Volume x Issue x Turkish Journal of EducationYüklə 65,14 Kb.
tarix10.01.2017
ölçüsü65,14 Kb.
#5058

TURJE

Volume x Issue x

Turkish Journal of Education

www.turje.org
Article
Received

XX.XX.XXXX

Accepted

XX.XX.XXXX
Article Name (Max 12 words) 16 pt Times New Roman Plain Text

Author Name, Surname (Must be Blank for blind review)

Affiliation, City, Country, email address (Must be Blank for blind review)ABSTRACT

Her çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özet, 10 punto büyüklüğünde, "iki yana yaslı" ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet ikinci sayfaya taşmamalıdır.

Keywords

Her çalışmada özetin altında 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.Article Name (In secondary Language)

ABSTRACT

Her çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Özet", İngilizce ise "Abstract" başa gelmelidir. Özet, 10 punto büyüklüğünde, "iki yana yaslı" ve 150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet ikinci sayfaya taşmamalıdır.

Keywords

Her çalışmada özetin altında 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır.


EXTENDED SUMMARY in Secondary Language (Between 800-900 Words)
Çalışmanın ikinci sayfasında, 800- 900 sözcükten oluşan bir özet bulunmalıdır. Dil Türkçe ise genişletilmiş özet İngilizce, İngilizce ise Türkçe olmalıdır. Genişletilmiş özette metin, 11 punto büyüklüğünde, “Times New Roman” karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Genişletilmiş özet alt başlıklar içermemeli ve genel olarak; Çalışmanın kapsamını, problemini, hipotezleri ve amacını verebilmeli, yöntemini açıklamalı, öne çıkan bulgular ve sonuçlarını sunabilmelidir.
GENEL İLKELER

Turkish Journal of Education için hazırlanan çalışmalar, Word formatında (.docx), A4 sayfaya tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken bütün kenarlardan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar; Times New Roman 11 punto, tek satır aralığı ile iki yana yaslanmış olarak düzenlenmelidir. Tablolar ve Kaynaklar 10 punto olarak düzenlenmelidir. Sayfa numarası kullanılmamalıdır.BÖLÜM BAŞLIKLARI

Bölüm başlıkları büyük harfle, koyu olarak yazılmalı; numaralandırma kullanılmamalıdır. Öncesinde ve sonrasında bir satır boşluk bulunmalıdır.


Alt Başlıklar

Alt başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük harfle başlamalı, koyu olarak yazılmalıdır. Alt başlıklarda numaralandırma kullanılmamalı ve öncesinde bir satır boşluk bulunmalıdır.


Şekiller

Diyagram ve grafikler, yazı alanını taşmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı (10 Punto) olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil yazısı içinde verilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan resimler bir sonraki sayfaya yerleştirilmeli ya da EK olarak Kaynaklardan sonra verilmelidir. Örnek şekiller şöyle olabilir:https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcquu0hovzvdj6myqt2lcvas122tmoden15fjljfrisou6veirb8f766d_yt

Şekil 1. Bir deltoid şeklic:\users\u. betul\desktop\method_7nisan\thesis_26 jan\main_study\abortion\abor.gif

Figure 1. The model fit of Abortion dimension

Şekillerin sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin ortalı olarak yerleştirilmelidir.

Tablolar

Tablo yazısı ve tablo numarası, tablonun üstüne ve sola dayalı olarak verilmeli; içeriği tablo numarasının alt satırında açıklanmalıdır. Tablo isminde her sözcüğün ilk harfi büyük olmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalı ve sayfaya ortalı olarak yerleştirilmelidir. Tablo adı ve içeriği 10 punto büyüklükte olmalı ve satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır. Tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır. Tablolarda Ara çubugu ve Enter kullanarak duzenleme yapılmamalı, tabloda yer alan her değer ve kavram ayrı hucrede bulunmalıdır.

Örnek Tablo 1:

Tablo 1. Tablo İsmiÖlçek alt boyutları

Likert Tipi

Cronbach alpha değerleri

A

3

.70

B

4

.78

C

3

.90

D

5

.87

Örnek Tablo 2:

Table 2. Tablo İsmiItem no

Item Description

Percentage

SD

D

U

A

SA

1

Item 1

15.9

35.9

15.4

24.4

8.5

2

Item 2

40.2

46.0

7.6

4.6

1.6

3

Item 3

31.7

43.0

14.3

8.3

2.8

Note: SD= strongly disagree; D=disagree; U=undecided; A=agree; SA=strongly agree
KAYNAKLAR

Kaynaklar APA 6 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Kaynak gösterme kuralları ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.apastyle.org/learn/index.aspx sitesinden edinilebilir.TÜRKÇE YAZILAN MAKALELERDE UYULMASI GEREKEN YAZIM KURALLARI

Metin sonu kullanılan referanslarda alfabetik sıra dikkate alınmalıdır.Tek yazarlı yapıt:

(Ün-Açıkgöz, 2009)İki yazarlı yapıt:

(Aydan ve Akhan, 2005)Üç yazarlı yapıt (ilk gösterim):

(Aydan, Akhan, ve Akcan, 2007)Daha sonraki gösterimler:

(Aydan vd., 2007)Tüzel kişiler tarafından yazılan yapıt (ilk gösterim):

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2007).Daha sonraki gösterimler:

(MEB, 2007).İNGİLİZCE YAZILAN MAKALELERDE UYULMASI GEREKEN YAZIM KURALLARI

Tek yazarlı yapıt:

(Walker, 2007)İki yazarlı yapıt:

(Walker & Allen, 2004)Üç yazarlı yapıt (ilk gösterim):

(Bradley, Ramirez, & Soo, 2006)Daha sonraki gösterimler:

(Bradley et al., 2006)Tüzel kişiler tarafından yazılan yapıt (ilk gösterim):

(Ministry of National Education [MoNE], 2007).Daha sonraki gösterimler:

(MoNE, 2007).KAYNAKLAR (Türkçe Yazılan Makalelerde Kaynakların Gösterimi)

Birden fazla yazar olması durumunda, son iki yazarın adları arasında “ve” bağlacı kullanılır.Kitaplar için;

Tek yazar:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Ün-Açıkgöz, K. (2009). Etkili öğrenme ve öğretme. (8. bs.). Ankara: Biliş Yayıncılık

İki yazar:

Yazar, A., ve Yazar, B. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayın yeri: Yayınevi.Kitap içinde bölüm ya da makale:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Editör (Ed.). Kitap adı (s. xxx-xxx). Yayın yeri:

Yayınevi.

Şimşek, H. ve Öksüzoğlu, G. (1999). Akut Pankreatit. A. Kadayıfçı, Y. Karaaslan ve E. Köroğlu (Ed.).Acil Durumlarda Tanı ve Tedavi (s. 116-126). Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

Makaleler:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale adı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları

Arslan, F., Cengiz, R., ve Şahin, E. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz-güven ve boyun eğici davranışlarının incelenmesi. Türk Eğitim Dergisi, 3(3), 4-10.

Venville, G. J., & Dawson, V. M. (2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning, and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977. doi:10.1002/tea.20358Tezler:

Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. (Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi), Üniversite Adı, Yer.

Taşpınar, P. (2011). Sosyobilimsel tartışma destekli sağlık eğitimi etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinde sağlık bilincinin ve içerik bilgisinin gelişimine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Tortop, T. (2011). 7th-Grade students’ typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, AnkaraBildiri- Yayımlanmış:

Konuşmacı, A. (Yayın Yılı). Bildiri Adı. XXX Konferansı Bildiriler Kitabı, (s. xxx-xxx). Yayın Yeri: Yayınevi.

Uçak, N. (2005). Sosyal bilimlerde bilginin üretimi, erişimi ve kullanımı. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (s. 92-103). Ankara: Yeni Avrasya.

Bildiri- Yayımlanmamış:

Konuşmacı, A. (Yayın yılı, Ayı). Bildiri adı. Bildiri, Xxx Konferansı, Yer.

Şen, M., ve Öztekin, C. (2014, Eylül). Hücre bölünmesi konusunda sürece yönelik konu alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisinin incelenmesi. Bildiri, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.

Poster:

Konuşmacı, A. (Yayın yılı, Ayı). Poster adı. Poster, Xxx Konferansı, Yer.

Ahrazoğlu, S., Özdemir, G., ve Eryılmaz, A. (2014, Eylül). PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye’deki öğrencilerin fen okuryazarlığının incelenmesi. Poster, 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana.

REFERENCES (İngilizce Yazılan Makalelerde Kaynakların Gösterimi)

Birden fazla yazar olması durumunda, son iki yazarın adları arasında “&” simgesi kullanılır.For books;

One Author:

Author, A. (Year). Title of book. Location: Publisher

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from case study research in education. CA: Jossey-Bass Publishers.

Two Authors:

Author, A., & Author, B. (Year). Title of book. Location: Publisher

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Chapter or Article in a Book:

Author, A. (Year). Title of chapter. In A. Editör (eds.). Title of book. Location: Publisher, pp. xxx-xxx.

Roberts, D. (2007). Scientific literacy /Science literacy. In S. Abell, and N. Lederman, (Eds.). Handbook of Research on Science Education. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 729-780.

Articles:

Author, A. (Year). Title of article. Title of journal, volume(number), xxx-xxx.

Sadler, T. D. (2004). Moral and ethical dimensions of socioscientific decision making as integral components of scientific literacy. The Science Educator, 13, 39- 48.

Venville, G. J., & Dawson, V. M. (2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students’ argumentation skills, informal reasoning, and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977.Thesis:

Author, A. (Year). Title of thesis. (Master Thesis/Dissertation), Name of university, Location.

Tortop, T. (2011). 7th-Grade students’ typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara

Proceedings- Published:

Contributor, A. (Year). Title of contribution. Proceedings of the Xxxx Conference, (pp. xxx-xxx). Location: Publisher

Werner, M., Schwanewedel, J., & Mayer, J. (2014). Does the context make a difference? Students’ ability in decision-making and the influence of contexts. In C. P. Constantinou, N. Papadouris & A. Hadjigeorgiou (Eds.), Proceedings of the ESERA 2013 Conference: Science Education Research For Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. (pp. 81-90). Nicosia, Cyprus: European Science Education Research Association.

Proceedings- Unpublished:

Contributor, A. (Year, Month). Title of contribution. Contribution, Xxx Conference, Location.

Fowler, S. R., Zedler, D. L., (2010, March). College students’ use of science content during socioscientific issues negotiation: Evoluation as a prevailing concept. Paper presented at the National Association of Research in Science Teaching (NARST), Philedelphia, PA.

Poster:

Contributor, A. (Year, Month). Title of poster. Poster, Xxx Conference, Location.

Cebesoy, Ü. B., & Tekkaya, C. (2012, September). Are in-service science teachers genetically literate? Some preliminary findings. Poster presented at Applied Education Congress (APPED), Ankara, Turkey.

EKLER

EKLER’e kaynaklardan sonra yer verilmelidir.

Turkish Journal of EducationTURJE 201x Volume x, Issue x www.turje.org


Yüklə 65,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə