1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə13/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

512. 
Ə
ng cibinin yad cismi zaman
ı
 vacibdir:
A) qarmaqla ç
ı
xar
ı
lmas
ı
B) traxeostomiya
C) 
ə
ng cibinin aç
ı
lmas
ı
D) al
ı
n cibind
ə
 radikal 
əmə
liyyat
E) 
ə
ng cibinin punksiyas
ı
513. 
Ə
sas cibin hans
ı
 divar
ı
 hipofizl
ə
 s
ə
rh
ə
dl
ə
nir:
A) yuxar
ı
B) arxa
C) ön
D) bay
ı
r
E) a
şağı
514. Audioqramda sümük keçiriciliyi 
ə
sas
ə
n yüks
ə
k tezlikl
ə
rd
ə
 a
şağı
 dü
şə
rs
ə
 hans
ı
aparat
ı
n x
ə
st
ə
liyi haqq
ı
nda dü
ş
ünm
ə
k olar?
A) heç birinin
B) s
ə
sikeçir
ə
n aparat
ı
n
C) vestibulyar aparat
ı
n
D) s
ə
si q
ə
buled
ə
n aparat
ı
n
E) s
ə
sikeçir
ə
n v
ə
 s
ə
si q
ə
buled
ə
n aparatlar
ı
n
515. 
İ
rinli orta otit zaman
ı
 e
ş
itm
ə
 analizatorunun n
ə
qledici sisteminin hans
ı
 elementi
zədələ
nir?
A) xarici qulaq keç
əcə
yi
B) oval p
ə
nc
ərə
C) gird
ə
 p
ə
nc
ərə
D) oval v
ə
 gird
ə
 p
ə
nc
ərə
E) t
ə
bil p
ə
rd
ə
si
516. Vestibulyar aparat
ı
n funksiyas
ını
 göst
ə
rin?
A) e
ş
itm
ə
 v
ə
 müvazin
ə
t

B) e
ş
itm
ə
C) müvazin
ə
t
D) rezonans
E) taktil
517. Daxili qula
ğı
n vestibulyar hiss
ə
sini hans
ı
 anatomik elementl
ə
r t
əş
kil edir?
A) d
ə
hliz, yar
ı
mdair
ə
vi kanallar
B) ilbiz, yar
ı
mdair
ə
vi kanallar
C) korti cismi, d
ə
hliz
D) korti cismi, yar
ı
mdair
ə
vi kanallar
E) d
ə
hliz, ilbiz
518. U
ş
aqlarda postintubasion qranulyoman
ı
n v
ə
 çap
ı
qlar
ı

əmələ
 g
ə
lm
ə
sinin
qar
şısını
 almaq üçün intubasion boru q
ı
rtlaqda hans
ı
 müdd
ə
td
ə
n art
ı
q
saxlan
ı
lmamal
ıdı
r?
A) 1 sutka
B) 7 sutka
C) 5 sutka
D) 9 sutka
E) 3 sutka
519. Atrofik rinit zaman
ı ə
sas patomorfoloji d
ə
yi
ş
iklikl
ə
r:
A) s
ə
yrici epitelinin q
ədəhəbə
nz
ə
r huceyr
ələrə
 metaplaziyas
ı
B) bal
ı
qqulaqlar
ını
n selikli qi
ş
as
ını
n müxt
ə
lif hiss
ələ
rind
ə
 birl
əş
dirici toxuman
ı
n
hipertrofiyas
ı
C) yast
ı
 epitelin q
ədəhəbə
nz
ə
r hüceyr
ələrə
 metaplaziyas
ı
D) silindirik epitelinin yast
ı
 epiteliy
ə
 metaplaziyas
ı
 v
ə
 miqdar
ını
n azalmas
ı
, kirpikl
ə
rin yox
olmas
ı
 v
ə
 ma
ğ
aral
ı
 toxuman
ı
n miqdar
ını
n azalmas
ı
E) damarlar
ı
n v
ə
 ma
ğ
aral
ı
 toxuman
ı
n say
ını
n çoxalmas
ı
520. Endolimfatik axacaq haradan ba
ş
lay
ı
r?
A) kis
ə
cik
B) torbac
ı
q
C) ilbiz axaca
ğı
D) horizantal yar
ı
mdair
ə
vi kanal

E) ductus utriculosaccularis
521. Labirint k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
 hans
ı
 anatomik yollarla 
ə
laq
ələ
nir?
A) yaln
ı
z d
ə
hliz suaxar
ı
 k
əmə
ri il
ə
B) d
ə
hliz v
ə
 ilbiz su axar
ı
 k
əmə
ri, daxili qulaq keç
əcə
yi il
ə
C) yaln
ı
z daxili qulaq keç
əcə
yi il
ə
D) ilbiz suaxar
ı
 k
əmə
ri il
ə
E) 
ə
laq
ələ
nmir
522. Kokosmiya n
ə
dir:
A) iybilm
ə
 halyusinasiyalar
ı
B) iybilm
ə
nin artmas
ı
C) iybilm
ə
nin olmamas
ı
D) iybilm
ə
nin t
ə
hrif olmas
ı
E) iybilm
ə
nin azalmas
ı
523. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n apar
ıcı
 yollardan hans
ı
 vestibulyar nüv
ələ
ri onur
ğ
a beyinl
ə
ə
laq
ələ
ndirir?
A) vestibulo-kortikal yol
B) vestibulo-beyincik yolu
C) vestibulo-spinal yol
D) vestibulo-okulomotor yol
E) vestibulo-talamik yol
524. Neyrosensor a
ğı
re
ş
itm
ə
 zaman
ı
 patoloji proses harada gedir?
A) labirintin oval p
ə
nc
ərə
si v
ə
 üz
ə
ngid
ə
B) xarici qulaq keç
əcə
yind
ə
 v
ə
 t
ə
bil p
ə
rd
ə
sind
ə
C) koxlear reseptorlardan ba
ş
layaraq beyinin e
ş
itm
ə
 m
ə
rk
ə
zin
ə
 q
ədə
r olan e
ş
itm
ə
analizatorunun m
ə
rk
ə
zi hiss
ə
sin
ə
 q
ədə
r
D) t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unda ,oval p
ə
nc
ərə
, perilimfa, endolimfa
E) üz sinirinin t
ə
bil bo
ş
lu
ğ
undan keç
ə
n hiss
ə
sind
ə
525. Vestibulyar aparat
ı
n ampulyar hiss
ə
sinin funksiyas
ını
 müayin
ə
 etm
ə
k üçün
istifad
ə
 olunan s
ı
naqlar hans
ı
lard
ı
r?
A) pnevmatik s
ı
naq
B) K.L.Xilov kürsüsünd
ə
 s
ı
naq

C) V.
İ
.Voyaçekin 2-li f
ı
rlanma s
ı
na
ğı
D) f
ı
rlanma s
ı
na
ğı
E) Jelle s
ı
na
ğı
526. Rinne s
ı
na
ğı
nda hans
ı
 göst
ə
ricil
ə
r müqayis
ə
 olunur?
A) iki qula
ğı
n sümük keçiriciliyinin müdd
ə
ti
B) hava v
ə
 sümük keçiriciliyinin müdd
ə
ti
C) iki qula
ğı
n hava keçiriciliyinin müdd
ə
ti
D) p
ıçı
lt
ı
 nitqinin q
ə
buletm
ə
 m
ə
saf
ə
si
E) heç bir göst
ə
rici müqayis
ə
 olunmur
527. Ampulyar aparat
ı
n adekvat q
ıcı
qland
ırıcısı
 hans
ıdı
r?
A) yerin cazib
ə
 qüvv
ə
si
B) x
ə
tti t
ə
cil
C) güclü s
ə
sl
ə
r
D) bucaq t
ə
cili
E) s
ə
s
528. Burun furunkulunun infiltrasiya m
ə
rh
ələ
sind
ə
 n
ə
 t
ə
yin edilir:
A) c
ə
rrahi müalic
ə
B) antibakterial terapiya
C) fizioterapiya
D) akupunktura
E) vitamin terapiyas
ı
529. Horizontal yar
ı
mdair
ə
vi kanal
ı
 müayin
ə
 ed
ə
rk
ə
n sa
ğ
a do
ğ
ru apar
ı
lan f
ı
rlanma

na
ğı
ndan sonrak
ı
 nistqam hans
ı
 t
ərəfə
 yön
ə
lir?
A) sa
ğ
a
B) ortada olur
C) sola
D) olmur
E) ancaq sa
ğ
a v
ə
 ortaya
530. Soyuq kalorik s
ı
naq zaman
ı
 nistaqm hans
ı
 t
ərəfə
 yön
ə
lir?
A) h
ə
r iki t
ərəfə
B) s
ı
naq apar
ı
lan qulaqdan 
ə
ks t
ərəfə

C) s
ı
naq apar
ı
lan t
ərəfə
D) ortaya
E) yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
531. Udlagin 
ə
n çox rast g
ə
lin
ə
n b
ə
d xass
ə
li 
şiş
i hans
ıdı
r:
A) Karsinoma
B) Qar
ışı

şişlə
r
C) Sitoblastoma
D) Retikulositoma
E) Limfoepitelioma
532. Kapsulas
ı
 olmayan beyin absesl
ə
ri zaman
ı
 müalic
ə
 taktikas
ını
 seçin
A) absesin bütövlükd
ə
 xaric edilm
ə
si
B) absesin punksiyas
ı
 v
ə
 ya drenaj
ı
C) yaln
ı
z qulaqda radikal 
əmə
liyyat
D) antibakterial v
ə
 dehidratasya müalic
ə
E) yaln
ı
z antromastoidotomiya
533. A
şağı
da qeyd olunanlar
ı
 n
əzərə
 alaraq sa
ğ
 labirintin v
ə
ziyy
ə
tini xarakteriz
ə
edin: spontan nistaqm sa
ğ
ad
ı
r, sa
ğ
 t
ərə
fd
ə
 apar
ı
lan soyuq kalorik s
ı
naq zaman
ı
 1

q.-d
ə
n art
ı
q davam ed
ə
n, sola yön
ələ
n nistaqm, f
ı
rlanma s
ı
na
ğı
ndan sonra 2 d
ə
q.
davam ed
ə
n, sa
ğ
a yön
ələ
n nistaqm qeyd olunur.
A) m
ə
hv olub
B) normald
ı
r
C) d
ə
yi
ş
iklik yoxdur
D) q
ıcı
qlanma v
ə
ziyy
ə
tind
ə
dir
E) hiporefleksiyad
ı
r
534. A
şağı
da qeyd olunanlar
ı
 n
əzərə
 alaraq sol labirintin v
ə
ziyy
ə
tini xarakteriz
ə
edin: spontan nistqam solad
ı
r, sol t
ərə
fd
ə
 apar
ı
lan soyuq kalorik s
ı
naq zaman
ı
nistqam sa
ğ
ad
ı
r v
ə
 2 d
ə
q.-d
ə
n art
ı
q davam edir, f
ı
rlanma s
ı
na
ğı
ndan sonra 60 san.
davam ed
ə
n, sola yön
ələ
n nistaqm qeyd olunur.
A) d
ə
yi
ş
iklik yoxdur
B) normald
ı
r
C) q
ıcı
qlanma v
ə
ziyy
ə
tind
ə
dir
D) hiporefleksiyad
ı
r

E) m
ə
hv olub
535. Hans
ı
 burun
ə
traf
ı
 cib h
ə
r üc k
ə
ll
ə
 çuxurlar
ı
 il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) x
ə
lbir labirintinin ön hüceyr
ələ
ri
B) 
ə
ng cibi
C) x
ə
lbir labirintinin arxa hüceyr
ələ
ri
D) 
ə
sas
E) al
ı
n
536. S
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n otogen m
ənşə
li iltihab
ı
 nec
ə
 adlan
ı
r?
A) leptomeninqit
B) meninqit
C) subdural abses
D) paximeninqit
E) araxnoidit
537. Göz ya
şı
-burun kanal
ı ə
ng cibinin hans
ı
 divar
ı
nda yerl
əş
ir:
A) ön
B) arxa
C) a
şağı
D) medial
E) yuxar
ı
538. A
şağı
dak
ı
 metodlardan hans
ını
n vasit
ə
sil
ə
 burun-udla
ğı
 müayin
ə
 etm
ə
k olar:
A) Larinqoskopiya
B) Rinoskopiya
C) Mezofarinqoskopiya
D) Otoskopiya
E) Epifarinqoskopiya
539. Labirintit zaman
ı
 k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
ma 
ə
sas
ə
n harada mü
ş
ahid
ə
olunur?
A) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunda
B) ön k
ə
ll
ə
 çuxurunda
C) ön v
ə
 orta k
ə
ll
ə
 çuxurlar
ı
nda
D) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunda

E) k
ə
ll
ə ə
sas
ı
nda
540. Orta otitin hans
ı
 formas
ı
nda k
ə
ll
ə
daxili a
ğı
rla
ş
malar
ı
n yaranma ehtimal
ı
 daha
yüks
ə
kdir?
A) xroniki irinli mezotimpanit
B) xroniki irinli epitimpanit
C) xroniki irinli hipotimpanit
D) eksudativ otit
E) seroz otit
541. Vestibulo-somatik refleksl
ə
rin pozulmas
ını
 xarakteriz
ə
 ed
ə
n simptomlar
ı
göst
ə
rin.
A) ba
ş
gic
ə
ll
ə
nm
ə
, ür
ə
kbulanma
B) vegetativ reaksiya, ba
ş
 a
ğrı
lar
ı
C) müvazin
ə
tin pozulmas
ı
, spontan nistaqm
D) ür
ə
kbulanma, qusma, bradikardiya 
ş
üurun pozulmas
ı
E) yana yeri
ş
in pozulmas
ı
, adiadoxokinez
542. Xroniki irinli orta otitd
ə
n sonra inki
ş
af ed
ə
n ekstradural abses 
ə
sas
ə
n harada
yerl
əş
ir?
A) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunda
B) ön v
ə
 arxa k
ə
ll
ə
 çuxurlar
ı
nda
C) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunda
D) k
ə
ll
ə ə
sas
ı
nda
E) ön k
ə
ll
ə
 çuxurunda
543. Q
ı
rtla
ğı
n difteriyas
ı
nda apar
ı
lan müalic
ə
vi t
ə
dbirl
ə
ri göst
ə
rin:
A) Larinqektomiya
B) Konxotomiya
C) Konikotomiya
D) Larinqofissura
E) Difteriya
ə
leyhin
ə
 z
ə
rdab
ı
n vurulmas
ı
, intubasiya, traxeotomiya
544. Ekstradural abses zaman
ı
 hans
ı
 beyin qi
ş
as
ı
 proses
ə
 c
ə
lb olunur?
A) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ı
B) hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r v
ə
 yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ı

C) bilavasit
ə
 beyin toxumas
ı
D) hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
a
E) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ı
545. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda x
ə
lbir sümüyünün x
ə
lbir s
ə
fh
ə
si n
ədə
n t
əş
kil
olunmu
ş
dur
A) fibroz toxumadan
B) sümük toxumas
ı
ndan
C) q
ığı
rdaqdan
D) 
əzələ
 toxumas
ı
ndan
E) hialin toxumas
ı
ndan
546. Orta k
ə
ll
ə
 çuxurunun ekstradural absesi il
ə
 a
ğı
rla
şmış
 xroniki irinli orta otit
zaman
ı
 hans
ı əmə
liyyat icra olunur?
A) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
rini açmaqla m
əməyəbə
nz
ə
r
çıxı
nt
ını
n trepanasiyas
ı
 (antromastoidotomiya)
B) arxa k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n s
ə
thini açmaqla gicgah sümüyünd
ə
 radikal
əmə
liyyat
C) orta k
ə
ll
ə
 çuxurunun s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n üz
ə
ri aç
ı
lmaqla gicgah sümüyünd
ə
 radikal
əmə
liyyat
D) m
əməyəbə
nz
ə
r ç
ıxı
nt
ını
n sad
ə
 trenpanasiyas
ı
 (antromastoidotomiya)
E) gicgah sümüyünd
ə
 radikal 
əmə
liyyat
547. Adenoid vegetasiyas
ını
n differensial diaqnostikas
ı
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
il
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r:
A) Sadalananlar
ı
n ham
ısı
 il
ə
B) Beyin y
ı
rt
ığı
 il
ə
C) Sadalananlar
ı
n heç biri il
ə
D) Burun-udla
ğı
n angiofibromas
ı
 il
ə
E) Xoanal polipl
ə
548. Otogen daxili paximeningitd
ə
 prosesin lokalizasiyas
ını
 göst
ə
rin
A) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n daxili qat
ı
nda
B) s
ə
rt beyin qi
ş
as
ını
n xarici qat
ı
nda
C) hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
a
D) yum
ş
aq beyin qi
ş
as
ı
nda

E) yum
ş
aq v
ə
 hörümç
ə
ktorunab
ə
nz
ə
r qi
ş
ada
549. Beyin-onur
ğ
abeyni mayesind
ə
ki d
ə
yi
ş
iklikl
ərə ə
saslanaraq subdural absesi
leptomeningitd
ə
n diferensiasiya edin
A) subdural abses zaman
ı
 likvorda hüceyr
ələ
rin miqdar
ı
 ya az artar, ya da normada qalar;
şəkə
r v
ə
 xloridl
ə
rin miqdar
ı
 is
ə
 d
ə
yi
ş
ilmir
B) subdural abses zaman
ı
 likvorda h
ə
m hüceyr
ələ
rin, h
ə
m d
ə şəkə
r v
ə
 xloridl
ə
rin miqdar
ı
art
ı
r
C) subdural abses zaman
ı
 likvorda 
şəkə
rin miqdar
ı
 azal
ı
r, xloridl
ə
rin miqdar
ı
 art
ı
r
D) subdural abses zaman
ı
 likvorda hüceyr
ələ
rin miqdar
ı
 k
ə
skin art
ı
r
E) subdural absesd
ə
 hüceyr
ə
-zülal dissosiasiyas
ı
 qeyd olunur


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə