" Meqa Sığorta " asc səfər SığortasıYüklə 446.69 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/3
tarix13.12.2016
ölçüsü446.69 Kb.
1   2   3

 

 

Maddə 25.Sığortaməbləği.Sığortahaqqı 

25.1SığortaməbləğiSığortalıiləSığortaçıarasındakımüqavilədəmüəyyənedilənvəSığortaçınınsığort

amüqaviləsiçərçivəsindədaĢıdığıöhdəliyinhüdudlarınımüəyyənedənpulməbləğidir. 

25.2SığortahaqqıSığortaçıtərəfindənmüəyyənedilirvəonunməbləğisığortaĢəhadətnaməsindəgöstər

ilir. 

25.3SığortahaqqıSığortalıtərəfindənbütünsığortamüddətiüçünbirdəfəliködəniĢformasındaödənilir. ÖdəniĢhəmnəğdpulla, həmdəqeyri-nəğdyollahəyatakeçiriləbilər. 

25.4Sığortaolunanınsığortamüqaviləsindəgöstərilənölkəyəsığortahadisəsiolmayanhansısabirsəbə

bəgörəsəfəredəbilməməsihallarında, 

sığortamüqaviləsindəgöstərilənmüddətbaĢaçatdıqdansonrasığortahaqqıgeriqaytarılmır. 

 

 

Maddə 26.SığortahadisəsibaĢverdikdətərəflərinhərəkətləri 26.1 

SığortaolunansığortahadisəsininbaĢverməsindənsonrakı 

günərzindəsığortahadisəsininbaĢverməsihaqqındaSığortaçıyaməlumatverməlidir. SığortahadisəsibaĢverdikdənsonrakı 

30 


günərzindəSığortaolunansığortaödəniĢininalınmasıüçünərizəiləmüraciətetməlidir.Ərizədəsığortah

adisəsininxarakterivəbaĢverdiyiĢərait, 

xaricəçıxıĢtarixiəksetdirilməlidir.ƏrizəyəaĢağıdakısənədlərəlavəedilməlidir(rusvəingilisdillərində

nfərqlidigərdillərdəolansənədlərinəslinintərcümələrı): 

26.1.1.  Turizm  xidmətlərinin  göstərilməsi  üzrə  müqavilənin  əsli  və  xidmətlərinin  dəyərinin 

ödənilməsini təsdiqləyən sənədlər

26.1.2. Turizm agentliyi tərəfindən turizm xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqavilə çərçivəsində 

alınmıĢ məbləğlərin bir hissəsini Sığortalıya (Sığorta olunana) qaytarmasını təsdiqləyən sənədlər 

(qaytarılan məbləğin hesablanması və xərc üzrə kassa orderi); 

26.1.3. Sığorta olunanın turizm xidmətlərinin göstərilməsi üzrə müqaviləyə əsasən səfərin ləğv 

edilməsinə  görə  tətbiq  edilmiĢ  cərimə  sanksiyaları  ilə  bağlı  çəkdiyi  xərclərə  əsasən  turizm 

agentliyinin arayıĢı; 

26.1.4.  Nəqliyyat  Ģirkətinin,  konsulluğun,  otelin  və  xaricə  səfəri  təĢkil  etmək  üçün  Sığorta 

olunanın  istifadə  etdiyi  digər  təĢkilatın  sənədləri,  hansılar  ki,  səfər  sənədlərinin  ləğv  edilməsi, 

otelde  rezerv  edilmiĢ  otaqdan  imtina  edilməsi  və  s.  nəticəsində  zərərlərin  baĢ  verdiyini  sübut 

edir; 


26.1.5. Sığorta hadisəsinin xarakterini müəyyən etmək üçün zəruri olan sənədlər və məlumatlar,  

 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

18 

 

  

daha dəqiq desək: 

- Sığorta olunanın və ya onun yaxın qohumlarının xəstələnməsi, xəsarət alması və ya ölməsi  

nəticəsində  səfərin  baĢ  verməməsi  hallarında  –  tibb  qurumundan  arayıĢ,  notarial  qaydada 

təsdiqlənmiĢ  ölüm  kağızının  surəti,  Sığorta  olunan  ilə  yaxın  qohumun  qohumluq  əlaqələrini 

sübut edən sənədlər; 

-  Sığorta  olunana  məxsus  əmlakın  zədələnməsi  və  ya  məhv  olması  nəticəsində  səfərin  baĢ 

verməməsi hallarında – polis orqanlarının və müvafiq inzibati xidmətlərin zərərin baĢ verməsini 

sübut edən protokolları; 

-  Məhkəmə  iclasında  iĢtirak  səbəbi  ilə  səfərin  baĢ  verməməsi  hallarında  –  məhkəmə  tərəfindən 

təsdiq edilmiĢ məhkəməyə çağırıĢ vərəqəsi

26.2.  Sığortalının  26.1.1  –  26.1.3-də  göstərilmiĢ  sənədlərə  malik  olmadığı  hallarda,  Sığortaçı 

Sığorta olunan tərəfindən çəkilmiĢ xərclərin müəyyən edilməsi və ya təsdiqlənməsi üçün turizm 

agentliyinə sorğu göndərmək hüququna malikdir. 

26.3.  Sorğu  olunan  24.1  bənddə  göstərilmiĢ  zərərlərin  minimum  səviyyəyə  endirilməsi  üçün 

tədbirlər görməlidir və bu məqsədlə səfərin ləğv edilməsi və ya tarixinin dəyiĢdirilməsi haqqında 

dərhal müvafiq təĢkilata məlumat verməlidir. 

26.4. Sığorta olunan Sığortaçıya sığorta hadisəsinin yaranması ilə bağlı sorğularına yazılı izahat 

təqdim etməlidir. 

26.5.  Sığorta  ödəniĢi  Sığorta  olunan  tərəfindən  26.1.1  –  26.1.5  bəndlərdə  göstərilən  sənədlərin 

təqdim edildiyi tarixdən sonrakı 30 (otuz) iĢ günü ərzində Sığortaçı tərəfindən ödənilir. Sığortaçı 

təqdim edilən bütün sənədlərin yoxlanılmasını (tibbi müayinə daxil olmaqla) həyata keçirə bilər, 

həmçinin,  sığorta  hadisəsini  baĢ  vermə  Ģəraiti  haqqında  informasiyaya  malik  olan  müvafiq 

təĢkilatlardan məlumatlar istəyə bilər. Tibbi müayinə Sığortaçının tələbi ilə Sığortaçının həkimi 

tərəfindən  həyata  keçirilir.  Tibbi  müayinədən  keçən  Ģəxs,  müayinəni  aparan  həkimi  Sığortaçı 

qarĢısında məxfiliyin qorunması öhdəliyindən azad edir. 

 

 

Maddə 27. Sığorta ödəniĢinin verilməsindən imtina halları  

27.1. AĢağıdakılardan biri baĢ verdikdə, Sığortaçı sığorta müqaviləsinə əsasən sığorta ödəniĢinin 

verilməsindən tam və ya qismən imtina etmək hüququna malikdir. 

27.1.1. Sığorta haqqının tam məbləğdə ödənilməməsi

27.1.2. Bu Qaydaların 26.1, 26.3 və 26.4-cü bəndlərinin pozulması; 

27.1.3.  Sığortaçıya  sığorta  hadisəsinin  baĢ  verməsi  və  çəkilmiĢ  xərclərin  məbləğləri  ilə  bağlı 

yalan məlumatların təqdim edilməsi

27.1.4.  Sığorta  hadisəsi  ilə  bağlı  olaraq  Sığortaçı  tərəfindən  ödəniləcək  olan  zərərin  artmasına 

səbəb  olma  (qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıq  nəticəsində)  və  ya  zərərlərin  azaldılması  üçün  münasib 

tədbirlərin görülməsi. 

27.2.  Sığorta  ödəniĢinin  verilməsindən  imtina  haqqında  qərar  Sığortalıya  (  Sığorta  olunana) 

yazılı formada, imtinanın səbəbi əsaslandırılaraq təqdim edilir. 

27.3. Sığortaçının sığorta ödəniĢinin verilməsindən imtina qərarı mövcud qanunvericiliyə əsasən 

Sığortalı (Sığorta olunan) tərəfindən məhkəmə qaydasında mübahisələndirilə bilər. 

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

19 

 

  

 

 

BÖLMƏ IV. BÜTÜN BÖLMƏLƏRƏ AĠD OLAN ÜMUMĠ MÜDDƏALAR 

 

Maddə  28.  Sığorta  ödəniĢinin  verilməsi,  yaxud  sığorta  ödəniĢini  verməkdən  imtina olunması haqqında qərarın qəbul edilməsi müddəti 

 

Sığortaçı  sığorta  ödəniĢinin  verilməsi,  yaxud  sığorta  ödəniĢinin  verməkdən  imtina  olunması haqqında  qərarı  bu  Qaydaların  13-cü  (Bölmə  I),  20-ci  bəndlərində  (Bölmə  II)  və  Bölmə  III 

göstərilən sənədlər təqdim edildiyi andan 30(otuz) iĢ günü ərzində qəbul edir. 

 

 

Maddə 29. Sığorta müqaviləsinin Ģərtlərinin yerinə yetirilməməsinə  və ya lazımi qaydada 

yerinə yetirilməməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti 

 

Sığorta  müqaviləsinin  Ģərtlərinin  yerinə  yetirilməməsinə    və  ya  lazımi  qaydada  yerinə yetirilməməsinə  görə  tərəflər  bir-birləri  qarĢısında  Azərbaycan  Respublikası  qanunvericiliyində  

nəzərdə  tutulmuĢ  məsuliyyəti  daĢıyırlar.  Tərəflər  sığorta  müqaviləsində  nəzərdə  tutulmuĢ 

öhdəliklərin icra edilmədiyi bütün hallar üçün  cavabdehdirlər. 

 

Maddə 30. Sığorta müqaviləsində əlavə Ģərtlərin nəzərdə tutulması 

 

Sığorta müqaviləsi bağlanarkən Sığortalı və Sığortaçı qanunvericiliyə zidd olmayan baĢqa Ģərtlər barədə razılığa gələ bilərlər. 

 

Maddə 31. Mübahisələrin həlli qaydası  

 

Sığortaçı  ilə  Sığortalı  arasında  Sığorta  müqaviləsi  üzrə  yaranan  bütün  mübahisələr  danıĢıqlar yolu ilə , razılığa gəlinmədikdə isə, məhkəmə qaydasında həll olunur. 

 

Maddə 32. Subroqasiya hüququ 

 

32.1.  Subroqasiya  hüququ,  sığorta  ödəniĢi  almıĢ  Ģəxsin  ona  dəymiĢ  zərərə  görə  məsuliyyət daĢıyan  üçüncü  Ģəxsə  qarĢı  malik  olduğu  hüquqlardan  və  vasitələrdən  həmin  ödəniĢi  vermiĢ 

Sığortaçının istifadə etmək hüququdur. 

32.2. Faydalanan Ģəxsin zərərvuran Ģəxsə qarĢı zərərin əvəzini ödəmək tələbi (iddiası) ilə bağlı 

hüquq sığorta ödəniĢini vermiĢ Sığortaçıya subroqasiya qaydasında onun verdiyi sığorta ödəniĢi  

məbləğində keçir. 

32.3. Sığortalı sığorta ödəniĢini aldıqda subroqasiya hüququnun həyata keçirilməsi üçün özündə 

olan bütünlazımi sənədlərlə Sığortaçını təmin etməlidir. 

32.4.  Sığortalı  zərərvuran  Ģəxsə  qarĢı  iddiadan  və  ya  tələbi  təmin  edən  hüquqlardan,  yaxud 

lazımi  sənədləri  Sığortaçıya  verməkdən  imtina  etdikdə  Sığortaçı  sığorta  ödəniĢi  verməkdən 

zərərvuran Ģəxsdən subroqasiya qaydasında ala biləcəyi məbləğ həcmində azad edilir.   

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

20 

 

 32.5. Sığortaçı subroqasiya hüququndan  zərərvuran Ģəxsin özünə və (və ya) müvafiq sığorta  

hadisəsi ilə bağlı risklər üzrə həmin Ģəxsin məsuliyyətini sığortalamıĢ digər sığortaçıya ,  

həmçinin qanunvericiliyə əsasən dəyən zərərə görə Sığortalı qarĢısında maddi məsuliyyət daĢıya 

bilən digər Ģəxsə qarĢı istifadə edə bilər. 

32.6.  Əgər  Sığortalı  vurulmuĢ  zərərə  görə  üçüncü  Ģəxsdən  (Ģəxslərdən)  zərərin  əvəzini 

almıĢdırsa,  Sığortaçı  yalnız  verilməli  olan  sığorta  ödəniĢi  məbləği  ilə  Sığortalının  üçüncü Ģəxsdən (Ģəxslərdən) aldığı məbləğ arasındakı fərqi ödəyir. 

 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə