" Meqa Sığorta " asc səfər SığortasıYüklə 446.69 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/3
tarix13.12.2016
ölçüsü446.69 Kb.
  1   2   3

 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

 

 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

AZƏRBAYCAN  RESPUBLĠKASI  SƏRHƏDLƏRĠNDƏN  KƏNARA 

ÇIXAN  VƏTƏNDAġLARIN  BƏDBƏXT  HADĠSƏLƏR  VƏ  QƏFĠL 

XƏSTƏLĠKLƏR ZAMANI TĠBBĠ XƏRCLƏRĠNĠN SIĞORTASI 

 

Bundan  sonra  mətndə  «Qaydalar»  adlanacaq  «Səfər  sığortası  Qaydaları»  Azərbaycan 

Respublikasının  qanunları  və  digər  normativ  hüquqi  aktları  əsas  götürülməklə  iĢlənib 

hazırlanmıĢdır vəsəfər sığortası müqavilələrinin hər birinin aynlmaz tərkib hissasi hesab edilir. Maddə 1.    Sığorta sinfi 

 

Bu  qaydalarla  müəyyən  olunan  sığorta  növüfərdi  qəza  vəxəstəlik,  həmçinin  əmlakınyanğından 

vədigər risklərdən sığorta siniflərinə aiddir. 

 

BÖLMƏ 1 Maddə 2. Sığorta predmeti 

Bu Bölməyə əsasən sığorta predmeti Sığorta olunanların həyatı və sağlamlığıdır. Maddə 3. Sığortanın subyektlari 

3.1  Sığortaçı  Sığortalı  ilə  Azərbaycan  Respublikası  sərhədlərindən  кənaraçıxan  vətəndaĢların 

bədbəxt hadisələr va qəfil xəstəliklərzamanı tibbi xərclərinin sığortası barədə müqavilə bağlayır. 

3.2.  Sığorta  müqaviləsinə  əsasən  Sığortalılar  hüquqi  Ģəxslər  və  ya  fəaliyyət  qabiliyyətli  fiziki 

Ģəxslər ola bilərlər. 

3.3.  Sığortalı  üçüncü  Ģəxslərin  (Sığorta  olunanların)  xeyrinə  sığorta  müqaviləsi  bağlaya  bilər. 

Müqavilə  Sığortalı  tərəfindən  özünün  xeyrinə  bağlanarsa  Sığorta  olunanın  bütün  hüquq  və 

öhdəlikləri Sığortalıya Ģamil edilir.  

3.4. Bu Qaydalara əsasən Sığorta olunan yalnız fiziki Ģəxs ola bilər. 

Maddə 4. Sığortanın obyekti 

Sığorta  obyekti  vətəndaĢın  xarici  dövlət  ərazisində  olduğu  müddətdə  müqavilədə  göstərilmiĢ 

tibbi  yardım  almaq,  repatriasiyanın  həyata  keçirilməsi  va  nəqliyyat  da  daxil  olmaqla  digər 

xidmətlərə olan ehtiyacla bağlı əmlak mənafeyidir. Maddə 5. Sığorta riskləri 

Bu  Bölməyə  əsasən  Sığortalının  müvafiq  haqqı  ödəməsi  Ģərti  ilə  Sığortaçı  aĢağıdakı  risklərə 

qarĢı sığorta təminatı verir, bir Ģərtlə ki, belə hallar Sığorta olunanın sığorta müddətində sığorta 

müqaviləsində göstərilmiĢ ölkə ərazisində olduğu zaman baĢ vermiĢ olsun: 

5.1.  Sığorta  olunanın  məruz  qaldığı  qəfil  xəstəlik,  yəni  sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu 

müddətdə gözlənilmədən yaranan və təxirəsalınmaz tibbi müdaxiləni tələb edən hal; 

5.2.  Sığorta  olunanın  məruz  qaldığı  bədbaxt  hadisə,  yəni  gözlənilmədən  baĢ  vermiĢ,  Sığorta 

olunanın zədələnməsinə (bədən xəsarətinə) və ya olümünə səbəb olan hal; 

5.3. Sığorta olunan təsadüfi olümü. 

 

Maddə 6. Sığorta risklərindən istisnalar və (və ya) sığorta təminatında məhdudiyyətlər 

6.1. AĢağıda göstərilmiĢ hallar sığorta riski sayılmır və sığorta təminatına daxil edilmir: 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

 6.1.1.Sığorta olunanın alkoqollu, narkotik və toksik sərxoĢluğu; 

6.1.2.Sığorta olunanın özünə qəsd etməsi və ya buna cəhd göstərməsi

6.1.3.Nüvə  partlayıĢı,  radioaktiv  və  ya  digər  Ģüalanmaların  təsiri;  təbii  fəlakətlər  və  onların 

nəticələri, epidemiyalar, karantinlər, meteoroloji Ģərait; 

6.1.4.Sığorta  olunanın  və  (və  ya)  maraqlı  üçüncü  Ģəxslərin  sığorta  hadisəsinin  baĢ 

verməsinəyönəldilmiĢ qəsdən edilmiĢ hərəkətləri; 

6.1.5.Sığortalı və ya Sığorta olunan tərəfindən törədilmiĢ sığorta hadisəsi ilə birbaĢa səbəb-nəticə 

əlaqəsində olan hüquqazidd hərəkətlər; 

6.1.6.PeĢəkar pilot tərəfindən idarə olunan mülki aviasiya təyyarəsində sərniĢin qismində 

uçuĢlar istisna olmaqla, Sığorta olunanın özü tərəfindən idarə edilən  uçuĢ aparatında uçuĢ; 

6.1.7.  Sığorta olunanın mühərriksiz uçuĢ aparatlarında, mühərrikli planerlərdə, super yüngül 

uçuĢ aparatlarında uçuĢu və həmçinin paraĢütlə tullanması; 

6.1.8.Hərbi  əməliyyatlar  və  onların  nəticələri,  xalq  iğtiĢaĢları,  tətil,  üsyan,  qiyam,  kütləvi 

həyəcanlar, terror aktları va onların nəticələri

6.1.9.Sığorta olunanın hər cür silahlı qüvvələrdə və qruplaĢmalarda qulluq etməsi; 

6.1.10.Sığorta olunanın məĢqlərdə və idman yarıĢlarında iĢtirakı ilə bağlı hər cür idman növü ilə 

məĢğul olması; 

6.1.11.Sığorta olunanın təhlükəli fəaliyyət növləri ilə (o cümlədən peĢəkar avtomobil nəqliyyatı 

sürücüsü, dağ mədənçisi, inĢaatçı, elektrik quraĢdırıcısı qismində) məĢğul olması; 

6.1.12. Sığorta olunanın müalicə almaq məqsədilə həyata keçirilən səfəri; 

6.2.  Tərəflərin  Sığorta  müqaviləsində  əks  etdirilmiĢ  əlavə  razılığına  əsasən  6.1.6-6.1.12 

bəndlərdə  göstərilən  hadisələr  Sığortaçı  tərəfindən  müəyyən  edilmiĢ  artırıcı  əmsallar  tətbiq 

olunmaqla  sığorta  riski  kimi  tanına  bilər.  Bununla  bərabər  Sığortaçı  səfərin  məqsədi  olan 

müalicə xərclərini və həmçinin bu müalicə ilə əlaqədar Sığorta olunanın səhhətinin pisləĢməsi və 

ölümü ilə bağlı xərcləri ödəmir. 

 

Maddə 7. Tərəflərin hüquq və vəzifələri 

 

7.1. Sığortalının hüquq və vəzifələri aĢağıdakılardır: 7.1.1.Sığorta haqqını vaxtında ödəmək; 

7.1.2.Sığorta  predmetinə  dair  qüvvədə  olan  sığorta  müqavilələri  barədəSığortaçıya  məlumat 

vermək; 

7.1.3.Sığorta 

hadisəsi 

baĢ 


verdikdə, 

bu 


barədə 

sığortamüqaviləsindəmüəyyən 

edilmiĢmüddətdəsığortaçınıxəbərdar etmək; 

7.1.4.Ziyanın qarĢısının alınmasıvəazaldılmasıüçün tədbirlər görmək; 

7.1.5.Sığorta  müqaviləsi  bağlanarkən  riskin  qiymətləndirilməsi  üçün  əhəmiyyəti  olan  hallar  və 

riskin sonradan dəyiĢilməsi barədəsığortaçıya məlumat vermək.  

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

 7.2.    Sığortaçının hüquq və vəzifələri aĢağıdakılardır: 

7.2.1. Sığortalı  tərəfindən  verilən  məlumatlarıvəhəmçinin  SığortalıvəSığorta  olunan  tərəfindən 

Sığorta müqaviləsinin Ģərtlərinəəməl edilməsini yoxlamaq; 

7.2.2.Sığortalını bu Qaydalarla tanıĢ etmək; 

7.2.3.Sığortalıvəonun  əmlak  vəziyyəti  barədəməlumatı,  о  cümlədən  kommersiya  sirri  olan 

məlumatıyaymamalıdır. 

7.3.Sığorta  müqaviləsində  və  qanunvericilikdə  Sığortalının  vəSığortaçının  baĢqa  hüquq 

vəvəzifələri 

dənəzərdə 

tutula 


bilər. 

 

Maddə8Sığorta ödəniĢinin həyata keçirilməsi qaydası və Ģərtləri 

8.1.  Sığorta  hadisəsi  baĢ  verdikdə  Sığortaçı  və  ya  Servis  mərkəzi  (sığorta  müqaviləsində 

göstərilən  ixtisaslaĢdırılmıĢ  təĢkilat)  tibbi  yardım  göstərilməsini  təmin  edir,  müalicənin 

gediĢatına nəzarət edir.  

8.2.Bu bölməyə əsasən Servis mərkəzi dedikdə sığorta müqaviləsində göstərilən və Sığortaçının 

tapĢırığı  ilə  bu  Qaydalarda  nəzərdə  tutulmuĢ  xidmətləri  gün  ərzində  həyata  keçirən 

ixtisaslaĢdırılmıĢ təĢkilat baĢa düĢülür. 

8.3.  Bu  Bölməyə  əsasən  Sığortaçı  aĢağıda  göstərilən  tədbirləri  təĢkil  edən  və  həyata  keçirən 

ixtisaslaĢdırılmıĢ təĢkilatlara və ya müvafiq xərcləri təsdiq edən sənədlərin təqdim edilməsi Ģərti 

ilə birbaĢa Sığortalıya aĢağıdakı xərcləri ödəyir.  

 

A. Tibbi xərclər, yəni: 

8.3.1.  Əməliyyatların,  diaqnostik  müayinələrin  həyata  keçirilməsi  xərcləri,  o  cümlədən  həkim 

tərəfindən  təyin  edilmiĢ  tibbi  preparatlara,  sarğı  materiallarına  və  fiksasiya  vasitələrinə  (gips, 

bandaj)  çəkilmiĢ  xərclər  də  daxil  olmaqla  stasionarda  qalma  və  müalicə  olunma  (standart  tipli 

palatada) xərcləri; 

8.3.2.  Həkim  xidmətləri,  diaqnostik  müayinələr,  həkim  tərəfindən  təyin  edilmiĢ  tibbi 

preparatlara, sarğı materiallarına və fiksasiya vasitələrinə (gips, bandaj) çəkilmiĢ xərclər də daxil 

olmaqla ambulator müalicə xərcləri. 

 

B. Tibbi daĢınma xərcləri, yəni: 

8.3.3. Hadisə  yerindən ərazisində olduğu ölkənin ən yaxın məsafədə  yerləĢən tibb müəssisəsinə 

və  ya  bilavasitə  yaxınlıqda  yerləĢən  həkimin  yanına  evakuasiya  olunma  (<<

təcili 


yardım

>>

avtomobili və ya digər nəqliyyat vasitəsi ilə) xərcləri; 8.3.4.  Müvəqqəti olduğu ölkədə tələb olunan tibbi yardım  göstərilməsi üçün imkanın olmaması 

Ģərti  ilə,  müĢayiət  edən  Ģəxsə  çəkilən  xərclər  (əgər  bu  cür  müĢayiət  olunma  həkim  tərəfindən 

təyin olunubsa) daxil olmaqla Sığortalının xaricdə yaĢadığı yerə və ya yaĢadığı yerdən ən yaxın 

məsafədə  yerləĢən  tibb  müəssisəsinə  təcili  tibbi  repatriasiya  xərcləri.  Təcili  tibbi  rapatriasiya 

müstəsna hallarda onun zəruriliyi yerli müalicə edən həkim tərəfindən verilən sənədlər əsasında  

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

 Sığortaçının  həkiminin  rəyi  ilə  təsdiq  edildikdə  və  bunun  üçün  heç  bir  əks  tibbi  göstəriĢ 

olmadıqda həyata keçirilir təcili tibbi repatriasiya xərcləri sığorta  müqaviləsində nəzərdə  

TutulmuĢ  məbləğçərçivəsində ödənilir. 

8.3.5.  Stasionarda qalma xərcləri müqavilədə müəyyən olunmuĢ sığorta hədlərini aĢa biləcək 

hallarda Sığorta olunanın xaricdə yaĢadığı yerə və ya yaĢadığı yerdən ən yaxın məsafədə 

yerləĢən tibb müəssisəsinə tibbi repatriasiya olunması xərcləri. 

Tibbi  repatriasiya  yalnız  əks  tibbi  göstəriĢin  olmaması  Ģərti  ilə  həyata  keçirilə  bilər.  Tibbi 

repatriasiya xərcləri sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuĢ məbləğ çərçivəsində ödənilir. C. DaĢınma xərcləri, yəni: 

8.3.6. Əgər Sığorta olunanın stasionar müalicədə olması zərurətini yaradan sığorta hadisəsi 

nətcəsində  Sığorta  olunan  vaxtında,  yəni  Sığorta  olunanın  əlində  olan  gediĢ-gəliĢ  sənədində 

göstərilən  tarixdə  qayıda  bilmirsə,  onun  daimi  yaĢadığı  yerə  birbaĢa  «iqtisadi  sinif»lə  getmə 

xərcləri,  birbaĢa  beynəlxalq  əlaqəsi  olan  hava  limanına  getmə  xərcləri.  Sığorta  olunan  istifadə 

olunmamıĢ  gediĢ-gəliĢ  sənədlərinin  Siğortaçıya  qaytarılması  (təhvil  verilməsi)  və  onların 

dəyərinin  Sığortaçıya  ödənilməsi  üçün  ondan  asılı  hər  bir  Ģeyi  etməlidir.  Bu  Ģərt  yerinə 

yetirilmədiyi  halda  Sığortaçının  istifadə  olunmamıĢ  gediĢ-gəliĢ  sənədlərinin  dəyərini  Sığorta 

olunanaödənilən xərclərin məbləğindən çıxmaq hüququ vardır; 

8.3.7.  Əgər  Sığorta  olunanın  məruz  qaldığı  sığorta  hadisəsi  nəticəsində  onun  xaricdə  yanında 

olanusaqları  nəzarətsiz  qalarlarsa,  uĢaqların  daimi  yaĢadıqları  ölkəyə  birbaĢa  «iqtisadi  sinif»lə 

getmə  xərcləri.  Lazım  olduqda  Sığortaçı  uĢaqların  müĢayiət  olunmasını  təĢkil  edir  və  bunun 

xərclərini ödəyir; 

8.3.8. Əgər təkbaĢına səyahət edən Sığorta olunanın xəstəxanada qalma müddəti 10 gündən çox 

çəkərsə, Sığorta olunanınbir qohumunun  «iqtisadi sinif»lə gedib-gəlmə (daimi yaĢadığı ölkədən 

getmə  və  geriyə  qayıtma)  xərcləri.  Bununla  belə  qohumun  xaricdə  qalma  xərcləri  Sığortaçı 

tərəfindən ödənilmir. 

 

Ç. Ölümdən sonrakı repatriasiya xərcləri, yəni: 

8.3.9.  Əgər  ölüm  sığorta  hadisəsi  nəticəsində  baĢ  veribsə,  cəsədin  Sığorta  olunanın  (ölümdən 

sonra)  daimi  yaĢadığı  yerə,  haqqında  Servis  mərkəzi  tərəfindən  sanksiya  verilmiĢ  repatriasiya 

xərcləri.  Ölümdən  sonrakı  repatriasiya  xərcləri  sığorta  müqaviləsində  nəzərdə  tutulmuĢ  məbləğ 

çərçivəsində ödənilir. Bununla belə Sığortaçı Sığorta olunanın daimi yaĢadığı ölkənin ərazisində 

göstərilən mərasim xərclərini ödəmir. 

 

D.  Bu  Qaydalarda  nəzərdə  tutulan  yardımın  təĢkilinə  dair  Servis  mərkəzinin  xərclərinin ödənilməsi 

8.3.10. Sığorta  olunanın  daĢınma  üsulu  tibbi  göstəriĢlər  nəzərəalınmaqla  Sığortaçı  (Servis 

mərkəzi)  tərəfindən  müəyyən  edilir.  Bununla  belə  Sığortaçı  daĢıyıcı  tərəfindən  hərəkət 

cədvəlinin pozulmasına görə məsuliyyət daĢımır. 

 

Madda 9. Sığortaçı tərəfindən ödənilməyən xərclər 

Sığortaçı aĢağıdakı xərcləri ödəmir:  

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

9.1.Tibbi  yardımın  kəskin  ağrı  və  ya  Sığorta  olunanın  həyatının  xilas  edilməsi  ilə  bağlı  olduğu 

hallar  istisna  olmaqla,  müalicəsi  həyata  keçirilib-keçirilməməsindən  asılı  olmayaraq  sığorta 

müqaviləsi bağlanan tarixə qədər məlum olan xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlı xərclər; 

9.2.Sığortanın baĢlanmasından əvvəl Sığorta olunan tərəfindən alınan müalicə ilə bağlı, həmçinin 

Sığorta olunanın səhhətinə görə səfər etməyə  əks göstəriĢlər olduğu hallarda baĢ verən Sığorta 

olunanın səhhətinin pisləĢməsi və ya ölümü ilə baglı yaranan xərclər; 

9.3. Qıcolma vəziyyətlərinin, sinir və psixi xəstəliklərin aradan qaldırılması və müalicə xərcləri

9.4. Onkoloji xəstəliklərdən müalicə xərcləri; 

9.5. Sığorta  olunanın  həyatının  xilas  edilməsi  ilə  bağlı  olan  vəziyyətlərdə  həyata  keçirilən 

təxirəsalınmaz  tədbirlər  istisna  olmaqla,  xroniki  xəstəliklərdən  müalicə  xərcləri;  Həyatın  xilas 

edilməsi  ilə  bağlı  hallarda  keçirilən  təxirəsalınmaz  tədbirlərə  görə  xərclər  sığorta  məbləğinin 

20%-i  ilə  məhdudlaĢmalı,  lakin  6  000  ABġ  dollarından/Avrodan  (müqavilənin  valyutasından 

asılı olaraq) artıq olmamalıdır. 

9.6. Qəfil xəstəlik və  ya bədbəxt hadisə ilə bağlı olmayan hallarda Sığorta olunanın aldığı tibbi 

xidmətlərə çəkilən xərclər; profilaktik tədbirlərə və ümumi tibbi baxıĢlara çəkilən xərclər; 

9.7. QĠÇS yoluxmasından və həmçinin onun nəticəsi olan xəstəliklərdən müalicə xərcləri; 

9.8. Tibbi  yardımın  həyati  amillərlə  bağlı  olduğu  hallar  istisna  olmaqla,  hamiləlik  müddətində 

məsləhətlər  və  müayinələr,  hamiləlik  dövründən  asılı  olmayaraq  hamiləliyin  kəskinləĢməsi  ilə 

əlaqədar  məsləhətlər,  müayinələr  və  müalicə  ilə  bağlı  xərclər  və  həmçinin  doğuĢ  və  uĢağa 

doğuĢdan sonrakı qayğı xərcləri; 

9.9. Əməliyyatın Sığorta olunanın həyatının xilas edilməsi ilə bağlı olduğu hallar istisna olmaqla, 

abortlara çəkilən xərclər; 

9.10. Əksər hallarda cinsi yolla yoluxan və həmçinin onların nəticəsi olan xəstəliklərdən müalicə 

xərcləri; 

9.11. Plastik  və  bərpaedici  cərrahiyə,  göz  və  diĢ  protezləri  də  daxil  olmaqla,  hər  növ  protez 

qoyma xərcləri; 

9.12. DiĢin  və  diĢətrafı  toxumaların  kəskin  iltihabı  və  həmçinin  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  diĢ 

zədələndikdə  baxıĢ,  müalicə  və  tibbi  preparatlara  çəkilən  xərclər  istisna  olmaqla,  stomatoloji 

yardım göstərilməsinə çəkilən xərclər; 

9.13. Tibbi  nöqteyi-nəzərdən  zəruri  olmayan  xidmətlərin  göstərilməsi  və  ya  həkim  tərəfindən 

təyin edilməyən müalicə ilə əlaqədar xərclər; 

9.14. Sığorta  olunanın  sığorta  hadisəsi  ilə  əlaqədar  müraciətinə  əsasən  aldığı  həkim 

göstəriĢlərinin  yerinə  yetirilməsindən  könüllü  surətdə  imtina  edilməsi  nəticəsində  ortaya  çıxan 

xərclər; 

9.15. Qeyri-ənənəvi müalicə metodlarına çəkilən xərclər; 

9.16. Sığorta olunanın qohumları tərəfindən müalicə və qulluq olunmasına dair xərclər

9.17. Müvafiq lisenziyası olmayan tibb müəssisəsi və ya tibbi fəaliyyət həyata keçirmək hüququ 

olmayan Ģəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərlə əlaqədar xərclər; 

9.18. Bərpaedici müalicə və fizioterapiya xərcləri; 

9.19. Ġstirahət mərkəzlərində, sanatoriyalarda, pansionatlarda, istirahət evlərində və digər bu kimi 

müəssisələrdə müalicə kursu almaqla əlaqədar xərclər

9.20. Bədbəxt  hadisə  və  ya qəfil xəstəliklə bağlı olmayan dezinfeksiya, profilaktik vaksinasiya, 

həkim ekspertizası, laboratoriya və diaqnostika müayinələrinin keçirilməsi ilə əlaqədar xərclər;  

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

9.21. Əlavə  rahatlıq,  yəni: <<

lüks


>>

tipli  palata,  televizor,  telefon,  kondisioner,  nəmləndirici, 

bərbər, masajçı, kosmetoloq, tərcüməçi və sair xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar xərclər; 

9.22. Sığorta olunan daimi yaĢadığı ölkəyə qayıtdıqdan sonra çəkilən xərclər; 

9.23.Müəyyən edilmiĢ sığorta məbləğini aĢan xərclər; 

9.24.Servis  mərkəzi  tərəfindən  sanksiyası  verilməmiĢ  stasionar  müalicə,  tibbi  daĢınma, 

ölümündən sonrakı repatriasiya xərcləri; 

9.25. Əgər  sığorta  müqaviləsində  Ģərtsiz  azadolma  məbləği  nəzərdə  tutulubsa  o,  hər  sığorta 

hadisəsi üzrə xərclər ödənildikdə tətbiq olunur. 

 

Maddə 10. Sığorta məbləği, sığorta haqqı 

 

10.1. Sığorta müqaviləsində tərəflərin razılığı ilə Sığortaçı tərəfindən ödənilən xərclərin hər bir növü  (tibbi,  daĢınma,  tibbi  daĢınma,  ölümdən  sonrakı  repatriasiya  xərcləri)  üçün  təyin  edilən 

sığorta  məbləği  dedikdə  Sığortaçının  ödədiyi  tibbi  və  tibbi  daĢınma  xərclərinin  və  həmçinin 

daĢınma və ölümdən sonrakı repatriasiya xərclərinin son həddi olan pul məbləği baĢa düĢülür; 

10.2.  Sığorta  haqqı  sığorta  müqaviləsinə  müvafiq  olaraq  Sığortaçıya  (onun  brokerinə  və  ya 

agentinə) Sığortalı tərəfindən ödənilməli olan məbləğdir. 

10.3.  Sığorta  haqqı  Sığortaçının  tariflərinə  müvafiq  olaraq  müəyyən  edilir  və  onun  məbləği 

sığorta  müqaviləsində  göstərilir.  Əgər  Sığortaçı  yüksək  təhlükə  ilə  bağlı,  o  cümlədən  6.1.6-

6.1.12  bəndlərində  göstərilən  fəaliyyətlə  məĢğul  olan  və  həmçinin  60  yaĢı  ötmüĢ  Ģəxsləri 

sığortalamaq barədə qərar qəbul edərsə, sığorta haqqına artırıcı əmsallar tətbiq edilə bilər. 

10.4.  sığortalı  bütün  sığorta  müddəti  üçün  sığorta  haqqını  birdəfəlik  ödəyir.  Sığorta 

müqaviləsində  sığorta  haqqının  nisyə  ödənilməsi  nəzərdə  tutula  bilər.  ÖdəniĢ  köçürmə  yolu  və 

ya nağd qaydada həyata keçirilə bilər. 

 

Maddə 11. Sığorta müqaviləsinin fəaliyyəti 

 

11.1. Əgər sığorta müqaviləsində digər hallar nəzərdə tutulmayıbsa, sığorta müqaviləsi  Sığorta olunanın  Azərbaycan  Respublikası  sərhədlərindən  kənarda  olduğu  bir  ildən  artıq  olmayan 

müddətdə bağlanır. Əgər sığorta müqaviləsində digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, Sığorta olunanın 

çoxsaylı səfərləri nəzərdə tutulan, bir il  müddətinə bağlanan sığorta müqaviləsində təminat  hər 

səfərin birinci 90 gününü əhatə edir.  

11.2. Sığorta olunanın daimi yaĢayıĢ yeri və (və ya) vətəndaĢı olduğu ölkənin ərazisində sığorta 

müqaviləsi qüvvədə olmur. VətəndaĢın daimi və ya ən çox yaĢadığı yer onun  yaĢayıĢ yeri kimi 

tanınır. 

11.3.  Əgər  sığorta  müqaviləsində  digər  hallar  nəzərdə  tutulmayıbsa,  sığorta  təminatı  sığorta 

Ģəhadətnaməsində  (və  eyniləĢdirmə  kartında)  göstərilən  sığortanın  baĢlanma  gününün  24.00 

saatından,  lakin  yalnız  Sığorta  olunan  ərazisini  tərk  etdiyi  ölkənin  sərhəddini  keçdikdən 

(pasportda  sərhəd  xidməti  tərəfindən  edilən  qeyd)  və  sığortanın  bütün  müddətinə  görə  sığorta 

haqqının Sığortaçının hesabına daxil olduqdan sonra qüvvəyə minir. 

11.4. Əgər sığorta müqaviləsinin qüvvəsinin bitməsi anınadək Sığorta olunanın sığorta hadisəsi 

nəticəsindəqospitalizasiya edilməsi ilə əlaqədar olaraq onun xaricdən qayıtması mümkün deyilsə 

və bu müvafiq tibbi rəylə təsdiqlənirsə, Sığortaçı bu Qaydaların 8-ci bəndində nəzərdə tutulmuĢ  


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

 

  

və  həmin  sığorta  hadisəsi  ilə  əlaqədar  olan  öhdəliklərini  sığorta  Ģəhadətnaməsində  sığorta 

müqaviləsinin  sona  çatma  tarixi  kimi  göstərilən  tarixdən  etibarən  4  (dörd)  həftə  ərzində  yerinə 

yetirməkdə davam edir. 

 

Maddə  12.  Sığorta  müqaviləsinin  bağlanması,  həmçinin  ona  əlavələr  və  dəyiĢikliklər 

edilməsi və xitam verilməsi qaydası 

 

12.1. Sığorta müqaviləsi Sığortalının Ģifahi və ya yazılı formada ifadə olunmuĢ ərizəsi əsasında Sığortaçının  Sığortalıya  sığorta  Ģəhadətnaməsinin  verilməsi  yolu  ilə  bağlanır.  Sığortalı 

Sığortaçıya aĢağıdakı məlumatları verir: 

12.1.1. Sığortalının (fiziki Ģəxs olduqda) və Sığorta olunanın adı, atasının adı, soyadı (pasportda 

olduğu kimi), doğum tarixi, ünvanı, telefonu; 

12.1.2.  Sığortalı  hüquqi  Ģəxs  olduqda  –  onun  adı,  hüquqi  ünvanı,  telefonu,  bank  rekvizitləri, 

Sığorta olunanların siyahısı; 

12.1.3. Xaricə səfərin baĢlanma və baĢa çatma tarixləri; 

12.1.4. Sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan təminatların ərazisinə Ģamil edildiyi ölkələr; 

12.1.5. Səfərin məqsədi; 

12.1.6. Əgər sığorta olunan xaricə iĢləmək üçün gedirsə, onun sənəti və məĢğul olmaq fikrində 

olduğu fəaliyyət növü

12.1.7. Sığorta olunanın iĢtirak etmək fikrində olduğu idman növü və ya idman yarıĢı; 

12.1.8. Sığorta məbləği. 

12.2.  Sığorta  müqaviləsi  bağlanarkən  Sığortalı  Özünə  məlum  olan  və  sığorta  riskini 

qiymətləndirmək üçün əhəmiyyət kəsb edən hallar barədə Sığortaçıya məlumat verməlidir. 

12.3. Sığorta müqaviləsi qüvvədə olduğu müddətdə Sığortalı (Sığorta olunan) sığorta riskindəki 

özünə məlum olan dəyiĢikliklər barədə Sığortaçıya məlumat verməlidir. 

12.4.  Sığorta  müqaviləsi  Sığorta  olunanın  tibbi  müayinəsi  aparılmadan  bağlanır.  Sığortaçının 

tələbi ilə Sığortalı sorğu vərəqəsini doldurmalıdır. 

12.5.  Sığorta  müqaviləsinin  bağlanması  faktı  Sığortaçı  tərəfindən  Sığortalıya  sığorta 

Ģəhadətnaməsinin verilməsi ilə təsdiqlənir. Zəruri olan hallarda eyniləĢdirmə kartı verilir. 

12.6. Sığorta müqaviləsi bağlanarkən Sığortalı sığorta hadisəsinə aid hissədə həkimləri Sığortaçı 

qarĢısında məxfilik öhdəliklərindən azad edir. 

12.7. Tərəflərin qarĢılıqlı razılığı ilə sığorta müqaviləsinə əlavələr və dəyiĢikliklər edilə bilər. 

12.8. Sığorta müqaviləsinə aĢağıdakı hallarda xitam verilir: 

12.8.1.  Qüvvədə  olma  müddəti  bitdikdə  -  sığortanın  sığorta  Ģəhadətnaməsində  (və  ya 

eyniləĢdirmə kartında) göstərilən son gününün saat 24.00-da 

12.8.2.  Sığorta  olunan  sığorta  Ģəhadətnaməsində  (eyniləĢdirmə  kartında)  göstərilən  sığortanın 

sona  çatması  tarixinin  saat  24.00-dan  gec  olmamaq  Ģərti  ilə  qayıtdıqda  (pasportda  dövlət 

sərhəddinin keçilməsi barədə sərhəd xidməti tərəfindən edilmiĢ qeyd); 

12.8.3.  Müvafiq  hallarda  müqavilə  ilə  nəzərdə  tutulan  öhdəliklərin  Sığortaçı  tərəfindən  tam 

həcmdə yerinə yetirilməsi; 

12.8.4. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuĢ digər hallarda. 

12.9.  Tərəflərdən  birinin  yazılı  bildiriĢinə  əsasən  (həmçinin  digər  tərəfin  sığorta  müqaviləsinin 

Ģərtlərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar) Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan  


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

10 

 

  

qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun qaydada Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verilə 

bilər. Belə halda sığorta haqqının qaytarılması aĢağıdakı qaydada həyata keçirilir: 

12.9.1.  Sığorta  müqaviləsinə  Sığortaçının  tələbi  ilə  vaxtından  əvvəl  xitam  verildikdə  Sığortaçı 

müqavilənin bitməmiĢ hissəsinə görə alınmıĢ sığorta haqqını bütünlüklə Sığortalıya qaytarır; 

əgər bu tələb sığorta müqaviləsinin Sığortalı tərəfindən pozulması+ ilə bağlıdırsa, sığorta haqqı 

çəkilmiĢ xərclər çıxılmaqla müqavilənin qurtarmamıĢ müddəti üçün sığorta haqqını qaytarır; 

12.9.2.  Sığorta  müqaviləsinə  Sığortalının  tələbi  ilə  xitam  verildikdə  Sığortaçı  müqavilənin 

bitməmiĢ  hissəsinə  görə  alınmıĢ  sığorta  haqqının  (Sığortaçının  qüvvədə  olan  lisenziyasına 

müvafiq  olaraq  iĢin  aparılması  xərclərinin  çıxılması  Ģərti  ilə)  Sığortalıya  qaytarır;  əgər 

Sığortalının  tələbi  sığorta  müqaviləsinin  Sığortaçı  tərəfindən  yerinə  yetirilməməsindən  irəli 

gəlirsə, Sığortaçı sığorta haqqını tam həcmdə qaytarır; 

12.9.3.  Sığorta  olunanın  sığorta  müqaviləsində  göstərilən  ölkəyə  getmək  üçün  vizası  olduğu 

halda o, bu ölkəyə getmədikdə və həmçinin getməmək barədə Sığortaçıya sığorta müqaviləsində 

göstərilən sığorta müddəti sona çatdıqdan sonra məlumat verdikdə sığorta haqqı geri qaytarılmır. 

12.9.4.  Sığorta  müqaviləsinə  vaxtından  əvvəl  xitam  verildikdə  sığorta  haqqı  yazılı  bildiriĢ 

alındıqdan sonra 5 (beĢ) bank günü ərzində qaytarılır. 

 

 

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə