1 Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?Yüklə 109,15 Kb.
tarix01.12.2016
ölçüsü109,15 Kb.
#545

1. .Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A)Unix B)MsDOS C)Linux

D)Windows E)Netscape Navigator

2. . Köçürmə və silmə əməliyyatlarını tətbiq etmək olmaz..


A) bir fayla
B) muxtəlif kataloqlardakı fayllar qrupuna
C) butun kataloqa
D) ayrı-ayrı fayllara
E) bir kataloqdakı fayllar qrupuna

3. Windows əməliyyat sistemində iş masasının (desktop)əsas komponentləri: Başla (Start) duyməsi, Komputerim(My computer).Daha hansı?


A) qovluq ağacı
B) sənədi açmaq uçun dialoq pəncərəsi
C) sənədi saxlamaq uçun dialoq pəncərəsi
D) Tapşırıq paneli(Task Bar)
E) butun cavablar doğrudur

4.Windows əməliyyat sistemində fayl və qovluqların adları..


A)butun cavablar doğrudur
B)bir neçə simvoldan ibarət ola bilər
C)Azərbaycan dilinin əlifbasındakı hərflərdən ibarət ola bilər
D)kifayət qədər  uzun ola bilər
E)rəqəmlərdən ibarət ola bilər
5. Pəncərəni bağlamaq üçün hansı düymələri sıxmaq lazımdır?

A)Alt+F4 B)Ctrl+F4 C)Esc

D)F1 E)F11

6.Kontekst menyu hansı menyudur?

A)Mausun sağ düyməsini sıxdıqda açılan menyu

B)Sistemin baş menyusu

C)Mausun sol süyməsini sıxdıqda açılan menyu

D)Qovluq pəncərəsinin əsas menyusu

E)Alt menyu

7. Kompüterlərin yaddaşında faylların saxlanılması hansı strukturda təşkil olunur?

a) iyerarxik struktur b) xətti struktur

c) cədvəli struktur d) vektorial struktur

e) budaqlanmış struktur

8.Windows 7 əməliyyat sistemində dil indikatorunu hansı qovluqdan tənzimləyir-lər?

a) Языки и региональное стандарты

b) Шрифты c) Речь

d) Система e) Свойства папки

9.Windows əməliyyat sistemində hansı qov-luğun daxilində sənəd, qovluq silmək olmaz?

a) My Computer qovluğundan

b) Корзина qovluğundan

c) Сетовые окружение qovluğundan

d) My documents qovluğundan

e) Windows Explorer proqramından

10.Scan disk programının təyinatı ?

A)Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq.

B)Disk informasiya tutumunu artırmaq üçün

C)Proqramda məntiqi səhvlərin yoxlanılması

D) Disklərin yoxlama və müalicə proqramı

E)Pis formatlaşdırılmış disketdən sıırəti çıxarılmış proqram.11. Drive–Space programının təyinatı nədir ?

A)Disk informasiya tutumunu artırmaq üçün informasiyanı sıxır

B)Disk informasiya tutumunu artırmaq üçün

C)Proqramda məntiqi səhvlərin yoxlanılması

D) Disklərin yoxlama və müalicə proqramı

E)Pis formatlaşdırılmış disketdən surəti çıxarılmış proqram

12. . *.EXE faylnın genişlənməsi göstərir ki, bu fayl:

A) sistem faylıdır B)) icra edilən fayldır

C) əmrlər faylıdır D) b və c E) heç biri
13. BİOS nə üçündür?

A)Şəbəkə sistemində istifadə üçün;

B) Kompüterin əsas sistem məlumatlarını yadda saxlamaq üçün.

C)Kompüterə sistem yükləmək üçün;

D)Oyun oynamaq üçün

E) Kompüterə proqram yükləmək üçün

14. Əməliyyat sistemi ...

A)kompüterin xüsusi proqramıdır

B)mühasibat hesabatları avtomatlaşdırma proqramıdır

C) istifadəçi ilə kompüterin avadanlıqlarını qarşılıqlı əlaqələndirən proqramlar yığımıdır

D)kompüter oyun proqramıdır

E) Kompüterə sistem yükləmək proqramıdır

15.Faylın tam adının yazılışı hansıdır?

A) A/DIRl/file.com

B) D:\\DIR.MY\\doc.txt

C) B:\DIRl\DIR2

D) C:\DlRl\DIR2\text.txt

E) Bütün cavablar səhvdir

16. Əməliyyat sisteminin tərkibinə daxil deyildir?A)BİOS B) yükləyici proqram C) drayverlər

D)əməliyyat sisteminin özəyi E) Daxili əmrlər

Windows 7 əməliyyat sistemində FAT 16-da klasterin maksimal fiziki ölçüsü nə qədərdir?

A) 0-100 Mbayt B) 4 Kbayt

C) 16Kbayt . D) 32 K bayt ; E)64 K bayt
17. Göstərilən element hansı məqsədlə istifadə oluna bilər? (Windows)


A) ünvan B) əmr C)dialoq

D) fayl aşmaq E)siyahı

18. Sistemin baş menyusunu açmaq üçün hansı kombinasiyalarından istifadə edilir?A)Ctrl + Windows;

B)Shift + Ctrl + Enter;

C)Shift + Ctrl + Probel;

D)Ctrl+Esc və ya klaviaturada olan Windows klavişindən istifadə etməklə;

E) Alt + Windows;

19. Qovluğun xassələrini öyrənmək üçün etmək lazımdır?A) uyğun menyunu açmaq və «Свойства» (Proporties) əmrini vermək

B) qovluğun yerləşdiyi yeri müəyyən etmək

C) Windows-un işçi masasına müraciət etmək

D) Общие (Gererals) içliyini ekrana çağırmaq

E) Qovluğun sərlövhəsini göstərmək

20. WINDOWS pəncərəsində obyektlərin miqdarını göstərən sətir necə adlanır?

A) Menyu sətri; B) Kontekst menyıı;

C) Vəziyyət sətri; D) Rəsm paneli;

E) Tapşırıqlar paneli.

21.. Bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək (pəncərəni aktivləşdirmək) üçün hansı düymələr sıxılır?A) Ctrl+Tab B) Alt+Tab C) Shift+Tab D) Tab

22. Köçürmə və silmə əməliyyatlarını tətbiq etmək olmaz..


A) bir fayla
B) muxtəlif kataloqlardakı fayllar qrupuna
C) butun kataloqa
D) ayrı-ayrı fayllara
E) bir kataloqdakı fayllar qrupuna

 1. Açılmış menyudakı əmrin qarşısında “...” olması nəyə işarədir?

 1. Əmrdə göstərilən iş rejimi aktivdir

 2. Alt menyuya keçid

 3. Əmrdə göstərilən iş rejimi qeyri-aktivdir

 4. Heç biri

 5. Dialoq pəncərəsi

 1. Fayl və qovluqların axtarışı zamanı onun adında unudulmuş bir simvol hansı işarə ilə əvəz edilir?

 1. ?

 2. !

 3. /

 4. \

 5. +

 1. Tutaq ki, A hərfi ilə başlayıb növbəti hərflərindən biri S olan bütün fayl və qovluqlar axtarılır. Necə hərəkət etməliyik?

 1. Axtarış sahəsinə A?S daxil etməliyik

 2. Axtarış sahəsinə A+S daxil etməliyik

 3. Axtarış sahəsinə A/S daxil etməliyik

 4. Axtarış sahəsinə A*S daxil etməliyik

 5. Axtarış sahəsinə A\S daxil etməliyik

 1. Faylı Recycle Bin qovluğuna göndərmədən ləğv etmək üçün nə edilir?

 1. Shift+Tab sıxılır

 2. Alt+Shift sıxılır

 3. Ctrl+Shift sıxılır

 4. Ctrl+Alt sıxılır

 5. Shift+Delete sıxılır

 1. Bələdçidə (Windows Explorer) ölçüyə nə ilə baxılır?

  1. Свойства (Proporties)

  2. Открыть (Open)

  3. Найти (Find)

  4. Копировать (Copy)

  5. Переименовать (Rename)

 2. Əməliyyat sistemlərini yarandığı tarixə görə düzün:

  1. Unix, MS DOS, OS/2, Windows

  2. Windows, MS DOS, OS/2, Unix

  3. MS DOS, OS/2, Windows, Unix

  4. OS/2, Windows, Unix, MS DOS

  5. Windows, Unix, MS DOS, OS/2

 3. Disklərin işini optimallaşdıran və onlara müraciətin sürətini artıran proqram hansıdır?

  1. Diskin təmizlənməsi

  2. Diskin defraqmentasiyası

  3. Diskin formatlanması

  4. Sistemin bərpası

  5. Sistemin yenidən yüklənməsi

 4. Nə Windows -da unikaldır?

  1. Fayllar

  2. Qovluqlar

  3. Faylların adı

  4. Faylın tam adı

  5. Qovluqların adı

 5. Windows pəncərəsində hansı əməllər mümkün deyil?

  1. Qovluqların nüsxəsini çıxarmaq

  2. Transponirə etmək, inversiya etmək

  3. Fayllarını yerini dəyişmək

  4. Faylları arxivləşdirmək

  5. Faylları arxivdən çıxarmaq
 1. Kontekst menyu ilə qovluq yaratmaq bölməsi hansıdır?

  1. Options (Свойства)

  2. Rename (Переименовать)

  3. New (Создать)

  4. Refresh (Обновить)

  5. Sort (Сортировка)

 2. Plug and Play adlı proqramın təyinatı?

  1. Əməliyyat sistemini yükləyir

  2. Faylları arxivləşdirir

  3. Diski defraqmentasiya edir

  4. Yeni qurğuların verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimlənməsi

  5. Qrafik redaktordur

 3. Aşağıdakılardan hansı arxiv fayllarıdır?

  1. Yarlığı olan fayllar

  2. Eyni qovluqda yerləşən və eyni genişlənməyə malik olan fayllar

  3. Adları eyni olan fayllar

  4. Gizlədilmiş fayllar

  5. Müəyyən proqramla sıxılmış və lazım gəldikdə istifadə üçün saxlanılmış fayl

 4. *.* nəyi bildirir?

  1. Arxiv faylları

  2. Bütün mümkün faylları

  3. Bütün qovluqları

  4. Gizli qovluqları

  5. Mübadilə buferindəki faylları

 5. İnf?.doc yazılışı nəyi göstərir?

  1. İnf sözünün sonunda cəmi bir simvolun olmasını

  2. İnf sözünün sonunda bir neçə simvolun olmasını

  3. İnf sözünün genişlənməsində cəmi bir simvolun olmasını

  4. İnf sözünün genişlənməsində bir neçə simvolun olmasını

  5. İnf.doc adlı faylı

 6. Köçürülmə zamanı informasiyanın müvəqqəti saxlandığı yer?

  1. Mübadilə buferi

  2. Xarici yaddaş

  3. FDD

  4. CD

  5. Daimi yaddaş

 7. Yarlık silindikdə nə baş verir?

  1. Obyektin həcmi kiçilir

  2. Obyekt silinir

  3. Obyekt yerini dəyişir

  4. Obyektin həcmi böyüyür

  5. Obyektə istinad silinir

 8. Aşağıdakılardan hansı arxiv faylıdır?

  1. Müəyyən proqramla sıxılmış və sonradan istifadə üçün saxlanılan fayl

  2. Yaddaşdan silinmiş və müəyyən proqramla bərpa edilmiş fayl

  3. Adı 255 simvoldan ibarət olan fayl

  4. Gizlədilmiş qovluqda yerləşdirilmiş fayl

  5. Açılması mümkün olmayan fayl

 9. Windowsda hansı tip pəncərə yoxdur?

  1. Dialoq

  2. Atribut

  3. Proqram

  4. Fayl

  5. Kömək

 10. Bələdçidə (Windows Explorer) ölçüyə nə ilə baxılır?

  1. Свойства (Proporties)

  2. Открыть (Open)

  3. Найти (Find)

  4. Копировать (Copy)

  5. Переименовать (Rename)

 11. Əməliyyat sistemlərini yarandığı tarixə görə düzün:

  1. Unix, MS DOS, OS/2, Windows

  2. Windows, MS DOS, OS/2, Unix

  3. MS DOS, OS/2, Windows, Unix

  4. OS/2, Windows, Unix, MS DOS

  5. Windows, Unix, MS DOS, OS/2

 12. Kompyuterin virusa yoluxması hansı effektlə özünü büruzə verə bilməz?

  1. Monitorun vibrasiyası ilə

  2. Faylların pozulması ilə

  3. Fayl və qovluqların gizlənməsi ilə

  4. Sistemin dayanması ilə

  5. Proqramların gec yüklənməsi ilə
 1. Utilitlərin funksiyası nədir?

  1. Köməkçi, həm də zəruri məqsədlər üçün istifadə olunan proqramdır

  2. İstifadəçinin məsələlərini həll etmək

  3. Periferiya qurğularını avtomatik tanıyan proqramdır

  4. Əməliyyat sisteminin yükləyən proqramdır

  5. Zərərli proqramlardan kompyuteri mühafizə edən proqramdır

 2. Drayverlər hara daxildir?

  1. Standart proqramlara

  2. Office proqramlarına

  3. Mətn redaktorlarına

  4. Sistem proqramına

  5. Tətbiqi proqramlara

 3. Windows-da ən son istifadə olunan sənədlərin maksimal sayı?

  1. 15

  2. 255

  3. 256

  4. 24

  5. 8

 4. İşçi masada Alt+F4 təyinatı?

  1. Son istifadə edilmiş sənədlərin siyahısını ekrana gətirir

  2. Control Panel-i açır

  3. Выполнить (Run) pəncərəsini açır

  4. Ekrana Windows-dan çıxış dialoq pəncərəsini gətirir

  5. Baş menyunu açır

 5. Windows-un standart interfeysində yoxdur?

  1. Мои документы (My documents)

  2. Əmrlərin daxil edilməsi sətri

  3. Панель задач (Taskbar)

  4. Мой компьютер (My computer)

  5. Пуск (Start)

 6. Windows-a daxil olan servis proqramlarının köməyi ilə nə etmək olar?

  1. Şəkil çəkmək

  2. Hesablama aparmaq

  3. Mətn redaktorları ilə işləmək

  4. Verilənlər bazası hazırlamaq

  5. Diski defraqmentasiya etmək
 1. Nə Windows -da unikaldır?

  1. Fayllar

  2. Qovluqlar

  3. Faylların adı

  4. Faylın tam adı

  5. Qovluqların adı

 2. Windows pəncərəsində hansı əməllər mümkün deyil?

  1. Qovluqların nüsxəsini çıxarmaq

  2. Transponirə etmək, inversiya etmək

  3. Fayllarını yerini dəyişmək

  4. Faylları arxivləşdirmək

  5. Faylları arxivdən çıxarmaq

 3. Windows-da obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı işarələrdən istifadə olunur?

  1. *, ?

  2. %

  3. $

  4. F4, \

  5. @, ^

 4. Kontekst menyu ilə qovluq yaratmaq bölməsi hansıdır?

  1. Options (Свойства)

  2. Rename (Переименовать)

  3. New (Создать)

  4. Refresh (Обновить)

 5. Sort (Сортировка

 6. Kompyuterin fayl sistemi hansı tipli informasiya modelidir?

  1. Qrafik

  2. İyerarxik

  3. Əmr

  4. Cədvəl

  5. Pəncərə

 7. Əməliyyat sistemlərinin istifadəçi interfeysləri bölünür?

  1. Qrafik və qeyri-qrafik

  2. Qrafik və əməli

  3. Daimi və xarici

  4. Əmrli və üsulyönümlü

  5. Problemyönümlü və qeyri-qrafik
 1. Fayla aid deyil?

  1. Ad

  2. Tam ad

  3. Tip

  4. Həcm

  5. Əməli yaddaş
 1. Qeyri-qrafik əməliyyat sistemi necə idarə olunur?

  1. Qrafiklərlə

  2. Obyektlərlə

  3. Klaviaturadakı yığılan əmrlərlə

  4. Qeyd edilmiş piktoqramlarla

  5. Pəncərələrlə

 2. Plug and Play adlı proqramın təyinatı?

  1. Əməliyyat sistemini yükləyir

  2. Faylları arxivləşdirir

  3. Diski defraqmentasiya edir

  4. Yeni qurğuların verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimlənməsi

  5. Qrafik redaktordur

 3. Aşağıdakılardan hansı arxiv fayllarıdır?

  1. Yarlığı olan fayllar

  2. Eyni qovluqda yerləşən və eyni genişlənməyə malik olan fayllar

  3. Adları eyni olan fayllar

  4. Gizlədilmiş fayllar

  5. Müəyyən proqramla sıxılmış və lazım gəldikdə istifadə üçün saxlanılmış fayl

 4. *.* nəyi bildirir?

  1. Arxiv faylları

  2. Bütün mümkün faylları

  3. Bütün qovluqları

  4. Gizli qovluqları

  5. Mübadilə buferindəki faylları

 5. İnf?.doc yazılışı nəyi göstərir?

  1. İnf sözünün sonunda cəmi bir simvolun olmasını

  2. İnf sözünün sonunda bir neçə simvolun olmasını

  3. İnf sözünün genişlənməsində cəmi bir simvolun olmasını

  4. İnf sözünün genişlənməsində bir neçə simvolun olmasını

  5. İnf.doc adlı faylı

 6. Köçürülmə zamanı informasiyanın müvəqqəti saxlandığı yer?

  1. Mübadilə buferi

  2. Xarici yaddaş

  3. FDD

  4. CD

  5. Daimi yaddaş

 7. Windows-un interfeysində nə yoxdur?

  1. Панель задач (Taskbar)

  2. Мой компьютер (My computer)

  3. Пуск (Start)

  4. Рабочий стол (Desktop)

  5. Əmr sətri

 8. DriveSpace proqramının təyinatı?

  1. Diskdə informasiya tutumunu artırmaq üçün informasiyanı sıxır

  2. Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq

  3. Səs siqnalı verir və kompyuter işini dayandırır

  4. Yeni qurğuları verilən kompyuterin konfiqurasiyası altında tənzimləyir

  5. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaradır

 9. ScanDisk proqramının təyinatı?

  1. Əlaqələndirilmiş fayllar qrupu yaradır

  2. Disk və disketlərdəki səhvləri tapıb aradan qaldırmaq

  3. İstifadəçiyə əlavə xidmətlər göstərir və əməliyyat sistemlərinin imkanlarını genişləndirir

  4. Aktiv proqramları və verilənləri müvəqqəti saxlayır

  5. Böyük həcmli informasiyanı maqnit lentinə yazır

 10. Yoxlama proqramı nasazlıq tapdıqda nə edir?

  1. Diski formatlaşdırır

  2. Faylları silir

  3. Səs siqnalı verir və kompyuter işini dayandırır

  4. Faylları arxivə göndərir

  5. Heç bir şey etmir
 1. Əməliyyat sistemi istifadəçi interfeysi hansı qruplara bölünür?

  1. Qrafik və qeyri-qrafik

  2. Əməli və daimi

  3. Mətn və əmrli

  4. Qrafik və obyektyönümlü

  5. Daxili və xarici

 2. Çox tapşırıqlı əməliyyat sistemi nədir?

  1. Eyni zamanda bir neçə proqramla işləyən əməliyyat sistemi

  2. Eyni zamanda bir neçə istifadəçinin işlədiyi əməliyyat sistemi

  3. Eyni zamanda yalnız bir proqramla işləyən əməliyyat sistemi

  4. Eyni zamanda yalnız bir istifadəçinin işlədiyi əməliyyat sistemi

  5. Heç biri

 3. Windows-da başlıq istifadə olunmur?

  1. Pəncərənin ölçülərini dəyişmək üçün

  2. Pəncərəni bağlamaq üçün

  3. Pəncərəni tapşırıqlar zolağına endirmək üçün

  4. Cari qovluğun adına baxmaq üçün

  5. Pəncərəni ekran boyu açmaq üçün

 4. Təkrarını almaq və silmək əməliyyatlarını nəyə tətbiq etmək olmaz?

  1. Bir kataloqda olan fayllar qrupuna

  2. Ayrı-ayrı kataloqlarda olan fayllar qrupuna

  3. Bir kataloqda, lakin yanaşı olmayan fayllara

  4. Bir kataloqa

  5. Eyni anda iki kataloqa

 5. Windows-un standart interfeysində yoxdur?

  1. İşçi masa

  2. Əmrləri daxil edən sətir

  3. Tapşırıqlar zolağı

  4. Sistem qovluqları

  5. Baş menyu 1. Faylın tam adının düzgün forması hansıdır?

  1. Fayl/kataloq/……/qurğu

  2. Kataloq:\ alt kataloq\ ……\ fayl;

  3. Qurğu;\ alt kataloq;\ ……\ fayl

  4. Qurğu:\ fayl/……\ fayl

  5. Qurğu:\ alt kataloq\ ……\ fayl

 2. Windows-da hansı tip interfeys tətbiq edilir?

  1. Pəncərə

  2. Əmr

  3. Mətn

  4. Qeyri-qrafik

  5. Sistem 1. Aşağıdakılardan hansı arxiv faylıdır?

  1. Müəyyən proqramla sıxılmış və sonradan istifadə üçün saxlanılan fayl

  2. Yaddaşdan silinmiş və müəyyən proqramla bərpa edilmiş fayl

  3. Adı 255 simvoldan ibarət olan fayl

  4. Gizlədilmiş qovluqda yerləşdirilmiş fayl

  5. Açılması mümkün olmayan fayl

 2. Windowsda hansı tip pəncərə yoxdur?

  1. Dialoq

  2. Atribut

  3. Proqram

  4. Fayl

  5. Kömək

 3. Faylın tam yolu göstərilmişdir. C:\Documents\İnformatika.txt Faylın tam adı hansıdır?

  1. Txt..

  2. Informatika.txt

  3. Dokuments\İnformatika.txt

  4. C:\ Dokuments\İnformatika.txt

  5. Dokuments\İnformatika

 4. Win düyməsinin təyinatı nədir?

  1. Sistemin baş menyusunu açır

  2. Kontekst menyunu açır

  3. Dialoq pəncərəsini açır

  4. Sistemdən çıxışı təmin edir

  5. Heç biri 1. Windows əməliyyat sistemində 72 punkt ölçülü şrifti santimetrlə ifadə edin.

 1. 3.17 sm

 2. 3 sm

 3. 2.5 sm

 4. ) 2.54 sm

 5. 3.81 sm

$$


 1. Yarlık nədir?

 1. Obyektin işarəsi

 2. Faylın yerləşdiyi qovluq

 3. Faylların qrafiki təsviri

 4. Tətbiqi proqram

 5. işarəsi olan obyektə istinad

$$


 1. Windows 7 əməliyyat sistemində Disk Cleanup proqramı hansı əməliyyatlayerinə yetirir ?

 1. Göstərilən qovluğun daxilini silir

 2. Göstərilən fayl və fayllar qrupunu silir

 3. müvəqqəti və lazımsız faylları silir

 4. Diski bütünlüklə silir

 5. .bak faylları silir

 1. Kontekst menyusunun əsas vəzifəsi nədir?

 1. Obyekti qoruyur

 2. Qovluğu yaradır

 3. obyekt üçün tez-tez istifadə edilən əmrləri əks etdirir

 4. Faylın xassələrindən ibarət menyu

 5. Obyektin surətini yaradır

 1. Windows 7 əməliyyat sistemində başla menyusdan verilmiş fraqmentə qeyd olunmuş hissə nəyi bildirir?

11.png

 1. Seçilmiş proqramın işçi masasında yerləşməsini

 2. Seçilmiş proqramın Fləş kartda yerləşməsini

 3. Seçilmiş proqramın sürətli əmirlər bölməsində yerləşməsini

 4. Seçilmiş proqramın sürətli əmirlər bölməsində aktiv sayının göstərilməsini

 5. Seçilmiş proqramın mübadilə buferində yerləşməsini 1. Windows 7 əməliyyat sistemində başla menyusdan verilmiş fraqmentə qeyd olunmuş hissə nəyi bildirir?

11.png

 1. Seçilmiş proqramın işçi masasında yerləşməsini

 2. Seçilmiş proqramın Fləş kartda yerləşməsini

 3. Seçilmiş proqramın sürətli əmirlər bölməsində yerləşməsini

 4. Seçilmiş proqramın sürətli əmirlər bölməsində aktiv sayının göstərilməsini

 5. Seçilmiş proqramın mübadilə buferində yerləşməsini
Yüklə 109,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin