«Təsdiq edirəm»Yüklə 12,9 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/17
tarix17.10.2019
ölçüsü12,9 Mb.
#29366
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

               «Təsdiq edirəm» 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
      « ___ »  ___________  200_ – c_ il 
 
_________________________________ ilə 
mühazirə keçmək üçün 
PLAN-KONSPEKT 
 
Mövzu-1 Mülki Müdafiənin təşkil edilmə prinsipləri və məqsədi. 
 
Tədrisin məqsədi: Mülki  Müdafiə sistemi Mülki Müdafiənin məqsədi və  təşkil edilmə 
prinsipləri haqqında dinləyicilərə məlumat vermək.  
 
Məşğələnin keçirildiyi yer:  Tədris sinifi 
 
Vaxt: 2 saat. 
 
Tədris sualları və təxmini vaxt bölgüsü. 
 
Dinləyijilərin məşğələyə hazırlığının yoxlanılması 5 dəq. 
 
1-ji tədris sualı:    Mülki Müdafiə haqqında anlayış-40 dəq. 
2-ji tədris sualı:    Mülki Müdafiənin təşkiledilmə prinsipləri-20dəq. 
3-jü tədris sualı:   Mülki Müdafiənin məqsədi-20dəq. 
Məşğələyə yekün vurulması 5 dəq. 
 
Ədəbiyyat:        1) «Mülki Müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının  qanunu 
                          2) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 sentyabr 1998-ji il tarixli 
193 saylı qərarı
 
Əyani vəsait:     Videoproyektor, prezentasiyalar, stendlər
.
 
1-ji tədris sualı:  Mülki Müdafiə haqqında anlayış. 
 
Mülki Müdafiə – dinj dövrdə  və ya müharibə dövründə  əhalini (Azərbaycan 
Respublikası  vətəndaşlarının, Azərbaycan Respublikasının  ərazisində olan əjnəbilərin və 
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin) və  ərazinin (Azərbaycan Respublikası  ərazisinin hüdudları 
daxilində torpaq, su və hava məkanının, istehsal və sosial təyinatlı obyektlərin, habelə ətraf 
mühitin) təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə dövlət hakimiyyəti orqanları, 
hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. 
 
1
Behruz Melikov
Behruz Melikov

Mülki Müdafiə sistemi – mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi həvalə 
edilmiş müvafiq ijra hakimiyyəti orqanlarının, qüvvə  və vasitələrin, xüsusi fondların, rabitə, 
xəbərdarlıq və informasiya təminatlı sistemlərinin məcmusudur. 
Fövqəladə hadisə – insan tələfatına, insanların səhhətinə  və ya ətraf mühitə ziyan 
vurulmasına,  əhəmiyyətli maddi itkilərə  və insanların həyat fəaliyyəti  şəraitinin pozulmasına 
səbəb ola biləjək və ya səbəb olmuş  hərbi  əməliyyatlar, qəza, təbii və ya digər fəlakət 
nətijəsində müəyyən ərazidə yaranmış vəziyyətdir. 
Fövqəladə hadisələrin qarşısının alınması – fövqəladə hadisələrin baş verməsi 
təhlükəsinin maksimum azaldılmasına, belə hadisələr baş verəjəyi hallarda isə insanların və 
onların sağlamlığının qorunmasına,  ətraf mühitə vurula biləjək ziyanın və maddi itkilərin 
həjminin azaldılmasına yönəldilən və əvvəljədən həyata keçirilən tədbirlər sistemidir. 
Fövqəladə hadisələrin və onların nətijələrinin aradan qaldırılması – insanların həyatının 
xilas edilməsinə və sağlamlığının qorunmasına, ətraf mühitə vurulan ziyanın və maddi itkilərin 
həjminin azaldılmasına, fövqəladə hadisələrin yayılmasının qarşısının alınmasına yönəldilmiş 
və fövqəladə hadisələr zamanı həyata keçirilən qəza xilasetmə tədbirləri və digər təxirəsalınmaz 
işlərdir. 
Mülki Müdafiə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunverijiliyi Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasından, bu qanundan, Azərbaycan Respublikasının digər 
qanunverijilik aktlarından və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdən ibarətdir. 
«Mülki Müdafiə haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanununa, «Mülki Müdafiə 
haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 1998-ji il 18 aprel tarixli 700 nömrəli fərmanına müvafiq olaraq 
mülki müdafiə tədbirlərinin planlaşdırılmasının siyasi, iqtisadi, müdafiə əhəmiyyətini və digər 
amilləri nəzərə alaraq respublikanın ərazisi zonalara, şəhərlər mülki müdafiə üzrə qruplara aid 
edilir, təsərrüfat obyektləri isə mülki müdafiə üzrə dərəjələrə bölünür. 
Azərbaycan Respublikası  İqtisadi  İnkişaf Nazirliyi və FH Nazirliyinin təqdimatı 
əsasında zonalar, şəhərlərin qrupları  və obyektlərin dərəjələri Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. 
Mülki Müdafiə üzrə zonalar bu qaydalara 1 nömrəli  əlavəyə uyğun olaraq müəyyən 
edilir. 
Mülki Müdafiə üzrə  şəhərlərin üç qrupu: birinji qrup (I qrup), ikinji qrup (II qrup), 
üçünjü qrup (III qrup) şəhərlər bu qaydalara 2 və 3 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq müəyyən 
edilir. 
Ən mühüm təsərüffat obyektlərinə mülki müdafiə üzrə belə  dərəjələr verilir: xüsusi 
əhəmiyyətli (XƏ), birinji dərəjəli (I dərəjəli) və ikinji dərəjəli (II dərəjəli) obyektlər. Təsərüffat 
obyektlərinə mülki müdafiə üzrə  dərəjələrin verilməsi bu qaydalara 4 nömrəli  əlavəyə uyğun 
olaraq müəyyən edilir. 
Mülki Müdafiə üzrə dərəjələr belə obyektlərə verilə bilər: fəaliyyətdə olan, inşa edilən, 
yenidən quraşdırılan və layihələşdirilən vajib sənaye, nəqliyyat, energetika və rabitə 
müəssəsinə; xüsusi konstruktor bürolarına: neft-qaz mədənləri idarələrinə; dövlət  əhəmiyyətli 
nadir mədəni sərvətlərə malik olan obyektlərə (arxiv, muzey, kitabxana, şəkil qalereyası); 
material və ərzaq bazalarına; su kəməri təsərrüfatına və digər dövlət əhəmiyyətli obyektlərə. 
 
2
Behruz Melikov
Behruz Melikov

Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq sənaye birliklərinə, şirkətlərə, kombinatlara və 
digər təsərüfat obyektəlrinə mülki müdafiə üzrə  dərəjələr elə hallarda verilə bilər ki, onların 
müəssisələri, sexləri və idarəetmə orqanları vahid bir istehsalat sahəsində yerləşmiş olsun. 
Özlərinin iqtisadi və digər göstərijilərinə görə mülki müdafiə üzrə  dərəjələrə aid 
edilməsi mümkün olmayan bütün digər müəssisələr və idarələr dərəjəsiz obyektlər adlanır. 
Tikinti təşkilatlarına, yeraltı  mədən tikintilərinə, inzibati idarələrə, ijtimai təşkilatlara, 
sanatoriyalara və istirahət evlərinə, teatr, kinoteatr, sirk, kommunal-məişət xidməti idarələrinə, 
kənd təsərrüfatı obyektlərinə, qoruqlara və fəlakətli daşqın zonasında yerləşən bütün obyektlərə 
mülki müdafiə üzrə dərəjələr verilmir. 
Nazirliklərin, komitələrin, baş idarələrin rəhbərləri mülki müdafiə üzrə  dərəjələrə aid 
ediləjək təsərrüfat obyektlərinin siyahısını razılaşdırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının 
İqtisadi İnkişaf   Nazirliyinə təqdim edirlər. 
Azərbaycan Respublikasının  İqtisadi  İnkişaf Nazirliyi təsərrüfat obyektlərinin 
razılaşdırılmış ümumi siyahısını təsdiq etmək üçün Nazirlər Kabinetinə göndərir. 
Layihələşdirilən obyektlərə mülki müdafiə üzrə  dərəjə layihələşdirmə  mərhələsində 
verilir. 
Şəhərlərin mülki müdafiə üzrə qruplara aid edilməsi və təsərrüfat obyektəlrinə dərəjələr 
verilməsi, yaxud əvvəllər verilmiş dərərəjənin yüksəldilməsi üçün sənədlər təqdim edilərkən bu 
qaydalar rəhbər tutulmalıdır. 
Fövqəladə hadisələrdən müdafiə sahəsində əhalinin hazırlanması mülki müdafiənin əsas 
vəzifələrindən biridir. 
Fövqəladə hadisələrdən müdafiəyə respublikanın bütün əhalisi hazırlanır. 
Bu zaman 6-17 yaşlı şəxslərə – sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hadisələrdən 
mühafizə üsulları, 17 yaşından yuxarı  şəxslərə isə, bundan əlavə belə hadisələrin nətijələrini 
aradan qaldırmaq üzrə fəaliyyət qaydaları da öyrədilir. 
Fövqəladə hadisələrdən müdafiə qaydalarının və mülki müdafiənin əhaliyə öyrədilməsi 
respublikanın bütün ərazisindəki nazirlik, komitə, idarə, müəssisələrin, təşkilatların rəhbərləri 
tərəfindən təşkil edilir, kadrların hazırlanması sistemində  işçilərin  əsas vəzifələri ilə yanaşı 
mülki müdafiə üzrə vəzifələr də nəzərə alınmaqla, fərdi və fasiləsiz yerinə yetirilir. 
Obyektlərdə mülki müdafiənin öyrədilməsi işləri tədris qruplarında məşğələ aparmaq, 
mühafizə məsələlərini müstəqil surətdə öyrənmək üsulları ilə, məşq və təlimlər vasitəsilə həyata 
keçirilir. 
Məşğələlərin mövzuları, keçirilməsi qaydası və vaxtı (iş vaxtı və ya işdən sonra) yerli 
şərait, istehsalın xüsusiyyətlərini və öyrədilən  şəxslərin hazırlıq dərəjəsinin nəzərə almaqla 
müəyyən edilir. 
İşçilər fəaliyyətə hazırlanarkən onlara «Mülki müdafiə» mövzularının öyrədilməsi 
nəzərdə tutulur, həmçinin təhlükəsizlik texnikası üzrə ilkin təlimat proqramlarına, müəssisədə 
işin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla mülki müdafiə məsələləri də daxil edilir. 
Kollektiv və  fərdi  əmək müqaviləsi, digər müqavilələr bağlanarkən bunlarda mülki 
müdafiəyə hazırlığın təşkili üzrə işəgötürənin və əmək kollektivinin vəzifələri müəyyən olunur. 
Dövlət və qeyri-dövlət təhsil müəssələrində  şagirdlərin, tələblərin və dinləyijilərin 
mülki müdafiə hazırlığı proqramları, mövzuları və tədris saatlarının miqdarı müvafiq nazirlik, 
dövlət komitələri, baş idarələr, təhsil müəssisələri tərfindən yerli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla 
işlənib hazırlanır və Azərbaycan Respublikasının FH Nazirliyi ilə razılaşdırılır. 
 
3
Behruz Melikov
Behruz Melikov

Əməli məşğələlər, mülki müdafiə  təlimləri və  məşqləri – sülh və müharibə 
dövrlərindəki fövqəladə hallarda mülki müdafiə  tədbirlərinin yerinə yetirilməsinə bütün əhali 
qruplarını hazırlamağın əsas forması hesab edilir. 
Respublikanın əhalisinə mühafizə biliklərinin öyrədilməsində mülki müdafiə təbliğatına 
geniş yer verilir. 
Mülki müdafiə təbliğatı sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda mühafizənin 
üsul və qaydalarını bütün əhaliyə öyrətməyin formalarından biridir. 
Mülki müdafiə  təbliğatında kütləvi informasiya vasitələrinin, könüllü hərbi-
vətənpərvərlik texniki idman jəmiyyətlərinin, digər dövlət və ijtimai təşkilatların imkanlarından 
səmərəli istifadə olunmalıdır. Bu sahədə mərkəzi mülki müdafiə ijra orqanı nəzdində yaradılan 
mətbuat və informasiya qurumu xüsusi rol oynamalıdır. 
İdarə, müəssisə, təşkilat və digər obyektlərdə işləyən, lakin mülki müdafiə dəstələrinin, 
xidmətlərinin hey’ətinə  jəlb olunmayan əhaliyə mülki müdafiə bilikləri hər il iş yerində, 
istehsalatdan ayrılmadan öyrədilir. Bu əhali qrupu üçün hazırlığın aşağıdakı növləri müəyyən 
edilir: 
1.  Mülki müdafiə məsələlərini müstəqil surətdə öyrənmək və hər ay sex, sahə, şöbə 
və digər bölmə rəhbərlərinin keçirdiyi MM məşqlərində iştirak etmək; 
2.  Tədris qrupunun tərkibində, xüsusi hazırlanmış qrup rəhbərlərinin, yaxud 
bilavasitə öz rəhbərinin başçılığı ilə müntəzəm məşğələ keçmək; 
3.  Obyektin  ştatlı MM işçiləri belə  məşğələ  rəhbərləri ilə  və ya təlimatçılarla tədris 
ilinin  əvvəlində bir iş günlük metodik toplanış keçirirlər.  Ştatlı mülki müdafiə 
işçiləri olmayan obyektlərdə belə toplanışlar zona, şəhər, rayon mülki müdafiə ijra 
orqanlarında və kurslarında təşkil edilir
4.  İstehsalat və xidmət sahələrində işləməyən əhaliyə mülki müdafiə bilikləri yaşayış 
yerlərində, kütləvi informasiya vasitələrinin, mənzil idarələrində yerli ijra 
hakimiyyəti orqanlarının yaratdığı  məsləhət məntəqələrinin yardımı ilə müstəqil 
surətdə və təsərrüfat müəssisələrində, mənzil istismarı orqanlarında keçirilən əməli 
məşğələlərə, MM məşqlərinə jəlb edilməklə öyrədilir. 
Kadrların ixtisasartırma və yenidən hazırlanması üzrə tədris müəssələrində dinləyijilərə 
mülki müdafiənin öyrədilməsinin  əsaslarını – sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə 
hallarda onların öz əsas işinə  və mülki müdafiə üzrə  vəzifələrinə müvafiq olaraq mühafizə 
tədbirlərini həyata keçirmək vərdişlərinin qazanması məqsədilə aparılan əməli məşğələlər təşkil 
edir. 
Obyektlərin rəhbər heyəti və mütəxəssisləri yenidən hazırlanarkən tədris prosesinə 
«Fövqəladə hallarda obyektin idarə olunması və onun sabit işinin təmin edilməsi» kursu, ijtimai 
və humanitar tədris müəssisələrində isə «Mülki müdafiə» kursu daxil edilir. 
Məşğələlər həm bu kursun öyrədilməsi üçün planlaşdırılmış saatlarda, həm digər fənlər 
ilə kompleks halında, həm də kafedraların tapşırıqlarına  əsasən müstəqil hazırlıq saatlarında 
keçirilir. Məşğələlər fəal tədris metodları və hesablayıjı texnikanın geniş tətbiqi ilə aparılır. 
Mülki müdafiə kursunun öyrədilməsi – proqram həjmində yoxlama ilə, yaxud yoxlama 
işi (referat) yazmaqla başa çatdırılır. Fövqəladə hallarda müəssisənin (sahənin) idarə edilməsi 
və onun sabit işinin təmin olunması  məsələləri dinoəyijilərin buraxılış  işlərinə ayrıja bölmə 
kimi daxil edilir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Beynəlxalq Mülki Müdafiə  Təşkilatı – hökumətlərarası 
humanitar təşkilatdır. Hər il 1 mart Mülki Müdafiə günü kimi qeyd edilir və konkret bir 
 
4
Behruz Melikov
Behruz Melikov

mövzuya həsr olunur. Mülki Müdafiə – həyatı, gələjək nəsillərin və  ətraf mühitin 
təhlükəsizliyini təmin edir. Məqsəd – ijtimaiyyətin diqqətini bu təşkilatın  əhəmiyyətinə  jəlb 
etmək. Fəlakətlərin qarşısının alınması üçün məsuliyyət daşıyan bütün dövlət orqanlarındakı 
əməkdaşların işini lazımınja qiymətləndirməkdir. 
Bu məqsədlə 1966-jı il oktyabrın 17-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının katibliyində 
Beynəlxalq Mülki Müdafiə  Təşkilatının (BMMT) nizamnaməsi qeydə alınmışdır. BMMT – 
güjlü qəzalar baş verərkən vətəndaşların, həmçinin onların  əmlakının təhlükəsizliyi və 
mühafizəsi üzrə  tədbirlərin beynəlxalq səviyyədə  həyata keçirilməsini təşkil edir. Bu nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilat  ən mürrəkəb fövqəladə hallarda jəmiyyətə yardım göstərir. Təbii 
fəlakətlərin, istehsalat qəzalarının və başqa bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün BMMT 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, digər beynəlxalq və regional təşkilatlarla  əməkdaşlıq edir. Bu 
humanitar təşkilat adamların  şəxsi rifahı  və bütünlükdə millətin inkişafı üçün ətraf mühitin 
təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə aparır. 
BMMT-nın ali orqanı Baş  Məjlisdir. Baş  məjlisə üzvlər iştirakçı ölkələrin 
nümayəndələrindən seçilir. Məjlis 2 ildən bir toplanır. Təşkilatın ijraçı orqanı isə ildə bir 
dəfədən az olmayaraq toplanır və texniki komissiyalar yaradaraq təşkilatın mənafeyinə uyğun 
məsələlərlə  məşğul olur. Təşkilatın gündəlik fəaliyyətinə Daimi Katiblik rəhbərlik edir. Bu 
təşkilat BMT, milli MM xidmətləri və digər təşkilatlarla beynəlxalq müqavilələr üzrə bağlıdır. 
BMMT 1990-ju ildən elan olunmuş dekada əsasında BMT ilə  əməkdaşlıq edir. Bu 
əməkdaşlığın məqsədi Beynəlxalq miqyasda təbii fəlakətlərin təsirinin azaldılması probleminə 
həsr edilir. Respublikamız həmin hərəkata baş nazirin 8 oktyabr 1993-jü il tarixli sərənjamı 
əsasında qoşulmuşdur. 
BMMT – MM kadrları hazırlamaq üçün kurslar təşkil edir və bilavasitə MM 
xidmətlərinə texniki yardım göstərir. Təşkilatın rəsmi dilləri: ingilis, ərəb, fransız və ispan 
dilləridir. Təşkilatın curnallı bu dillərdə nəşr olunur. 
BMMT adamların həyatını  və  əmlakını mühafizə yerli və hökümətlərarası  səviyyədə 
planlaşdırma, kadrların hazırlanması, həm təbii mənşəli, həm də insanlar tərəfindən törədilən 
hər jür bədbəxt halların qarşısının alınması sahəsində geniş fəaliyyət göstərir. 
Beynəlxalq Mülki Müdafiə  Təşkilatı bunu Ümumdünya Mülki müdafiə gününü 
«Beynəlxalq humanitar hüquq normalarında mülki mühafizə xidmətinin mövqeyi» devizi 
altında keçirməyi qərara alıb. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
5
Behruz Melikov
Behruz Melikov

Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
                                                                                               Kabinetinin 1998-ci il 25 sentyabr 
                                                                                               tarixli 193 nömrəli qərarı ilə  
                                                                                               təsdiq edilmiş Qaydalara 
                                                                                               1 nömrəli əlavə  
 
                                                    Z O N A L A R 
 
Bakı zonası               Bakı şəhərinin 11 rayonu və Apşeron rayonu. 
Gəncə zonası            Gəncə və Naftalan şəhərləri,Ağstafa, Qazax, Tovuz, 
                              Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Şəmkir, Xanlar, 
                              Goranboy, Samux rayonları. 
Sumqayıt zonası        Sumqayıt şəhəri, 
                               Dəvəçi, Quba, Qusar, Xaçmaz,  Siyəzən, Xızı rayonları. 
Mingəçevir zonası      Mingəçevir şəhəri, 
                               Ağdaş, Yevlax, Qax, Ucar, Balakən, Zaqatala, Oğuz, 
                               Şəki rayonları. 
Əli Bayramlı zonas    Əli Bayramlı şəhəri, 
                               Haciqabul, Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad,Salyan, 
                               Neftçala rayonları. 
Naxçivan zonası         Naxçivan Muxtar Respublikasının bütün rayonları. 
Ağdam zonası           Xankəndi şəhəri, 
                               Ağdam Ağcabədi, Bərdə, Zərdab, Tərtər, Xocavənd, 
                               Xocalı, Şuşa rayonları. 
Cəbrayıl zonası         Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçin, Fizuli rayonları. 
Şamaxı zonası           Şamaxı, Ağsu, İsmayıllı, Qəbələ, Göyçay, Kürdəmir, 
                              Qobustan rayonları. 
Lənkəran zonası       Lənkəran, Astara, Lerik, Yardımlı, Biləsuvar, Cəlilabad
                              Masallı rayonları. 
                                                                
                                                                          
   Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
                                                                            Kabinetinin 1998-cı il 25 sentyabr 
                                                                                                                 tarixli 193 nömrəli qərarı ilə 
                                                                                                            təsdiq edilmiş Qaydalara 
                                                                                            2 nömrəli əlavə 
 
ŞƏHƏRLƏRİN QRUPLARI 
 
1 qrup                     
− Bakı şəhəri 
2 qrup                     
− Sumqayıt şəhəri 
3 qrup                     
− Gəncə şəhəri 
                               
− Mingəçevir şəhəri 
                               
− Əli Bayramlı şəhəri 
                               
− Naxçivan şəhəri 
 
                                                                                             
 
6
Behruz Melikov
Behruz Melikov

 
                                                                                               Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
                                                                                               Kabinetinin 1998-ci il 25 sentyabr 
                                                                                        tarixli 193 nömrəli qərarı ilə 
                                                                                   təsdiq edilmiş Qaydalara 
                                                                      3 nömrəli əlavə 
 
 
Mülki Müdafiə üzrə qruplara  aid edilmiş şəhərlərin 
 
S İ Y A H I S I 
 
 
Sıra 
№-si 
Respublika 
tabeli 
şəhərlər 
 
Sahəsi 
min.kv.k
m
 
Əhalinin 
sayı min 
nəfər 
Şəhərlərin qisa 
xarakteristikası 
(əsas göstəriçilər 
üzrə)
 
MM üzrə 
movcud 
qruppu 
MM üzrə 
qrupa aid 
edilir 
1 2  3 4  5 
6  7 
 
 
 
 
                                                                                                           AzərbaycanRespublikası Nazirlər 
                                                                                                                           Kabinetinin 1998-ji il 25 sentyabr 
                                                                                                                 tarixli 193 nömrəli qərarı ilə 
                                                                                                           təsdiq edilmiş Qaydalara 
                                                                                          4 nömrəli əlavə 
 
 
Mülki müdafiə üzrə dərəjələr verilən təsərrüfat obyektlərinin 
 
S İ Y A H I S I
 
 
 
Obyektin mövçud iqtisadı göstəriciləri 
Sır

№-
si 

naye v
ə obyektin 
ad
ı 
Obyektin yeri 
Obyektin 
m
ənsubiyy
əti (hans
ı 
na
zirliy
ə,b

 id
ar
əy
ə 
m
ənsub
dur

İş
çil
ərin 
say
ı(ümumi 

 ə
n bö

k
 

 
növb
əsind
ə) 
Burax
d
ığ
ı 
m
əhsulun
 
h
əcmi
, ya
xu

ob
yekti
n
 

cü (ild
ə 
min man, 
min ton 

 s) 
Obyektl
ərin
 q
ısa 
xarakteristikas
ı (
əsas 
göst
əric
il
ər ü
zr
ə) 
Obyektin mülki 
müdafi
ə üz

 m
övcud 
olan d
ər
əc
əsi 
Obyekt
ə mülki 

Yüklə 12,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə