

Y.Tarihi : 22.04.2009 Rev.Tarihi : 0 TEL: Santral (0 262) 303 75 75 - Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Odası (0 262) 303 82 26CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI

4. CERRAHİ GİRİŞİMLERİN ENFEKSİYON RİSKİ AÇISINDAN

SINIFLANDIRILMASI

4. 1. Temiz girişimler ( Enfeksiyon riski % <2)

  • Elektif yapılan travmatik olmayan ameliyatlardır.

  • İnflamasyon bulunmaz.

  • Solunum, sindirim ve genitoüriner sisteme ait bir girişim içermez.

  • Ameliyat tekniğinde hata yoktur.
4. 2. Temiz kontamine girişimler (Enfeksiyon riski % < 10)

 • Acil girişim ya da solunum, sindirim ve genitoüriner sisteme girişim yapılmıştır.

 • Önemli bir kontaminasyon yoktur.

 • Ameliyat tekniğinde minör hatalar olabilir.

4. 3. Kontamine girişimler (Enfeksiyon riski~ % 20)

 • Gastrointestinal kanaldan, ya da enfekte genitoüriner kanaldan önemli kontaminasyon vardır.

 • Akut, pürülan olmayan inflamasyon bulunur.

 • Cerrahi teknikte önemli hatalar vardır.

 • 4 saatten eski olmayan penetran travma ya da kronik açık yara vardır.

4.4. Kirli / Enfekte girişimler ( Enfeksiyon riski % ~40)

 • Solunum, gastrointestinal ve genitoüriner perforasyon ya da 4 saatten eski travmatik yara vardır.

 • Pürülan akıntı vardır.38.0224_S2

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


 1. GENEL İLKELER
  1. Cerrahi girişimler sonrası enfeksiyon sıklığını azaltmak için sadece profilaktik antibiyotik kullanımı yeterli değildir. Mutlaka cerrahi alan enfeksiyonlarının risk faktörlerine yönelik hazırlanan ‘‘Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesi Talimatı’’ önerileri uygulanmalıdır.

  2. Cerrahi profilaksi temiz-kontamine ve kontamine girişimler ile özellik arz eden cerrahi girişimlerde (protez uygulanan veya enfeksiyon geliştiğinde ciddi morbidite ve mortalite artışına neden olan kalp cerrahisi, beyin cerrahisi ve vücuda yabancı implant uygulamalarında temiz operasyonlar olmasına rağmen) uygulanmalıdır.

  3. Kirli/enfekte yaralarda profilaksi değil tedavi planlanmalı, acil değilse operasyon tedavi sonrasına ertelenmelidir.

  4. Kesi bölgesini kontamine edecek en önemli bakterilere etkili, en dar spektrumlu antibiyotik seçilmeli, antibiyotik uygun doz ve zamanlama ile verilmelidir.

  5. Antibiyotik profilaksisi yan etki, maliyet ve direnç gelişimi sorunlarının en az olmasını hedefleyen, etkinliği de sağlayabilen en kısa süre uygulanmalıdır.

  6. Profilakside kullanılacak antibiyotik en önemli ve en sık saptanan patojenlere etkili olmalıdır. Profilakside kullanılacak antibiyotiğin tüm flora elemanlarını kapsamasına gerek yoktur. Çünkü normal floranın patojenik potansiyeli düşüktür.

  7. Bilimsel kanıt düzeyi olan çalışmalarla desteklenmiş profilaksi yöntemleri seçilmelidir.

  8. Profilaktik antibiyotiğin en uygun verilme zamanı operasyondan önceki 30 dakikalık evredir. Genellikle anestezi indüksiyonu ile birlikte uygulanması önerilmektedir.

  9. Sezaryen ameliyatlarında göbek kordonu bağlandıktan sonra, elektif kolorektal ameliyatlarda oral antibiyotikler 19 saat önce verilmelidir.38.0224_S3

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI  1. Antibiyotikler genellikle IV yolla uygulanmalıdır. Elektif kolorektal ameliyatlarda barsak dekontaminasyonu için oral yol kullanılmalıdr.Göz ameliyatlarında topikal olarak verilebilir.

  2. Operasyonların çoğunda tek doz antibiyotik yeterlidir.

  3. Üç saatten uzun süren ameliyatlarda ve yarı ömrü kısa olan bir antibiyotik kullanılmışsa ek doz verilebilir.

  4. Yoğun kanamalarda da operasyon sırasında ek doz kullanılabilir.

  5. Operasyonların çoğunda seçilecek antibiyotik sefazolindir. Sefazolin etkin, ucuz ve uygun yarı ömürlü bir antibiyotiktir. Dirençli bakterilerin seçilmesine yol açmamaktadır.

  6. Beta laktam allerjisinde gram pozitif bakteriler için klindamisin kullanılabilir.

  7. Vankomisin rutin olarak cerrahi proflakside kullanılmamalıdır.

  8. Gram negatif bakteriler için aminoglikozid veya kinolon; anaerob bakteriler için metronidazol/ornidazol veya klindamisin kullanılabilir.

  9. Komplike enfeksiyonların tedavisinde kullanılan üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler, karbapenemler gibi antibiyotikler profilakside kullanılmamalıdır.6. ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİNDE BİLİMSEL KANIT DÜZEYLERİ

Ia Randomize kontrollü çalışmaların meta analizi

Ib En az bir randomize kontrollü çalışma
IIa En az bir iyi planlanmış randomize olmayan, kontrollü çalışma
IIb En az bir başka yapıda iyi planlanmış deneysel çalışma

III İyi planlanmış, deneysel olmayan tanımlayıcı çalışma (karşılaştırmalı

çalışmalar, korelasyon çalışmaları, olgu sunumları)


IV Uzman komite raporları ve otörlerin klinik deneyimleri


38.0224_S4

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


7. UYGULAMA

7.1. GÖZ CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Göz ameliyatlarının;


 • Postoperatif enfeksiyon oranı düşüktür.

 • Profilaksi ile ilgili yeterli kontrollü çalışma yoktur.

 • Endoftalmit gelişmesi göz kaybı ile sonuçlanan önemli bir komplikasyon olduğundan profilaksi önerilir.

 • Retrospektif çalışmalarda antibiyotikler veya topikal antiseptiklerin etkili olabileceği gösterilmiş ama hangi tedavinin seçileceği veya etkinliği konusunda uzlaşma oluşmamıştır.


Tablo 1. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi

Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi

Göz operasyonları
-S. aureus

-Bacillus cereus

-Pseudomonas aeruginosa

-Diğer gram negatif basillerİşlemden önce Polimiksin B- gramisidin 1-2 damla


veya
Tobramisin/ gentamisin % 0.3’lükten 2 damla işlemden önce önerilir. Subkonjunktival Tobramisin 20 mg eklenebilir.
Topikal % 5 povidon iyot uygulaması da etkin bulunmuştur.
Kinolonlar önemli patojenler için etkin olmakla birlikte profilaksi konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır.

38.0224_S5

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


7.2. KULAK BURUN BOĞAZ GİRİŞİMLERİ
NDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK
KULLANIMITablo 2. Kulak Burun Boğaz Girişimleri

nde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel Kanıtları


Antibiyotik Profilaksi Önerilen GirişimlerAntibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


Baş Boyun Cerrahisi
KontamineIa

Baş Boyun Cerrahisi

• TemizIV


Baş Boyun Cerrahisi

• Temiz kontamine

Ia

Kulak Cerrahisi

• TemizIbBurun ve Sinüs Cerrahisi

IbTonsillektomi

IVTablo 3. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi


Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi

Major baş, boyun ve oral cerrahisi
  • Temiz kontamine girişimlerde
  • Sadece implant yerleştirilecek temiz girişimlerde profilaksi önerilebilir.
-S. aureus

-S.epidermidis

-E.coli

-Fusobacterium spp.

-Peptostreptococcus spp.

Sefazolin 2g IV, 8 saatte bir ek doz, 24 saat süreyle


veya
Klindamisin 600 mg, 8 saatte bir ek doz, 24 saat süreyle

Sefazoline klindamisin/ metronidazol eklenmesi ya da aminoglikozidlere klindamisin/ metronidazol eklenmesi tartışmalıdır.
38.0224_S6

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


7.3. BEYİN CERRAHİSİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Beyin cerrahisiyle ilgili girişimler; genellikle temiz girişimlerdir.

Acil kraniyotomi ve kafa travması sonrası girişimler kontamine olabilir.
Tablo 4. Beyin Cerrahisi Girişimlerinde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel KanıtlarıAntibiyotik Profilaksi Önerilen GirişimlerAntibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


Kraniotomi

IaBOS şant operasyonu

Ia
Tablo 5. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi

Cerrahi Girişim

Antibiyotik Önerisi

Temiz işlemler


Sefazolin 1g IV, 3 saatten uzun operasyonlarda ek doz


Ünitedeki metisilin direnç durumuna göre enfeksiyon hastalıkları bölümü glikopeptid profilaksisi önerebilir.


Laminektomi ve spinal füzyon


Profilaktik antibiyotik kullanımının yararı kanıtlanmamış.BOS şant operasyonu


Trimetoprim/sulfametoksazol (160/800 mg İV) preoperatif ve her 12 saatte bir 3 doz verilebilir.Kraniyotomi
Preoperatif Klindamisin 300mg IV ve 4.saatte tekrar verilebilir.


Vankomisin 10mg/kg (maksimum 500mg IV) ve Gentamisin 2mg/kg (maksimum 120mg IV) + bir Aminoglikozid irrigasyon solüsyonu etkili bulunmuştur.
38.0224_S7

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI

7. 4. JİNEKOLOJİK CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMITablo 6. Jinekolojik Girişimlerde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel Kanıtları


Antibiyotik Profilaksi Önerilen GirişimlerAntibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


SezaryenIaAbdominal histerektomiIaVaginal histerektomiIbAbortus indüksiyonuIa
38.0224_S8

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATITablo 7. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi

Cerrahi Girişim

Antibiyotik Önerisi

Sezaryen
Sezaryen sonrası olası enfeksiyon ve etken


Post partum endometrit

  • Aerobik streptokok

  • Anaerobik streptokok

  • Enterokok

  • Stafilokok

  • Aeob ve anaerob gram negatif basiller

Yara enfeksiyonları  • Anaeroblar dışında aynı

etkenler

Kord bağlandıktan sonra 1g Sefazolin IV; tek doz 6 ve 12 saat sonra birer doz daha yapılabilir


veya
Kord bağlandıktan sonra 1g Sefoksitin IV tek doz

Elektif, komplike olmayan sezaryenlerde profilaksi gerekli değildir.Dilatasyon, küretaj ve abortus


Komplike olmayan vakalarda profilaksi önerilmez.


Birinci trimesterde yapılan abortuslarda sadece yüksek riskli hastalara (pelvik inflamatuar hastalık geçirmiş, gonoreli veya çok sayıda seksüel partneri olan hastalar) işlemden önce Penisilin G 2 milyon ünite IV veya Doksisiklin 300mg oral,
İkinci trimesterde yapılan abortuslarda işlemden önce 1g Sefazolin IV 6 saat sonra ek doz önerilir.
Beta laktam allerjisi varsa Metronidazol 400mg IV işlemden önce ve 4’er saat ara ile 2 doz kullanılır.Vaginal veya Abdominal Histerektomi

Preoperatif 1g Sefoksitin IVFallop tüplerinin bilateral bağlanması

Profilaksi öneren bilgi yok.

Sistosel veya rektosel tamiri

Profilaksinin etkili olduğu kanıtlanmamıştır.
38.0224_S9

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


7. 5. ORTOPEDİK CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Tablo 8. Ortopedik Girişimlerde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel KanıtlarıAntibiyotik Profilaksi Önerilen GirişimlerAntibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi

Total kalça replasmanı


Ib

Protez uygulanmayan tüm elektif işlemler

IV

Protez diz eklemi replasmanı

IIa
Kapalı kırık fiksasyonu

Ia
Kalça kırığı tamiriIbSpinal cerrahi

Ib
Protez uygulanan tüm işlemlerIV

Tablo 9. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi


Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi

Ortopedik ameliyatlar
-S.aureus

-Koagülaz negatif stafilokok


Sefazolin 1g IV, 8 saatte bir ek doz; 24 saat sürdürülebilir.


Ünitedeki metisilin direnç durumuna göre ( salgın durumunda ve özellikle implant cerrahisinde) enfeksiyon hastalıkları bölümü glikopeptid profilaksisi önerebilir.
38.0224_S10

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI

7. 6. GENEL CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMITablo 10. Genel Cerrahi Girişimlerinde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel KanıtlarıAntibiyotik Profilaksi Önerilen GirişimlerAntibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


Özofagus

IV

Laparoskopik kolesistektomi

IIb

Gastroduodenal

IbLaparoskopik ve

non-laparoskopik herni

(yama “mesh” konulmayan)
Ib

Endoskopik gastrostomi

Ibİnce barsak

IVSafra yolları (açık)

IaApendektomi

IbKolorektal

Ia


Laparoskopik ve

non-laparoskopik herni


(yama “mesh” konulan)

IVMeme

IV
38.0224_S11

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATITablo 11. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi

Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi

Gastroduodenal Cerrahi


- E. Coli

- Proteus spp.

- Klebsiella spp.

- Stafilokok türleri

- Streptokok türleri

- Enterokok türleri-Bacteroides türleri

Sefazolin 1g IV


Kolorektal Cerrahi

- E. Coli

-Bacteroides fragilis

1. Operasyondan 4-6 saat önce m

ekanik barsak temizliği

2. Oral antibiyotik:

Operasyondan 19,18 ve 9 saat önce 3 doz

Eritromisin baz 1g + Neomisin/ Kanamisin1g

veya

Operasyondan 13 ve 9 saat önce iki dozMetronidazol 2g + Neomisin 2g

veya


3. Parenteral antibiyotik
Sefoksitin 1-2g IV

veya


insizyondan 30 dakika önce ve 4 saatte bir 3 doz

Sefazolin 1-2 g IV + Metronidazol 0.5 g IV

veya

insizyondan 30 dakika önce ve 8 saatte bir 3 doz


Metronidazol 500mg IV + Gentamisin 1.7 mg/kg

Yüksek riskli operasyonda

oral ve parenteral profilaksi birlikte

Apendektomi (Kolorektal gibi)


- E. Coli

-Bacteroides fragilis


Sefoksitin 2g preoperatif 6 saatte bir 3 doz; perfore apandisitte 3-5 gün

veya

Metronidazol 500mg IV, perfore apandisitte 8 saatte bir IV veya oral 3-5 gün+ Aminoglikozid/ Kinolon
38.0224_S12


CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


Tablo 11. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi (devam)

Biliyer Cerrahi

- E. Coli

-Klebsiella spp.

- Enterokok türleri- Clostridium türleriYüksek riskli hastalara (>60 yaş, obezite , sarılık , düşük gastrik PH, akut kolesistit atağı geçirenler, nonfonksiyone safra kesesi, obstrüktif sarılık, safra kanalı taşları)


Sefazolin 2g IV veya
Gentamisin 80 mg IV preoperatif her 8 saatte bir 3 doz (açık ameliyatlarda)
Sefazolin/ sefoksitin/ seftizoksim/ sefuroksim 1.5 g tek doz IV

Karaciğer transplantasyonu


-Gram negatif basiller

( E. coli, Klebsiella,

Enterobacter ve

Citrobacter türleri)

- Enterokok türleri

- Stafilokok türleri

-Pseudomonas aeruginosa

Sefotaksim 1g + Ampisilin 1g anestezi indüksiyonu ile birlikte IV, 6 saatte bir aynı uygulama, 48 saat süre ile tekrarlanır.
Pankreas ve pankreas, böbrek transplantasyonu-Gram negatif basiller

(E. coli ve Klebsiella türleri)

-Stafilokoklar.
Sefazolin 1 g IV, anestezi ile birlikte

Üç saatten uzun operasyonlarda ek doz uygulanır.


38.0224_S13

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI

7. 7. Kalp Damar Ve Göğüs Cerrahisinde Profilaktik Antibiyotik KullanımıTablo 12. Kalp Damar Ve Göğüs Cerrahisi Girişimlerinde Antibiyotik Profilaksisinin

Bilimsel KanıtlarıAntibiyotik Profilaksi Önerilen Girişimler

Antibiyotik Profilaksi Önerilmeyen Girişimler

Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


Kalp pili takılması


Ia
Açık kalp cerrahisi

–Koroner arter bypass

–Protez kapak cerrahisi


IIbPulmoner rezeksiyon

Ib

Tablo 13. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi

Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi

Kalp Damar ve Göğüs Cerrahisinin ameliyatları


Genellikle temiz ve temiz kontamine girişimlerdir.


-Staphylococcus aureus-

Koagulaz negatif stafilokoklar

-Streptococcus pneumoniae
-Gram negatif basiller.

Sefazolin 1g, IV, anestezi indüksiyonu ile birlikte verilir. Her 4-6 saatte bir tekrarlanır, uygulama 24saate kadar uzatılabilir.


Göğüs tüpleri ve drenler çıkarılana kadar antibiyotik uygulanmasının yararı kanıtlanmamıştır.

Endokardit riski yüksek operasyonlarda


- Kalp kapak replasmanı

- Kapak disfonksiyonu

- Regürjitasyonlu mitral kapak prolapsusu

- Hipertrofik kardiyomiyopati

- Daha önce endokardit saptanması

-Staphylococcus aureus-

Koagulaz negatif stafilokoklarSefazolin 1 g IV, 8 saatte bir tekrarlanır, uygulama 72 saate kadar uzatılabilir.


veya
Sefuroksim 1.5 g IV, 12 saatte bir tekrarlanır, uygulama 72 saate kadar uzatılabilir.

Ünitedeki metisilin direnç durumuna göre

enfeksiyon hastalıkları bölümü glikopeptid profilaksisi önerebilir.38.0224_S14


CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI

7. 8. ÜROLOJİK CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMITablo 14. Ürolojik Girişimlerde Antibiyotik Profilaksisinin Bilimsel Kanıtları


Profilaksi Önerilen GirişimlerProfilaksi Önerilmeyen Girişimler


Girişim

Kanıt Düzeyi


Girişim

Kanıt Düzeyi


Transrektal prostat biyopsisi

Ib

Transüretral mesane tümörü rezeksiyonu

IV

Taş kırma

Ia
Transüretral prostat rezeksiyonu

Ib

Tablo 15. Cerrahi Girişimler ve Antibiyotik Önerisi


Cerrahi Girişim

Olası Etkenler

Antibiyotik Önerisi


Ürolojik girişimlerde profilaksi postoperatif bakteriüri riski yüksek hastalara uygulanmalıdır. Örn; Uzun süreli kateterizasyon, pozitif idrar kültürü varlığı
İdrar kültürü steril olanlarda profilaksi gerekmeyebilir.-E. coli

-Diğer gram

negatif enterik

bakteriler

-Stafilokok

-Enterokok


Trimetoprim/sulfametoksazol 160mg/800mg p.o.

girişimden 2 saat önce
veya
Sefazolin 1g IV, anestezi indüksiyonu ile birlikteTransrektal Prostat Biyopsisi

İşlemden 12 saat önce Siprofloksasin 500mg oral, biyopsiden 12 saat sonra doz tekrarlanır.Üretranın dilatasyonu
Profilaksi öneren bilgi yok.
38.0224_S15

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINDA ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİSİ UYGULAMA TALİMATI


KAYNAKLAR


 1. Kılıç D. Kemoprofilaksi. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (editörler).

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi 3.Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

2008: 476-90. 1. Bratzler DW, Houck PM, for the Antimicrobial prophylaxis for surgery: an advisory statement from the National Surgical Infection Prevention Project. Am J Surg. 2005; 189: 395-404.

 2. Managram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for prevention of surgical site infection, 1999. Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999; 20: 247-80.

 3. Ok E. Cerrahi Alan İnfeksiyonlarının Önlenmesi: Cerrahide Antibiyotik Profilaksisi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2008; 12: 70-4.


38.0224_S16
Kataloq: dokumanlar -> komiteler -> enfeksiyon kontrol -> talimatlar
dokumanlar -> Kizilay ilk yardim kitapcigi indd 1 14. 04. 2015 11: 02
dokumanlar -> 1 T. C. Sağlik bakanliğI TEMEL Sağlik hizmetleri genel müDÜRLÜĞÜ
dokumanlar -> T. C. Ulaştirma deniZCİLİk ve haberleşme bakanliğI
dokumanlar -> Our centre is located in the biggest city of Cukurova region
dokumanlar -> Yazışma Adresi: Uz. Dr. İbrahim Karagöz; Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi kateter iLİŞKİLİ ÜRİner siSTEM enfeksiyonlarinin önlenmesi talimati
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi steriLİzasyon ve dezenfeksiyon talimati
talimatlar -> T. c kocaeli ÜNİversitesi araştirma ve uygulama hastanesi enfeksiyon ve antiBİyotik direnç kontrol komitesi damar iÇİ KATETER enfeksiyonlarinin önlenmesi talimati

Yüklə 163,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə