Az ə rbaycan RespublikaYüklə 1,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/9
tarix28.04.2017
ölçüsü1,62 Mb.
#16054
1   2   3   4   5   6   7   8   9

  z


ə

r

ərçəkmişi  bir  neçə  d

ə

fə

 

müxtəlif  ünvanlara  aparması, z

ə

rərçəkmişə

 

ötən dövr ərzind

ə

 mesajlar yazması, zə

r

ərçəkmişin onun nömrəsini telefonda 

qara  siyahıya  salması,  hadisənin  baş  verdiyi  ə

r

ə

fə

d

ə  d

ə

 banka  kredit  borcunun  olması  iş 

materiallarının  mə

cmusu  il

ə

  təsdiq  edilmiş,  tə

qsirl


ə

ndiril


ən  şə

xsin  ifad

ə

sind


ə

 

göstərdiyi 

özünü  müdafiə

 

xarakterli  xüsusatlar  tamamilə  t

əkzib  edilmiş,  tə

qsirl

ə

ndirilən  şə

xs 


R.F.N

əsirovun verilmiş ittihamda tə

svir edil

ə

n cinayə

əm

əlini törə

tm

əsi aşağıda sadalanan sübutlarla bir daha təsdiq edilmişdir.  

 

Belə

  ki,  z


ə

r

əçəkmiş  İsmayılova  Arzu  Hikmət  qızı  məhk

ə

mə

d

ə  verdiyi  ifad

ə

lə

rind


ə

 

göstərmişdir  ki, orta  tibbi  t

əhsilli  olduğundan  işə

 

düzə


lm

əsi  üçün  iki  aylıq  kursa  getmə

li 

olmuş, bunun üçün Şəki şəh

ə

rində

 

olan ixtisasartırma kursuna yazılmışdır. Həmin kurs 30 

mart  2015-ci  il  tarixd

ən başlandığından 29 mart 2015

-ci  il  tarixd

ən Şəki şə

h

ərin

ə

  gedə

r

əorada  olan  analığı  Zə

rif

ə

yə

  m


əxsus  “Otaq  eşiyi”  küçə

sind


ə

  yerl


əşə

n  evd


ə

 

yaşamağa başlamışdır. Hər gün sə

h

ər saat 08 rad

ə

lə

rind


ə

 evd


ən çıxaraq ya marşrut avtobusu ilə

, ya 


da  ki,  piyada  kursa  getmişdir. Tə

xmin


ən may  ayının  ə

vv

əll

ə

rində

n  istifad

ə

  etdiyi  055-566-15-

09 nömrə


li mobil telefonuna nam

ə

lum zə

ngl


ə

r g


ə

lm

əy

ə

 başlamışdır. Bə

zi hallarda uzaq 

yerl

ə

rə

  ged


ə

nd

ə  taksid

ə

n də

  istifad

ə

 

etmiş, bu vaxtlarda da Nəsirov  Rahim  F

ərrux oğlunu 

taksi  sürücüsü  kimi  tanımışdır.  İlk  də

f

ə  Rahimin  avtomobilin

ə

  tə

xmin


ə

n  08  may  2015-ci  il 

tarixd

ə

 minmişdir.  Həmin  gün  göz  hə

kimind


ən  çıxandan  sonra  xə

st

əxananın  qarşısında olan vaxt mobil telefonuna 055-741-34-

22 nömrə


sind

ə

n zə

ng g


əlmiş, telefona cavab verə

zaman  Rahim  ona  kim  olduğunu  bildirmiş  taksi  lazım  olub-

olmayacağını  soruşmuşdur. 

Rahim

ə

 taksi lazım olduğunu bildirmiş, Rahimin bir qə

d

ər sonra onun dayandığı yerə idar

ə

 etdiyi qara r

əngli, “Nissan

-

Sunny” markalı, 55-

017 dövlət nömrə

 

nişanlı avtomobillə g

ə

ldiyini görmüşdür.  Əvvə

lc

ə  Rahimin  idar

ə

  etdiyi  avtomobilə

  minm


ə

y

ə 

utanmış,  buna  görə

  d

ə

 h

əmin  vaxt  Rahim  özü  avtomobilin  qapısını  açaraq  “mə

nim  avtomobilim  el  taksisidir, 

narahat  olmayın,  mə

nim  avtomobilim

ə

 çox  adamlar  minir”  demiş,  bundan  sonra  Rahimin 

avtomobilin

ə

 

əyl

əşmişdir.  Rahim  onu  yaşadığı  evə

  g

ə

tirən  zaman  yolda  ona“mə

n  s


ə

ninl


ə

 

maraqlanmışam  və  s

ə

nin  gə

lm

ə 

olduğunu  bilirəm”  demiş,    söhbə

əsnasında  onu  çörəyem


ə

y

ə  d

ə

vət  etmiş,  o  da  Rahimə

  ev


ə

  ged


ə

c

əyini  bildirmişdir.  Rahim  onu  yaşadığı  evin yaxınlığına aparmış, avtomobildən düşüb e

v

ə ged

ə

n zaman ona taksi pulu kimi 2 manat pul  

 vermişdir.  Hə

min  vaxt  Rahim  ona  n

ə

 

zaman  lazım  olsa  taksi  kimi  ona  müraciət  ed

ə

 bil

ə

cəyini  demişdir.  Sonradan  ona  yenidə

n  Rahimin  055-741-34-

22  nömrə

sind


ə

n  z


ə

ng 


g

əlmiş, həmin nömrə

nin Rahim

ə

 məxsus olduğunu bildiyi üçün hə

min z


ə

ng

ə 

cavab vermiş, 

Rahim  onunla  salamlaşaraq  ondan  harada  olmasını  soruşmuş,  Rahimə

  evd


ə

 

olduğunu bildirmiş, lakin onunla danışmaq istə

m

ədiyi  v

ə

 yaxın münasibəti olmadığı üçün telefonunu 

söndürmüşdür.  Bir  neçə

 

gün  sonra,  təxmin

ə

n  11  may  2015-ci  il  tarixdə

  saat  t

ə

xmin


ə

n  15 


rad

ə

lə

rind


ə

  d


ə

rsd


ən çıxaraq  yolun kənarı ilə

  ev


ə

  getdiyi  vaxt  Rahimin  avtomobilinin  yolun 

k

ənarında  dayandığını  görmüşdür.  Həmin  vaxt  Rahim  arxadan  ona  t

ə

rə

f  g


ə

l

ər

ədayanmağı  tə

l

əb  etmiş,  lakin  dayanmamışdır.  Rahimin  avtomobilin

ə

 yaxınlaşan  zaman 

Rahim  onun  yanından  keçib  avtomobilin  arxa  sol  qapısını  açmış,  hə

min  vaxt  avtomobilin 

qapısı  onun  qarın  nahiyə

sind

ə

n  dəymişdir.  Rahim  ondan  avtomobilə

 

oturmağıtəl

əb  etmiş, 

Rahim

ə

  ondan  nə

  ist


ədiyini  soruşduqda  Rahim  də

 

ona  “mən  siz

ə

  neyləmişə

m  ki,  m

ə

nim 


avtomobilim

ə

 oturmursunuz” demiş, Rahimə

 

“Sizin hər

ə

kə

tl

əriniz m

ənim xoşuma gə

lmir v

ə

 m

ə

n  də

  bu  s


ə

b

əbd

ə

n  sizin  avtomobilinizə

  minmir


əm”  demiş,  yoluna  davam  edə

r

ək  ev

ə

 getmişdir. Bundan sonra bir neçə

 d

əf

ə

 Rahim ona yaxınlaşaraq xoş

u g


ə

ldiyini, onunla dost 

olmaq  ist

ə

diyini  və

  cinsi 


ə

laq


ə

d

ə  olmaq  ist

ədiyini bildirmişdir. Lakin hə

r  d

ə

fə

  Rahim


ə

  ail


ə

li 


v

ə

 üç  uşaq  anası  olduğunu,  onun  fikirləşdiyi  qadınlardan  olmadığını  söylə

y

ər

ə

k  ona  rə

dd 


cavabı  vermişdir.  16  may  2015

-ci  il  tarixd

ə

  saat  15  radə

l

ərind

ə

  də

rsd


ən  çıxaraq  yolun 

k

ənarı ilə 

yaşadığı evə

 getdiyi zaman yolun k

ənarında qara rəngli avtomobilin dayandığını 

görmüş  və

  h


ə

min  avtomobilin  Rahim

ə

  m


əxsus  olduğunu  başa  düşə

r

ək    geri  qayıtmaq ist

əmiş, lakin hə

min vaxt Rahim avtomobild

ə

n yerə

 

düşər

ə

k ona tə

r

əf g

ə

lib avtomobilin arxa sol  qapısını  açaraq  ondan  avtomobilə

  minm


ə

sini  t


ə

l

əb  etmişdir.  Rahimə  avtomobil

ə

 minm

ə

yə

c

əyini  bildirdiyi  üçün  Rahim  onu  vuraraq  avtomobilə 

mindirmiş  və

 

qapını 


bağlamışdır.  Rahim  Nəsirov  onu  Şə

ki  Tibb  Kolleci  yerl

əşən  küçə

d

ən  götürər

ək  maşını 

tanımadığı  istiqamə

td

ə 

sürmüşdür.  Şə

kid

ə

n  uzun  illə

əvv

əl  çıxdığından  Şəki  şə

h

ə

rini dem

ək  olar  ki,  tanımamışdır.    Rahim  avtomobili  şə

h

ərin  tanımadığı  küçəsi  il

ə

 sürmüşdür.Yolda  qarşılarına  böyük  dairəvi  yol  çıxmış,  Rahim  avtomo

bili  h


ə

min  dair

ə

vi 


yoldan sağa tə

r

əf döndər

ə

rək üzü yuxarı sürmüşdür. Rahim Nə

sirov h


ə

min vaxt avtomobili 

aqressiv  idar

ə

  edə

r

ək  gah  b

ərk,  gah  da  yavaş  sürmüşdür.  Rahimin  avtomobili  onun 

tanımadığı istiqamə

td

ə 

sürməsini gördüyü üçün onunla avtomobilin içə

risind

ə

 dalaşmış və

 

bu  zaman  Rahim  də

 

onu  bir  neçə  d

ə

fə

 

əli  il

ə

 vurmuş  və

 

bir  neçə  d

ə

fə

  avtomobili  yoldan 

k

ənara  sürər

ə

k  ona ə

l-

qol  atmış,  sinəsini  açmaq  istəmiş,  yubkasını  dartışdırmış,  lakin Rahim

ə

 müqavimət göstərdiyi üçün bunu bacara bilməmişdir. Hə

min vaxt Rahimin yolboyu 

bir  neçə

  d


ə

f

ə  ona 

ə

l-qol  atdığı  üçün  onun  ə

ynind


ə

 

olan  köynəyinin  düyməsi  qırılmış, yubkasının  zamokunun  da  bir  tə

r

əfi  sökülmüş,  bu  səb

ə

bdə

n  d


ə

 

yaxası  bir  qəd

ər  açıq 

qalmış, yubkasını isə

 

əli il

ə

 ə

ynind


ə

 

tutub saxlamışdır. Rahim avtomobili idar

ə

 edə

r

ək daşlıq v

ə

 meşə

lik bir yerd

ə

 

saxlamışdır. Bundan sonra avtomobildən yer

ə

 düşə

r

ək arxa sol qapıya yaxınlaşaraq həmin qapını açmış və

 

onun çiynindən tutaraq yer

ə

 düşürtmüşdür. Maşından 

düşə


rk

ən  ayaqqabısı  ayağından  çıxmışdır.  Rahim  onun  ə

lind

ən  tutub  sürümüş,  h

ə

rə

k

ətl

ə

rində

n  onunla  cinsi 

ə

laq


ə

d

ə  olmaq  ist

ədiyini  başa  düşmüşdür.  Rahimin  ə

lind

əçıxaraq  aşağıya  doğru  qaçmış,  bu  zaman  Rahimin  ə

lind


ə

 

telefon  olduğu  üçün  onun şə

kill


ərini  çəkdiyini  güman  etmişdir.  Rahim  onun  dalınca  qaçaraq  onu  tutub  saxlamış, 

cibind


ən  bıçaq  çıxararaq  onun  boğazına  dirəmişdir.Rahim  onunla  cinsi  ə

laq


ə

d

ə 

olacağını 

bildirmiş,  bu  vaxt  onu  bə

db

əxt  etm

ə

mə

sini,  n


ə

  ist


ə

s

ə  ona  ver

ə

cə

yini,  lakin  ona 

toxunmamasını xahiş  etmişdir.Rahim ona avtomobilinin kreditdə

 

olduğunu deyər

ə

k  hə

r  ay 


400  manat  pul  verm

əli olduğunu bildirmiş,  ə

vv

ə

lcə

  Rahiml


ə

 

razılaşmamış və  ona  pulunun 

olmadığını  bildirmiş,  lakin  sonradan  Rahim  onu  bıçaqla  hə

d

ə

lə

diyind


ə

n  v


ə

 

zorlayacağını düşündüyü  üçün  razılaşmışdır.  Hə

tta  h


əmin  vaxt  barmağında    olan  qızıl  üzüyünü  də

 

çıxararaq  Rahimə 

vermiş,  Rahim  bir  müddə

t  n

ə

  isə

  fikirl


əşib  üzüyü  ona  qaytararaq 

bildirmişdir  ki,  hə

r  ay  400  manat  pul  verm

ə

yə

c

əyi  t

ə

qdirdə

 

onunla  olan  şəkill

əri  hamıya 

göstə

r

əc

ə

yini, ə

rin


ə

 z

əng ed

ə

rə

k onun 


əxlaqsızlıqla məşğul olduğunu söylə

y

əc

ə

kdir. Buna görə

 d

ə m

ə

cbur olub Rahimə

 h

ər ay 400 manat pul ver

ə

cə

yin


ə

 

razılaşmışdır. Bundan sonra  

 Rahim onu öz avtomobilinə

 

əyl

əşdirə


r

ək yaşadığı evə

 g

ətirmişdir. Rahim onu evə 

düşürə


zaman da x

ə

b

ərdarlıq etmişdir ki, ona verdiyi söz yadından çıxmasın və bundan sonra da 

n

ə  zaman  ist

ə

sə

 

onunla  görüşəc

ə

yini,  hara  istə

s

ə  onunla  ged

ə

cə

yini  v


ə

  ona    h

ə

r  ay  400 manat  pul  ver

ə

cəyini xatırlatmış,  mə

cbur  olub  Rahiml

ə

 

razılaşmışdır. Rahim onu yaşadığı evin  yanında  düşürə

r

ək  oradan  getmişdir.  Evə  g

ə

lə

n  zaman  sol  qolunun 

yuxarı  tə

r

əfinin 

ağrıdığını,  evdə

 

paltarını  çıxaran  zaman  sol  qolunun  yuxarı  hissəsinin  göyərdiyini 

görmüşdür. Bundan sonra 18 may 2015

-ci il tarixd

ə

 saat tə

xmin


ə

n 08.15 rad

ə

l

ərind

ə

 “Motor 

aralığı”  deyilə

n  yerl

ə

  də

rs

ə  ged

ə

n  zaman  Rahimin  yolun  kənarında  dayanmasını  görmüş, 

Rahim onun g

əldiyini gördüyü üçün ona yaxınlaşaraq sə

n m


ə

n

ə pul verm

ə

yə

 

söz vermisədey


ə

r

ək,  üstündə  pulunun  olub-

olmadığını  soruşmuşdur.  Rahimə

 

üstündə


  90  manat 

pulunun  olduğunu  bildirmiş,  Rahim  ondan  hə

min  pulu  ona  verm

ə

sini  tə

l

əb  etmi

ş,  ondan 

qorxduğu  üçün  çantasında  olan  90  manat  pulunu  Rahimə

 

vermişdir.  Rahim  pulu  alandan sonra oradan getmişdir. Həmin gün saat tə

xmin


ə

n 23.30 rad

ə

l

ərind

ə

 əmisi oğlu Cabbarov 

Əliyar Maqay oğlunun evində

 olan zaman x

ə

stə

l

ənmiş, həmin vaxt Rahim ona z

ə

ng edə

r

əharada  olmasını  soruşmuşdur.  Rahimə

 

əmisi  oğlugildə 

olduğunu  bildirmiş,  Rahimə

 

x

əst

ə

lə

ndiyini bildir

ə

r

ək Rahimd

ə

n ona dərman alıb gə

tirm


əsini xahiş etmişdir. Tə

xmin


ə

n on 


beş də

qiq


ə

 

sonra Rahim onun üçün dərman alıb gətirib  ona  ver

ə

rək oradan getmişd

ir.  24 


may 2015-ci il tarixd

ə

 saat tə

xmin


ə

n 08.15 rad

ə

l

ərind

ə

 yenə

 d

ə d

ə

rsə

 ged


ə

n zaman Rahim 

onun  qarşısına  çıxaraq  ondan  pul  tə

l

əb  etmiş  və  Rahim

ə

 pulunun  olmadığını  bildirmişdir. 

Rahim onun 

ə

lind


ə

n zorla 


əl çantasını alaraq həmin çantanın içə

risind


ə

 olan 3 manat pulu 

götürmüşdür. 

 

Həmçinin ifadə

sind


ə

 kursunu bitirdikd

ən sonra yaşadığı Şə

mkir rayonunda olan evin

ə

 

getdiyini  və

  h


əmin  vaxtdan  da  telefonunu  qızı  Minəxanıma  verdiyini,  qızı  Minəxanımın 

Rahimin nömrəsini “qara siyahıya” daxil etdiyi üçün Rahimin

 

artıq ona zəng ed

ə

 bilmə

diyini, 


bundan  bir  q

ə

dər  sonra  qızı  Minəxanımın  ona,  sə

n

ə 

Rahim  adlı  şə

xsin 

əxlaqsız  mesajlar yazmasını  bildirdiyini,  qızından  həyat  yoldaşı  Sahilin  bunları  bilmə

m

əsini  söyləy

ə

rə

k  ona 


h

əmin  mesajları  silməsini  bildirdiyini,  qızı  Mi

n

əxanımın  da  ona  artıq  mesajları  sildiyini  və 

Rahimin  nömrə

l

ə

rinin  də

 

“qara  siyahıya”  salmasını  bildirdiyini,  əvv

ə

llə

r  h


əyat  yoldaşından 

gizl


ətdiyi  üçün  Rahimə

  pul  verdiyini  ilkin  ifad

ə

l

ərind

ə

  bildirmə

diyini,  lakin  indi  h

ə

min 


xüsusatları həyat yoldaşına sö

yl

ədiyi üçün ifadəsind

ə

 də

, Rahimin ondan iki d

ə

f

ə olmaqla, 

birinci d

ə

f

ə 90(doxsan) manat pul t

ə

lə

b ed


ə

r

ək aldığını, ikinci dəf

ə

 isə

 

3(üç) manat pul təl

əed

ə

rək  aldığını,  ilkin  ifadə

l

ərind

ə

 heç  bir  xə

sar


ət  almadığını  və

 

ekspertizadan  keçməkd

əimtina etdiyini bildirs

ə

 də, lakin sol qolumun yuxarı hissə

sind


ə

n x


ə

sar


ət aldığını, lakin hə

min 


vaxtlarda  Rahimd

ən  qorxduğu  üçün  ekspertizadan  keçmədiyini,  çünki  Rahimin  bundan 

x

ə

bər tutması zamanı bunun onun üçün pis nə

tic


ə

l

ən

ə

 bilə

c

əyini göstərmişdir.  

El

əc

ə

 də

 ifad


ə

sind


ə

 Rahimin onu bir d

ə

f

ə 

“Ümid” restoranına apardığını, ikinci də

f

ə

 isə

 

“Ördək  gölü”  restoranına  apardığını,hə


Yüklə 1,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin