297 Özet I abstract Yaz›flma Adresi / Address for CorrespondanceYüklə 23,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.05.2017
ölçüsü23,42 Kb.
#16372

Turk Urol Sem 2011; 2: 297-8

297

Özet I Abstract

Yaz›flma Adresi / Address for Correspondance: Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 

Androloji Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı Kampüs, 07070 Antalya, Türkiye Tel.: 0242 249 68 27  E-posta: musta@akdeniz.edu.tr  

doi:10.5152/tus.2011.58

Priapizm  tedavisine  başlanabilmesi  için  öncelikli  olarak 

priapizmin etiyolojisinin ortaya konulması gereklidir. İskemik 

priapizm acil bir klinik antite olarak ele alınmalı ve teşhis ile 

birlikte tedavisine başlanmalıdır. Ereksiyon süresi ile doğru-

dan  ilişkili  progresif  penil  ağrı,  priapizme  neden  olabilecek 

ilaç kullanımı, medulla spinalis ile ilişkili hastalık varlığı ya da 

orak hücreli anemi varlığında; iskemik priapizm akla gelmeli-

dir.  Kekeleme  priapizm;  seksüel  stimülasyon  sonrası  ya  da 

sabahları oluşan ve uzun süre tekrarlayan tarzda devam eden 

ereksiyon  ataklarının  varlığında  akla  gelmelidir.  Noniskemik 

priapizm ise ağrısız ve progresyon göstermeyen tarzda orta-

ya  çıkan  istemsiz  ereksiyon  olgularında  düşünülmelidir.  Bu 

olgularda genellikle penis kökü ya da perineal travma hikaye-

si bulunmakta olup nadiren ilaç enjeksiyonu sonrası kaverno-

zal  arterde  meydana  gelen  yırtılma  sonucu  da  non-iskemik 

priapizm ile karşılaşılabilinmektedir.(1) 

Fizik  muayene  sırasında,  ereksiyonun  derecesi,  ağrının 

varlığı ya da geçirilmiş travmanın bulguları ile olası bir malig-

nensi araştırması yapılmalıdır. Tümesans ve rijiditenin düze-

yi  ayırıcı  tanının  konulmasında  büyük  önem  taşır.  Korpus 

kavernozum,  korpus  spongiozum  ve  glansın  ereksiyona 

katılması ile penil ağrının varlığı iskemik priapizm olguların-

da  sıklıkla  karşılaşılan  bulgulardır.  Parsiyel  ereksiyon  varlı-

ğında, şiddetli bir penil ağrının bulunmadığı olgularda non-

iskemik priapizm varlığı akla gelmelidir.(1) 

Laboratuvar araştırmasında hastanın olası bir orak hüc-

reli  anemi,  talasemi  ve  kanama-pıhtılaşma  bozukluğunun 

varlığına yönelik araştırma yapılmalıdır. Tüm bunların dışın-

da iskemik/non-iskemik priapizm ayırıcı tanısına varılmasın-

da  korpus  kavernozum  kan  gazı  değerlendirmesinin  yapıl-

ması gereklidir. İskemik olgularda; korpus kavernozumdan 

aspirasyon ile elde edilen kan örneklerinde parsiyel oksijen 

basıncı 30mmHg’nın altında; parsiyel karbondioksit basıncı 

ise 60mmHg’nın üstündedir.(1)

İskemik/noniskemik  priapizm  ayırıcı  tanısında;  aspiratif 

kan  gazı  ölçümlerine  ek  olarak  penil  ve  perineal  renkli 

Doppler  ultarasonografi  tetkiki  ile  tanının  kesinleştirilmesi 

sağlanır. Penil Doppler ultrasonografi teknik olarak olanaklı 

ise  mutlaka  uygulanmalıdır.  İskemik  priapizm  olgularında; 

kavernozal  arter  içinde  herhangi  bir  kan  akımının  olmadığı 

izlenirken başarılı bir tedavi sonrası kavernozal akımı göste-

ren  akım  dalgalarının  yeniden  ortaya  çıktığı  izlenebilir. 

Noniskemik  olgularda  ise  kavernozal  kan  akımının  normal 

olarak  gerçekleştiği  görülecektir.  Bununla  birlikte  olası  bir 

anevrizma  ya  da  arter  travması  varlığı  da  renkli  Doppler 

ultrasonografi tetkiki ile ortaya konulabilecektir. Penil arteri-

ografi girişiminin tek başına tanı amaçlı olarak kullanılması 

çok  invazif  bir  yaklaşım  olarak  kabul  edilmekte  olup;  non-

iskemik priapizm tanısının konulduğu olgularda tanı ile bir-

likte aynı zamanda tedavi amaçlı olarak kullanılmalıdır. Son 

yıllarda priapizm tanısında; magnetik rezonans (MRI) kulla-

nımı gündeme gelmiştir. Kircham ve arkadaşları MRI incele-

mesi  ile  priapizm  olgularında  3  önemli  bulgunun  ortaya 

konulabileceğini rapor etmiştir. Buna göre; olası bir korporal 

Priapizm değerlendirme ve tanısında; hikaye, fizik muayene, labo-

ratuar testleri ile penil görüntülemeden yararlanılmaktadır. Tüm bu 

yöntemlerin kullanılması ile iskemik, non-iskemik ve kekeleme pria-

pizm ayırıcı tanısı ortaya konulmaktadır. Günümüzde; penil kan gazı 

ölçümü ile penil Doppler ultrasonografi tetkiki en sıklıkla kullanılan 

tanı yöntemleridir. 

Anahtar kelimeler: Ayırıcı tanı, penil Doppler ultrasonografi, penil 

kan gazı


History, physical examination, laboratory tests and penile imaging 

are  the  commonly  used  tools  in  the  evaluation  and  diagnosis  of 

priapism. These techniques are used by physicians in making the 

differential  diagnosis  between  ischemic,  non-ischemic  and  “stut-

tering” priapism. Nowadays, penile blood gas analysis and penile 

Doppler ultrasonography are the most widely used tools to differ-

entiate between different kinds of priapism.

Key words: Differential diagnosis, penile bloog gas, penile Doppler 

ultrasonographyPriapizm: Değerlendirme ve Tanı

Priapism: Evaluation and DiagnosisMustafa Faruk Usta

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilim Dalı, Antalya

PRİAPİZM: GÜNCELLEME

PRIAPISM: UPDATETurk Urol Sem 2011; 2: 297-8

298

metastaz  ya  da  arteriyel  fistülün  varlığını  ortaya  koymada 

MRI  faydalı  olabilir.  Ek  olarak  MRI  değerlendirilmesi,  pria-

pizm  olgularında  korpus  kavernozumda  meydana  gelmiş 

kalıcı  bir  nekrozun  tanısının  konulması  ve  erken  dönemde 

penil protez implantasyonu kararının verilmesinde yardımcı 

olabilecektir.(2-4) Ralph ve arkadaşları yakın zamanda MRI 

uygulaması sonrası kalıcı korpus kavernozum hasarı oldu-

ğuna karar verdikleri; ereksiyon süresi 24 ile 720 saat ara-

sında değişen 50 iskemik priapizm olgusunda erken dönem 

penil  protez  uygulaması  yapmışlardır.  Kalıcı  ve  geri  dönü-

şümsüz  hasarın  gerçekleştiği  kanıtlandıktan  sonra  uzun 

dönemde  fibrozis  gelişmeden  uygulanacak  penil  protez 

yerleştirilmesi  ile  olası  cerrahi  komplikasyon  oranlarının 

düşürülmesi  mümkün  olabilmektedir.(4)  Ek  olarak,  kalıcı 

hasarın geliştiğinin ortaya konulması; cerrahi sonrası oluşa-

bilecek  mediko-legal  sorunların  ortadan  kaldırılmasına  da 

imkan sağlayabilecektir.Kaynaklar

1.  Broderick GA, Kadioglu A, Bivalacqua TJ, Ghanem H, Nehra 

A,  Shamloul  R.  Priapism:  pathogenesis,  epidemiology,  and 

management. J Sex Med 2010;7:476-500. [CrossRef]

2.  Broderick GA, Lue TF: Evaluation and nonsurgical management 

of  erectile  dysfunction  and  priapism.  In:  walsh  PC,  Retik  AB, 

Vaughan ED, Wein AJ, Kavoussi AR, Novick AC, eds. Campbell’s 

Urology. Philadelphia: W.B. Saunders; 2002: 1619-71

3.  Kirkham AP, Illing RO, Minhas S, Minhas S, Allen C. MR ima-

ging  of  nonmalignant  penile  lesions.  Radiographics 

2008;28:837-53. [CrossRef]

4.  Ralph DJ, Garaffa G, Muneer A, Freeman A, Rees R, Christopher 

AN, et al. The immediate insertion of a penile prosthesis for acute 

ischaemic priapism. Eur Urol 2009;56:1033-8. [CrossRef]

Yüklə 23,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə