AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi aa. Bakixanov adina tariX İnstitutu


  HcTopna BejiHKOfi  OreHecTBeHHOfi  BofiHbi CoBercKoro CoK>3a.  B  6-th TOMaxYüklə 48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə41/41
tarix05.05.2017
ölçüsü48 Kb.
#16980
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

204.  HcTopna BejiHKOfi  OreHecTBeHHOfi  BofiHbi CoBercKoro CoK>3a.  B  6-th TOMax. 
M.,  1960-1965rr.
205.  HcTopHorpa^Ha BejiHKofi OreHecTBeHHofi boühh. M.,  1980.
206.  HcTopns B
topoh
 MHpoBofi 
bohhu
. T.l-2, M.,  1973-1974.
207.  HcTopnfl oreHecTBa.  1939-1991. M.,  1992.
208.  Yaqublu 
N. 
Xocalı qırğrnı.  Bakı,  1992.
209.  Yaqubov  Ə.  Azərbaycan  alimləri  Böyük  Vətən  müharibəsi  günlərində. 
Bakı,  1942.
210.  Yurdda sülh, cahanda sülh uğrunda.  Bakı, 2000.
211.  Yusifov  Y.  Xam  və  dincə  qoyulmuş  torpaqlardan  istifadə  edilməsində 
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin iştirakı.  Bakı,  1986.
212.  Yüzbaşov 
'R. 
Azərbaycanm coğrafi adları.  Bakı,  1972.
213.  Kərimov  C.,  Əsədov 
F. 
Çarizmi  Azərbaycana  gətirənlər.  Bakı,  1993; 
Çarizmin  Azərbaycamn  işğalında  və  müstəmləkəçilik  siyasətində  crməni 
siyasətbazlannm rolu.  Bakı,  1995.
214.  KyjibTypHoe  CTpoHTejibCTBO  A3ep6aitn*aHCK0İİ  CCP.  CTaraHecKHfi 
cöopHHK. 
EaKbi,  1961.
215.  Keverkov B.S. Vahid ailədə.  Bakı,  1979.
216.  Göyüşov 
R. 
Qarabağın  keçmişinə səyahət.  Bakı,  1993.
217.  Köçərli 
F. 
Qarabağ.  Bakı,  1925.
218.  Kapa3HyHH O. flauiHaKuynoH öoJibiue Henero aejıaTb.  Bakı,  1990.
219.  Karapetyan S.A. Qorki  adına DQMV-nin kitabxanası. Xankəndi,  1962.
220.  K
omocomoji
 A3ep6aüa>KaHa 
b
 umjıpax. Bakı,  1975.
221.  Kəngərli Q. Erməni lobbisi...  Azərbaycan  faciəsi.  Bakı,  1992.
559

222.  KaflwpoBa  H.  FocyzıapcTBeHHaa 
h
  oömecTBeHnaa  aeaTejiBHOcTB  paSonero 
KJiacca A3ep6aH,£[5KaHa. Ba«tı,  1979.
223.  Ka3Hes M. C
hhm
 A3epöaKfl*aHa 
b
 6oax 3a PoflHHy.  BaKy,  1943.
224.  Ka3HeB M. CTpaHHubi HCTOpHH KOMCOMOJia A3ep6afijT/KaHa. 
B a K y ,  
1958.
225.  KacbiMOB  K).  KoMnaprna  A3ep6aH/x/Kana 
b
 
6op6e  3a  pa3Bnrne  TflacejıoH 
npoMwmaeHHocra b nocjıeBoeHHbie roabi. BaKy,  1971.
226.  Kərimli 
E. 
Azərbaycan diasporu: nəzəriyyo vo praktika.  Bakı,  2001.
227.  Kərimov Ə.  Böyük  Vətən  müharibəsi  illərində  Azərbaycan  kolxozçularmm 
fədakar əməyi. Bakı,  1962.
228.  Kərimov C.,  Hüseynov C.  Beynəlxalq iqtisadi  münasibətlər.  Bakı,  1997.
229.  KoBaJieB 
H. 
TpaHcnopT b BejiHKOH OıenecTBeHHOH  BoitHe (1941-1945rr.).  M.,
1981.
230.  KoHapeB  H.  3Kejıe3Hoaopo>KHHKH 
b
  B
cjihkoh
  ÖTeHecTBeHHofi 
bohhc
.  M., 
1985.
231.
 
KopeB C. y^eitKp 
F
aa*K6eKOB 
k
 
ero onepu. M.,  1952.
232.  Köçərli T.  İstiqlal  və suverenlik.  Bakı,  1998.
233.  Köçərli T. Qarabağ.  Bakı, 2002.
234.  KpaBTOHKO  r .  3
kohomhk
3  CCCP 
b
  roflw  BejiHKOH  OTenecTBeHHOH 
bohhbi
 
( 1941-1945rr.).M„  1970.
235.  KypöaHOB M.  KyjıtTypa CoBeTCKoro A3ep6aÄa*aHa.  BaKy,  1959.
236.  Maqsudov 
F. 
Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi.  Bakı,  1998.
237.  MaMeaaıiHeB K). Pa3BHTHe nayKH 
b
 A3ep6ana>KaHe. Eaıcy,  1960.
238.  MaMeaoBa JI.  HoBaa 
a3a 
noaeMa apMHHCKoro  nojiHTHMecKoro  eKCTpeMH3Ma 
b A3ep6aHflacaHe.  Bakı,  1995.
239.  M
kptmsh
 III.M. Haropno-KapaöaxcKaa. ABTOHOMHaa o6jıacTb. Bakı,  1970.
240.  MypaaoBa  A.  Pojib 
cobctob
  A3ep6a{iflacaHa 
b
 
bobjihh
6
hhh
  aceHmnHbi 
rocyaapcTBeHHO ynpaBjıeHHe (1926-1941).  Bakı,  1974.
241.  Mirzə Adıgözəlbəy: Qarabağnamə.  Bakı,  1950.
242.  Mirzə Camal:  Qarabağ tarixi.  Bakı,  1956.
243.  HKAO 3a 50 jıeT. Xankəndi,  1974.
560
244.  HKAO sa 60 
jıeT. 
Xankəndi,  1983.
245.  Nəcəfov  Ə.Ş.  Azərbaycan  Respublikası  DQMV-də  kitabxana  işinin  tarixi 
(1923-1988).  Bakı,2000.
246. 
HaropHbin K apa6ax 3a roflbi 
cobctckoh 
BJiacTH. 
Xankəndi,  1970.
247.  Nersesov N. Zaqafqaziya əhalisinin problemləri baş planda. Tiflis,  1927.
248. 
HapoaHoe 
xo
3
hhctbo 
A3ep6aHfl»aHCKoii 
CCP 
3a 
60 jict. Bakı,  1980.
249. 
HaropHoe 
xo
3
»hctbo  A
3
ep
6
aHjı>KaHCKOH  CCP  70  jicthio  BejiHKaa  OKTaöpd. 
Bakı,  1987.
250.  Orucov  N.  İrəvan, Naxçıvan və Zəngəzur soyqırımı.  Bakı,  1994.
251.  Məmmədli  İ.  Məkirli niyyət, mənfur siyasət.  Bakı, 2004.
252.  Mehdiyev R. Azərbaycana qarşı soyqınm gerçəklikləri. Bakı, 2003.
253.  M ahmudov Y.M. Şükürov K. «Qarabağ tarixi». Bakı, 2005.
254.  M ahmudov Y.M. Odlar yurduna səyahət. Bakı,  1980.
255.  M ahmudov Y.M. Səyyahlar, kəşflər.  Bakı,  1985.
256.  M ahmudov Y.M. Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı.  Bakı,  1998.
257.  Məmmədov  A.Ə.  Yeddillik  plan  lenin  xarici  siyasətinin  ifadəsidir.  Bakı, 
1960.
258.  Məmmədov  N .R .  Azərbaycanın  Şuşa  qəzası  1900-1917-ci  illərdə.  Bakı, 
2005.
259.  Məmmədov N.R.  Şuşa və şuşalılar.  Bakı, 2004.
260.  Məmmədov  N .R.  Dağlıq  Qarabağ  Vilayətinin  iqtisadi,  siyasi  və  mədəni 
inkişafı (1920-1940).  Bakı,  1999.
261.  Məmmədov  N .R .  Dağlıq Qarabağda  mədəni quruculuq (1920-1940).  Bakı,
2000
.
262.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağın  iqtisadi  və  siyasi  inkişafı  (1920-194). 
Bakı, 2001.
263.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağda  may  çevrilişi  və  milli  müqavimət 
hərəkatı (1920-1922).  Bakı, 2002.
264.  Məmmədov  N.R.  Dağlıq  Qarabağın  kənd  təsərrüfatı  1920-1940-cı  illərdə. 
Bakı, 2003.
561

265.  M om m ədov  N .R .  Dağlıq  Qarabağda  sənayenin  bərpa  və  inkişafı  (1920- 
1940).  Bakı,  2002.
266.  M əm m ədov  N .R .  Erməni  təcavüzü və tarixi  həqiqətlər.  Bakı, 2000.
267.  MaMeaoB  P.  ^KOHOMnqecKne 
cb
«3
h
  A3ep6aRfl)KaHCKOH  CCP. Baxy,  1990.
268.  M ahm udov 
Y. 
Azorbaycan  tarixində  Hcydor Əliyev  şəxsiyyəti.  Bakı, 2002.
269. 
M aHcypoB 
A. 
Eejibie  nHTna 
H crop H H   h 
nepecTpofİKa.  EaKy, 
1990.
270.  MexTweB  T.  XUflTejikHOCTb  KoMMyHHCTnqecKOH  napTHH  A3ep6afla)KaHa 
b
 
nepMOii  BejiHKOH  OreMecTBeHHOH 
bohhu
.  BaKy,  1967.
271.  Me\TH3azıe  M.,  AjijraxBepüHeB 'F.,  A
jihcb
  K.  PacıiBeT napoflnoro o6pa30BaHHH 
b
 A3ep6afifl)KaHe.  EaKy,  1980.
272.  MexTim/ıe  M.  OnepKH  hctophh  cobctckoh  üjkojiw  b  A3ep6afifl>KaHe.  M.,
1962.
273.  M ehdizadə  M.  Azorbaycan  xalq  maarifinin  inkişafı.  Bakı,  1980.
274.  Mehdiyev  R.  Azərbaycanlılara  qarşı soyqırım  gerçəklikləri.  Bakı, 2000.
275.  M ehdiyev  R.  Azərbaycanın  inkişaf dialektikası.  Bakı, 2000.
276.  M ehdiyev  R.  Azərbaycan:  tarixi  irs  və müstəqillik  fəlsəfəsi.  Bakı, 2001.
277.  M ədətov Q.  Azorbaycan  Böyük  Vətən  müharibəsində.  Bakı,  1965.
278.  M əmmodov 
Ə. 
Müstəqil 
Azərbaycan 
dövlotinin 
bərpası 
 
möhkəmləndirilməsi  uğrunda  mübarizə  (80-ci  illərin  sonu  -   1997-ci  il).  Bakı, 
2001
.
279.  M əm m ədov 
Z. 
Heydər Ə liyev və Azərbaycan dəmir yolları.  Bakı,  1999.
280.  M əm m ədov İ.  Azərbaycanda metallurgiya sonayesinin inkişafı.  Bakı,  1967.
281.  M əm m ədov  İ., Ə sədov 
S. 
Ermənistan  azərbaycanlıları  və onların acı taleyi. 
Bakı,  1992.
282.  Mirzəzadə 
A. 
Azərbaycan 
Respublikasında 
çoxpartiyalı 
sistemin 
form alaşm ası xüsusiyətləri.  Bakı, 2002.
283.  Mirzəzadə R.  Azərbaycanı  dünyada saydıran insan.  Bakı,  1996.
284.  MycaeBa  T.A.  PeBOJiKmHH 
h
  HapoaHoe  06pa30BaHHe 
b
  A3ep6afiiUKaHe  (1920- 
1940).  Bakı,  1979.
562
285.  M uradov  Ş.,  Abbasov  F.  Azərbaycan  SSR-də  kəndin  ictimai-iqtisadi  və 
demoqrafık inkişaf məsəbləri.  Bakı,  1978.
286.  Müasir  dövrdə  Azərbaycan  sovet  kəndində  ictimai-iqtisadi  irəliləmələr. 
Bakı,  1973.
287.  Müstəqil dövlətimiz və parlamentimiz.  Bakı, 2002.
288.  Nağıyev  Ə.,  Novruzov  V.,  Allahverdiyev  H.,  Əlirzayev  Ə.  Heydər  Əliycv 
və Azərbaycan iqtisadiyyatı.  Bakı.  1998.
289.  Nadirov  A.  Müstəqil  Azərbaycan  iqtisadiyyatının  inkişaf məsələləri.  Bakı.
2001
.
290.  Hapoflbi 
Ka(j)Ka3a. MocKBa, 
1962
291.  Naxçıvan M uxtar Respublikası. Bakı, 2001.
292.  Nəbiyev B. Süngüyə çevrilmiş qələm. Bakı,  1970.
293.  Nəbiyev B. Böyük  Vətən  müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı.  Bakı,  1977.
294.  Nəcəfov B. Deportasiya.  III hissə.  Bakı,  1998.
295.  H0Bpy30B  T.  TpyaoBbie  noijBHrH 
KOJixo3Horo 
KpecTbüHCTBa  A
3
ep
6
afiÄ>Kaııa  b 
nepw oa 
BejiHKofi 
OreMecTBeHHofi 
BofiHbi (1941-1945rr.). Baku,  1963.
296.  Oruclu  M.  Azərbaycanda  və  mühacirətdə  Müsavat  partiyasının  fəaliyyəti 
(1911-1992).  Bakı, 2001.
297.  Orucov H.  Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət.  Bakı, 2001.
298. 
IlamaeB 
H. 
KyjibTypa  CoBeTCKoro  A3ep6aHiw

k h : 
«Pa3BHTHC 
couHanHCTHiecKofi 
K y jib T y p w   c o k > 3 h w x  
pecny
6
jiHK».  M.,  1962.
299. 
riauıaeB 
H. 
OnepKH 
h ctop h h   KyjibTypHoro  CTpoHrejibCTBa 
A3ep6aftn>KaHa. 
EaKy,  1965.
300.  Paşayev A.  Köçürülmə. Bakı,  1995.
301.  IlyTeıuecTBHe 

jıeTOM (HKAO). Xankəndi.  1967.
302. 
n p O M b iu u ıeH H O H  
A3ep6afifl)KaHa 3a 
40 
jw t 
( 1920-
1
960).  Bakı, 
1
960.
303.  Paşayev  F.  Azərbaycan  diviziyaları  Böyük  Vətən  müharibəsi  cəbhalərində. 
Bakı,  1975.
304.  Piriyev V. Azərbaycanm tarixi coğrafıyası.  Bakı, 2002.
305.  Poladov  M.  Azərbaycan SSR  kənd təsərrüfatı 40 ildə.  Bakı,  1960.
563

306.  IlOMneeB 
K). 
KpoBaBtıR om jt Kapaöaxa. CFI6.,  1992.
307.  Pa3BHTHe HayKH 
b
 C
obctckom
  A3ep6afia>KaHc.  BaKy,  1967.
308.  Rəhimov  M.  Azərbaycan  Respublikasmın  iqtisadi  inkişafını  tənzimləyən 
qanunlar (1991- 1995-ci  ilbr).  Bakı,  1996.
309.  Rəcəbov  H.  BMT-nin  ixtisaslaşmış  qurumları  və Azərbaycan.  Bakı,  1997.
310.  Rzayev A.  Azərbaycanda ali  pedaqoji  təhsil  tarixinin  oçerkləri.  Bakı,  1966.
311.  Sultanov Z.  Qarabağın qara  günləri.  Bakı,  1992.
312.  Sadıqov  İ.  Ermənilərin  1  pyoturla görüşləri.  Bakı,  1993.
313.  Səlimov 
K. 
Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin 
hüququ asbektləri.  Bakı,  2005.
314.  Səmədov V.  Aslanov  S.  Təki  Vətən  yaşasın.  Bakı,  1993.
315.  Səbahəddin  E.  Zəngəzur hadisələri.  Bakı,  1992.
316. 
CaaÄOB  C.  A3ep6afixpKan:  MeÄ^ynapo/iHoe 
cbjbw
 
h
  BjaHMoorHouıeHHa. Bany,
1991.
317.  Canex Befi.  ApMaHCTBO.  BaKy,  1994.
318.  Səmədzadə Z.  Dağlıq Qarabağ:  naməlum  həqiqətlər.  Bakı,  1995.
319.  Səmədov A .  Azərbaycanm qurtuluş tarixi.  Bakı, 2002.
320.  Siyasi tarix.  2-ci  hissə.  Bakı,  1998.
321.  Coöwthsi  BOKpyr HKAO b kphbom 
3 e p K a n e  
4)ajrbCH(})HKaTopoB.  Bany, 1990.
322.  CoBeTCKaa  BoeHHaa 
3
k o h o m h k
3  
b
 
nepHH  BennKOü  OTeMecTBeHHon 
b o h h w
1941-1945rr. M.,  1970.
323.  Sultanov  O. 
XX 
əsrin  80-ci  illərinin  sonu,  90-cı  illərinin  əvvəllərində 
Azərbaycanda siyasi  mübarizə.  Bakı,  1995.
324.  Sultanov Z.  Qarabağ gündəliyi.  Bakı,  1991.
325.  Süleymanov  M.  Azərbaycan  Ordusu  (formalaşma  prosesinin  nəzəri- 
praktiki problemləri).  1991-1993.  Bakı,  1994.
326.  Süleymanov M . Milli qəhrəmanlar.  Bakı,  1994.
327.  Sülh və təhlükəsizlik naminə.  Bakı, 2000.
328.  TejibnyxoBCKHH  B.  BejiHKas  Ore>ıecTBeHHaa  BoRna  CoBeTCKoro  Coro3a  1941- 
1945rr.  M.,  1959.
564
329.  Ülki  İ.  Qızıl  ulduzdan  hilala  doğru:  Heydər Əliyevin  fırtınalı  həyatı.  Bakı,
1999.
330.  Xələfov A. Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən.  Bakı,  1986.
331.  Xəlilov S.  Lider. Dövlət. Cəmiyyət. Bakı, 2001.
332.  Xəlilov S.  Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi. Bakı, 2002.
333.  Xocalı A. Xocalı soyqırımmın qurbanları. Bakı,  1999.
334.  Xristian  təriqətçi  missioner  təşkilatları  Azərbaycanda:  siyasi,  mənəvi  və 
idealoji təxribat. Bakı,  1997.
335.  Xəlilov X.D. Qarabağın elat dünyası.  Bakı,  1992.
336.  Xəlilov X.D.  Qarabağ.  Bakı,  1990.
337.  Xudiyev İ.  Şuşadan şəhidlər xiyabanına. Bakı,  1997.
338.  Hacıyev Q.Ə.  Bərdə şəhərinin tarixi.  Bakı, 2000.
339.  Hacıyev Q. Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyəti.  Bakı, 2005.
340.  Heydərov N.  Zəngəzur dağlarında.  Bakı,  1972.
341.  Hüseyn  B.  Azərbaycanın istiqlal mübarizəsi tarixi. Bakı,  1972.
342.  Fərzəliyev Y.  Dostluq və qardaşlıq diyarı.  Bakı,  1984.
343.  Hacıyev N.  Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər.  Bakı, 2005.
344.  Həsənoğlu  F.  Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin 
konfiloktoloji aspektləri.  Bakı, 2005.
345.  Heydər Əliyev Azərbaycam dünyaya tanıdır.  Bakı,  1994.
346.  Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti.  Bakı,  1997.
347.  Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı.  Bakı,  1998.
348.  Heydər Əliyev və Azərbaycan  iqtisadiyyatı.  Bakı,  1998.
349.  Heydər Əliyev və muzeylərimiz.  Bakı,  1999.
350.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycanda  gömrük  sisteminin  təkamülü  (iqtisadi 
təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə). Bakı, 2000.
351.  Heydər Əliyev işığı -  İpək Yolu.  Bakı, 2000.
352.  Heydər  Əliyevin  neft  strategiyası.  Azərbaycanın  müstəqilliyi  və  rilahı 
naminə.  I-II cild.  Bakı, 2001.
353.  Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası.  Bakı, 2002.
565

354.  Heydər Əliyev  və Azərbaycanda olim piya hərəkatı.  Bakı,  2002.
355.  Heydərov  S.  Azərbaycan  Kom munist  Partiyası  Böyük  Vətən  müharibəsi 
dövründə.  Bakı,  1957.
356.  Həbiboğlu  V.  Heydor Ə liyev və Azərbaycan diasporu.  Bakı,  1999.
357.  Həsənov  Ə.  Azərbaycanın  xarici  siyasəti:  Avropa  dövlətləri  və ABŞ.  1991- 
1996.  Bakı,  1998.
358.  Həsənov  Ə .,  Mirzəzadə  A.  yeni  Azərbaycan  Partiyası:  yaranması, 
formalaşması və əsas  fəaliyyət  istiqamətləri.  Bakı,  2002.
359.  Həsənov  M.  Heydər  Əliyev  və  Azərbaycan  dövlətçiliyində  qadm  məsələsi. 
Bakı, 2001.
360.  Hüseyn  İ.  Azərbaycanın  yol  tarixi.  [-II  kitab.  Bakı,  1995,  1996.
361.  Hüseynov  H.,  Bohorçı  T.  Azərbaycan:  siyasi  təxribatçılıq  və  separatizm 
əhatəsində.  Bakı,  2002.
362.  Hüseynova  İ.  D övbtçilik  naminə.  Bakı,  2001.
363.  McpHüCBCKH 
C. 
HoBbifi 
nyTb 
A3ep6afijı>KaHa.  M.,  2003.
364.  Cəfərov  N.  Azərbaycançılığa giriş.  Bakı, 2002.
365.  Cəfərov N .  Heydər Əliyev.  Bakı, 2002.
366.  Cəmilzadə  H.  Döyüşən  şəfa ocağı.  Bakı,  1994.
367.  Cavanşir M .S.  Qarabağ tarixi.  Bakı,  1959.
368.  Cəfərov Ə.  Quruçay dərəsində.  Bakı,  1990.
369.  WarMHHH  M.  HaropHbifi  Kapaöax.  MocKBa,  1930;  /İHeBHHKH  (1917-1931 rr.). 
Leninqrad,  1932.
370. 
UUaxpaMaHflH 

KoMCOMo.TbCKaa  opraHtnauHa 
H aropH oro  KapaGaxa 3a roflbi 
BejiHKoft QreMecTBeHHOH  BoftHbi.  Bakı,  1958.
371.  IIlaBpOB H.H. HoBaa yrpo3a pyccKOMy  /ıeny b 3aKa(|)Ka3be. CPB,  1911.
372.  Şuşuniski  F.  Şuşa.  Bakı,  1988.
373.  LÜHranHH  T.  HapoAHoe  xo3»hctbo  CCCP  b  nepnoa  BejiHKofi  CheMecTBenHOH 
bohhh. M.,  1960.
374.  IIIyıaopoB 
H. 
flHnjıoMaTHH MHpa. BaKy,  1998.
566
MÜNDƏRtCAT
GİHİŞ 
...................................................................................................  
3
IF Ə S İL . 
Dağlıq  Qarabağda  Sovet  rejiminin  bərqərar  olması  və
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətinin  yaradılması  (1920-
1923-cü illər)...........................................................................  
8
IIF Ə S İL . 
Azərbaycan  SSR-in  DQMV-də  sosialist  təsərrüfat
sisteminin 
formalaşdırılması 
və  onun 
doğurduğu
nəticələr (1920-1930-cu illər)................................................ 
47
IIIF Ə SİL .  Totalitar  rejim  şəraitində  DQMV-nin  monəvi  həyatmda
kommunist  ideologiyası  ağalığmın  təmin  edilməsi  və
mədəni quruculuq (1920-1930-cı illər)................................  
78
IV F Ə S tL .  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti 
1941-1945-ci  illər
müharibəsi  dövründə............................................................  
95
V  FƏSİL. 
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətində  iqtisadi  və  sosial
həyat (yanvar  1946 - dekabr  1950)......................................  
107
V IF Ə SİL .  Müharibədən 
sonrakı 
illərdə 
DQMV-də 
mədəni
quruculuq  (yanvar  1946- dekabr 1950).............................  
121
V IIFƏ SİL .  X X   əsrin  40-ct  illərində  Azərbaycan  SSR-in  DQMV-də
ermənilərin  növbəti ərazi iddialan və nəticələri................ 
136
V IIIFəSİL.  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətində  iqtisadi  həyat.
Sənayenin inkişafı (1950-1960-ci illər)................................  
148
IX FƏSİL. 
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətində  kənd  təsərrülatı
(1950-1960-ci illər).................................................................  
169
X F Ə SİL . 
DaahqQarabağ  Muxtar Vilayətində sosial  həyat(1950-
1960-ci illər)............................................................................  
210
X IFƏ SİL . 
Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayətində  mədəniyyətin
inkişafi. 
Təhsil,  mədəni-maarif  vo  mətbuat.  (XX 
yüzilliyin50-60-ci illəri).........................................................  
254

X IIF Ə S İL .  D ağlıq  Q arabağ  M u x tar  V ilayətində  elm,  ədəbiyyat  və
incəsənətin inkişafı (1950-1960-ci illər).................................
X H IF Ə S tL .  X X  
yüzilliyin 
50-60-ci 
illərində 
Erm ənistanın
A zərbaycana qarşı növbəti ərazi iddialari və nəticələri.....
XIV F Ə S tL .  A zərbaycanda 
idarəçiliyin 
gücləndirilm əsi 
siyasəti,
D Q M V -nin  sosial-iqtisadi  və  m ədəni  yükəlişi  (1970- 
1985-ci illər).................................................................................
XV  F Ə SİL . 
Sovet im periyasm ı iflasdan q u rta rm a q  cəhdləri,  D Q M V -
də  “Y enidənqurm a”  siyasətinin  tətbiqi  və  onun  ağır
nəticələri.......................................................................................
X V IF Ə S IL .  D ağlıq  Q arab ağ d a  antiazərbaycan  h ə rak atın ın   yenidən
güclənməsi(1988*ci il)................................................................
SSR İ  Ali  Soveti  Rəyasət  H eyətinin  “A zəbaycan  SSR-in 
D Q M V -də  X üsusi  İdarə  form asm ın  tətbiqi  h aq q m d a” 
qərarı  və  onun  xalqımız  üçün  ağır  nəticələri  (1989-cu
ii)................................. :...........................................................
Erm əni  silahlı  quldurlan n ın   birləşm iş  hərb i  hissələrinin 
D ağlıq Q arabağda  irim iqyaslı hərbi  əm əliyyatlarınm   da- 
vam ı-oyuncaq  “D ağlıq  Q arabağ  R espublikası”nm  yara-
dxlması və ağır nəticələri (1990-1991-ci illər)......................
X IX F Ə S İL .  A zərbaycanda  hərbi-siyasi  b ö h ran m   d a h a   d a   dərinləş- 
məsi,  Y uxarı  Q arabağda  erm əni  vəhşilikləri:  X ocalı  fa-
ciəsi, Şuşa və L açım n işğalı (1992-ci i l ) ...............................
N Ə T tC Ə  
.........................................................................................................
xvn
F Ə SİL .
X V III
F Ə S İL .
İS T İF A D Ə  E D İL M tŞ  Ə D Ə B İY Y A T  VƏ M Ə N B Ə L Ə R
284 
300
381
MƏMMƏDOV NAZİM RƏHBƏR oğlu
409
AZƏRBAYCAN SSR-in DAĞLIQ QARABAĞ 
MTJXTAR VİLAYƏTİNDƏ İCTİMAt-SİYASİ HƏYAT 
433 
İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ İNKİŞAF (1923-1991)
441 
456
475 

Yüklə 48 Kb.


Dostları ilə paylaş:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin