AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə40/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

h
 
HapofluaM. C.IleTep6ypr,  1911, c.  59.
32.Əliyev. İ.Dağlıq Qarabağ:  tarix, faktlar, hadisələr,  Bakı,  1989, səh.  83.
33.Həsənli C.  “Ağ ləkələr” in qara kölgəsi, Bakı,  1991, səh.  58.
34.Hacıyev N.  Dağlıq Qar'abağm tarixindən sənədlər, Bakı,  2005, səh.  76.
35. 
Yenə orada, səh. 76-77.
36.Azərbaycan tarixi, yeddinci cild, səh.  161.
37.Müstəqil 
dövlətimiz və parlamentimiz, Bakı, 2001, səh. 256.
38.Köçərli  T.  Yaddan çıxmaz Qarabağ.  Nəqşi-Cahan Naxçıvan,  Bakı,  1998, səh.
194.
39.Azərbaycan  SSR 
DQMV-nin 
oykonimləri 
haqqm da. 
Azərb. 
SSR 
toponimlərinin öyrənilməsinə həsr olunmuş XI elmi konfransının  materialları, 
Bakı, “Elm nəşriyyatı”,  1981,  səh.  62;  DQMV-nin  coğrafi adlarm a dair,  APİ- 
nun nəşriyyatı, Bakı,  1983, səh.  19.
40.DQMV-nin  coğrafi  adlarmm  tədqiqi.  Coğrafiya  institutunun  X II  elmi 
konfransınm  materialları,  Bakı,  1981,  səh.  246-243;  Azərbaycanın  Qarabağ 
bölgəsinin mikrotoponimləri, APİ-nin Xəbərləri, Bakı,  1991, səh. 23.
54*
41.DQM V-nin oykonimlərinin mənşəyinə dair, APİ-nin  60  illiyinə dair  konfrans 
materialları, Bakı,  1982, səh. 282-283; DQMV-nin etnotoponimləri haqqında. 
AEA -nm  Coğrafiya İnstitutunun əsərləri,  1985, səh. 45.
42.Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası, X cild, Bakı,  1987, səh. 579.
43.M ahm udov  Y.,  Şükürov  K.  Qarabağ  tarixi  qədim  zamanlardan  müasir 
dövrədək.  Qarabağ suallar və faktlar. Bakı, 2005, səh. 32.
44.Xəliiov 
X.D.Qarabağm elat dünyası, Bakı,  1992, səh.  13.
45.Budaqov B.Ə. “Toxunulmazlar, müqəddəslər” Elm və həyat,  1979, 
12;
Yüzbaşov R ., Əliyev K., Sədiyev İ., Azərbaycanın coğrafi adları (oçerklər), 
Bakı,  1972; İsmayılova A. Azərbaycan SSR DQMV-nin toponimlərinin 
öyrənilməsi və tədqiqi. ADPU-nun Xəbərləri, Bakı,  1989, səh.176
BİBLİOQRAFİY A
1

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası.  Bakı,  1996.
1. Azərbaycan  Respublikası  dövlət  müstəqilliyi  haqqında  Konstitusiya  aktı.
Bakı,  1991.
3

Azərbaycan tarixi. VI cild,  Bakı, 2001.
4

Azərbaycan tarixi VII cild,  Bakı, 2003.
5

Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə.  Bakı, 
1990.
6

Azərbaycan tarixi I-II cildlər.  Bakı,  1961-1964.
7

Abdullayev  M.A.  Azərbaycan  qoyunçuluğu  və onun  inkişaf yolları.  Bakı,
1979.
g. 
ABajıoB 
K.B. 
ApxHTeıcrypa ropoaa lllyıua. 
Bakı,  1977. 
q. 
Azərbaycan tarixi qaynaqlar üzrə. 
Bakı,  1989.
1
0. 
Azərbaycan tarixi III cild.  Bakı,  1973.
\\.
 
AxMeauıHHa 
O.A. 
EKOH0MmecK0e  cciTpyflHHwecTBO 
A
3
ep
6
aiifl)KaHCKO
0
  CCP 
(1946-1950). Bakı,  1987 
1
2- 
A ğ ləkələr silinir. Bakı,  1991.

13. 
Axundov N .  Qarabağ səlnamələri.  Bakı,  1989.
14. 
AöacoB  M.,  fphthchko  A.,  3eHHanoB 
P. 
A3epoafİA>KaH  b  roatı  BejiHKofi 
OTeıecTBeHHOÖ bohhli. 
BaKy,  1990.
15.
 
A66ac6eÜJiH 
A., 
A66ac6eftjiH  3 .   Teitaap  A
jihcb
 
h  
MHpoBaa  nojiHTHKa.  Baıcy, 
1997.
16. 
A66ac6efciH  A.,  TacaHos  A.  A3ep6aÄaacaH 
b
  CHCTeMe  MOKjıyHapo/iHwx 
h
 
peraoHajibHbix opraHH3auHH. Eany,  1999.
17.  Abdullazadə F.  Heydər Əliyev:  Siyasi  portret.  Bakı,  1998.
18.  Abdullazadə  Ə.  Ermənistanm  Azərbaycana  qarşı  təcavüzkarlıq  siyasəti 
tarixindən.  Bakı,  1995.
19. 
Abdullayev Ə.  Ermənistanm  Azərbaycana  qarşı  hərbi  təcavüzü  və  Heydər 
Əliyevin sülh strategiyası.  Bakı,  1999.
20. 
Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanliq  və dcmokratiya naminə. 
Bakı, 2001.
21.  Azərbaycan-ABŞ. D ostluq və tərəfdaşlıq yollannda.  Bakı, 
2000.
22.  Abdullayev E. Dövlət quruculuğu.  Bakı, 2002.
23. 
A3ep6a0a»aH 
b
 
un^ax (KpancHH CTaTHnecKHfi c6ophmk).  Bakı,  1964.
24.  Axundov N .  Qarabağ səlnamələri.  Bakı,  1989.
25. 
AraMÖeKHH 
A.T. 
EKOHOMHMecKMe 
CTaTHCTH'iecKHe 
nccjıejjOBaHHa 
npoMBiuuıeHHoro npoH3BoacTBa. MocKBa,  1969.
26. 
Araslı C.  Erməni-Azərbaycan konflikti.  Bakı,  1995.
27. 
AxyHflB H. ApMaHCKHH reHouHT. M
h
<{) 
h
 peajibHocrt.  Bakı,  1992.
28. 
AcaaoB C. MaMe,aoB H. TeppopH3M, npHMHHa 
h
 cjıeacTBHe.  Bakı, 2001.
29. 
Azərbaycan 
K P 
rəqəmlərdə.  Stat.məcumə Bakı,  1970.
30. 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. 
I cild.  Bakı,  1996.
31. 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. 
II cild.  Bakı,  1997.
32. 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə. 
III cild.  Bakı,  1998.
33. 
Azərbaycan-Böyük  Britaniya:  əməkdaşlıq  və  tərəfdaşlıq (1991-2001).  Bakı,
2001.
34. 
Azərbaycan BM T ailəsində. Bakı, 2000.
550
35.  Azərbaycan Kommunist Partiyası tarixinin oçerkləri.  Bakı,  1964.
36.  Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində yeni mərhələ.  Bakı, 2001.
37.  Azərbaycan tarixinin parlaq səhifələri. Bakı,  1998.
38.  Azərbaycan qızıl ulduzları. Bakı,  1975.
39.  Azərbaycan 
Kommunist 
Partiyasının 
Sovet 
Azərbaycanının 
mədəniyyətinin  daha  da  inkişaf etdirilməsi  sahəsində  fəaliyyəti  (1971-1980-ci 
illər).  Bakı,  1986.
40. 
Azərbaycan komsomolunun şanlı yolu.  Bakı,  1981.
41. 
Azərbaycan gənclərinin II fonımu (2-3 mart  1999-cu  il).  Bakı, 2000.
42. 
Azərbaycan milli dövlət quruculuğu yolunda: Bakı, 
1996.
43.  Azərbaycan  müəllimləri  XI qurultayının  stenoqrafık  hesabatı  (25 sentyabr 
1998-ci il).  Bakı,  1999.
44.  Azərbaycan-1993. Anarxiyadan sabitliyə.  Bakı, 2001.
45.  Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsi -   10 il.  Bakı, 2002.
46.  Azərbaycan 
Respublikasının 
Prezidenti 
Heydər  Əliyevin  andiçmə 
mərasimində nitqi.  Bakı,  1996.
47. 
Azərbaycan Respublikası.  1991-2001.  Bakı, 2001.
48. 
Azərbaycan tarixi. Üç cilddə.  III cild, II hissə.  Bakı, 
1964.
49.  Azərbaycanlıların soyqınmı haqqında.  Bakı,  1998.
50.  A
3
ep
6
aHA
5
KaHCKaa  CCP  b  nepnojı  BejıHKofi  OTeMecTBeHHofi  bohhu  (1941- 
1945rr.) B flByx 
TOMax, 
BaKy,  1976,1977.
51.  Azərbaycan  SSR-in  qardaş  Sovet  respublikaları  ilə  elmi  və  mədəni 
əlaqələri (60-80-ci illər). Bakı,  1987.
52.  Azərbaycan SSR-in 40 illiyi. Bakı,  1960.
53.  Azərbaycanın iqtisadi göstəriciləri.  Bakı. 2002.
54.  Azərbaycanm Sovet tttifaqı Qəhrəmanları.  Bakı,  1063.
55. 
Azərbaycanm milli dövlət quruculuğu.  Bakı,  1996.
56.  Azərbaycan  SSR  xalq  təsərrüfatı  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərinlə.  Bakı,
1975.
57. 
Azərbaycan tarixi (1920-1961).  Biblioqrafiya.  Bakı,  1970.
551

58.  Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 50 illiyi.  Bakı,  1973.
59.  Azərbaycan tarixində  Naxçıvan (tarixi oçerklər).  Bakı, 
1996.
60.  AraeB  fl* .,  EyaaroB  E.  Typıcn,  a3ep6aÄÄ»caHm.ı, 
apum e:  reHoumt
ncTopnHecKOH npaBflH. M., 2002.
61. 
AjweB  X[>k.  HayKa  HCTHHHa.  .QoKyMeHTLi,  xpoHHKa:  AKaa.  flacajıan  AıneB. 
Eaıcy,  1999.
62. 
AjıneB H.  HaropıibM 
Kapaöax: 
H
ctophh
, Oascrbi, CoSbiTHa.  EaKy, 
1989.
63. 
Alıcanov  M.  Azərbaycan  döyüşçülərinin  partizan  hərəkatmda  iştirakı. 
Bakı,  1975.
64. 
Allahverdiyev  İ.  Azərbaycan  Respublikasının  iqtisadi və sosial coğrafıyası. 
Bakı,  1991.
65. 
Allahverdiyev İ.  Azərbaycan Respublikasının  iqtisadi və sosial coğrafıyası. 
Bakı,  1991.
66. 
AHHarweB  A.  f7po
b
 
A3ep6aKflacaHe. 
M„  1960.
67. 
ApaxejıOB 
P. 
HaropHbifi 
Kapaöax:  bhhobhhkh  TpareaHH  H3BecTnu. 
Eaıcy,
1991.
6 8 . 
Apacnbi 
/1>k.  ApMHHo-a3ep6aHfl*aHCKHH  k o h ( |) jih k t:  BoeHHbiH 
acneKT.  EaKy,
1992.
69. 
Arzumanlı V.,  Mustafa N . Tarixin qara səhifələri.  Deportasiya.  Soyqırımı. 
Qaçqmlıq.  Bakı,  1998.
70. 
Arzumanlı V.,  Hüseynov A.  Azərbaycan ünvanlı  (xarici  ölkələrdə fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan mədəniyyəti mərkəzləri və cəmiyyətləri).  Bakı,  1994.
71. 
ApMaHCKHH  renoHHfl: 
mh
(J> 
h
  peaıibHocTb.  CöopHHK  <|)aKTOB 
h
  aoKyMemoB. 
Eany,  1992.
72. ATaKHmaeB  A., 
CyjıeftMaHOB  P., 
KepHMOB 
C. 
Pa3BHTne  cpejiHero 
cneunanbHoro 06pa30BaHHa 
b
 A3ep6afiaacaHe (1920-1985rr.).  Eaıcy,  1990.
73. Atakişiyev  A.  Azərbaycan  SSR-in  mədəniyyəti  geniş  kommunizm 
quruculuğu dövründə (1959-1965-ci illər).  Bakı,  1971.
74. 
AxMeaııınHa ®. A3ep6afia*aH 
b
 
6paTCKO M  
coapyacecTBe. Eany,  1979.
552
75. 
AxMejuuHHa  O.A.  3K0H0MHHeCK0e  corpyaHHHecTBo A3ep6a(ifl>KaHCKOH  CCP 
c C0i03HbiMH pecny6jiHKaMH (1946-1980rr.).  Baıcy,  1987.
76.  AxyHAOB B.  40 jıeT CoBeTCKoro AıepöaftwaHa. M.,  1960.
77.  Balayev A. Azərbaycanda ictimai-iqtisadi  və siyasi vəziyyət.  Bakı, 2005.
78.  Balayev A.  Azərbaycan  Demokratik Respublikası.  Bakı,  1990.
79.  Bunyatov Z.M. Azərbaycan  tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə.  Bakı,  1990.
80. 
Eapuıe C. HaropHbiü Kapa6ax.  Bakı,  1963.
81. 
EapceroB KD.F. K npo6jıeMe Haropnoro Kapa6axa. EpeBaH,  1989.
82. 
EarHp3afle A. naTpHOTH3M 
mojiojiokh
. EaKy,  1967.
83. 
Bağırzadə  Ə.  Azərbaycan  ziyahlan  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində. 
Bakı,  1970.
84. 
Bağırzadə  Ə.  Qəhrəman  gənclik.  Azərbaycan  komsomolu  Böyük  Vətən 
müharibəsi  illərində.  Bakı,  1957.
85.  Baykara  H.  Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi.  Bakı,  1992.
86

EanaeB  A.  A3ep6aÄjpKaHCKoe  HauHOHajibHoe  üBH>KeHne:  o t «MycaBaTa» 
üo
Hapo^HOro OpoHTa. Eaıcy,  1992.
87. 
EenaeB  B. 
T pynoB oft 
repoH3M 
p a 6 o H H X  
A3ep6afta>KaHa 
b
  roabi  BejiHKOİi 
OTenecTBeHHOH boöhm (1941-1945rr.). 
EaKy, 
1957.
88. 
Berxin  İ. SSRİ tarixi (1938-1977-ci  illər).  Bakı,  1978.
89. 
Bəydəmirova  B.  Azərbaycan  SSR-in  ölkənin  daxili  və  xarici iqtisadi
əlaqələrində rolu.  Bakı,  1990.
90.  Bije Ə. Sovet -Türkiyə iqtisadi münasibətləri.  Bakı,  1965.
91.  Bije Ə. Türkiyənin xarici  ticarət siyasəti (1920-1980-ci  illər).  Bakı, 
1987.
92. 
Birlikdə yeni əsrə doğru.  Bakı,  1998.
93. 
Ewhkob 
JI. 
IlapTH3aHCKoe flBHHceHiıe b roabi  BejiHKoft OreHecTBeHHOft BoftHbi. 
M.,  1965.
94.  Eokob O. EeccMepTHbiH noflBHr cwhob A3ep6aftfl>KaHa. Eaıcy,  1971.
95. 
Eopböa 
KnCC 
3a  BOCCTaHOBJieHHe  h  pa3BHTHe  HapoaHoro  x03»ftCTBa  b 
nocjıeBoeHHbiH nepHOjı (1945-1953rr.). M.,  1961.
553

96. 
Budaqov  B., 
Qeybullayev  Q. 
Ermənistanda 
Azərbaycan  mənşəli 
toponimlərin izahlı lüğəti.  Bakı,  1998.
97. 
Budaqov V.  Vətən yanğısı.  Bakı, 2002.
98.
 
EyHHTOB 3., 3e0nanoB 
P. 
O t  
KaBKa3a ao EepjiHHa. EaKy,  1990.
99. 
BänyadovZ.  Qırmtzı
  terror.  Bakı,  1993.
100.  BejiHKaa OreqecTBeHHaa noHHa.  M.,  1973.
101.  BejiHKaa  Ore>ıecTBeHHaa  BOHHa  CoBeTCKoro  Coıo3a  1941-1945rr. 
t
.2, 
M.,
1961.
102.  BejiHKaa  OTeıecTBeHHaa  BoüHa  CoBeTCKoro  Coro3a  1941-1945rr.,  KparKaa 
HCTopHA. M.,  1970.
103.  BepT H. HcTopHa CoBercKoro rocyaapcTBa. M., 2001.
104.  Vəkilov C. Azərbaycan Respublikası  və  İran: 40-cı  illər.  Bakı,  1991.
105.  Vəliyev İ.  Dağlıq Qarabağ: tarixi  faktlar, hadisələr.  Bakı,  1989.
106.  BceMHpHaa HCTopna. M., 2001.
107.  BÄJiHxaHJibi  H.  3opy  EajıaaHy  pa3MiıuıeHHe  no  noB oay  KHHra  «aopora» 
HCTopnfl A3ep6aÄH5KaHa no aoKyMCHTaM 
h
 
nyojiHKacn.  EaKbi,  1990.
108.  BejımKO  BJI.  Ka<}>Ka3  pyccKoe  aejıo  n  MexyiynjıeMeHHbie  Bonpoctı,  EaKbi,
1990.
109.  Vəliyev  T.T. 
XX 
əsrin  əvvəllərində  Azərbaycanda  ipək  emalı  sənayesi 
(1900-1917)  Bakı,  1977; 
XX 
əsrin  əvvəllərində  fəhlələrin  vəziyyəti  və  tətil 
mübarizəsi.  Bakı,  1998.
110.  Qarabağ ipəkçilik sənayesi sovet hakimiyyəti illərində.  Bakı,  1957.
111.  Qeybullayev Q. Qədim türk və Ermənistan.  Bakı,  1992.
112.  Qeybullayev Q.Ə. Qarabağm etnik və siyasi tarixinə dair.  Bakı,  1990.
113.  Qurko-Kryajin V. Erməni məsələsi,  Bakı,  1990.
114.  Qüdrətov D.H .  Türk xalqları tarixi.  Bakı, 2001.
115.  Quliyev C.B.  DQMV millətin tale məsələsi.  Bakı,  1981.
116.  TypKo B. ApaMHCKHH Bonpoc.  Bakı,  1990.
117.  Qayıdış.  1990-1993.  Bakı,  1996.
554
118.  Qaralov Z.  Azərbaycan yerli və regional özünüidarəetmənin  perspektivləri. 
Bakı, 2002.
119.  Qasımov M. Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində.  1991-1995-ci 
illər.  Bakı,  1996.
120.  Qasımov  M.  Azərbaycamn  xarici  siyasəti.  Konsepsiya  məsələləri.  Bakı, 
1997.
121.  Qaffarov T. Azərbaycan tarixi.  1920-1991. Bakı,  1999.
122.  Qaffarov T. Türklərə qarşı erməni terrorizmi.  Bakı, 2000.
123.  Qaffarov  T.  Azərbaycan  Respublikası.  Əsrə  bərabər  on  il  -   1991-2001. 
Bakı, 2001.
124.  repoH 
CoBeTCKoro 
Coıo
3
a -  A
3
ep
6
ana
3
KaHa. EaKy,  1965.
125.  Qətiyyətin təntənəsi. Bakı,  1995.
126.  TpeMKO A. EHTBa 
3
a KaBKa
3
. M.,  1973.
127.  Quliyev R.  Dostluq əlaqələrimiz. Bakı,  1958.
128.  Quliyev R.  Dostluq telləri  (Sovet  Azərbaycamnın  Asiya  və Afrika  ölkələri 
ilə mədəni və ədəbi əlaqələri).  Bakı,  1958.
129.  Quliyev  A:.  Siyasətin  gücü:  Heydər  Əliyevin  bir  illik  prezidentlik  fəaliyyəti 
haqqında. Bakı,  1995.
130.  Quliyev  C.  Azərbaycan  Kommunist  Partiyası  sosialist  xalq  təsərrüfatının 
bərpa  və  inkişaf etdirilməsi  uğrunda  mübarizə dövründə (1945-1953-cü  illər). 
Bakı,  1961.
131.  Quliyev C. Mədətov Q., Nadirov A. Sovet Naxçıvanı.  Bakı,  1984.
132.  Quluzadə  V.  Gələcəyin  üfüqləri  (Azərbaycanın  xarici  siyasəti  haqqında 
düşüncələr və mülahizələr).  Bakı,  1999.
133. 
Fyp6aHOB 
E.  Paöo^nH 
KJiacc 
A3ep6aKfl)KaHa  Ha 
nyTH 
k  pa3BHTOMy 
couHanH3My (1945-1958rr.). EaKy,  1982.
134.  Qurbanov Ş. İstedadlar ocağı.  Bakı, 2001.
135.  Qurtuluş. Bakı,  1998.
136.  Dağlıq Qarabağın qısa coğrafı xülasələri.  Bakı,  1948.
137.  Dağlıq Qarabağ M uxtar vilayəti 50 ildə.  Bakı,  1973.
555

138.  Dağlıq Qarabağ Sovet hakimiyyəti illərində.  Bakı,  1970.
139.
  DQMV Partiya təşkilatmın XVII konfrans materialları.  Bakı,  1955.
140.  DQMV Partiya təşkilatmm XVIII koııfrans materiallan.  Bakı, 1957.
141.  DQMV rəqəmlərin dili ilə.  Bakı,  1980.
142.  DQMV-PK XXIX konfrans materialları.  Xankəndi,  1980.
143.  Doqquzuncu beşillikdə DQM V-nin yuksəlişi.  Xankəndi,  1971.
144.  DQMV rəqəmlərdə (1976-1980).  Bakı,  1980
145.  /locraxeHHe  CoBeTCKoro  HKAO  3a  40  jıeT 
b
  uH(j)pax.  CTaTncTmecKM 
c6opHHK. Xankəndi,  1963.
146.  /^ocTHaceHHe  CoBeTCKoro  A3ep6aHÄ*ana  3a  40 
je r .
  B  uHc})Hpax  CTar.cöop. 
Bakı,  1960.
147.  flocraaceHHe HayKH b A3ep6afla)KaHe.  BaKy,  1960.
148.  402-ci Azərbaycan milli diviziyasmm  döyüş yolu.  Bakı,  1998.
149.  Zülfuqarlı M.  Azərbaycan  tarixi  (İkinci  respublika  dövrünün  tarixşünaslığı 
-1920-1991-ci illər).  Bakı, 2001.
150. 
3
hk
>6
ob
 
A.  Kapa6ax,  KpaTKas  xpoHnojrorHsı  Sojibofi 
j i j k h   h  
(JıapHceftcTBa. 
BaKy,  1998.
151.  ƏjibMapoB 
A.  P
oct
 
paöoMero  tuıacca 
AsepöafiıwaHa 

ron,t>ı  nocneBoeHHoro 
coıiHanHCTHHecKoro cTpoHTejibCTBa. BaKy,  1971.
152.  Elçibəy Ə. Bu mənim taleyimdir.  B akı,  1992.
153.  Elçibəy Ə. Deyirdim ki, bu quruluş dağılacaq. Bakı,  1992.
154.  3axapaH A. IlIejiKOBaa npoMbiııuıeHHası HKAO.  Bakı,  1970.
155.  Əsədov  S.Ə.  X IX -X X   əsrlərdə  Azərbaycanda  zərgərlik  incəsənəti.  Bakı,
1978.
156.  Əliyev  R.  Qarabağ  bolşeviklərinin  Sovet  hakimiyyətinin  qələbəsi  uğrunda 
mübarizəsi. Bakı,  1963.
157.  Əliyev R. Sovet Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1983.
158.  Ələkbərov Ə. Qədim türk -  oğuz yurdu «Ermənistan».  Bakı,  1994.
İ59.  Əbdülsəlimzadə  Q.  Azərbycan  iqtisadiyyatı  Böyük  Vətən  müharibəsi 
illərində.  Bakı,  1985.
556
160.  Əbdülsəlimzadə Q. Nikbin faciə (Qanlı Yanvar düşüncələri).  Bakı, 2002.
161.  Əzimli A. Azərbaycan -  NATO münasibətləri (1992-2000). Bakı, 2001.
162.  Əliyev E.  Həyat və tarixi həqiqətlər.  Bakı, 2001.
163.  Əliyev Z. Beynəlxalq münasibətlərdə diasporların rolu. Bakı, 2001.
164.  Əliyev İ. Dağlıq Qarabağ: tarix, faktlar, hadisələr. Bakı,  1989.
165.  Əliyev  İ.,  Məhərrəmov  E.  Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  rəmzləri. 
Bakı, 2000.
166.  Əliyev İ. Azərbaycanda olimpiya hərəkatı.  Bakı, 2002.
167.  Əliyev  İ.  Heydər Əliyev və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı.  Bakı, 2001.
168.  Əliyev M. Azərbaycan iqtisadiyyatı.  Bakı,  1998.
169.  Əliyev  H.  Azərbaycan  XXI  əsrin  və  üçüncü  minilliyin  ayrıcmda.  Yeni 
2001 -ci  il,  yeni  əsr  və  üçüncü  minillik  münasibətilə  Azərbaycan  xalqına 
müraciət.  Bakı, 2001.
170.  Əliyev  H.  Azərbaycan  bütün  azərbaycanlıların  Vətənidir:  Azəbaycan- 
lılarm  Ümumrusiya 
konqresində  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti 
Heydər Əliyevin nitqi. Moskva, 22 iyun 2000-ci il. Bakı, 2000.
171.  Əliyev H. Müstəqilliyimiz əbədidir, I-X cildlər. Bakı,  1997-2002.
112.  Əliyev H . Müstəqüiık yoWarmda. 1-IV c'ıldlər. Bakı, 1997.
173.  Əliyev H. Müstəqillik yolu. Bakı, 1997.
174.  Əliyev H. Azərbaycan SSR. Bakı,  1983.
175.  Əliyev H. Azərbaycan nefti dünya siyasətində. V cilddə. Bakı,  1997-2001.
176.  Əliyev H. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı (Nitqlər, məruzələr, çıxışlar). 
Bakı,  1999.
177.  Əliyev H. Mədəni irsimizin keşiyində.  I-II kitab.  Bakı, 2001.
178.  Əliyev H. Sovet Azərbaycanı 50 ildə.  Bakı,  1970.
179.  Əliyev  H.  Sovet  ədəbiyyatınm  yüksək  borcu  və  amah:  respublika 
yazıçılannm VII qurultayında nitq,  12 iyun  1981-ci il.  Bakı,  1981.
180.  Əlimirzəyev X.  Təhsil, elm və səhiyyə 50 ildə. Bakı,  1970.
181.  Əhmədov R. Dövlət və rəhbər.  Bakı,  1998.
557

182.  Əhmədov  N.,  Əmirov  M.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  rabitəsi.  Bakı, 
2002
.
183.  Zəmanəmizin böyük Azərbaycançısı.  Bakı, 2002.
184.  HcMaanM.A. npaBflaoö 
A pm hhckoä  ArpeccHM. 
Bakı,  1996.
185.  ImanovR.C. Çiçəklənən diyar.  Bakı,  1984
186.  İmanov R.C. Sosialist Dağlıq Qarabağı.  Bakı,  1981.
187.  İmanov  R.C.  Azərbaycan  SSR  DQMV-nin  iqtisadi  və  sosial  inkişafmda 
respublika Partiya təşkilatının  fəaliyyəti. Gəncə,  1989.
188.  İmanov  R.C.  Azərbaycamn  ərazi  bütövlüyüno  qəsd  -   qondarm a  DQMV. 
Bakı, 2005.
189.  İnqilab K.  Şuşa Ağdam teatrı.  Bakı, 2001.
190.  İsmailova  A.Z.  Dağlıq  Qarabağın  yaşayış  məntoqələrinin  adlarma  dair. 
Bäkı,  1980.
191.  İbişov F. Azərbaycanm  kəndində sosial-siyasi  proscslər  (1920-1930).  Bakı, 
1956.
192.  HoHacHH  T.P.  YcTaHOBjıeHHe  coBeTCKon  Bjıacın  b  HaropHOM  Kapa
6
axe. 
EpeBaH, 1971.
193.  İbayev  V.  Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq  Q arabağ  münaqişəsinin 
törətdiyi beynəlxalq hüququ pozğuntular.  Bakı, 2005.
194.  H
6
parHMOB M. 
3aBTpa 
6
yaeT n03flH0.  C
6
.:  Koh(})jihkt 
b  
HaropHOM 
Kapa
6
axe. 
Eany, 1990.
195.  İbrahimli X. Azərbaycan siyasi mühacirəti (1920-1991).  Bakı,  1996.
196.  H3o6pa3HTejibHoe ncKyccTBO A3ep6aHjj5KaHCKOH CCP. M.,  1957.
197.  XXI əsrə sülh körpüsü. Bakı, 2000.
198.  İlham  Əliyev  böyük  siyasətdə:  reallıqlar  və  perspektivlər.  I  kitab.  Bakı,
1999.
199.  İlham Əliyev bu günün və gələcəyin uğur faktorudur.  Bakı, 2002.
200.  İlham  Əliyev;  mən  istənilən  səviyyədə  istənilən  mübarizəyə  hazıram.  Bakı,
2002.
558
201.  İsmayılov  X.  Azərbaycan  partiya  kitabxanalan  Böyük  Vətən  müharibəsi 
illərində. Bakı,  1988.
202.  İsmayılov 
F. 
Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal  siyasəti  kontekstində.  Bakı, 
2001
.
203.  HcTopna A3ep6afiaHcaHa. T.3, h.2. Eaıcy,  1963.
Yüklə 48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin