" Meqa Sığorta " asc səfər Sığortası


Maddə  13.  Sığorta  hadisəsi  baĢ  verdikdə  Sığortaçının  və  Sığortalının  vəzifələri.  SığortaYüklə 446.69 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/3
tarix13.12.2016
ölçüsü446.69 Kb.
1   2   3

Maddə  13.  Sığorta  hadisəsi  baĢ  verdikdə  Sığortaçının  və  Sığortalının  vəzifələri.  Sığorta 

ödəniĢinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı 

 

13.1.  Sığorta  hadisəsi  baĢ  verdikdə  Sığortalı  sığorta  Ģəhadətnaməsində  və  ya  eyniləĢdirmə kartında  (əgər  verilibsə)  göstərilən  telefonla  Sığortaçının  ixtisaslaĢdırılmıĢ  Servis  mərkəzinə 

dərhal  müraciət  etməli  və  dispetçerə  baĢ  vermiĢ  hadisə  və  sığorta  sənədlərindəki  məlumatlar 

barədə  xəbər  verməlidir.  Təsdiqləyici  sənədlər  təqdim  olunduqda  Servis  mərkəzi  ilə  danıĢıq 

xərcləri Sığortalıya (Sığorta olunana) ödənilir. 

13.2. Məlumat aldıqdan sonra Sığortaçı və  ya Servis mərkəzi Sığorta olunana zəruri olan tibbi, 

tibbi daĢınma və sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuĢ digər xidmətlərin göstərilməsini təĢkil 

edir və o cümlədən Sığorta olunanın bu Qaydaların 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuĢ xərclərini 

ödəyir. 


13.3.  Əgər  sığorta  müqaviləsində  mütləq  Servis  mərkəzinə  müraciət  etmək  tələb  olunmursa, 

həkimlə  məsləhətləĢməzdən  və  ya  klinikaya  göndərilməzdən  əvvəl  Servis  mərkəzinə  zəng 

vurmaq  mümkün  olmayıbsa,  Sığorta  olunan  bunu  ilk  imkan  olduqda  etməlidir.  Hər  bir  halda 

qospitalizasiya  və  ya  həkimə  müraciət  zamanı  Sığorta  olunan  tibb  heyətinə  sığorta 

Ģəhadətnaməsini və ya eyniləĢdirmə kartını (əgər verilibsə) təqdim etməlidir. 

13.4.  Sığortaçı  və  ya  Servis  mərkəzi  ilə  əlaqə  saxlamaq  mümkün  olmazsa,  əgər  sığorta 

müqaviləsində  Servis  mərkəzinə  mütləq  müraciət  etmək  nəzərdə  tutulmayıbsa,  Sığorta  olunan 

sığorta  Ģəhadətnaməsini  təqdim  etməklə  yaxınlıqda  yerləĢən  tibb  müəssisəsinə  müraciət  edə 

bilər. Əgər Sığorta olunan sığorta hadisəsi ilə əlaqədar özü xərc çəkibsə, o, xaricdən qayıtdıqdan 

sonra  Sığortaçıya  baĢ  verənlər  barədə  yazılı  ərizə  verməli  və  aĢağıdakı  sənədləri  təqdim 

etməlidir: 

13.4.1.  Zəruri  tibbi  yardım  göstərilməsinin  təĢkili,  Servis  mərkəzinə  müraciət  edilməsinin 

səbəblərinin əsaslandırılması da daxil olmaqla, sığorta hadisəsi ilə əlaqədar xərclərin ödənilməsi  


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

11 

 

  

barədə ərizə; 

13.4.2. Sığorta Ģəhadətnaməsi və ya onun surəti; 

13.4.3. Xəstənin soyadının, diaqnozunu, tibbi yardım üçün müraciət etmə tarixli, müalicə olunma 

müddətini, göstərilən xidmətlərin, tarix və dəyərə görə ayırlmaq Ģərti ilə siyahısının, ödənilməli 

olan məbləği əks etdirən tibb müəssisəsinin arayıĢ-hesabının əsli (Ģirkət blankında və ya müvafiq 

Ģtamplı); 

13.4.4. Həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar həkim tərəfindən verilmiĢ və üzərində aptekin Ģtampı 

olan və alınmıĢ hər bir dərmanın qiymətini əks etdirən reseptin əsli

13.4.5.  Həkim  tərəfindən  verilmiĢ  laboratoriya  müayinəsi  göndəriĢin  və  laboratoriya  tərəfindən 

göstərilən xidmətlərin adı, tarix və qiymətə görə ayrılmaq Ģərti ilə siyahısını əks etdirən hesabın 

əsli; 


13.4.6.  Müalicəyə,  dərmanlara  və  digər  xidmətlərə  görə  edilmiĢ  ödəniĢləri  təsdiqləyən  sənəd 

(ödəniĢ  barədə  Ģtamp,  pulun  alınması  barədə  qəbz  və  ya  bankın  pulun  köçürülməsi  barədə 

təsdiqi). 

13.5. Ambulator müalicə xərclərinin ödənilməsi üçün Sığortaçı yalnız ödənilmiĢ hesabları qəbul 

edir. ÖdənilməmiĢ hesab təqdim etdikdə Sığorta olunan yazılı izahat verməlidir. Sığorta olunan 

tərəfindən poçt vasitəsilə alınmıĢ ödənilməmiĢ hesablar alındığı gündən etibarən 15 (on beĢ) gün 

ərzində təqdim edilməlidir. 

13.6.  Bu  Qaydaların  13.4  bəndində  göstərilən  ərizə  və  sənədləri  (sənədlər  Azərbaycan,  rus, 

ingilis  dillərində  tərtib  olunmayıbsa,  həmçinin  sənədlərin  orjinallarının  Azərbaycan  dilinə 

tərcümələrini) Sığorta olunan sığorta hadisəsinin baĢ verdiyi səfərdən qayıtdığı andan etibarən 30 

(otuz) təqvim günü ərzində təqdim etməlidir.  

13.7.  Sığorta  olunan  tərəfindən  çəkilmiĢ  xərclər  Sığortaçı  tərəfindən  sığorta  təminatının  9.4 

bəndində  göstərilən  sənədlərin  təqdim  edildiyi  andan  etibarən  15  (on  beĢ)  iĢ  günü  ərzində 

ödənilir.  Sığortaçı  təqdim  olunmuĢ  sənədləri  yoxlamaq,  sığorta  hadisəsinin  halları  haqqında 

məlumata malik olan təĢkilatlardan sorğu göndərmək və həmçinin Sığorta olunanı öz həkiminin 

müayinəsindən  keçirmək  hüququna  malikdir.  Sığorta  hadisəsinə  dair  əlavə  məlumatın  alınması 

zərurəti  yarandıqda  sığorta  təminatı  Sığortaçının  sorğu  əsasında  tələb  etdiyi  bütün  sənədlərin 

alındığı andan etibarən 15 (on beĢ) iĢ günü ərzində ödənilir. 

 

Maddə 14. Sığorta ödəniĢinin verilməsindən imtina əsasları  

 

14.1.  Əgər  sığortanın  qüvvədə  olma  müddəti  ərzində  aĢağıda  göstərilən  hallar  baĢ  verərsə, 

Sığortaçı  sığorta  müqaviləsi  üzrə  sığorta  təminatının  ödənilməsindən  tamamilə  və  ya  qismən 

imtina etmək hüququna malikdir: 

14.1.1. Bu Qaydaların 12.2, 12.3, 13.1, 13.3, 13.4.3, 13.5, 13.6 bəndlərinin pozulması; 

14.1.2.  Sığorta  olunanın  səhhəti  və  ya  ona  tibbi  və  əlaqədar  xidmətlərin  göstərilməsi  barədə 

qəsdən yalan məlumat daxil edilmiĢ sənədlərin Sığortaçıya təqdim edilməsi; 

14.1.3. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan sığorta hadisəsi nəticəsində Sığortaçı tərəfindən ödənilməli 

olan ziyanın artmasına kömək etmək və ya zərərin azalması üçün ağlabatan tədbirləri görməmək. 

14.2.  Sığorta  təminatının  ödənilməməsi  barədə  qəbul  olunmuĢ  qərar  haqqında  Sığortalıya 

(Sığorta olunana) bu qərarın səbəblərini əks etdirən yazılı məlumat verilir.  

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

12 

 

  

BÖLMƏ II. XARĠCƏ SƏFƏR ZAMANI BAQAJIN SIĞORTASI 

 

Maddə 15. Sığorta obyekti 

Sığorta  obyekti  Sığortalının  (  Faydalanan  Ģəxsin)  ona  məxsus  olan  baqaja  sahibliyi,  ondan 

istifadəsi  və  (və  ya)  ona  sərəncam  verməsi  ilə  bağlı  əmlak  mənafeyidir.  Baqaj  dedikdə 

Sığortalının ( Faydalanan Ģəxsin) Azərbaycan Respublikasından kənara səfəri zamanı nəqliyyat 

təĢkilatına təhvil verdiyi və müvafiq qaydada qeydə alınmıĢ əĢyalar toplusu baĢa düĢülür. 

 

Maddə 16. Sığorta riski 

 

16.1. Sığorta riski  sığorta müqaviləsi  ilə nəzərdə tutulan və Sığortaçının sığorta ödəniĢi həyata keçirmək öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan haldır. 

16.2.  Sığorta  riskinə  baqajın  aĢağıdakılar  nəticəsində  tam  məhv  olması,  yaxud  itməsi  daxildir: 

16.2.1. Təbii fəlakətlər: fırtına, dolu, daĢqın, subasma, zəlzələ, qasırğa, sürüĢmə və i.a.; 

16.2.2. Yanğın, ildırımvurma, partlayıĢ, yanğının söndürülməsi məqsədilə görülmüĢ tədbirlər; 

16.2.3. Oğurluq, qarət, quldurluq; 

16.2.4. Üçüncü Ģəxslərin qərəzli hərəkətləri 

 

Maddə 17. Sığorta ödəniĢindən istisnalar 

 

17.1. Əlavə xərclər (mehmanxanada qalma, nəqliyyat xərcləri və s.) kompensasiya olunmur. 17.2. Sığorta hadisəsi aĢağıdakılarla əlaqədar olaraq baĢ verdiyi təqdirdə Sığortaçı sığorta ödəniĢi 

həyata keçirmir: 

17.2.1. Sığortalının alkoqolun, narkotikin və ya toksik maddələrin təsiri ilə sərxoĢ olması; 

17.2.2. Sığortalının özünü intihar etməsi (intihara cəhd etməsi); 

17.2.3. Nüvə partlayıĢının, radiasiyanın, radioaktiv və ya digər növ yoluxmanın təsiri ilə

17.2.4.  Sığortalının  və  yaxud  maraqlı  üçüncü  tərəflərin  sığorta  hadisəsinin  baĢ  verməsinə 

yönələn qəsdən törədilən hərəkətləri; 

17.2.5.  Sığortalı  tərəfindən  sığorta  hadisəsinin  baĢ  verməsi  ilə  birbaĢa  səbəb-nəticə  əlaqəsində 

olan hüquqazidd əməlin törədilməsi; 

17.2.6.  Hərbi  əməliyyatlar  və  onların  nəticələri,  mülki  iğtiĢaĢlar,  tətillər,  üsyanlar,  qiyamlar, 

kütləvi iğtiĢaĢlar, terrorçuluq hərəkətləri və onların nəticələri; 

17.2.7. SığortalanmıĢ əmlakın köhnəlməsi, paslanması, kiflənməsi, solğunlaĢması və xassələrinin 

digər təbii dəyiĢməsi; 

17.2.8. Əmlakın həĢəratlar və ya gəmiricilər tərəfindən korlanması; 

17.2.9.  Əmlakın  funksiyalarının  pozulmasına  səbəb  olmayan  sıyrıntı,  boyanın  qabıq  verməsi, 

onun zahiri görünüĢünün digər pozulması halları; 

17.2.10.  Sığortalı  tərəfindən  sığortalanmıĢ  əmlakın  xilas  olunması  ilə  bağlı  vaxtında  tədbirlər 

görülməməsi; 

17.2.11 Ayrıca, yaxud poçt bağlaması ilə göndərilmiĢ baqajın zədələnməsi. 

 

  

 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

13 

 

  

Maddə 18. Sığortaya daxil edilməyən baqaj əĢyaları. Xüsusi Ģərtlər 

 

18.1.  Sığorta  müqaviləsində  baĢqa  cür  nəzərdə  tutulmamıĢdırsa  sığorta  təminatına  aĢağıdakılar daxil deyil: 

18.1.1. Xarici valyuta ilə də daxil olmaqla nağd pul vəsaitləri, qiymətli kağızlar, diskont və digər 

bank kartları; 

18.1.2.  Qiymətli  metallardan,  qiymətli  və  yarımqiymətli  daĢlardan  hazırlanmıĢ  məmulatlar, 

habelə külçə halında qiymətli metallar, sağanaqsız qiymətli və yarımqiymətli daĢlar; 

18.1.3. Xəz məmulatları (təbii və süni xəzdən); 

18.1.4. Nadir və əntiq məmulatlar, incəsənət əsərləri və kolleksiya əĢyaları; 

18.1.5.  Səfər  sənədləri,  pasport  və  istənilən  növdən  olan  sənədlər,  slaydlar,  fotoĢəkillər,  film 

surətləri; 

18.1.6. Əlyazmalar, planlar, sxemlər, çertyojlar, modellər, mühasibatlıq və iĢgüzar sənədlər

18.1.7. Ġstənilən növ protezlər; 

18.1.8. Kontakt linzalar; 

18.1.9. Heyvanlar, bitkilər və toxumlar; 

18.1.10.  Avto-,  moto-,  velonəqliyyat  vasitələri,  hava  və  su  nəqliyyatı  vasitələri,  habelə  onların 

ehtiyat hissələri; 

18.1.11. Ġdman inventarı. 

18.2.  Sığortalıya  ödənməli  olan  məbləğ  sığorta  Ģəhadətnaməsində  göstərilən  baqaj  üzrə  limiti 

ötməməlidir. 

 

Maddə 19. Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olma müddəti 

 

19.1. Sığorta müqaviləsi Sığortalı Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda olduğu, lakin sığorta müqaviləsi ilə digər Ģərtlər nəzərdə tutulmadığı təqdirdə bir ildən çox olmayan müddətə 

bağlanır. 

19.2.  Sığorta  müqaviləsi  Sığortalının  yaĢamağı  nəzərdə  tutduğu  və/yaxud  vətəndaĢı  olduğu 

ölkədə qüvvədə deyildir (əgər sığorta müqaviləsində digər Ģərtlər nəzərdə tutulmamıĢsa). 

19.3. Sığorta Ģəhadətnaməsində (eyniləĢdirmə kartında) göstərilən tarixdə saat 24.00-dəqiqədən 

etibarən, lakin yalnız Sığortalının çıxıĢ ölkəsinin dövlət sərhəddini keçərək (sərhəd xidmətlərinin 

xarici  pasportda  qeydi)  çıxıĢ  limanında  gömrük  nəzarətindən  keçdikdən  sonra  baqajın  daĢıyıcı 

tərəfindən  qeydiyyata  alındığı  andan  etibarən  və  sığorta  haqqının  Sığortalı  tərəfindən  bütün 

sığorta  müddəti  üçün  ödənildiyi  təqdirdə  qüvvəyə  minir  (sığorta  müqaviləsində  digər  hallar 

nəzərdə tutulmamıĢsa). 

 

Maddə 20. Sığorta hadisəsi baĢ verərkən tərəflərin gördüyü tədbirlər 

 

20.1. Sığortalı sığorta hadisəsi baĢ verdiyi zaman hadisə yerində baqajın itməsi və ya tam məhv olması faktını təsbit edən sənədlərin (məsələn, daĢıyıcının nümayəndəsi tərəfindən tərtib olunan 

kommersiya aktı) əldə olunması məqsədilə səlahiyyətli orqanlara (mehmanxana müdiriyyətinin, 

nəqliyyat  təĢkilatının  nümayəndələrinə,  yerli  hüquq-mühafizə  orqanlarına)  müraciət  edir. 

Göstərilən orqanların müvafiq sənədlərin tərtibindən imtina etmələri də yazılı Ģəkildə   

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

14 

 

  

rəsmiləĢdirilməlidir. 

20.2.  Sığorta  ödəniĢinin  alınmasına  dair  ərizə  və  sənədlər  Sığortalı  sığorta  hadisəsinin  baĢ 

verdiyi  səfərdən  qayıtdığı  andan  etibarən  30  (otuz)  təqvim  günü    ərzində  Sığortaçıya  təqdim 

olunmalıdır. Ərizədə sığorta hadisəsinin xarakteri və baĢ vermə Ģəraiti, turist qrupun təĢkil edən 

təĢkilatın adı, xaricə səfər tarixi göstərilməlidir. Ərizədə həm də itmiĢ, yaxud korlanmıĢ əĢyaların 

siyahısı da göstərilməlidir. Ərizədə itmiĢ yaxud korlanmıĢ əĢyalar üçün verilmiĢ çeklər, qəbzlər, 

yarlıklar və s. əlavə olunur. Ərizəyə bu Qaydaların 20.1-ci bəndində göstərilən sənədlər (sənədlər 

Azərbaycan,  rus,  ingilis  dillərində  tərtib  olunmayıbsa,  həmçinin  sənədlərin  orjinallarının 

Azərbaycan dilinə tərcümələri) və sığorta Ģəhadətnaməsi əlavə olunmalıdır. 

20.3.  Sığortaçı  təqdim  olunan  sənədlərin  yoxlanıĢını  aparmaq,  sığorta  hadisəsinin  baĢ  vermə 

Ģəraitləri  barədə  informasiyaya  malik  olan  təĢkilatlardan  məlumatlar  tələb  etmək  hüququna 

malikdir  və  Sığortalı  Sığortaçının  baĢ  vermiĢ  sığorta  hadisəsi  ilə  bağlı  sorğularına  yazılı  izahat 

verməyə borcludur. 

20.4. Sığorta ödəniĢi aĢağıdakı hallarda həyata keçirilir: 

- baqaj tam məhv olduğu, yaxud itdiyi zaman – sığorta məbləği həcmində; 

20.5. Baqajın tam məhv olması köhnəlmə dəyəri ilə birgə nəzərə alınmaqla təmir üçün  nəzərdə 

tutulan xərclər baqajın həqiqi dəyərini ötdüyü təqdirdə baĢ verir. 

20.6. Əgər oğurlanmıĢ (itmiĢ) baqaj Sığortalıya qaytarılmıĢ olarsa, bu zaman o, sığorta hadisəsi 

ilə  bağlı  olaraq  təmir  və  ya  qaytarılmıĢ  əĢyanın  qaydaya  salınması  üçün    çəkilmiĢ  xərclər 

çıxılmaqla qəbul etdiyi sığorta ödəməsini oğurlanmıĢ (itmiĢ) əĢya ona qaytarıldığı andan etibarın 

15 (on beĢ) təqvim günündən gec olmayaraq Sığortaçıya qaytarmağa borcludur.  

20.7. Əgər Sığortalı  itirilmiĢ  və  ya tam məhv olmuĢ baqaja və  ya onun  hər hansı  bir hissəsinə 

görə  üçüncü  Ģəxslərdən  ödəniĢ  almıĢ  olarsa,  bu  zaman  Sığortaçı  yalnız  sığorta  müqaviləsi  üzrə 

ödənilməli  olan  məbləğlə  üçüncü  tərəflərdən  qəbul  olunmuĢ  məbləğ  arasındakı  fərqi  ödəmiĢ 

olur. Sığortalı bu cür məbləğlərin qəbul edilməsi barədə dərhal Sığortaçıya məlumat verməlidir. 

20.8. Sığorta ödəniĢi sığorta hadisəsinin baĢ vermə Ģəraitlərinin Sığortaçı tərəfindən araĢdırılması 

baĢa çatdığı və sığorta ödəniĢinin aparılması barədə qərar qəbul etdiyi andan etibarən 30 (otuz) iĢ 

günü ərzində Sığortalıya (Faydalanan Ģəxsə) birdəfəlik ödənilir. 

 

 Maddə 21. Sığorta ödəniĢinin verilməsindən imtinanın əsasları 

 

21.1.  Əgər  Sığortalı  və  ya  Faydalanan  Ģəxs  aĢağıdakı  hallara  yol  verdiyi  təqdirdə  Sığortaçı nəzərdə  tutulan  sığorta  ödəniĢinin  aparılmasında  tam  və  ya  qismən  imtina  etmək  hüququna 

malikdir: 

21.1.1. Qaydaların 20.2, 20.8-ci bəndlərini pozmuĢ olarsa; 

21.1.2. Sığorta müqaviləsinin bağlanması zamanı müvafiq Ģəkildə tələb olunan sənədləri təqdim 

etmədikdə; 

21.1.3.  Sığorta  hadisəsi  ilə  bağlı  olaraq  bilə-bilə  yalan  məlumatları  özündə  cəmləĢdirən 

informasiya, yaxud sənədləri təqdim etdikdə; 

21.1.4. Sığortaçını onun subroqasiya tələblərinin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan məlumat və 

sənədlərlə təmin etmədikdə; 

21.1.5.Zərərlərin miqdarını qəsdən və ya ehtiyatsızlıq üzündən qəsdən artırmıĢ olarsa, yaxud da   

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

15 

 

  

onların azaldılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görməzsə. 

21.2.  Sığorta  ödəməsinin  ödəniĢindən  imtina  bərədə  qərar  həmin  imtinanın  səbəbini 

əsaslandırmaqla yazılı Ģəkildə Sığortalıya təqdim olunur. 

 

 

BÖLMƏ III VƏTƏNDAġLARIN XARĠCƏ SƏFƏRLƏRĠ ZAMANI TĠBBĠ-SƏFƏR XƏRCLƏRĠNĠN  

 

SIĞORTASINA ƏLАVƏ OLARAQ SƏFƏRĠN LƏĞV EDĠLMƏSĠNĠN  VƏ YA

 

TARĠXĠNĠN 

DƏYĠġDĠRĠLMƏSĠNĠN

 

SIĞORTASI.  

 

Maddə 22. Sığorta obyekti və sığorta predmeti 

22.1.Səfərin  ləğv  edilməsinin  və  ya  tarixlərinin  dəyiĢdirilməsinin  sığortası  zamanı  sığorta 

obyekti  Sığortalının  dəyəri  ödənilmiĢ  xaricə  səfərin  ləğv  edilməsi  və  ya  xaricdə  qalma 

tarixlərinin dəviĢməsi nəticəsində çəkdiyi xərclərlə bağlı əmlak mənafeləridir (yəni, Sığortalının 

iradəsindən  asılı  olmayan  səbəblərə  görə  səfərdən  vaxtından  əvvəl  geri  qayıtma  və  ya  qayıtma 

tarixinin gecikməsi). 

22.2.Səfərin  ləğv  edilməsinin  və  ya  tarixlərinin  dəyiĢdirilməsinin  sığortası  zamanı  sığorta 

predmeti  Sığortalının  dəyəri  ödənilmiĢ  xaricə  səfərin  ləğv  edilməsi  və  ya  xaricdə  qalma 

tarixlərinin dəyiĢməsi nəticəsində çəkdiyi xərclər.  

 

Maddə 23.Sığortahadisələri 

23.1.SığortamüqaviləsindənəzərdətutulmuĢolanvəbaĢverməsinəticəsindəSığortaçınınsığortaödəni

Ģiverməsiöhdəliyiniyarananhallarsığortahadisəsihesabedilir. 

23.2.O hallar sığorta hadisəsi hesab edilir ki, onlar sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət 

ərzində baĢ vermiĢ olsun və səlahiyyətli orqanlar tərəfindən verilmiĢ sənədlərlə sübuta yetirilsin: 

23.2.1.Sığortalının  və  ya  onun  yaxın  qohumunun  ölməsi,  səhhətinin  qəfil  pozulması  halları, 

hansı  ki,  səfərin  baĢlama  tarixindən  əvvəl  yaranmıĢdır  və  həmin  səfərin  baĢ  tutmasına  maneə 

törətmiĢdir.  Bu  Qaydalara  əsasən  yaxın  qohum  dedikdə,  ata  və  ana,  uĢaqlar  (övladlığa 

götürülənlər daxil olmaqla), həmçinin doğma bacı və qardaĢlar nəzərda tutulur; 

23.2.2.Sığortalının  və  ya  onun  yaxın  qohumunun  həyat  yoldaĢının  ölməsi,  səhhətinin  qəfil 

pozulması  halları,  hansi  ki,  səfərin  baĢlama  tarixindən  əvvəl  yaranmıĢdır  və  həmin  səfərin  baĢ 

tutmasına maneə törətmiĢdir; 

23.2.3.Sığorta  müqaviləsi  qüvvəyə  mindikdən  sonrakı  dövrdə  məhkəmə  orqanı  tərəfindən 

verilmiĢ qərara əsasən Sığortalının sığorta müddəti ərzində məhkəmə iĢinə baxılmasındaiĢtirakı 

tələb edildikdə; 

23.2.4


 

Sığortalının, onun həyat yoldaĢının,  yaxın qohumunun  xəstələnməsi və/  və  ya olümü 

ilə  bağlı  olaraq,  həkim  məsləhətinə  əsasən  Sığorta  olunanın  xaricdən  vaxtından  əvvəl  geri 

qayıtması; 

23.2.5

 

səfərin  son  tarixinin  keçməsinə  baxmayaraq,  Sığortalının  onunla  birlikdə  səfər  edən həyat  yoldaĢının  və  ya  yaxın  qohumların  ölümü,  bədbəxt  hadisə  baĢ  verməsi  və  ya  xəstəliyi 

səbəbilə xaricdən geri qayıtmasının gecikməsi; 

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

16 

 

 23.3. yuxarıda göstərilən hallar aĢağıdakılar hallarla əlaqədar baĢ verdikdə sığorta hadisəsi hesab 

edilmir: 

23.3.1

 

Sığorta olunanın sərxoĢ, narkotik və ya toksik maddələrin təsiri altında olması; 23.3.2

 

Sığorta olunanın intihar etməsi {intihara cəhd etməsi); 23.3.3

 

nüvə partlayıĢı, radiasiya, radioaktiv və ya digər növ yoluxmanın təsiri; 23.3.4

 

təbii fəlakət və onların nəticələri, epidemiyalar, karantin, meteoroloji Ģərait; 23.3.5

 

hər hansı hakimiyyət və inzibati orqanların hərəkətləri; 23.3.6

 

sığorta  hadisəsinin  baĢ  verməsi  məqsədilə  Sığorta  olunanın  və  /  və  ya  maraqlı  üçün tərəflərin qəsdən etdiyi hərəkətləri; 

23.3.7


 

Sığorta  olunan  tərəfindən  sığorta  hadisəsinin  baĢ  verməsi  ilə  birbaĢa  səbəb-nəticə 

əlaqəsinə malik olan qanunsuz hərəkətlərin icra edilməsi; 

23.3.8


 

Sığorta  olunanın  özünün  idarə  etdiyi  uçan  aparatda  uçması,  peĢəkar  pilot  tərəfindən 

idarəedilən mülki aviasiya təyyarəsində sərniĢin kimi uçduğu hallar istisna olmaqla

23.3.9


 

Sığorta  olunanın  mühərriksiz  uçan  aparatlarda,  motorlu  planerlarda,  çox  yüngül  uçan 

aparatlarda uçması, həmçinin, paraĢütlə tullanması; 

23.3.10 hərbi  əməliyyatlar  və  onların  nəticələri,  çaxnaĢmalar,  tətil,  qiyam,  üsyan,  kütləvi 

iğtiĢaĢlar, terror aktları va onların nəticələri; 

23.3.11 Sığorta olunanın hər hansı hərbi qüvvələrdəxidməti; 

23.3.12 Sığorta  olunanın  məĢqlər  və  idmançıların  yarıĢlarında  iĢtirakı  ilə  bağlı  olan  istənilən 

idman növləri ilə məĢğul olması; 

23.3.13 Sığorta  olunan  təhlükəli  fəaliyyət  növləri  ilə  məĢğul  olması  (avtonəqliyyat  vasitəsinin 

peĢakar sürücüsü, mədənçi, inĢaatçı, elektromontajçı kimi iĢlər daxil olmaqla); 

23.4.  Sığortaçı  səfərə  hazırlığın  aparılması,  təĢkili  və  həyata  keçirilməsi  ilə  bağlı  konsul 

xidmətlərinin,  nəqliyyat  Ģirkətlərinin,  turizm  Ģirkətlərinin,  birbaĢa  Sığorta  olunanın  və  digər 

hüquqi və fiziki Ģəxslərin səhvlərinə görə məsuliyyət daĢımır; 

23.5.  23.2.1  va  23.2.2.  bəndlərdə  göstərilənlər  Sığortalının  dəyəri  ödənilməmiĢ  xaricə  səfərinin 

ləğv edilməsinə səbəb olduqda sığorta hadisəsi hesab edilmir. 

 

 Maddə 24.    Sığortaçi tərəfindən əhatə edilən xərclər 

 

24.1 


Sığortaçı  23.2.1 və  23.2.2  bəndlərdə göstərilən səbəblərə görə səfərin ləğv edilməsi ilə 

bağlı Sığorta olunan tərəfindən çəkilən aĢağıdakı xərcləri əhatə edir: 

Sığorta olunanın səfərə çıxa bilməməsi nəticəsində müqavilədə (və  ya turizm Ģirkəti tərəfindən 

hazırlanmıĢ digər səfər sənədində) turist xidmətləri üçün müəyyən edilmiĢ kompensasiya; 

Səfər  sənədlərinin  ləğv  edilməsi,  oteldə  otaq  rezervasiyasından  imtina  və  s.  ila  bağlı  olan  və 

nəqliyyat Ģirkətinin, konsulluğun, otelin və s. sənədləri ilə təsdiqlənmiĢ xərclərin kompensasiya 

si; 

24.2 


Sığortaçı 23.2.4 bəndində nəzərdə tutulmuĢ səbəblərə görə xaricdən vaxtında geri qayıda 

bilməməsinə görə yaranan, Sığorta olunan tərəfindən ödənilən və sənədlərlə sübut edilən xərcləri 

müqavilədə  müəyyən  edilmiĢ  sığorta  məbləği  çərçivəsində  geri  qaytarır.  Bu  zaman  "ekonom" 

sinfinə aid biletlərin əldə edilməsinə, təcili birdəfəlik mesajın çatdırılmasına (telefon,telefaks,  

 

 


 

“ Meqa Sığorta “ ASC                                                                                                                                                                              Səfər Sığortası 

17 

 

 teleqram)  çəkilən  xərclər  qarĢılanır,  həmçının,  turizm  agentliyi  –səfərin  təĢkilatçısı  tərəfindən 

təsdiqlənən turizm Ģirkəti ilə müqaviləyə əsasən xaricdə qalma müddətinin istifadə edilməyən  

hissəsi üçün oteldə qalma xərcləri də ödənilir. Səfər sənədlərinin əldə edilməsi xərcləri yalnız o 

halda  qarĢılanır  ki,  ilkin  biletin  əvəz  edilməsi  mümkün  olmasın.  Səfər  sənədlərinin  yenidən 

rəsmiləĢdirilməsi  zamanı  Sığortaçı  səfər  sənədlərinin  yenidən  rəsmiləĢdirilməsi  ilə  bağlı 

sənədlərlə təsdiq edilən xərcləri qarĢılayır. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə