1. Streptokok pnevmoniyas ı üçün xarakterik deyilYüklə 307,49 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/13
tarix13.02.2017
ölçüsü307,49 Kb.
#8406
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

1. Streptokok pnevmoniyas
ı
 üçün xarakterik deyil:
A) K
ə
skin intoksikasiya;
B) 
İ
rinli a
ğı
rla
ş
malar (plevrit,osteomielit)
C) A
ğ
ciy
ə
r pay
ını
n z
ədələ
nm
ə
si;
D) X
ı
rda qabarc
ı
ql
ı
 x
ırı
lt
ı
lar;
E) Regionlar (bronxopulmonal) limfadenit;
2. Az
ə
rbaycan respublikas
ını
n peyv
ə
nd t
ə
qvimind
ə
 u
ş
aqlarda difteriya 
ə
leyhin
ə
ax
ırı
nc
ı
 peyv
ə
nd n
ə
 vaxt apar
ılı
r?
A) 5 ya
şı
nda
B) 18 ayl
ığı
nda
C) 6 ya
şı
nda
D) 9 ya
şı
nda
E) 3 ya
şı
nda
3. Mikoplazma pnevmoniyas
ı
 üçün xarakterik deyil:
A) L
ə
ng gedi
şə
 meyl;
B) Prosess
ə
 interstisial toxunman
ı
n qo
ş
ulmas
ı
;
C) Pnevmosklerozun 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sin
ə
 meyllilik;
D) T
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
;
E) Rentgenoqramda ocaql
ı
 kölg
ə
likl
ə
r
4. Xlamidiya pnevmoniyas
ı
 üçün xarakterik deyil:
A) Davaml
ı
 öskür
ə
k;
B) Qanda eozinofiliya;
C) Normal b
ədə
n temperaturu;
D) Konyuktivit;
E) K
ə
skin intoksikasiya;
5. X
ə
st
ələ
rin sitostatik (immunosuppressant) preparatlarla n
ı
üalic
ə
si zaman
ı
 onlara
müt
ə
madi n
ə
 t
ə
yin olunmal
ıdı
r?
A) Rentgenoqraf
ı
ya
B) Daxili orqanlarm
ı
n USM
C) Okulist m
ə
sl
əhə
ti
D) Arterial t
ə
zyiqin ölçülm
ə
si
E) Qan
ı
n klinik müayin
ə
si

6. K
ə
skin sad
ə
 bronxit üçün xarakterik deyil:
A) Birt
ərə
fli perkutor s
ə
sin karla
ş
mas
ı
;
B) X
ə
st
ə
liyin 4 – 8-ci gününd
ə
 ya
ş
 öskür
ə
k;
C) X
ə
st
ə
liyin 
ə
vv
ə
lind
ə
 quru öskür
ə
k;
D) Orta qabarc
ı
ql
ı
 x
ırı
lt
ı
;
E) Rentgenoqramda a
ğ
ciy
ə

şə
klinin gücl
ə
nm
ə
si;
7. K
ə
skin obstruktiv bronxit üçün xarakterikdir:
1) “
İ
nspirator” t
ə
ngn
əfə
slik;
2) “Ekspirator” t
ə
ngn
əfə
slik;
3) Perkutor s
ə
sin q
ı
salmas
ı
;
4) Rentgenoqrammda a
ğ
ciy
ə

şə
klinin gücl
ə
nm
ə
si;
5) Rentgenoqrammda ür
ə
k kölg
ə
liyinin ölçül
ə
rinin böyüm
ə
si;
A) 2,4
B) 1,3
C) 2,5
D) 3,5
E) 1,3
8. Xronik bronxitin k
ə
skinl
əşmə
sinin sakitl
əşmə
 dövründ
ə
 göst
ə
ri
ş
dir:
1) A
ğ
ciy
ə
r kökü nahiy
ə
sin
ə
 ultra yüks
ə
k tezlikli 
ş
ua;
2) Dö
ş
 q
əfə
sin
ə
 ultrab
ə
növ
şə
yi 
ş
ua;
3) B
əlğə
m g
ə
tirici preparatlar
ı
n t
ə
yini;
4) Antibiotikl
ə
rin t
ə
yini;
5) Postural drenaj;
A) 3,4
B) 2,5
C) 2,3
D) 1,4
E) 1,3
9. Xronik bronxitin ilkin dövründ
ə
 b
əlğə
min xarakteri:
A) az miqdarda , selikli
B) irinli –qanl
ı
C) çox miqdarda , selikli

D) selikli –irinli
E) irinli
10. B
əlğə
m g
ə
tirici preparatlara aid deyil:
A) Biyan köku;
B) Pertussin;
C) Mukaltin;
D) Asetilsistein;
E) Qliseram;
11. A hepatitinin yoluxma yolu:
A) cinsi;
B) qan sorucu h
əş
aratlar;
C) su;
D) bütün sadalananlar.
E) parenteral;
12. Bir ild
ə
 neç
ə
 d
əfə
 t
ə
krarlanan ayd
ı
n obstruksiya 
ə
lam
ə
ti olmayan bronxit
ə
residivl
əşə
n deyilir?
A) 4 – 5 d
əfə
;
B) 1 – 2 d
əfə
;
C) 3 – 4 d
əfə
;
D) 5 – 6 d
əfə
;
E) 2 - 3 d
əfə
;
13. Bronxopnevmoniyan
ı
n a
ğ
ciy
ə
rd
ə
n k
ə
nar a
ğı
rla
ş
malar
ı
na aiddir:
A) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin destruksiyas
ı
;
B) Pnevmotoraks;
C) Piopnevmotoraks;
D) Böyük tipd
ə
 respirator distress sindromu;
E) Sinpnevmonik plevrit;
14. L
ə
ng gedi
ş
li pnevmoniyaya pnevmonik prosessin x
ə
st
ə
liyin ba
ş
land
ığı
 vaxtdan
hans
ı
 müdd
ə
td
ə
 t
ə
krarlanmasa diaqnoz qoymaq olar?
A) 8 – 10 h
ə
ft
ə
;
B) 6 – 8 h
ə
ft
ə
;
C) 10 – 12 h
ə
ft
ə
;
D) 2 – 4 h
ə
ft
ə
;

E) 4 – 6 h
ə
ft
ə
;
15. K
ə
skin revmatik q
ı
zd
ı
rma zaman
ı
 hans
ı
 müayin
ə
 taktikas
ını
 seç
ə
rsiz?
A) Ambulator 
şə
raitd
ə
 qan
ı
n biokimy
ə
vi müayin
ə
si
B) Ambulator 
şə
raitd
ə
 EKQ
C) Hospitalizasiya v
ə
 stasionarda müayin
ə
D) Revmatoloqun m
ə
sl
əhə
ti
E) Ambulator 
şə
raitd
ə
 qan
ı
n klinik müayin
ə
si
16. T
ənə
ffüs çat
ış
mazl
ığı
nda n
ə
bzin t
ənə
ffüs say
ı
na nisb
ə
ti bel
ə
dir:
A) 4 – 3,5 : 1;
B) 1 : 1;
C) 2 – 1,5 : 1;
D) 1,5 – 1 : 1;
E) 3 – 2,5 : 1;
17. Pnevmoniya il
ə
 bir vaxtda yaranan plevrit bel
ə
 adlan
ı
r:
A) Allerqik;
B) Seroz;
C) 
İ
rinli;
D) Sinpnevmonik;
E) Metapnevmonik;
18. B hepatitin keçirilm
ə
sind
ə
n sonra HBs Ag uzun müdd
ə
tli dövr etm
ə
si meyar
ıdı
r:
A) qaraciy
ə
r sirrozunun
B) prosesin k
ə
skinl
əşmə
sinin
C) prosesin xronikl
əşmə
sinin
D) x
ə
st
ə
liyin a
ğı
rla
ş
mas
ını
n
E) virusun aktiv replikasiyas
ını
n
19. Bronxiolit hans
ı
 infeksiyan
ı
n xarakter simptomudur:
A) Rotovirus infeksiyan
ı
n;
B) Stafilokok infeksiyan
ı
n;
C) Respirator-sinsitial infeksiyan
ı
n;
D) Enterovirus infeksiyan
ı
n;
E) Streptokok infeksiyan
ı
n;

20. H
ə
kimin praktikas
ı
nda 1-5 ya
şlı
 u
ş
aqlarda x
ə
st
ə
xanadank
ə
nar (evd
ə
)
pnevmoniyan
ı
n etiologiyas
ı
nda apar
ıcı əhə
miyy
ətə
 malik hans
ı
 tör
ə
dicidir?
A) Ba
ğı
rsaq çöpü
B) Klebsiella
C) Pnevmokokk
D) Stafilokokk
E) Piogen streptokokk
21. H
ə
kimin praktikas
ı
nda pnevmoniyan
ı
n diaqnostikas
ı
nda apar
ıcı
 (
ə
sas) klinik
simptom hans
ıdı
r?
A) Lokal krepitasiya
B) Z
ə
ifl
ə
mi
ş
 t
ənə
ffüs
C) T
ə
ngn
əfə
slik
D) Çoxsayl
ı
 kiçik qabarc
ı
ql
ı
 x
ırı
lt
ı
lar
E) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 çök
ə
k nahiy
ələ
rin dart
ı
lmas
ı
22. Qanda qastrinin konsentrasiyas
ı
 a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda 
əhə
miyy
ə
tli d
ərəcədə
yüks
ə
lir?
A) Xronik s
ə
thi qastritd
ə
B) Xronik enteritd
ə
C) Xronik pankreatitd
ə
D) 12-barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n xora x
ə
st
ə
liyind
ə
E) Zollinger-Ellison sindromunda
23. Be
ş
 ya
ş
dan yuxar
ı
 u
ş
aqlarda x
ə
st
ə
xanadan k
ə
nar pnevmoniyalar
ı

ə
sas
tör
ə
dicisi hans
ıdı
r?
A) Stafilokokk
B) Göb
ələ
k
C) Mikoplazma
D) Pnevmokokk
E) Pnevmosist
24. Sar
ılı
qla olan x
ə
st
ədə
 qanda k
ə
skin sür
ə
td
ə
 AlAT v
ə
 bilirubin yüks
ə
lmi
ş
dir.
Bununla yana
şı
 HBs Ag v
ə
 anti HBc IgM a
ş
karlanm
ışdı
r. 
İ
lkin diaqnoz:
A) HBs Ag da
şıyıcılığı

B) xronik virus B hepatiti
C) Vilson-Konovalov x
ə
st
ə
liyi
D) Jilber sindromu
E) k
ə
skin virus B hepatiti
25. H
ə
kimin praktikas
ı
nda eksudativ plevrit üçün n
ə
 xarakterikdir?
A) Eksudat üz
ə
rind
ə
 bronxofoniya v
ə
 s
ə
s titr
əmə
sinin gücl
ə
nm
ə
si
B) S
ə
s titr
əmə
sinin gücl
ə
nm
ə
si v
ə
 perkutor s
ə
sin kütl
əşmə
si
C) Perkutor s
ə
sin kütl
əşmə
si v
ə
 divararal
ığı
 (mediastinal) üzvl
ə
rin sa
ğ
lam t
ərəfə
yerd
ə
yi
şmə
si
D) Eksudat üz
ə
rind
ə
 perkutor qutu s
ə
si
E) Perkutor s
ə
sin kütl
əşmə
si v
ə
 divararal
ığı
 üzvl
ə
rinin x
ə
st
ə
 t
ərəfə
 yerd
ə
yi
şmə
si
26. Be
ş
 ya
ş
dan yuxar
ı
 u
ş
aqlarda x
ə
st
ə
xanadan k
ə
nar pnevmoniyan
ı
n nadir hallarda
tör
ə
dicisi n
ə
dir?
A) Klebsiella
B) Mikoplazma
C) Pnevmokokk
D) Hemofil çöpl
ə
r
E) Göy-irin çöpü
27. H
ə
kimin praktikas
ı
nda ekspirator t
ə
ngn
əfə
sliyin s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Laringit
B) Bronxial obstruksiya
C) Faringit
D) Traxeit
E) Yuxar
ı
da göst
ə
ril
ə
nl
ə
rin heç biri
28. Daha tez effekt almaq üçün hans
ı
 diuretikd
ə
n istifad
ə
 etm
ə
k m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) Uregit
B) Laziks
C) Vero
ş
piron hipotiazidl
ə
 mü
ştərə
k
D) Triampur
E) Vero
ş
piron

29. H
ə
kimin praktikas
ı
nda bronxoektazlar
ı
 a
ş
kar etm
ə
k üçün hans
ı
 müayin
ə
ni
aparmal
ıdı
r?
A) Dö
ş
 q
əfə
si üzvl
ə
rinin rentgenoqrafiyas
ı
B) Bronxoqrafiya
C) Tomoqrafiya
D) Pnevmotaxometriya
E) Pikfloumetriya
30. Hans
ı ə
lam
ə
t revmatoid artrit üçün s
ə
ciyy
ə
vi deyil?
A) Oynaqlarda a
ğrı
lar
ı
n gec
ə
nin ikinci yar
ısı
ndan sonra 
ş
idd
ə
tl
ə
nm
ə
si
B) Rentgenoloji oynaqlarda d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin olmamas
ı
C) Z
ədələ
nm
ələ
rin simmetrikliyi
D) Proses
ə
 2 v
ə
 daha art
ı
q kiçik oyna
ğı
n qo
ş
ulmas
ı
E) S
əhə
rl
ə
r h
ərə
ki m
ə
hdudluq
31. H
ə
kimin praktikas
ı
nda pnevmoniyan
ı
n müalic
ə
si zaman
ı
 azitromisinin müalic
ə
kursu n
ə
 q
ədə
rdir?
A) 11-14 gün
B) 3-5 gün
C) 1-2 gün
D) 7-10 gün
E) 14-21 gün
32. H
ə
kimin praktikas
ı
nda mikoplazma pnevmoniyas
ını
n müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
preparat
ı
n t
ə
yini m
ə
qs
ədə
 uy
ğ
undur?
A) Makrolidl
ə
r
B) T
ə
bii penisillinl
ə
r
C) Yar
ı
msintetik penisillinl
ə
r
D) I n
ə
sil sefalosporinl
ə
r
E) Aminoqlikozidl
ə
r
33. Hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
rin obstruktiv x
ə
st
ə
liyin
ə
 aiddir?
A) Bronxial astma
B) Ekzogen allergik alveolit
C) Fibrozla
ş
an alveolit

D) Eozinofil pnevmoniyas
ı
E) Xronik pnevmoniya
34. Parotitli x
ə
st
ə ə
trafdak
ı
lar üçün n
ə
 zaman yoluxucudur.
A) x
ə
st
ə
liyin ba
ş
lan
ğıcı
ndan ilk 3 gün
B) sa
ğ
almadan sonra 3-5 gün
ə
 q
ədə
r
C) klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
rin üz
ə
 ç
ı
xmas
ı
ndan 1-2 gün önc
ədə
n x
ə
st
ə
liyin 9-cu günün
ə
 q
ədə
r
D) x
ə
st
ə
liyin ba
ş
lan
ğıcı
ndan 9-cu günün
ə
E) kataral dövr
35. H
ə
kimin praktikas
ı
nda bronxoektaziyan
ı
n diaqnostikas
ı
nda hans
ı
 h
ə
ledici
əhə
miyy
ətə
 malikdir?
A) Fizikal m
ə
lumatlar: davaml
ı
 lokal t
ənə
ffüs d
ə
yi
ş
ilikl
ə
ri v
ə
 ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar
ı
n olmas
ı
B) Bronxoqrafiya
C) Xarici t
ənə
ffüs funksiyas
ını
n müayin
ə
si
D) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgeneqrafiyas
ı
E) Pivfloumetriya
36. H
ə
kimin praktikas
ı
nda pnevmoniya zaman
ı
 antibiotikl
ə
rin t
ə
yininin optimal
müdd
ə
ti n
ə
 q
ədə
rdir?
A) H
ə
rar
ə
t normalla
ş
ana q
ədə
r
B) A
ğ
 ciy
ə
rd
ə
 infiltrat sorulana q
ədə
r
C) B
ədə
n tº-nun 4-5 gün 
ə
rzind
ə
 davaml
ı
 normal olana q
ədə
r
D) EÇS normalla
ş
ana q
ədə
r
E) Toksikoz l
əğ
v olana q
ədə
r
37. Xora x
ə
st
ə
liyi olan x
ə
st
ələrə
 hans
ı
 qrup preparatlar t
ə
yin etdikd
ə
 a
ğrı
lar
gücl
ə
nir?
A) Proton nasosunun inhibitorlar
ı
B) Bürüyücül
ə
r
C) M
ədə
 sekresiyas
ını
 stimulyasiya ed
ə
n preparatlar
D) H2-histamin reseptorlar
ını
n blokatorlar
ı
E) Selektiv xolinolitikl
ə
r
38. H
ə
kimin praktikas
ı
nda virus m
ənşə
li obstruktiv bronxitin k
ə
skin dövründ
ə ə
sas
müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 aid olmayan
ı
 hans
ıdı
r?
A) Dö
ş
 q
əfə
sinin vibrasion massaj
ı

B) Antibiotikl
ə
r
C) Bronxolitikl
ə
r
D) B
əlğə
mg
ə
tiricil
ə
r
E) Fizioproseduralar
39. T
ənə
ffüs üzvl
ə
rinin hans
ı
 anatomo-fizioloji xüsusiyy
ə
ti a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin
obstruksiyas
ı
na s
əbə
b olmur?
A) Q
ı
rtla
ğı
n, traxeyan
ı
n, bronxlar
ı
n q
ığı
rdaqlar
ı
n yum
ş
aql
ığı
B) T
ənə
ffüs yollar
ını
n darl
ığı
C) Burun t
ənə
ffüsü
D) Diafraqmal tipli t
ənə
ffüs
E) Q
ı
rtla
ğı
n a
şağı
 s
ə
viyy
ədə
 yerl
əşmə
si
40. U
ş
aqlarda eksudativ plevritin 
ə
sas s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Pnevmoniya
B) Tuberkulyoz (v
ərə
m)
C) 
Şişlə
r
D) Travma
E) Exinokokk kistas
ı
41. 8 ya
şlı
 u
ş
aq 2 d
əfə
 revmatik h
ə
ml
ə
 keçirib. U
ş
aqda mitral çat
ış
mazl
ı
q yaran
ı
b.
Bel
ə
 v
ə
ziyy
ə
td
ə

Yüklə 307,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin