Ümumi cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena


Komplement sistemi, lizosim, interferonYüklə 210,2 Kb.
səhifə16/17
tarix12.12.2016
ölçüsü210,2 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

1. Komplement sistemi, lizosim, interferon

2. Neytrofillər, monositlər, leykinlər

3. Limfositlər, limfokinlər, monokinlər

4. Bazofillər, interferon, beta-lizin

5. Eozinofillər, sitokinlər
A) 3, 4

B) 1, 5


C) 1, 2

D) 2, 3


E) 4, 5
Ədəbiyyat: М.Г.Сачек, А.Н.Косинец , Г.П.Адаменко. Иммунологические аспекты хирургической инфекции. Витебск, 1994.
824) Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

1. Leykosit və monositlər

2. Leykosit və limfositlər

3. Leykosit və neytrofillər

4. P və B limfositlər

5. Monosit və bazofillər
A) 2, 5

B) 3, 5


C) 1, 4

D) 2, 4


E) 1, 3
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
825) Humoral immunitetin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün konsentrasiyası təyin olunur:
A) Alfa qlobulin

B) Transferin, seruloplazmin

C) Antitripsin

D) SRZ, fibrinogen

E) İmmunoqlobulin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб, 1999.
826) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:
A) Levamizol, tinidazol

B) Hemotransfuziya

C) İnterleykin,

D) Timalin

E) Vaksina
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком».
827) Klostridial infeksiyalar zamanı yara əhatə olunur:
A) Solğun qranulyasiyalarla, serroz irinli ifrazat

B) İrinli ifrazatlı, dəri örtüyünün perifokal hiperemiyası, toxumaların az əhəmiyyətli ödemi

C) Fibrin irinli möhtəviyyatlı, nekroz toxuma ilə

D) Fibrin serroz möhtəviyyatlı

E) Çirk boz toxuma ilə, bozumtul maye ilə
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.; М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
828) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Penisillin

B) Gentamisin

C) Metasiklin, neomisin

D) Amikasin

E) Xloramfenikol
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
829) Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?
A) Xloramfenikol

B) Amikasin

C) Tetrasiklin

D) Metasiklin, neomisin

E) Gentamisin
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
830) Hansı mikroorqanizmlər yarada qeyri-klostridial anaerob infeksiya törətmir?
A) Streptokoklar

B) Fuzobakteriyalar

C) Bakteroidlər

D) Bifidobakterialar, eubakterialar

E) Peptostreptokoklar
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
831) Hidradenitin törədicisi çox zaman olur:
A) Streptokok

B) Göy irin çöpləri

C) Bağırsaq çöpləri

D) Protey

E) Stafilokok
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
832) Ağır formalı irinli artritlərin törədicisi:
A) Stafilokoklarla

B) Hemolitik streptokoklarla

C) Göy irin çöpləri

D) Pnevmokoklarla

E) Protey ilə
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
833) Sifətdə yerləşən və yüksək hərarətlə müşayiət olunan furunkul zamanı tətbiq olunur:

1. Ciddi yataq rejimi

2. İrin mənbəyinin geniş açılması

3. Duru şəkilli qida qəbulu

4. İnfuzion dezintoksikasion terapiya
A) 1, 3

B) 2, 3


C) 1, 4

D) 1, 2


E) 2, 4
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
834) Qızıl yel xəstəliyinin törədicisi:
A) Mikro orqanizmlərin assosiasiyası

B) Göy irin çöpləri

C) Streptokok

D) Qızılı stafilokok

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
835) Aşağı ətrafların qızıl yel xəstəliyinin residivləri zamanı ən çox gələn fəsad:
A) Sepsis

B) Tromboflebit

C) Limfostaz

D) Periostit

E) Osteomielit
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
836) Stafilokok sepsisinin müalicəsi zamanı antistafilokok bakteriofaqını bu cür istifadə etmək məsləhətdir:
A) Arteriadaxili

B) Yaranın üzərinə

C) Əzələdaxili

D) Venadaxili

E) Rektal
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
837) Stafilokok sepsisi zamanı aktiv immunizasiya aşağıdakının köməyi ilə aparmaq məsləhətdir:
A) Antistafilokok plazması

B) Nativ və adsorbsiya olunmuş stafilokok anatoksini

C) Qamma-qlobulin köçürməklə

D) Antistafilokok bakteriofaqı

E) Antistafilokok immunoqlobulini
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Гнойная хирургия. «Медицина», Москва, 2002.
838) Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram müsbət sepsis əmələ gətirir?
A) Streptokokk

B) Proteylər

C) Bağırsaq çöpləri

D) Stafilokok

E) Göy-yaşıl irin çöpləri
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
839) Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram mənfi sepsisi əmələ gətirir?
A) Proteylər

B) Streptokok

C) Pnevmokok

D) Bağırsaq çöpləri

E) Meninqokok
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.
840) Sepsis zamanı daha çox hansı preparatların tətbiqi ilə spesifik passiv immunoterapiya aparılır?
A) Antistafilokok Qamma-qlobulin

B) Leykokonsentrant

C) Antistafilokok plazması

D) Poliqlobulin

E) Antiyaşıl irin çöplərinə qarşı plazma
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Москва, 1990.OSTEOMIELIT VƏ TETANUS.
841) İrinli artritlər zamanı hansı halda artrotomiya əməliyyatı aparılır?
A) Oynağın dayanaqlı effekti olmayan çoxsaylı punksiyaları zamanı

B) Oynaq boşluğunda irinin olması zamanı

C) Oynağın bağ aparatının dağıldığı zaman

D) Sümüklərin oynaq hissələrinin geniş dağılması zamanı

E) Kəskin ağrı sindromu zamanı
Ədəbiyyat: В.И.Стручков. Общая хирургия. «Медицина», Москва, 1972.
842) Septikopiyemiya ilə fəsadlaşmış kəskin hematogen osteomielitdə irinli mənbə daha çox müşahidə edilir:
A) Ağ ciyərdə

B) Baş beynində

C) Ürəkdə

D) Dalaqda

E) Qaraciyərdə
Ədəbiyyat: Т.Акжигитов. Остеомиелит. «Медицина», Москва, 1986.
843) Uc falanqanın dərialtı panarisiyasında hansı kəsik tətbiq olunur?
A) Yan kəsik

B) Kənarı kəsik

C) Radial kəsik

D) Xaçvari kəsik

E) Yarımoval kəsik
Ədəbiyyat: В.И.Стручков, В.К.Гостищев, Ю.В.Стручков. Руководство по гнойной хирургии. «Медицина», Москва, 1984.
844) Vətər panaritsiyası üçün xarakterikdir.

1. Barmaqda passiv hərəkətin olmamağı

2. Bütün barmağın bərabər ödemi

3. əsas falanqanın ödemi

4. Barmağın açıq vəziyyətdə fiksasiyası

5. Barmağı açan zaman ağrının artması
A) 2, 4

B) 2, 5


C) 1, 3

D) 3, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: В.И.Стручков, В.К.Гостищев, Ю.В.Стручков. Руководство по гнойной хирургии. «Медицина», Москва, 1984.
845) Sümük dolamasının başlanğıcından sonra hansı müddətdə rentgenoloji dəyişiklik görmək olar
A) 1 ay

B) 3 gün


C) 14 gün

D) 7 gün


E) 3 ay
Ədəbiyyat: В.И.Стручков, В.К.Гостищев, Ю.В.Стручков. Руководство по гнойной хирургии. «Медицина», Москва, 1984.
846) Tetanus törədicilərini kim kəşf etmişdir?
A) Neysser

B) Monastırski

C) Paster

D) Melnikov

E) Nikolayev
Ədəbiyyat: И.А.Ерюхин, А.Е.Борисов, С.А.Шляпников. Хирургия в вопросах и ответах. «Питер Ком». СПб., 1999.
847) Tetanusun “Klassik triadası”
A) Trizm, distrofiya, ənsə əzələlərinin rigidliyi

B) Nistaqm, işıqdan qorxma, taxipnoe

C) Mioz, ptoz, enoftalm

D) Oral avtomatizm simptomu, salivasiya, taxikardiya

E) Anizokoriya hipertoniya, hipertemiya
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
848) Tetanus bassilləri tərəfindən ifraz edilən tetanofoksin seçici olaraq nəyə təsir edir:
A) Periferik sinir sisteminə

B) Onurğa beyninin ön buynuzuna, beyin kötüyünə

C) Hipofiz, orta beyin

D) Hipotalamus, uzunsov beynə,

E) Onurğa beyninin arxa buynuzuna, beyinciyə
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
849) Tetanusun müalicəsinə aiddir:

1. Antianaerob aktivliyi olan antibiotiklərin təyini

2. Qıcolmanın aradan qaldırılması

3. ətrafın amputasiyası

4. Tetanus əleyhinə zərdabın, anatoksinin və immunoqlobulinin təyini

5. Hemosorbsiya
A) 1, 4

B) 1, 3


C) 3, 5

D) 2, 5


E) 2, 4
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
850) Tetanusun ağırlaşması:

1. Sepsis

2. Asfiksiya

3. Fəqərə cisimlərinin kompression sınığı və əzələlərin cırılması

4. Ekssudativ perikardit, plevrit

5. Beyinin absesi
A) 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 4

D) 2, 4, 5

E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: М.И.Кузина, Б.М.Костюченок. Раны и раневая инфекция. “Медицина”, Моква,1990.
851) Tetanusun “Klassik üçlüyü” -nı ilk dəfə təsvir edib: üçlüyü
A) Larrey

B) Piroqov

C) Qalen

D) Hippokrat

E) Pare
Ədəbiyyat: Г.Н.Цыпубляк. Хирургичекие лечение тяжелой и сочетанной травмы. « Гиппократ», СПб. 1996.
852) 2 yaşlı oğlan uşağında qasıq dəbəliyinin boğulmasından 8 saat keçib. Həkimin taktikası:
A) Təcili cərrahi müdaxilə

B) Dəbəlik törəməsinin xloretillə isladılması

C) Dəbəlik möhtəviyyatının özbaşına düzəlməsi üçün kompleks konservativ tədbirlər

D) Spazmolitiklərin vurulması

E) Rauş narkoz
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
853) 3 yaşlı qızda boğulmuş qasıq dəbəliyi var. Boğulmadan 1 saat keçib. Tədbirlər:
A) Xloralhidrat imaləsi

B) Təcili cərrahi müdaxilə

C) Boğulmanın aradan qaldırmağa yönələn kompleks konservativ tədbirlər

D) Dəbəliyin əllə düzəldilməsi

E) Qısamüddətli narkoz
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
854) Qasıq dəbəliyində cərrahi müdaxilənin optimal yaş həddi:
A) 6 ay

B) 5 yaşda

C) 1 yaş

D) diaqnoz qoyulan kimi

E) 3 yaşda
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
855) 10 yaşlı uşaqda cərrahi əməliyyatdan 4 gün sonra erkən bitişmə keçməməzliyi əlamətləri var. Vacibdir:
A) Barinin verilməsi, müşahidə

B) Barinin verilməsi, konservativ terapiya

C) Təcili cərrahi əməliyyat

D) Planlı cərrahi əməliyyat

E) Müşahidə
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
856) Hirşprunq xəstəliyinin xroniki formasının cərrahi müdaxiləsinin yaş həddi:
A) 3 yaşa qədər

B) 10 yaşa qədər

C) 1 yaşa qədər

D) 3-6 ay

E) 15 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
857) 6 yaş uşaqda nazik bağırsaq invaginasiyası diaqnozu qoyulub. Lazım olan tədbirlər:
A) Təcili cərrahiyyə əməliyyatı

B) İnvaginatın konservativ düzəldilməsi

C) Müşahidə

D) Planlı cərrahi əməliyyat

E) Bari horrası ilə müayinə
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
858) 2 yaş uşaqda kriptorxizmin qasıq ektopiyası forması var. Cərrahi müalicə nə vaxt məsləhətdir:
A) 6 yaşa qədər

B) 12 yaşa qədər

C) 16 yaşa qədər

D) 10 yaşa qədər

E) Təxirəsalınmaz
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
859) Yuxarı formalı anadangəlmə bağırsaq keçməzliyi üçün xarakterikdir?
A) Doğulan andan ödlü qusma və epiqastral nahiyənin köpməsi

B) Qarının kəskin köpməsi

C) Mekoniumun xaric olmaması

D) İkinci sutkadan mekoneal qusma

E) Epiqastral nahiyənin köpməsi
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
860) Stranqulyasion keçməzlik zamanı keçməzliyi törədən səbəb hansıdır:
A) Obtürasiya

B) Atreziya

C) Bağırsağın bir hissəsinin digər hissəyə keçərək pərçim olunması

D) Bağırsağın askaridozu

E) Bağırsağın boğulması
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
861) Uşaqda apendikulyar abses diaqnozu qoyulmuşdur. Cərrahi müalicə necə olmalıdır?
A) Absesin düz bağırsaqdan punksiya olunması

B) Absesin qarının ön divarından punksiya olunması

C) Absesin düz bağırsaqdan açılması

D) Konservativ

E) Absesin qarının ön divarından açılması
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
862) Uşaqlarda kəskin apendisiti hemorragik vaskulit zamanı əmələ gələn abdominal sindromdan necə fərqləndirmək olar?
A) Laparotomiya

B) Diafonoskopiya

C) Laparoskopiya

D) Vaskulitə qarşı prednizolonla sınaq müalicəsi aparmaq

E) Koaquloqrammanın yoxlanması
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
863) Boğulmuş qasıq yırtığı zamanı herniotomiyanın xüsusiyyəti nədən ibarətdir:
A) Yırtıq kisəsinə toxunulmur

B) Ön divarın plastikası

C) Arxa divarın plastikası

D) Yırtıq kisəsi qasıq kanalı açılana və boğulmanın düzəldilməsinə kimi açılmalıdır

E) Yırtıq kisəsi qasıq kanalı açılandan və boğulmanın düzəldilməsindən sonra açılmalıdır
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
864) Üç yaşa qədər uşaqlarda qasıq yırtığının əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır?
A) Limfa axının pozulması

B) Qarının ön divarının zəifliyi

C) Peritonun yataq çıxıntısının obliterasiya olunmamağı

D) Fiziki gərginliyin artması

E) Xayaların xayalığa enməməyi
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
865) Pilorostenoz üçün göstərilən klinik əlamətlərdən hansı daha xarakterikdir:
A) Nəcis ifrazının olmamağı

B) Öd qarışığı olmadan çürümüş südlü qusma

C) Qanlı qusma

D) Ödlü qusma

E) Qarnın bərabər köpməsi
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
866) Uşaq bir udum sirkə turşusu içib və dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstənin mədəsi hansı məhlulla yuyulmalıdır:
A) İsti su ilə

B) Soyuq su

C) Qələvi məhlul

D) Turşulaşdırılmış məhlul

E) Otaq temperaturunda su
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
867) Uşaq qatı qələvi içib. Mədəni hansı məhlulla yumaq lazımdır:
A) Qələvi məhlulla

B) İsti su

C) Turşulaşdırılmış məhlulla

D) Soyuq su

E) Otaq temperaturlu su
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
868) Apostematoz nefritin fəsadlaşmasına səbəb ola bilən hansıdır:
A) Ləyənciyin daşı

B) Sidik axarının daşı

C) Yuxarı kasacığın daşı

D) Sidik kisəsinin daşı

E) Böyrəyin mərcan daşları
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
869) 8-aylıq oğlan uşağında sol tərəfli kriptorxizm var. Sizin taktikanız:
A) 2-3 yaşda əməliyyat

B) hormonal müalicə

C) 15 yaşdan sonra əməliyyat

D) 1 yaşa kimi əməliyyat

E) Təcili əməliyyat
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
870) Qida borusunun xalaziyasında qeyd olunan əməliyyatlardan hansı icra edilir?
A) Pilorotomiya

B) Qastrotomiya

C) Kardiomiotomiya

D) Nissen üsulu ilə fundoplikasiya

E) Qastrostomiya
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
871) Anadangəlmə bud sümüyü başının çıxığının altı aydan sonra konservativ müalicəsinin əsası nədən ibarətdir?
A) Geniş bələmə

B) Funksional dartma

C) Frekye döşəyi ilə funksional müalicə

D) Osteosintez

E) Narkoz altında qapalı repozisiya
Ədəbiyyat: Ç.B.Quliyev. Uşaq cərrahlığı. “Təbib”, Bakı, 2005.
872) Qalxanabənzər ətraf vəzin tipik yeri:
A) Hər iki payın aşağı ön səthi

B) Hər iki payın yuxarı ön səthi

C) Döş sümüyü arxası sahə

D) Hər iki payın aşağı və yuxarı paylarının arxa səthləri.

E) Hər iki payın orta ön səthi
Ədəbiyyat: И.С.Брейдо. Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. «Медицина», Санкт-Петербург, 1998.
873) Birincili hiperparatireozun müalicəsinin effektliyinin göstəricisi:
A) Sümüklərdə ağrı hissinin aradan qalxması

B) Kalsi-fosfor mübadiləsinin normallaşması

C) Ürəkbulanma və qusmanın aradan qalxması

D) Yanğı hissinin itməsi

E) Çəkinin artması
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
874) Qalxanabənzər vəzin maliqnizasiyası daha çox rast gəlir :
A) Follikulyar adenomada

B) Kerver urunda

C) Haşımoto urunda

D) Riddi urunda

E) Fəaliyyətsiz tək düyünlərdə
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
875) Şəkərli diabetin ağırlaşması nəticəsində «Diabetik pəncənin» əmələ gəlməsinə şərait yaradan amillər hansılardır:
A) Arteriyaların aterosklerotik obstruksiyası

B) Xroniki diabetik nevropatiya və bakterial infeksiya

C) Bakterial infeksiya

D) Xroniki diabetik nevropatiya ,arteriyaların aterosklerotik obstruksiyası , bakterial infeksiya

E) Xroniki diabetik nevropatiya
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
876) Diabetik anqiopatiya dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:
A) Kiçik kalibrli damarların zədələnməsi

B) Kiçik və orta kalibrli damarların zədələnməsi

C) İri kalibrli damarların zədələnməsi

D) Qan damarlarının generalizə (iri, orta və kiçik kalibrli) olunmuş zədələnməsi

E) Orta kalibrli damarların zədələnməsi
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
877) Suda həll olunan sadə insulin dəri altına yeridilməsi zamanı maksimum təsir müddəti hansıdır:
A) 6 saat

B) 2 saat

C) 1 saat

D) 30 dəqiqə

E) 3 saat
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
878) Tireotoksikozun konservativ müalicəsində aşağıdakı dərmanlar işlədilməlidir:

1. Mərkəzi sinir sisteminə sakitləşdirici təsir edən dərmanlar

2. Yod tərkibli dərmanlar

3. Tireostatik dərmanlar

4. Radioaktiv yod.

5. Antikoaqulyantlar
A) 1, 3

B) 1, 4


C) 2, 4

D) 2, 5


E) 3, 5
Ədəbiyyat: И.И.Дедов, Г.А.Мельниченко, В.В.Фадеев. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2000.
879) Qirtlağin xərçəngi 1-ci mərhələ (T1NOMO) hansı müalicə taktikası optimaldır?
A) şüa müalicəsi

B) kimyəvi terapiya

C) cərrahi müalicə

D) kombinə olunmuş müalicə - şüa müalicəsi və cərrahi müalicə

E) kompleks müalicə - şüa müalicəsi və kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: М.И.Давыдов. Энциклопедия клинической онкологии, «ГЕОТАР-МЕД», Москва, 2004.
880) Qida borusunun xoşxassəli şişlərinin müalicəsi hansı üsulla aparılır?
A) kimyaterapiya

B) simptomatik

C) cərrahi

D) şüa müalicəsi + kimyaterapiya

E) şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон, Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
881) Adenoma, xondroma, hamartoma ağciyərin hansı xəstəliklərinə aiddir?
A) xoşxassəli şişlərinə

B) ağciyərin qeyri-spesifik xəstəliklərinə

C) ağciyərin damar anevrizmaları

D) vərəmə

E) xərçəngönü xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон, Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
882) Süd vəzisinin giləsinin eroziyası hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?
A) fibroadenoma

B) kistozlu-fibroadenomatoz

C) sarkoma

D) pecet xərçəngi

E) mastit
Ədəbiyyat: Н.Н.Трапезников, В.П.Летягин, Д.А.Алиев. Лечение опухолей молочной железы. «Медицина», Москва, 1989.
883) Onkoloji markerlərdən hansı süd vəzisinin xərçənginin diagnostikasında ən yüksək spesifik əhəmiyyət daşıyır?
A) CA 15-3

B) CEA


C) AFP

D) CA 19-9

E) CA 125
Ədəbiyyat: А.С.Белохвостов, А.Г.Румянцев. Онкомаркеры. «Медицина», Москва, 2002.
884) Süd vəzisinin xərçənginin təsdiqində hansı müayinə üsulu həlledicidir?
A) morfoloji müayinə

B) kliniki müayinə

C) rentgenoloji müayinə

D) ultrasəs müayinəsi

E) radioizotop müayinə
Ədəbiyyat: Н.Н.Трапезников, В.П.Летягин, Д.А.Алиев. Лечение опухолей молочной железы. «Медицина», Москва, 1989.
885) Süd vəzisinin giləsindən qanlı ifrazatın gəlməsi hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?
A) sarkoma

B) mastit

C) axacaqdaxili papilloma

D) fibroadenoma

E) düyünlü mastopatiya
Ədəbiyyat: В.П.Летягин, И.В.Высоцкая, А.А. Легков. Лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы. «Медицинa», Москва, 1997.
886) Virxov metastazı termini altında nə anlaşılır?
A) yumurtalıqlara metastaz

B) ağciyərlərə metastaz

C) sol körpüçüküstü limfa düyününə metastaz

D) göbəyə metastaz

E) kiçik çanağın toxumasına metastaz
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
887) Mədənin cisminin xərçəngində hansı cərrahi əməliyyatı aparmaq lazımdır?
A) qastrektomiya

B) mədənin rezeksiyası

C) mədənin subtotal rezeksiyası

D) qastroenteroanastomozun qoyulması

E) mədənin proksimal rezeksiyası
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
888) Bilio-pankreatoduedonal zona üzvlərindən hansı xərçənglə daha çox zədələnir?
A) fater məməciyi

B) qaraciyərdən kənar öd çıxarıcı yolları

C) mədəaltı vəzi

D) öd kisəsi

E) 12-barmaq bağırsaq
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
889) Yoğun bağırsağın hansı xoş xassəli şişi yüksək tezliklə xərçəngə keçir?
A) adenomatoz palipoz

B) psevdapolipoz

C) leomioma

D) angioma

E) lipoma
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
890) Yoğun bağırsaq xərçənginin hematogen metastazlarının daha çox sevdiyi lokalizasiya
A) böyrəküstü vəzilər

B) sümüklər

C) qaraciyər

D) dalaq


E) ağciyərlər
Ədəbiyyat: Н.Н.Блохин, В.Е.Петерсон. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1979.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 210,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə