Wychowanie fizyczneYüklə 57,62 Kb.
tarix25.03.2017
ölçüsü57,62 Kb.
#12383

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-18

Jednostka Organizacyjna:


Pracownia Posturologii i Metodyki Ćwiczeń Korekcyjnych/Zakład Promocji Zdrowia

Kierunek:

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień, ogólno akademicki/praktyczny):

I STOPIEŃ, ogólnoakademicki

Kod przedmiotu:

WFINPk22

Nazwa przedmiotu:

METODYKA ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Punkty ECTS

Typ przedmiotu

Język wykładowy

NIESTACJONARNE

II/III

4, 5, 6

wykłady

15

4,5

Obligatoryjny


POLSKI

ćwiczenia

45

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot:

Prof.Nadzw. Dr Hab. Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew (wykłady, ćwiczenia)

Dr Beata Rogo (ćwiczenia)

Mgr Monika Opanowska (ćwiczenia)
e-mail:

elabacjew@op.pl

beata-bea2@wp.pl

monkao84@wp.pl
Wymagania wstępne:

Przed przystąpieniem do realizacji ww. przedmiotu studenci powinni:

 1. posiadać wiedzę z zakresu anatomii (szczególnie układ ruchu), fizjologii ogólnej, antropologii i biomechaniki,

 2. posiadać wiedzę przekazywaną im równolegle na wykładach z „Posturologii.

Cele przedmiotu:

Celem ogólnym przedmiotu jest przygotowanie studentów do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w sposób najbardziej kompetentny i fachowy, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości fizycznych, psychicznych, zdrowotnych i intelektualnych dzieci z wadami postawy i skoliozami I stopnia. Cele szczegółowe: • Umiejętne rozpoznawanie wad postawy u dzieci i młodzieży i dostosowanie ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego oraz stosowanie trafnych sposobów oceny stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, a w szczególności dysfunkcji narządów ruchu, rzutujących na postawę ciała.

 • Ukierunkowane stosowanie ćwiczeń kompensacyjnych i korekcyjnych uwzględniających specyfikę potrzeb dziecka i możliwości psychofizyczne, zdrowotne oraz intelektualne.

- Samodzielne prowadzenie zajęć korekcyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych zgodnie z podstawowymi zasadami metodycznego postępowania w różnych warunkach oraz efektywne i wzorowe programowanie, planowanie i dokumentowanie własnej pracy.

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

WIEDZA

W1

Zna podstawowe metody badania i oceny postawy ciała oraz zasady korekcji podstawowych wad postawy ciała i skolioz I stopnia

K_W09

W2

Zna metodykę i systematykę ćwiczeń kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjnych.

K_W09

W3

Posiada wiedzę dotyczącą działań profilaktycznych w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała

K_W09

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi ocenić postawę ciała, rozpoznać podstawowe wady postawy

K_U08

U2

Potrafi dobrać ćwiczenia o charakterze korygującym poszczególne nieprawidłowości postawy i ćwiczenia profilaktyczne (kompensacyjne)


K_U08

U3

Potrafi sporządzić i prowadzić niezbędną dokumentację oraz ocenić postępy wychowanka w zakresie korekcji jego wad postawy

K_U13

U4

Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań o charakterze korekcyjnym i kompensacyjnym. Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu.

K_U21

KOMPETENCJE

K1

Posiada kompetencje do samodzielnego angażowania się w realizację stawianych przed nim celów i zadań korekcyjnych oraz profilaktycznych

K_K02

K2

Ocenia zachowania istotne dla zdrowia i jest przygotowany do roli promotora zachowań wobec dzieci i młodzieży z wadami postawy.


K_K08

Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z każdego semestru.

Ocenę końcową z ćwiczeń w semestrze IV i V stanowi wynik z kolokwium. Na ocenę dostateczną z kolokwium student musi wykazać się prawidłową wiedzą z wymaganej tematyki w 60 % - kryterium wynikowe. Ocenę końcową z ćwiczeń w semestrze VI stanowi ocena z poprowadzenia zajęć według konspektów – kryterium wpływu – zgodność ze standardem, poprawność merytoryczna i metodologiczna oraz kryterium reakcji – ocena eksperta.

Ocenę końcową z wykładów w semestrze V stanowi wynik z kolokwium z pytaniami otwartymi (na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć poprawnie na 60 % pytań) – kryterium wynikowe

Efekty kształcenia W1, W2, U1 – są oceniane w semestrze IV – kolokwium

Efekty kształcenia W3, U2, U4 – są oceniane w semestrze V – kolokwium z ćwiczeń i z wykładów

Efekty kształcenia – U2, U3, U4, K1, K2 – są oceniane w semestrze VI - poprowadzenie zajęć według opracowanych konspektów oraz hospitacja.

Efekty kształcenia - W1, W2, W3, U1, U2 - egzamin pisemny z pytaniami otwartymi (na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć poprawnie na 60 % pytań) – kryterium wynikoweAby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.

Metody i formy realizacji przedmiotu:

Wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia, ćwiczenia audytoryjne – praca w grupach, demonstrowanie, instruowanie, metoda małych grup zadaniowych.Treści kształcenia:

WYKŁADY:
Badanie i ocena postawy ciała. Postawa prawidłowa. Wady postawy. Typy postawy . Zniekształcenia statyczne kończyn dolnych. Skoliozy funkcjonalne, statyczne oraz skoliozy strukturalne – etiologia, charakterystyka i kinezyterapia Wady klatki piersiowej i możliwości ich korekcji. Zasady postępowania korekcyjnego w wadach postawy na podstawie typologii Wiles’a. Kreowanie prawidłowej postawy ciała. Działania profilaktyczne i terapeutyczne Ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Niekonwencjonalne metody ćwiczeń stosowane w korekcji wad postawy. Szkolne zajęcia kompensacyjne i korekcyjne. Tok zajęć. Organizacja zajęć, dokumentacja nauczyciela. Bezpieczeństwo na zajęciach. Podstawy prawne ćwiczeń korekcyjnych i kompensacyjnych.

ĆWICZENIA:
A. - Badanie postawy ciała i kończyn dolnych.

Ocena postawy ciała. Wykrywanie nieprawidłowości postawy metodami subiektywnymi i obiektywnymi.

Badania: przednio-tylne krzywizny kręgosłupa, przodopochylenie miednicy, zrównoważenie całego ciała, asymetria ciała, ustawienie kończyn dolnych, wysklepienie stóp. Wykrywanie ograniczeń ruchu rzutujących na postawę.

B.-Kinezyterapia wad postawy, bocznych skrzywień kręgosłupa I stopnia oraz zniekształceń statycznych kończyn dolnych. - Pozycje wyjściowe do ćwiczeń korekcyjnych – wskazania i przeciwwskazania. - Ćwiczenia wyrabiania nawyku przybierania postawy prawidłowej. – Postępowanie korekcyjne w odniesieniu do wad postawy. Dobory ćwiczeń: korygowanie wad - plecy wklęsło-wypukłe, płaskie, kołyskowe i okrągłe. Korygowanie skolioz I stopnia, zaburzeń ukształtowania i funkcji kończyn dolnych, zniekształceń klatki piersiowej.

C. - Zabawy i gry ruchowe oraz inne formy ruchu (rytmika, taniec) w zajęciach korekcyjnych i kompensacyjnych. - Układanie konspektów zajęć korekcyjnych dla dzieci z różnymi wadami postawy i skoliozami I stopnia. Prowadzenie zajęć wg opracowanych konspektów, hospitowanie i asystowanie.


Forma zaliczenia:


Ćwiczenia w IV, V i VI semestrze – zaliczenie z oceną

Wykłady semestr V – zaliczenie z oceną

Wykłady semestr VI - egzamin


Literatura:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa:

 1. Bahrynowska-Fic J, Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki: PZWL, Warszawa, 1999.

 2. Bondarowicz M, Owczarek S. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej: WSiP, Warszawa, 1997.

 3. Kasperczyk T, Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie: Wyd. Kasper s.c., Kraków, 1994.

 4. Kutzner-Kozińska M, Proces korygowania wad postawy: Wyd. Dydaktyczne, Warszawa, 2001.

 5. Marciniak W i Szulc A, Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. T. I-II: PZWL, Warszawa, 2003.

 6. Milanowska K, Kinezyterapia: PZWL, Warszawa, 1999.

 7. Owczarek S, Korekcja wad postawy. Pływanie korekcyjne: WsiP, Warszawa, 1997.

 8. Prętkiewicz-Abacjew E, Postępowanie korekcyjne w wadach postawy: AWFiS, Gdańsk, 2005.

 9. Zeyland-Malawka E, Ćwiczenia korekcyjne: AWF, Gdańsk, 2006.

Uzupełniająca:

1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka. T. I-II: PZWL, Warszawa, 1990.

2. Dobosiewicz K, Boczne idiopatyczne skrzywienia kręgosłupa: Ś.A.M., Katowice, 1997.

3. Nowotny J, Ćwiczenia korekcyjne w systemie stacyjnym: AWF, Katowice, 2001.

4. Prętkiewicz-Abacjew E, Kinematyka chodu a postawa ciała dzieci sześcioletnich: AWFiS, Gdańsk, 2002.5. Tylman D, Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Wyd. II: Serverus, Warszawa, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):

Aktywność

Obciążenie studenta

Udział w wykładach:

15 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów

20 godz.

Udział w ćwiczeniach

45 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń

25 godz.

Konsultacje

10 godz.

Przygotowanie się do kolokwium

20 godz.Całkowite obciążenie pracą studenta

135 godz.

Punkty ECTS za przedmiot

4,5 ECTS

Opracowała: Prof. nadzw. Dr hab. Elżbieta Prętkiewicz-Abacjew

Yüklə 57,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə