Yukarıdakilerden hangileri devriye hizmetlerinin amaçlarındandır?Yüklə 176,88 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü176,88 Kb.
#15852
46. Özel Güvenlik Sınav Soru ve Cevapları

1) I Suç işlenmesini önlemek
II Yardım isteyenlere yardım etmek
III İşlenen veya ihbar edilen suçlara gecikmeksizin müdahale etmek
Yukarıdakilerden hangileri devriye hizmetlerinin amaçlarındandır?
a) I ve II
b) II ve III
c) I, II ve III
d) Yalnız I
e) Yalnız III

2) Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik görevlilerince düzenlenebilecek tutanaklardan biri değildir?
a) Muhafaza altına alma tutanağı
b) Buluntu eşya tutanağı
c) Teşhis tutanağı
d) Nöbet devir-teslim tutanağı
e) Üst arama tutanağı

3) Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir?
a) Görev yerinden ayrılmamalı ve görev yerini boş bırakmamalıdır.
b) Nokta yerine kendisini gereksiz meşgul edecek kişilerin girmesine müsaade etmemelidir.
c) Görevli bulunduğu yerde bir olay meydana geldiğinde derhal ilgili yerlere bildirmelidir.
d) Şüphe çekmese veya tehlike teşkil etmese dahi gözlemlediği ve gördüğü her şeyi detaylı raporlaştırıp üstlerine veya yetkililere sunmalıdır.
e) Nezaketli davranmalı ve görevinde ciddi olmalıdır.

4) Meydana gelen bir olayın aydınlatılması amacıyla olay yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak araştırılması, elde edilen bulguların tespiti, kayıt altına alınması ve dokümantasyonu, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerine bir bütün halinde ne denir?
a) Olay yeri incelemesi
b) Delillerin incelenmesi
c) Veri toplama
d) Delillerin analiz ve tasnife tâbi tutulması
e) Delillerin değerlendirilmesi

5) Özel güvenlik görevlileri, görevleri sırasında suç teşkil eden bir eşyayı tespit etmeleri ve bu eşyayı muhafaza altına almaları halinde aşağıdakilerden hangisine teslim ile yükümlüdürler?
a) İlgili, görevli ve yetkili mahkemeye
b) Görevli bulundukları yerin işletme yetkilisine
c) Bir şirkete bağlı olarak çalışıyor iseler bu şirket yetkilisine
d) İlgili genel kolluğa
e) İlgili, görevli ve yetkili cumhuriyet başsavcılığına

6) Tutanağa ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tutanakta, tutanağın çeşidini gösteren bir başlığa yer verilmelidir.
b) Tutanağın metin bölümünde tutanak konusu olay anlatılmalı, bu kapsamda; olayın meydana geldiği yer, oluş şekli, zamanı ve tespit edilen iz ve deliller gibi bilgilere yer verilmelidir.
c) Tutanak, düzenleyenler tarafından okunduktan sonra imzalanmalıdır.
d) Tutanağın düzenleme tarihi ve saati, tutanakta belirtilmelidir.
e) Meydana gelmiş bir olayla ilgili tutulacak tutanakta yer alacak hususlar veya bilgiler, üstlere veya yetkili makamlara sorularak belirlenmeli ve tutanak buna göre düzenlenmelidir.

7) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16.maddesinde zor kullanma yetkisinin kullanılmasında başvurulan araçlar arasında maddi güç araçları da yer almaktadır. Aşağıdakilerden hangisi maddi güç araçları arasında sayılanlardan biri değildir?
a) Göz yaşartıcı gazlar
b) Polis köpekleri ve atları
c) Kelepçe
d) Su panzeri
e) Şok mermisi

8) Verilen görev veya görevli olunan yer-zaman içerisinde görevle ilgili edinilen bilgilerin, tespit edilen hususların, meydana gelen olaylar ve bunlara ilişkin yapılan işlemlerin yazılı hale getirilip sorumlu olunan makama sunulmasına ne ad verilir?
a) Rapor
b) Bilgi notu
c) Açıklama
d) Değerlendirme
e) Görgü ve tespit

9) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin olay yerinde alması gereken önlemlerden değildir?
a) Olay yeri giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmalıdır.
b) Olay yerinde bulunan maddelerin yeri değiştirilmemelidir.
c) Olay yerinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra, durum ilgili genel kolluğa bildirilmelidir.
d) Olay yerinden ayrılan kişi ve araçlar ile tespit edilen diğer bilgiler not edilmelidir.
e) Olay yerinde iz ve delillerin bozulmasını veya değişmesini engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

10) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinden elde edilen delillerin yararlarından biri değildir?
a) Fail, mağdur ve olay yeri arasında bağlantı kurulmasını sağlar.
b) Olaya karışan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini sağlar.
c) Suça karışanların kusur durumlarının belirlenmesine imkân sağlar.
d) Şüpheli veya sanıkların yargılama yapılmaksızın cezalandırılmalarını sağlar.
e) Olaya ilişkin beyanda bulunan kişilerin bu beyanlarının doğruluğunun değerlendirilmesine imkan sağlar.

11) Yakalama anı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kişinin yakalanacak kişilerden olduğunun anlaşıldığı an
b) Kişinin fiilen denetim altına alındığı an
c) Kişinin nezarethaneye konulduğu an
d) Yakalanacak kişinin görüldüğü an
e) Kişinin durdurulduğu an

12) Aşağıdakilerden hangisi bombalı eylemlere karşı alınması gereken tedbirlerden değildir?
a) Personel ve ziyaretçi araçlarına ait otopark yerlerinin ayrı ayrı olması sağlanmalıdır.
b) Giriş ve çıkışlarda, personel daimi giriş kartı ve ziyaretçi giriş kartı uygulaması yapılması ve bu durum titizlikle sürdürülmelidir.
c) Personel ve ziyaretçilere tek tip elbise giydirilmelidir.
d) Ziyaretçi giriş kapılarında güvenlik kontrolleri teknik cihazlarla yapılmalıdır.
e) Personel servis araçlarının güvenliği sağlanmalıdır.

13) Aşağıdakilerden hangisi yaya devriye görevlilerinin görev teçhizatı arasında yer almaz?
a) El feneri
b) Kelepçe
c) Ceset torbası
d) Telsiz, cep telefonu gibi haberleşme cihazları
e) Cep defteri ve kalem

14) I Boyu
II Yüz görünümü ve yapısı
III Saç görünümü ve özelliği
IV Cinsiyeti
Şüpheli şahıslar yukarıdaki fiziki özelliklerden hangilerine göre tanımlanıp kayıt altına alınmalıdır?
a) I ve II
b) II, III ve IV
c) Yalnız IV
d) Yalnız I
e) I, II, III, ve IV

15) Plansız devriyenin yerine getirilme şekillerinden; “herhangi bir plan, program ve zamana bağlı kalmadan, önceden belirlenmiş bir güzergâh içerisinde, devriye bölgesinin tamamen gezilmesi” ifadesi ile tanımlanabilen devriye aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geri dönüşlü dairesel devriye
b) Geri dönüşlü devriye
c) Dairesel devriye
d) Rasgele devriye
e) Motorize devriye

16) Aşağıdakilerden hangisi önleme araması ve kapsamı içinde yer alır?
a) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma
b) Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
c) Kişileri duyarlı kapıdan geçirme
d) Korunan ve güvenliği sağlanan yerlere girenlerin kaydını tutma
e) Spor alanına girişte izleyicilerin üstünü ve eşyasını elle arama

17) Şüpheli bir aracın dıştan fiziki kontrolünde aşağıdaki hangi husus yer almaz?
a) Kelebek ve diğer camların kırık olup olmadığı
b) Araçta navigasyon cihazının bulunup bulunmadığı
c) Kapı yanlarında zorlamanın olup olmadığı
d) Direksiyon altındaki kabloların düz kontak yapılıp yapılmadığı
e) Kapıları tavan hizasında olan otoların, kapı yan çıtalarında eğik olup olmadığı

18) 5188 Sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kaçmasını önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
b) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin başkalarına zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
c) Özel güvenlik görevlileri, yakaladıkları kişinin kendisine zarar vermesini önleyecek tedbirleri almakla yetkili ve görevlidir.
d) Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları kişilere, kanuni haklarını derhal bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.
e) Özel güvenlik görevlilerinin kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetki ve görevleri bulunmaktadır.

NOT : Sorunun tüm şıkları doğru görünüyor, ancak (e) şıkkı “bulunmaktadır” şeklinde ifade edilseydi daha net bir cevap olabilirdi.

19) Aşağıdakilerden hangisi yakalanan kişiye, özel güvenlik görevlileri tarafından uygulanabilecek tedbir ve önlemlerden biri değildir?
a) Gerekmesi halinde kelepçe takma
b) Gözaltına alma
c) Bulunması halinde silah ve bunun gibi unsurlardan arındırma
d) Üst araması yapma
e) İlgili genel kolluğa teslim edinceye kadar kaçmasını engellemek için güvenli bir yerde tutma

20) Genelde uyuşturucu kullanan gençlerin tercih ettiği, ağız yoluyla alınan, üzerinde çeşitli amblemlerin bulunduğu uyuşturucu türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esrar
b) Kokain
c) Ecstasy
d) Eroin
e) Afyon sakızı

21) Haşhaş bitkisinin resmi olarak ekimi, işlenmesi ve satımı ile görevlendirilen devlet kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mal müdürlüğü
b) Toprak Mahsulleri Ofisi
c) Devlet Malzeme Ofisi
d) Ziraat Odası Başkanlığı
e) Tarım Kooperatifleri Birliği

22) Aşağıdakilerden hangisi yangın yerindeki tehlikelerdendir?
a) Yayılma
b) Çökme
c) Kimyasal tehlike
d) Zehirlenme
e) Hepsi

23) Yanmanın ön koşulları nelerdir?
a) Oksijen – hava –yanıcı madde
b) Oksijen – ısı – yanıcı madde
c) Ateş – hava – yanıcı madde
d) Ateş – ısı – yanıcı madde
e) Ateş – oksijen – yanıcı madde

24) Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara ……….. denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Deprem
b) Sel
c) Yangın
d) Afet
e) Çığ

25) Aşağıdakilerden hangisi bir yangın anında itfaiye gelene kadar yapılacak işlerden değildir?
a) İtfaiyeye yangın ihbarında bulunmak
b) Yangını bulunduğu çevreye duyurmak
c) İtfaiyecilerle birlikte yangına müdahale etmek
d) İtfaiyenin geçeceği yolun açık olmasının sağlamak
e) Yangın yerini emniyet şeridi içerisine almak

26) Elektrik ve elektronik cihaz yangınlarında ideal söndürme maddesi hangisidir?
a) Kuru kimyevi toz
b) Köpük
c) CO2
d) Halojenli söndürücü
e) Su

27) Yangının oksijenle temasının kesilmesi ve azaltılması hangi söndürme prensibi ile uygulanır?
a) Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması
b) Boğma
c) Kuvvetli üfleme
d) Yanıcı maddeyi dağıtma
e) Su ile soğutma

28) Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarını önlemek maksadıyla alınan önlemlerden değildir?
a) Halkın eğitimi
b) Gözetleme ve ihbar kulelerini artırma
c) Seyyar söndürme ekiplerinin artırılması
d) Uyarı ikaz levhalarını asmak
e) Ormana girişlerin yasaklanması

29) Doğalgaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?
a) Vanayı kapatmak
b) Ortamı havalandırmak
c) Kapıyı açmak
d) Elektrik düğmesini açmak veya kapatmak
e) Gaz tahliye oluncaya kadar beklemek

30) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden değildir?
a) Kaynak
b) Televizyon
c) Hedef
d) Ortam
e) Mesaj

31) Aşağıdakilerden hangisi yalnızca yazılı iletişim aracıdır?
a) Mektup
b) Televizyon
c) İnternet
d) Gazete
e) Cep telefonu

32) İletişimle ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
a) Beden dili kullanmak bir çeşit iletişimdir.
b) Argo kullanmak iletişimde başarıyı artırır.
c) Başarılı bir iletişim için açık ve sade bir dil kullanmak gerekir.
d) Bir iletişimde kullanılan dilin içeriği, iletişimin kalitesini belirler.
e) İletişimin etkililiği için hedefin kültür ve eğitim seviyesine uygun konuşmak gerekir.

33) “…….. yılanı deliğinden çıkarır” atasözündeki boşluk aşağıdaki hangi şıkla doldurulabilir?
a) Ölmüş eşek
b) Azimli avcı
c) Kurnaz tilki
d) Tatlı söz
e) Zemherinin soğuğu

34) Bir kişiden hoşlanmama anlamına gelen kelimeye ne denir?
a) Antipati
b) Empati
c) Sempati
d) Entropi
e) Sosyopati

35) İletişimde mesajın şifrelerinin çözülmesine ne denir?
a) Kaynak
b) Mesaj
c) Kodlama
d) Hedef
e) Kod açma

36) Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyici özelliklerindendir?
a) Ortamın gürültülü olması
b) Konuyu iyi bilme
c) Cümle kuramama
d) Anlaşılmaz bir konu
e) Geri beslemenin yetersizliği

37) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim şeklidir?
a) Konuşmayı hep aynı tonda sürdürme
b) Sürekli geçmişi hatırlatmak
c) Karşıdakinin söylediklerini onaylamamak
d) Kişiye ismiyle hitap etme
e) Karşısındakiyle göz teması kurmadan konuşma

38) Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim çeşitlerindendir?
a) TV belgeseli
b) Mitingde konuşma
c) Kitap
d) Makale
e) Mektup

39) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta erkekler için imajı olumsuz etkileyen iletişim unsurlarındandır?
a) Üstten üç düğmesi açık gömlek
b) Takım elbise
c) Boyalı ayakkabı
d) Düzgün tıraş
e) Ütülü pantolon, gömlek

40) Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusu ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
a) İnsanlar arasındaki iletişim sadece konuşarak gerçekleşir.
b) İletişim birlikte yaşamanın bir gereğidir.
c) Mesajların kullandığı somut araçlara kanal denir.
d) İletişimi başlatana kaynak denir.
e) İletişimin pek çok çeşidi vardır.

41) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır?
a) Kelimelerin tonlamasına dikkat etmek
b) Karşıdakilerin düşüncelerine de müracaat etmek
c) Dinleyenin seviyesine göre konuşmak
d) Muhatabı tehdit ederek konuşmak
e) Konuşurken yönünü karşısındakine dönerek konuşma

42) Aşağıdaki ifadelerden hangisi koruma görevi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
a) Önemli kişi, 24 saat esasına göre kesintisiz korunmalıdır.
b) Koruma görevi yapılırken fiziki ve teknolojik cihazlardan yararlanılmalıdır.
c) Koruma görevlisinin fiziki kondisyonu zaman zaman üst seviyede olmalıdır.
d) Koruma görevlisi, önemli kişinin ani gelişen programlarında önlem almakla sorumludur.
e) Koruma personeli mevcut veya muhtemel tehlikelere karşı bütün tedbirleri almalıdır.

43) Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin yaya koruma görevi sırasında dikkat edeceği hususlardan değildir?
a) Koruma personelinin silahının hızlı doldurmaya müsait olmasına gerek yoktur.
b) Koruma personelinin silahı daima emniyeti açık olmalıdır.
c) Koruma personeli daima kelepçe taşımalıdır.
d) Koruma personeli göreve tam teçhizatla eksiksiz gelmelidir.
e) Koruma personeli görev sırasında daima iki yedek şarjör bulundurmalıdır.

44) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir?
a) Haberleşme
b) Rutin işlerden kaçınmak
c) Sistemli olmak
d) Alarm sistemleri kurmak
e) Uyanık ve şüpheci olmak

45) Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin korunmasıyla ilgili amaçlardan değildir?
a) Önemli kişiyi fiziki saldırılardan korumak
b) Önemli kişiyi küçük düşürücü hareketlerden ve hakaretlerden korumak
c) Önemli kişiyi silahlı saldırılardan korumak
d) Önemli kişiyi utandırıcı durumlardan korumak
e) Önemli kişiyi aile fertlerinden korumak

46) Aşağıdaki ifadelerden hangisi tek yönlü yollarda yapılan araçlı koruma düzenleri için söylenemez?
a) Makam aracı koruma aracı ile arasındaki mesafeyi zaman zaman açmalıdır.
b) Önemli kişinin aracı trafiği aksatmayacak şekilde soldan seyretmelidir.
c) Koruma önemli kişinin aracının sağ arkasında seyreder.
d) Koruma aracı diğer araçların makam aracına yaklaşmasını engeller.
e) Tek yönlü yollar çift yönlü yollara göre daha emniyetlidir.

47) Yakın koruma organizasyonlarında program dahilinde, bölgeyi iyi bilen, deneyimli ve tecrübeli personel arasından öncü istihbarat ekibi oluşturulur. Oluşturulan bu ekipte aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunur?
a) Bilgisayar uzmanı
b) Trafik polisi
c) Olay yeri uzmanı
d) CAT timi görevlisi
e) İtfaiye personeli

48) Öncü istihbarat ekibinin uygulaması sırasında keşif yapılacak bölge ile ilgili var ise daha önce yapılmış keşif raporları da göz önüne alınarak aşağıdaki hususlardan hangisine dikkat edilmez?
a) Trafik lambalarına
b) Yol çalışmalarına
c) Köprülere
d) Lokantalara
d) Hastanelere

49) Koruma çemberlerinin temel amacı dış cepheden gelecek saldırıları ve herhangi bir tehdidi kademeli olarak dış ve orta halkalarda önlemek ve iç halkaya ulaşmadan yok etmektir. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin bulunduğu halkadır?
a) Orta halka
b) İç halka
c) Dış halka
d) Büyük halka
e) Yarım halka

50) Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin; ortak çalışma alanlarında görev paylaşımı yapmaları ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları aşağıdakilerden hangisine olumlu etkisi sağlar?
a) Suçu önlemede
b) İdari görevlerde
c) Adli görevlerde
d) Eğitim işlerinde
e) Sorunların çözümünde

51) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılmaz?
a) Üniforma
b) Şapka
c) Silah
d) Patlayıcı madde
e) Kimlik kartı

53) Görev sırasında özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri şekilde yetkili genel kolluğa bildirilir. Yakalanan kişi ve zapt edilen eşya kime teslim edilmelidir?
a) Cumhuriyet savcılığına
b) Genel kolluğa
c) Kaymakamlığa
d) Belediye başkanlığına
e) Özel güvenlik şirketine

53) Özel güvenlik görevlilerine verilen yetkiler esas itibariyle idari niteliktedir. Aşağıdaki yetkilerden hangisi bunlardan değildir?
a) İfade alma
b) Arama
c) Yakalama
d) Zor kullanma
e) Araştırma

54) Özel güvenlik görevlileri kendilerine verilen yetkileri, ancak görevli oldukları süre içerisinde ve görevli oldukları alanlarda kullanmaktadır. Bu durumu aşağıdaki kelimelerden hangisi vurgulamaktadır?
a) Rahatlatma
b) Kısıtlanma
c) Uzmanlaşma
d) Derinleşme
e) Genişletme

55) Aşağıdakilerden hangisi bir güvenlik sistem veya cihazı değildir?
a) Kapı tipi metal detektör
b) Kapalı devre kamera sistemi
c) Havalandırma sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Bariyer ve araç kapanları

56) X-ray cihazı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Metal cisimleri farklı renkte görüntüleyebilir.
b) Kapalı cisimlerin içeriğinin analiz edilmesinde faydalanılır.
c) Operatörlerin, dozimetre kullanarak belli periyotlarda radyasyon ölçümlerinin yapılması gerekir.
d) Kamu kurumları, havaalanları vb. yerlerde giriş kontrolünde kullanılır.
e) İnsanlar cihazdan geçirilirken üzerlerindeki metalleri çıkarmalıdır.

57) Aşağıdakilerden hangisi standart bir el telsizinin aparatı, parçası değildir?

a) Kamera


b) Batarya
c) Şarj cihazı
d) Kanal değiştirme butonu
e) Anten

58) Ceketinin altına silah saklayarak bir binaya giriş yapmak isteyen şahsın bu girişimi aşağıdaki güvenlik sistem veya cihazlarının hangisinin yardımıyla engellenir?
a) X-ray cihazı
b) Metal detektörü
c) Kamera sistemi
d) Kartlı geçiş sistemi
e) Bariyer

59) “Bir binaya giriş yapmak isteyen ziyaretçi, kapı tipi metal detektöründen geçerken cihaz alarm üretmiştir. Bunun üzerine ziyaretçi cebindeki telefonu ve anahtarlığı çıkarıp güvenlik görevlilerine göstererek cihazın bunlara alarm ürettiğini, üzerinde herhangi tehlikeli bir cismin olmadığını ifade ederek ziyaretçi kartı almış ve giriş yapmıştır.” Bu senaryoda güvenlik açısından yapılan hata nedir?
a) Şahsa ziyaretçi kartı değil, daimi giriş kartı verilmesi gerekirdi.
b) Şahsın kapı tipi metal detektöründen değil, X-ray cihazından geçirilmesi gerekirdi.
c) Kapı detektörünün hassasiyet seviyesi, hatalı alarm verecek kadar yüksek ayarlanmıştır.
d) Şahsın, cep telefonu ve anahtarlığını kenara bırakarak tekrar kapı tipi metal detektörden geçirilmemesi
e) Yapılan herhangi bir hata yoktur.

60) Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliği sağlamak amacıyla kullanılabilir?
a) Kapı tipi metal detektörü
b) El tipi metal detektörü
c) Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV)
d) Kartlı geçiş sistemi
e) X-ray cihazı

61) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının taşıması gereken özelliklerinden değildir?
a) İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmak
b) Atletik yapıda ve güçlü biri olmak
c) Sakin ve pratik olmak
d) Olayı anında ve doğru olarak haber vermek
e) Eldeki olanakları değerlendirebilmek

62) İlkyardımın öncelikli amacı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
b) Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
c) Hastanın öncelikle mal güvenliğini korumak
d) Hasta/yaralının durumunun kötüye gidişini engellemek
e) İyileşmeyi kolaylaştırmak

63) Turnike uygulamalarında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Turnike uygulamasında amaç atardamarlardan kan kaybını engellemektir.
b) Kemer kravat gibi malzemeler turnike olarak kullanılabilir.
c) Uzuv kopmalarında en sık uygulanır.
d) Turnike belli aralıklarda 5 sn gevşetilerek turnikeden sonraki dokuların beslenmesi sağlanır.
e) İç kanamalar turnikenin en sık kullanıldığı durumlardır.

64) Kimyasal maddelerle temas sonucu yanık oluştuğunda öncelikle yapılması gereken ilkyardım hangisidir?
a) Yanık yeri bol miktarda temiz su ile yıkanır.
b) Yanık yerinin hava ile temasını artırmak için oksijenli su kullanılır.
c) Yanık yeri tentürdiyotlu pamukla kapatılarak hava ile teması kesilir.
d) Kimyasalın etkisini azaltmak için üzerine diş macunu ya da salça sürülür.
e) Yanık kremi ve antibiyotik ile tedavi edilir.

65) Elektrik akımına kapılmış bir kişiye yapılacak müdahalede, ilk öncelik nedir?
a) Hasta/yaralıya elektrik kazalarından korunma ile ilgili bilgiler vermek
b) Hasta/yaralıyı çıplak elle tutarak olay yerinden uzaklaştırmak
c) Hasta/yaralının üzerine bol miktarda su dökerek soğutma yapmak
d) Hasta/yaralıya dokunmadan önce elektrik enerjisini kesmek
e) Hasta/yaralının yanık yarasını temiz bir bıçak ya da jilet yardımı ile olay yerinde kazımak

66) 70 kg yetişkin sağlıklı bir insanda ortalama kaç litre kan bulunur?
a) 2
b) 20
c) 10
d) 12
e) 6

67) Aşağıdakilerden hangisi kemik bütünlüğünün bozulması durumunu anlatır?
a) Kırık
b) Çıkık
c) Burkulma
d) Yırtılma
e) Kanama

68) Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı uygulamasında yer almaz?
a) Hasta sert bir zemine yatırılır.
b) İşlem yapılırken tercihen hastanın sağ yanına diz çömülür.
c) Hasta yüzü yere bakacak şekilde yatırılıp masaj yapılabilir.
d) El, dirsekler ve omuz aynı düzlemde olmalıdır.
e) Göğüs kemiğinin 1/3 alt kısmından uygulama yapılır.

69) Solunum durunca aşağıdakilerden hangisi meydana gelerek zarar ortaya çıkmasına neden olur?
a) Vücut sıcaklığı yükselir.
b) Kalp atışı hızlanır.
c) Kan basıncı artar.
d) Kandaki oksijen oranı düşer.
e) Beyin kansız kalır.

70) Aşağıdakilerden hangisi kaza sonucu parmak kopmasında yapılacak ilk yardım uygulamasıdır?
a) Kopan parmak kazazede ile birlikte hastaneye gönderilmemelidir.
b) Kopan parmak olay yerinde hemen eski yerine dikilmelidir.
c) Kopan parmağın taşımasında temiz bir beze sarılması ve ortam sıcaklığında taşınması uygundur.
d) Kopan parmak buzlu suyun içerisinde kurumasına engel olacak şekilde taşınmalıdır.
e) Kopan parmak önce steril bir gazlı beze sarılır, sonra sağlam ve temiz bir naylon torbaya konur, bu şekilde buzla dolu bir kabın içerisine konularak nakledilir.

71) Türk hukukunda normlar sıralamasında en üstün norm hangisidir?
a) Kanunlar
b) Anayasa
c) Tüzükler
d) Yönetmelikler
e) Genelgeler

72) 1982 Anayasasında “Devletin şekli” hangi ifadelerle belirtilmiştir?
a) Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
b) Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
c) Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
d) Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir hukuk Devletidir.
e) Türkiye devleti Demokratik bir Cumhuriyettir.

73) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında belirtilen “Cumhuriyetin niteliklerinden” değildir?
a) İnsan haklarına saygılı olma
b) Atatürk milliyetçiliğine bağlı olma
c) Demokratik olma
d) Laik olma
e) Sosyalist bir devlet olma

74) 1982 Anayasasına göre, “Yargı yetkisi” Türk Milleti adına aşağıda belirtilen öğelerden hangisi tarafından kullanılır?
a) Yargıtay
b) Danıştay
c) Anayasa Mahkemesi
d) Sayıştay
e) Bağımsız mahkemelerce

75) 1982 Anayasasına göre “egemenlik” aşağıda belirtilen öğelerden hangisine aittir?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Türk Milleti
c) Cumhurbaşkanı
d) Türk Devleti
e) Bakanlar Kurulu

76) Kişileri kolluk görevlilerinin keyfi silah kullanmasına karşı koruyan temel hak hangisidir?
a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
b) Kötü muamele yasağı
c) Angarya yasağı
d) Zorla çalıştırma yasağı
e) Yaşama hakkı

77) Devlet tarafından iletişimin keyfi olarak denetlenmesine karşı, kişileri koruyan temel özgürlük hangisidir?
a) Din ve vicdan özgürlüğü
b) Düşünce ve kanaat özgürlüğü
c) Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü
d) Haberleşme özgürlüğü
e) Bilim ve sanat özgürlüğü

78) Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan bir özel güvenlik görevlisi, Türk Ceza Kanunu açısından hangi suçu işlemiş olur?
a) Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
b) Tehdit
c) Cebir
d) Şantaj
e) Haksız yakalama

79) Keyfi olarak tutuklanan bir kişi, hangi hakkının çiğnendiği iddiası ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullanır?
a) Özel hayatın gizliliğinin korunmasını isteme hakkı
b) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı
c) Kişilerin maddi ve manevi varlığının korunması hakkı
d) Zorla çalıştırma yasağı
e) Seyahat özgürlüğü

80) Türk Ceza Kanuna göre, bir kişiye karşı; insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren özel güvenlik görevlisinin, esas itibari ile hangi suçu işlediği iddia edilebilir?
a) Eziyet
b) Fiziksel istismar
c) Kötü muamele
d) İşkence
e) Tehdit ve şantaj

81) İşlenmiş bir suç sonrası kolluğun takip edeceği usulü belirten temel kanun hangisidir?
a) Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Terörle Mücadele Kanunu
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
e) Anayasa

82) PVSK m.4/A’ya göre, kolluğun bir kişiyi durdurabilmesi için aranan temel şart nedir?
a) Makul şüphe
b) Somut tehlike
c) Makul sebep
d) Soyut tehlike
e) Kolluğun tecrübesinden edindiği izlenim

83) Türk Ceza Kanunu açısından bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan özel güvenlik görevlisinin işlediği suç nedir?
a) Konut hakkının kullanılmasının engellenmesi
b) Konut dokunulmazlığının ihlali
c) Konutta yaşama hakkının sınırlanması
d) Konut özgürlüğünün ihlali
e) Kişiyi mesken hakkından yoksun bırakma

84) Türk Ceza Kanuna göre, bir özel güvenlik görevlisine; görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin işlediği suçun adı nedir?
a) Küfür
b) Haksız fiil
c) Şerefsizlik
d) Hakaret
e) Sövme

85) Yeni CMK ile gözaltı kararı verme yetkisi kimden kime aktarılmıştır?
a) Kolluktan asliye ceza hâkimine
b) Kolluktan sulh ceza hâkimine
c) Kolluktan adli kolluk amirine
d) Kolluktan mülki idare amirine
e) Kolluktan cumhuriyet savcısına

86) PVSK’ya göre, kolluk aşağıda sayılan kişilerden hangisinin fotoğrafını alamaz?
a) Gönüllüler
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler
d) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunanlar
e) Gözaltına alınanlar

87) Aşağıdakilerden hangisi, PVSK’ya göre kolluğun önleme araması yapamayacağı yerlerdendir?
a) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerler
b) Eğitim ve öğretim kurumları
c) Konutta ve yerleşim yerinde
d) Her türlü toplu taşıma araçlarında
e) Umumî veya umuma açık yerlerde

88) 1982 Anayasasına göre, “Yasama yetkisi” Türk Milleti adına aşağıda belirtilen öğelerden hangisi tarafından kullanılır?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi
b) Cumhurbaşkanı
c) Devlet Başkanı
d) Başbakan
e) Bakanlar Kurulu

89) Aşağıdakilerden hangisi PVSK’da sayılan parmak izi alınacak kişilerden değildir?
a) Gönüllüler
b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunanlar
c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilenler
d) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunanlar
e) Yakalananlar

90) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasında Türkiye Cumhuriyetinin “bayrağının” ifade ediliş şeklidir?
a) Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı, şekli tüzüğünde belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
b) Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
c) Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz, ay yıldızlı, kırmızı bayraktır.
d) Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı, şekli tüzüğünde belirtilen, ay yıldızlı, kırmızı bayraktır.
e) Türkiye Cumhuriyetinin bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz, yıldızlı al renkli bayraktır.

91) Grubun ve üyelerinin davranış ve tutumlarının kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalabalığın gücü
b) Grup dinamiği
c) Sosyal yığın
d) Liderin gücü
e) Grup çatışması

92) Otobüs durağında beklemek, mağazada alışveriş yapmak, sinema izlemek, konferans dinlemek, trafik kazasını görmek için biriken insanlar aşağıdakilerden hangisi için bir örnektir?
a) Grup
b) Millet
c) Aşiret
d) Kalabalık
e) Teşkilat

93) Kişinin, bulunduğu topluluğa göre psikolojisi ve davranışları değişmektedir. Bu kişinin gruba mensubiyetinden dolayı yeni özellikleri ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerdendir?
a) Duygusallık
b) İrade zayıflığı
c) Taklit
d) Özenti
e) Hepsi

94) Toplumsal olaylarda hat düzeni aşağıdakilerden hangi amaçla kullanılmalıdır?
a) Dar bir yolu veya tesis girişini kapatmak
b) Kalabalık içerisinde yol veya koridor açmak
c) Bir şahsı korumak
d) Topluluğu bölmek
e) Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak

95) Güvenlik görevlisinin kendisine hamle yapabilecek kişiye tepki verebilmesi ve yeterli zaman kazanabilmesi için kişi ile kendisi arasında bıraktığı 2 metrenin üzerindeki bölgeye ne ad verilir?
a) Olay bölgesi
b) Tehlike bölgesi
c) Tepkisel bölge
d) Eylem bölgesi
e) Sınır bölge

96) “…………… öldürücü olmayan, acı vermesi nedeniyle psikolojik etki yapabilen, güvenlik görevlisiyle saldırgan arasında bir mesafe tutmaya yarayan ve genellikle kolun uzantısı olarak kullanılan daha çok savunma amaçlı bir silahtır.” Boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gaz bombası
b) Kalkan
c) Sopa
d) Kask
e) Cop

97) Kelepçe takılırken dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelepçe takanın emniyetini diğer görevlilerce sağlanır.
b) Şahsın yapacağı hareketlerle ilgili komutlar verir.
c) Kelepçe takıldıktan sonra iyi oturup oturmadığının kontrol edilmesi gerekir.
d) Kelepçeyi takacak görevli kelepçe takacağı kişinin arkasında bulunur ve hareketlerini kontrol altında tutar.
e) Hepsi

98) “Toplumsal olaylardaki güvenlik görevlileri duygularına hakim olabilmeli ve tarafsız davranabilmelidir.” Cümlesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) İnisiyatif kullanma
b) Provokasyona gelmeme
c) Profesyonel olma
d) Caydırıcı olma
e) İkna edici olma

99) Şüpheli bir şahıs; ellerini sıkıp açma hareketlerini yapıyorsa, vücudunda kasılma gözleniyorsa, sözle sertçe karşılık veriyor ve kontrol altına alınmamak için direniyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
a) Şahıs hastadır.
b) Şahıs saldırabilir.
c) Şahıs ikna olmuştur.
d) Şahıs kaçmayı düşünmektedir.
e) Şahıs teslim olmayı düşünmektedir.

100) Sahne korumalarında korunacak kişinin bulunma durumuna göre koruma sağlanır. Aşağıdaki hangi yerlere sahne koruma için görevli yerleştirilir?
a) Sahne girişi ve çıkışında
b) Sahne arkasında
c) Sahne önünde
d) Salonun veya dinleyicilerin arkasında
e) Hepsi

46. SINAV SİLAH SORULARI

1) Kalçadan atış pozisyonunda; silah çekilip ileriye doğru uzatıldığında, …………….ve …………. atışa başlanır. Boşluklara hangi ifadeler getirilir ise doğru olur?
a) Göz seviyesine yükseltilerek – nişan alınarak
b) Göz seviyesine yükseltilmeden – nişan almaksızın
c) Kaş hizasına yükseltilerek – hedefe nişan alınarak
d) Dudak hizasına yükseltilmeden – hedefe nişan almaksızın
e) Göğüs hizasına yükseltilerek – nişan alınarak

2) Hedefin en fazla küçültülebildiği ve ayakların bir araya toplanarak iyi bir nişan alabilmek için kolların mümkün olduğu kadar ileriye doğru uzatıldığı atış pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kalçadan atış pozisyonu
b) Oturarak atış pozisyonu
c) Sütre gerisinden sağ elle atış pozisyonu
d) Diz çökerek atış pozisyonu
e) Yatarak atış pozisyonu

3) Aşağıdaki silahların hangilerinin fişek yataklarında gaz kanalları bulunur?
a) Yavuz 16 Tabanca- Smith&Wesson Toplu Tabanca
b) Glock 17 Tabanca- Sig Sauer Tabanca
c) Beretta 92 FS Tabanca- CZ 75 Tabanca
d) MP-5 Makinalı Tabanca- G3 Otomatik Piyade Tüfeği
e) Kırıkkale Tabanca- Browning (14’lü) Tabanca

4) Fişek yatağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Atışa hazır fişeğin işgal etmiş olduğu yerdir.
b) Otomatik tabancalarda namluya bitişik ve devamı halindedir.
c) Çapı namludan biraz daha geniştir.
d) Yiv ve setlerin bittiği yerden başlar.
e) Fişek yatağında yiv ve setler bulunur.

5) CN ve CS gaz fişeğinin sebebiyet verdiği göz yaşartma ve yoğun şekilde yanma hissi, karşıdaki kişiyi bir hayli süre çaresiz ve aciz bırakmaktadır. Belirtilen gazlar,aşağıdakilerden hangisine bu sayılan etkileri göstermez?
a) Bol miktarda oksijen alan kişilerde
b) Antibiyotik ilaç alan kişilerde
c) Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olan bazı kişilerle muayyen akıl hastaları üzerinde
d) Astım hastalığı olan kişilerde
e) Böbrek yetmezliği olan kişilerde

6) Aşağıdakilerden hangisi silahın nakledilmesi sırasında alınması gereken emniyet tedbirlerinden biri değildir?
a) Silah bir yerden başka bir yere nakledilirken dolu olarak nakledilmelidir.
b) Araçla nakil sırasında silah için özel bir yer yok ise, orijinal kutusuna konularak nakledilmelidir.
c) Silah bir yerden diğer bir yere nakledileceği zaman silah boşaltılmalıdır.
d) Bir atıştan sonra, silahın nakledilmesi gerekiyor ise, şarjörü çıkartılarak silahın boş olup olmadığı kontrol edilmelidir.
e) Otomobille nakil sırasında silah özel olarak yaptırılmış bir kutu veya çekmeceye yerleştirilerek taşınmalıdır.

7) MP-5 makineli tabancanın ana parçaları içerisinde yer alan kurma kolu parçası ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Silahı elle doldurma ve kurmak için kullanılır.
b) Namlunun üst kısmında başka bir bölgeye yerleştirilmiştir.
c) Silah doldurulduktan sonra, atış esnasında hiçbir fonksiyonu yoktur.
d) Atış esnasında kurma kolu daima hareket halindedir.
e) Kurma kolu en geri durumda takılı bırakıldığında, gövde ile birlikte namlu, mekanizma ve iğne grubunu kilitleyerek emniyeti sağlar.

8) MP-5 makinalı tabanca ile tek tek veya seri olarak atış yapılabilmesi için istenilen pozisyona getirmeyi sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mekanizma başlığı ve gövdesi
b) Kilitleme makarası
c) Tetik tertibatı
d) El kundağı
e) Emniyet mandalı

9) Kimyasal özellikleri nedeniyle insan, hayvan, bitki ve metallere karşı öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici etkiler gösteren sis ve yangın meydana getirebilen katı, sıvı, gaz veya aerosol halde bulunabilen maddelere …………… denir. Boşluğa getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşli silah
b) Kimyasal silah
c) Biyolojik silah
d) Ateşsiz silah
e) Savaş silah

10) Aşağıdaki kimyasallardan hangisi yağmurlu havada kullanılmaz?
a) Boğucu kimyasallar
b) Yakıcı kimyasallar
c) Kan zehirleyici kimyasallar
d) Sis bombaları
e) Uyuşturucu kimyasallar

11) Birden fazla kişi tarafından veya çeşitli vasıtalar yardımıyla kullanılan ağır ve tahrip gücü yüksek olan uzun menzilli silahlara ağır ateşli silah denir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silahtır?
a) Toplu tabancalar
b) Uçaksavar
c) Kısa namlulu tabancalar
d) Uzun namlulu tabancalar
e) Av tüfekleri

12) Aşağıdakilerden hangisi sürgü üzerinde bulunmaz?
a) Horoz
b) Tırnak
c) Gez
d) Arpacık
e) Kovan atma boşluğu

13) Açık atış alanları ve poligonlarda atış yaparken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın atış gözlemcisine çevrilmesi gerekir.
b) Poligonda atış esnasında silahın herhangi bir nedenle tutukluk yapması durumunda silahın namlusundan bakılarak kontrol edilmesi gerekir.
c) Hedef istikametindeki canlılara çekirdeğin isabet etmemesi için, ateş hattının gerisinde canlı bir varlık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
d) Atış etmeden önce namlunun temiz olup olmadığını kontrol etmenin herhangi bir önemi yoktur.
e) Poligonda veya açık atış alanlarında herhangi bir nedenle silahta tutukluk veya arıza meydana gelmesi durumunda şarjör çıkartılmadan doldur boşalt yapılmalıdır.

14) Gez içerisine yerleştirilen arpacık gezin sol kenarına yakınsa hedefteki atışlar hangi tarafta toplanır?
a) Hedefin üst tarafında
b) Hedefin alt tarafında
c) Hedefin sağ tarafında
d) Hedefin orta noktasında
e) Hedefin sol tarafında

15) Atış sonrası silah bakımı yapılırken aşağıdaki malzemelerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?
a) Harbi
b) Kıl fırça
c) Bakır telli fırça
d) Pense
e) Temizlik bezi

16) Silahın dolduruş yapmamasına yol açabilecek neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
b) İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
c) Şarjör ağzının kenarlarının bozulmuş olması
d) Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
e) Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması

17) Silahların uzun müddet kullanılmayıp, saklanacağı zamanlarda bütün parçaların ne ile yağlanması gerekir?
a) Pas çözücü yağ
b) Vazelin
c) Namlu temizleyici yağ
d) Makine yağı
e) Gres yağı

18) Bir kişi tarafından kullanılabilen, tahrip gücü daha az olan ateşli silahlar genel olarak hangi isimle adlandırılırlar?
a) Hafif ateşli silah
b) Ağır ateşli silah
c) Havan silahı
d) Harp silahı
e) Av silahı

19) Aşağıdakilerden hangisi fabrikasyon patlayıcılardan değildir?
a) TNT
b) Plastik patlayıcılar
c) Molotof kokteylleri
d) Dinamitler
e) Kara barut

20) Oturarak atış pozisyonunda hata yapmamak için aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekir?
a) Tabanca oturmadan önce çekilmelidir.
b) Tabanca çekilirken bacaklara doğru yöneltilmelidir.
c) Tabanca bacağa paralel olarak çekilmemelidir.
d) Tabanca çekilirken atıcının atış yaptığı kanalın dışarısına taşmalıdır.
e) Tabanca çekilirken atıcının gerisine taşmalıdır.

21) Aşağıdakilerden hangisi polisin toplumsal olayda en çok kullandığı gazlardandır?
a) Fosgen-Difosgen-Tabun
b) CN-CS-OC
c) Hardal-Kükürtlü Hardal-Azotlu Hardal
d) Hidrojen Siyanür-Siyanojen Klorid-Arsin
e) Sarin-Soman-Goman

22) Patlayıcı maddelerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Patlayıcı maddeler ateşli silahlardan daha etkilidir.
b) Patlayıcı maddelerle merak dolayısıyla uğraşılması çok büyük tehlikelere sebebiyet vermektedir.
c) Patlayıcı madde kazalarında tahribat ve ölümler daha fazla olmaktadır.
d) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından müdahale edilmelidir.
e) Görev esnasında bomba veya şüpheli bir paket görüldüğünde olay yerine ilk olarak intikal eden görevliler tarafından çevre emniyeti alınarak konunun uzmanı olay yerine çağrılmalıdır.

23) İyi bir atıcı aşağıdaki davranışlardan hangisini yapar?
a) Namlusu kendisine doğru yöneltilmiş silahı kendisine doğru çeker.
b) Atıştan önce ve atış sonrasında alkollü içeceklerden sakınır.
c) Atış müddeti boyunca parmağını tetik korkuluğunun içerisine koyar.
d) Atış yapmadığı süre içerisinde horoz kurulu vaziyette silahını kılıfına koyar.
e) Atış sonrası silahı kullanmıyor ise, silahı boşaltmadan yere bırakır.

24) Kimyasal silahlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kimyasal silahların, diğer silahlara oranla suçu önlemedeki etkisi daha fazladır.
b) Kimyasal silahları kullanmadaki amaç, topluluğa fazla zarar vermeden etkisiz hale getirmektir.
c) Polis tarafından kullanılan kimyasal silahlar; öldürücü olmalı, etkisi sürekli veya kalıcı arızalara ve sakatlıklara sebep olmalıdır.
d) Kimyasal silah kullanıldığı takdirde, topluluğun saldırma ya da direnme psikolojisi iyi bir şekilde kırılarak suç işlemeleri önlenmektedir.
e) Polis kimyasal silah kullanırken orantılılık ilkesine riayet etmeli, sağduyulu ve soğukkanlı olmalıdır.

25) Fişeğin ateşlenmesi için ilk hareketi veren kısım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Namlu
b) Fişek yatağı
c) Tetik korkuluğu
d) Tetik
e) Şarjör

Yüklə 176,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə