1. Kardiotokoqrafiya müayin ə sind ə dölün kritik vYüklə 231.06 Kb.
Pdf просмотр
səhifə1/15
tarix09.02.2017
ölçüsü231.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1. Kardiotokoqrafiya müayin

ə

sind

ə

 dölün kritik v

ə

ziyy

ə

tini göst

ərə

n bal hans

ıdı

r?

A) 5 bal v

ə

 ondan a


şağı

B) 4-6 bal

C) 4-5 bal

D) 4-bal v

ə

 ondan a


şağı

E) 5-6 bal2. Zorak

ı

 u

ş

aql

ı

q boynunun c

ırı

lmalar

ını

n profilaktikas

ı

na aiddir:

A) do


ğuş

u c


ə

rrahi yolla ba

ş

a çatd


ı

rmal


ı

B) mamal


ı

q ma


ş

alar


ı

ndan istifad

ə

 etm


əmə

li

C) vaxtı

ndan qabaq gücverm

əyə

 icaz


ə

 verilmir

D) u

ş

aqlı

q yolunun kolpitini vaxt

ı

nda müalicə

 etm


ə

li

E) uş

aql


ı

q boynunun eroziyas

ını

 müalic


ə

 etm


ə

li

3. Kefalohematomanıə

sas 

ə

lam

ə

tl

ə

ridir:

1) A

ğrılı

 olur

2) A

ğrılı

 olmur

3) Pulsasiya edir

4) Pulsasiya etmir

5) Böyüm

əyə

 meyilli olur

A) 2,4, 5

B) 2,3,5

C) 1,3,5


D) 1,2,4

E) 1,4,5


4. Kolporal kesar k

ə

siyinin üstünlüyün

ə

 aiddir:

A) kosmetik c

əhə

td

ən effektlidir

B) 


əmə

liyyat zaman

ı

 qan itkisi az olurC) u

ş

aqlı

əzələləri az z

ədələ


nir

D) qarin bo

ş

lu

ğun giri

ş

 asan olurE) 

əmə


liyyatdan sonrak

ı

 dövr fə

sads


ı

z keçir


5. Amniotomiya:

A) arxa biti

şmə

nin taml


ığını

n pozulmas

ıdı

r


B) su kis

ə

sinin tamlığını

n pozulmas

ıdı

r

C) uş

aql


ı

q yolunun taml

ığını

n pozulmasıdı

r

D) xorinun tamlığını

n pozulmas

ıdı

r

E) aralığı

n taml


ığını

n pozulmas

ıdı

r

6. Boru hamilə

liyinin rastg

ə

lm

ə

 tezliyi:

A) 67-78%

B) 23-34%

C) 11-15%

D) 5-6%

E) 96,5-98,5%7. Epidural anesteziyan

ı

n a

ğı

rla

ş

mas

ı

na aid deyil:

A) arterial t

ə

zyiqin enmə

si

B) baş

 a

ğrısıC) tremor

D) ayaqlarda a

ğı

rl

ıq,keyl

əşmə


 hissi

E) arterial t

ə

zyiqin qalxması

8. Mamal

ı

q travmatizmin

ə

 gör

ə

 yüks

ə

k risk qrupuna aid olan qad

ı

nlar:

1) Hamil

ə

lik zaman

ı

 simfizopatiyas

ı

 olan

2) Ekstragenital patologiyas

ı

 olan

3) Anamnezind

ə

 ölü döl olan

4) Çana

ğı

 anatomik dar olan

5) Genital infantilizmi olan

A) 1,3,4


B) 1,2,3

C) 2,3,5


D) 2,4,5

E) 1,4,5


9. 30 ya

şlı

 münt

əzə

m ayba

şı

 sikli olan qad

ı

n ayba

şını

n 9 h

ə

ft

ə

 gecikm

ə

si, u

ş

aql

ı

q

yolundan az qanl

ı

 ifrazat 

ş

ikay

ə

ti il

ə

 qad

ı

n m

ə

sl

əhə

txanas

ı

na müraci

ə

t etmi

ş

dir.

USM-d

ə

 u

ş

aql

ı

q bo

ş

lu

ğ

unda 11 h

ə

ft

ə

lik hamil

ə

lik ölçüsünd

ə

 döl yumurtas

ı

 a

ş

kar

edilir. Döl yumurtas

ını

n arxas

ı

nda 14x15 mm ölçüd

ə

 hematoma a

ş

kar olunur.

Usaql

ı

q yolu müayin

ə

sind

ə

 usaql

ığı

n ölçüsü hamil

ə

lik müdd

ə

tin

ə

 uy

ğ

un g

ə

lir,

usaql

ı

q boynunun xarici d

ə

liyi barma

ğı

n ucunu burax

ı

r. Ehtimal olunan diaqnoz:

A) dü


ş

ük t


ə

hlük


ə

si

B) ektopik hamilə

lik


C) ba

ş

 tutmamış

 hamil


ə

lik


D) tam abort

E) ba


ş

lanm


ış

 dü


ş

ük

10. Cift gə

li

ş

i zaman

ı

 stasionarda apar

ı

lan müayin

ə

nin ard

ıcı

ll

ığı

:

1) Qanitirm

ə

 d

ərəcə

sinin qiym

ə

tl

ə

ndirilm

ə

si

2) Dölün ür

ə

k döyüntül

ə

rin

ə

 qulaq as

ı

lmas

ı

3) U

ş

aql

ı

q boynuna güzgül

ə

r vasit

ə

sil

ə

 bax

ış

4) U

ş

aql

ı

q yolu müayin

ə

si (

əmə

liyyat ota

ğı

 tam haz

ışə

kild

ə

)

5) Anamnezin toplanmas

ı

A) 3,2,4,1,5

B) 2,3,4,1,5

C) 5,2,4,3,1

D) 5,1,2,3,4

E) 1,2,3,4,511. Hamil

ə

nin k

ə

skin piy hepatozunda h

ə

kimin taktikas

ı

:

A) amniotomiya il

ə

 do


ğ

um f


ə

aliyy


ə

tinin yarad

ı

lmas


ı

B) planl


ı

 qaydada kesar k

ə

siyi 


əmə

liyyat


ı

 aparmal


ı

C) t


ə

bii do


ğuş

 yollar


ı

ndan do


ğuş

un apar


ı

lmas


ı

D) t


ə

cili kesar k

ə

siyi 


əmə

liyyat


ı

 aparmal


ı

E) hepatoprotektorlardan istifad

ə

 etm


ə

k

12. Kiçik çanağı

n apar

ıcı

 oxu birl

əş

dirir:

A) sirk


ə

 kasas


ını

ən uzaq nöqt

ələ


rini

B) kiçik çanaq müst

ə

vil


ə

rinin düz ölçül

ə

rinin ortasını

C) ads


ı

z x


ə

ttin 


ə

n uzaq nöqt

ələ

rini


D) otaraq qabarlar

ını


n daxili s

ə

thlə

rinin 


ə

n uzaq nöqt

ələ

rini


E) oturaq tinl

ə

rinin daxili sə

thl


ə

rini


13. Yeti

ş

mi

ş

 yumurta hüceyr

ə

nin mayalanmas

ı

 ba

ş

 verir:

A) borunun ampulyar hiss

ə

sində

B) borunun istmik hiss

ə

sind


ə

C) borunun intramural hiss

ə

sind


ə

D) u


ş

aql


ığı

n dibind


ə

E) u


ş

aql


ığı

n a


şağı

 seqmentind

ə

14. Dölün xroniki hipoksiyas

ını

n s

əbə

bi:

A) göb


ə

k ciy


ə

sinin s


ıxı

lmas


ı

B) Küveller u

ş

aql


ığı

C) u


ş

aql


ığı

n natamam c

ırı

lmas


ı

D) uzun müdd

ə

t hamil


ə

liyin pozulma t

ə

hlük


ə

si olduqda

E) ciftin vaxt

ı

ndan qabaq ayrı

lmas


ı

15. U

ş

aql

ı

qdaxili kontraseptivl

ə

rd

ə

n uzun müdd

ə

t istifad

ə

 ektopik hamil

ə

liyin

yaranmas

ı

na s

əbə

b ola bil

ə

r, çünki:

A) qalxan infeksiya n

ə

tic


ə

sind


ə

 boru keçiriciliyi pozulur

B) u

ş

aqlı

qda kalsinatlar yaran

ı

r

C) usaqlı

qda sinexiyalar yaran

ı

r

D) usaqlı

qda qan dövran

ı

 pozulur


E) u

ş

aqlığı

n perforasiyas

ı

 ba


ş

 verir


16. Böyük 

ə

mg

ə

kd

ə

 neç

ə

 tiki

ş

 birl

əş

ir?

A) 3


B) 2

C) 1


D) 4

E) 5


17. Dyu

ş

en-Erb iflici n

ə

dir?

A) periferik sinir sisteminin z

ədələ

nm

əsi

B) k


ə

ll

ədaxili do

ğuş


 travmas

ı

C) ciyin kələ

finin iflici

D) körpücük sümüyünün s

ınığı


E) boyun k

ələ


finin iflici

18. 27 ya

şlı

 münt

əzə

m ayba

şı

 sikli olan qad

ı

n ayba

şını

n 8 h

ə

ft

ə

 l

ə

ngim

ə

si, qarn

ı

n

aşağı

 hiss

ə

sind

ə

 a

ğrı

lar, az-az qanl

ı

 ifrazatla qad

ı

n m

ə

sl

əhə

txanas

ı

na müraci

ə

t

etmi

ş

dir. Qanda 

β

-XQ 500 BV/l, USM-d

ə

 u

ş

aql

ı

qda 4 h

ə

ft

ə

lik hamil

ə

lik ölçüsünd

ə

 döl

yumurtas

ı

 t

ə

yin edilir. Ehtimal edil

ə

n diaqnoz:

A) tam dü

ş

ük

B) ektopik hamilə

lik


C) sar

ı

 cismin sistiD) natamam dü

ş

ükE) ba

ş

 tutmamış

 dü


ş

ük

19. Baş

 tutmam

ış

 dü

ş

ük zaman

ı

 h

ə

kimin taktikas

ı

:

A) u


ş

aql


ığı

n u


ş

aql


ı

q yoluüstü amputasiyas

ı

B) u


ş

aql


ığı

n ekstirpasiyas

ı

C) uterorotonik preparatları

n t


ə

yini il


ə

 dölün xaric edilm

ə

si

D) uş

aql


ı

q bo


ş

lu

ğunun qa

şı

nması

 il


ə

 döl yumurtas

ını

n xaric edilmə

si

E) hestagen preparatları

n t


ə

yini il


ə

 hamil


ə

liyin uzad

ı

lmas


ı

20. U

ş

aql

ı

q boynunun III d

ərəcə

li c

ırı

lmalar

ı

na aiddir:

A) c


ırı

q 1 t


ərə

fli olmaqla 2 sm-d

ə

n art


ı

q olmur


B) c

ırı


q 1 v

ə

 ya 2 tərə

fli olmaqla 2 sm-d

ə

n art


ı

q olur


C) c

ırı


q u

ş

aqlı

q yolu ta

ğı

na çatm


ı

r

D) cırı

q u


ş

aql


ı

q yolu ta

ğını

 keçmir


E) c

ırı


q u

ş

aqlı

q yolu ta

ğı

na çat


ı

r v


ə

 onu keçir21. Natamam u

ş

aql

ı

q c

ırı

lmas

ı

 zaman

ı

 h

ə

kimin taktikas

ı

:

A) t


ə

cili c


ə

rrahi 


əmə

liyyata götürm

ə

li

B) qan kə

sicil


ə

rd

ən istifad

ə

 etmə

li

C) doğ

um f


ə

aliyy


ə

tini aradan qald

ı

rmal


ı

D) u


ş

aql


ığı

 tamponada etm

ə

li

E) uterotoniklə

rd

ən istifad

ə

 etmə

li

22. 32 yaşlı

 münt

əzə

m ayba

şı

 sikli olan qad

ı

n ayba

şını

n 8 h

ə

ft

ə

 gecikm

ə

si, u

ş

aql

ı

q

yolundan kifay

ə

t q

ədə

r qanl

ı

 ifrazat 

ş

ikay

ə

ti il

ə

 qad

ı

n m

ə

sl

əhə

txanas

ı

na müraci

ə

t

etmi

ş

dir. USM-d

ə

 u

ş

aql

ığı

n a

şağı

 seqmenti nahiyy

ə

sind

ə

 10 h

ə

ft

ə

lik hamil

ə

lik

ölçüsünd

ə

 döl yumurtas

ı

 a

ş

kar edilir. Dölün ür

ə

k döyüntüsü t

ə

yin olunmur. Usaql

ı

q

yolu müayin

ə

sind

ə

 usaql

ığı

n ölçüsü hamil

ə

lik müdd

ə

tin

ə

 uy

ğ

un g

ə

lmir, usaql

ı

q

boynu kanal

ı

 q

ı

sal

ı

b, xarici d

ə

lik aç

ı

qd

ı

r v

ə

 döl yumurtas

ı

 elementl

ə

ri t

ə

yin edilir.

Ehtimal olunan diaqnoz:

A) ba


ş

 tutmam


ış

 hamil


ə

lik


B) dü

ş

ük tə

hlük


ə

si

C) ektopik hamilə

lik


D) haz

ı

r abortE) tam dü

ş

ük23. Normal yerl

əş

mi

ş


Каталог: load
load -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
load -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
load -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
load -> 1. a ğ ciy ə r X ə rç
load -> 1. 2 il ə vv ə l dö ş q
load -> 1. İ ntrakorporal detoksikasiya usuluna aid deyil
load -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
load -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
load -> 1. Arenal m ənşə li anuriyaya aid edilm ə z


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə