Azərbaycan RespublikasıYüklə 0.51 Mb.
PDF просмотр
səhifə1/19
tarix11.06.2017
ölçüsü0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
20592

A h & s,
  Azərbaycan Respublikası
' y f
  Mədəniyyət  və Turizm  Nazirliyi
Azərbaycanın  elm  və 
m ədəniyyət xadim ləri
ABUZƏR XƏLƏFOV
Biblioqrafik məlumat kitabı
Anadan  olmasının  80,  elm i-pedaqoji 
fəaliyyətinin  60 illiyinə həsr edilir
BAKI  2011

01
S-15
Tərtibçi-müəllif: 
b.m. Solmaz Azay qızı Sadıqova
Redaktorlar
Rəyçilər:
dos. Lətifə Adil qızı Məmmədova 
t.f.d.  Kərim Məhəmməd oğlu Tahirov
dos.  Knyaz İlyas oğlu Aslan 
dos.  Elçin Yusif oğlu  Əhmədov
Sadıqova S.A.  Abuzər Xələfov:  Biblioqrafik məlumat 
kitabı.-  B.:  Nağıl  Evi nəşriyyatı, 2011.-  342 s.
Biblioqrafik  məlumat  kitabı  əməkdar  elm  xadimi,  B M T 
yanında  Beynəlxalq  İnformasiyalardır ma  A kademiy asının 
akademiki,  Azərbaycanda  kitabxanaşünaslıq  elminin  banisi, 
Bakı  Dövlət  Universiteti  kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi 
kitabxanaşünaslıq  kafedrasının  müdiri,  tarix  elmləri  doktoru, 
professor  Abuzər  Alı  oğlu  Xələf ovun  bəycıt  və  yaradıcılığı, 
elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinə həsr olunmuşdur.
Biblioqrafik  məlumat  kitabı  Abuzər  Xələf ovun  yaradı­
cılığı  və  kitabxanaşünaslıq  elmi  ilə  maraqlanan  mütəxəssislər, 
mədəniyyət  işçiləri,  kitabxaıuıçılar,  müəllimlər  və  tələbələr 
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
ISBN 995221061-3
s
 
4406010000- ° 9
 
09-2011
658(07) - 093

1МИНИСТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  И ТУРИЗМА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
Д еят ели  науки  и 
культ ур ы А з ер б а идя сан а
АБУЗАР  ХАЛАФОВ
Библиографический справочник
П освящ ает ся  80-лет ию  со  дня рож дения  и 
6 0-л ет ию  н ау ч но-педагог и чес ко и деят ельно сп г и
БАКУ-2011

01
С-15
Автор-сост.: 
ст.пр.  Солмаз Азай  кызы  Садыгова
Редакторы: 
доц. Лятифа Адил  кызы  Мамедова
д.ф.и.  Керим  Мамед оглы Таиров
Рецензенты: 
доц.  Князь Ильяс оглы Аслан
доц.  Эльчин  Юсиф  оглы Ахмедов
Садыгова  С.А. Абузар Халафов:  Библиографичес­
кий справочник. -  Б.:  Нагыл Еви., 2 0 1 1 .- 342 с.
Библиографический  справочник посвящен  научно-педаго­
гической и общественной жизни доктора исторических наук, 
профессора,  заслуженного  работника  культуры  Азербай­
джанской Республики,  академика Международной Академии 
Информатизации  при  ООН,  основополоэ/снику  библиоте­
коведения в Азербайдлсане Абузара Алы оглы Халафова.
Библиографический  справочник  предназначен  для  спе­
циалистов в области библиотечного дела, работников куль­
туры,  преподавателей  и  студентов  соотвеетствующих 
учебных  заведений,  а  также  для  всех  интересующихся 
творчеством Абузара Халафова.
ISBN  995221061-3
4406010000-09
С ----------------------
658(07) - 093
09-2011
© Издательство “Нагыл  Еви”, 2011

MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM 
OF AZERBAIJAN REPUBLIC
Prom inent o f  Science  and 
Culture o f  Azerbaijan
ABUZAR KHALAFOV
Bibliographic reference book
Is dedicated to  the 80th  birthday and 
60th  o f  scientific-pedagogical activities
BAKU-2 0 1 1

01
S-15
Author-compiler:  sen.Iec.  Solmaz Azay  kizi  Sadigova
Editors: 
assoc.prof.  Latifa Adil  kizi  Mamedova
ph.d.in  his.  Kerim  Mamed  oglu  Tairov
Reviewers: 
assoc.prof.  Knyaz  Ilyas oglu Aslan
assoc,  prof.  Elchin  Yusif oglu Akhmedov
Sadigova  S.A. Abuzar  Khalafov:  Bibliographic 
reference  book .  - B.:  Nagil  Evi publisher, 2011. -342 p.
Bibliography  is  dedicated to  scientific,  educational  and so­
cial li fe  o f the  doctor o f historical sciences,  professor,  Honored 
worker  o f culture  o f Azerbaijan,  member  o f the  International 
Academy  o f Information  at  the  UN,  the founder  o f the  libra­
rians!! ip in Azerbaijan Abuzar Ali oglu Khalafov.
This bibliography is intended for professionals in the field of 
library  science,  cultural  workers,  teachers  and students  o f the 
educational  institution  and all  individuals  interested in  creative 
o f Abuzar Khalafov.
ISBN 995221061-3
4406010000-09
S ----------------------
658(07) - 093
09-2011
© Publishing “Nagii Evi”, 2011

Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
TƏRTİBÇİ-MÜƏLLİFDƏN
Biblioqrafik  məlumat  kitabı  Azərbaycan  Respubli­
kasının  Əməkdar  elm  xadimi.  Əməkdar  mədəniyyət 
işçisi,  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatı  yanında  Beynəlxalq 
İnformasiyalaşdırma  Akademiyasının  akademiki,  Prezi­
dent təqaüdçüsü,  «Şöhrət»  ordenli,  Azərbaycan  Kitabxa- 
naçılar Cəmiyyətinin prezidenti,  Bakı  Dövlət  Universiteti 
kitabxanaşünaslıq  kafedrasının  müdiri,  tarix  elmləri  dok­
toru,  professor Abuzər Alı  oğlu  Xələfovun  elmi-pedaqoji 
və  ictimai  fəaliyyətinin  1955-ci  ildən  2011-ci  ilin  iyul 
ayınadək olan dövrünü əhatə edir.
Biblioqrafik məlumat kitabı  professor Abuzər Ah  oğlu 
Xələfovun  anadan  olmasının  80,  elmi-pedaqoji  fəaliyyə­
tinin 60  illiyinə həsr olunmuşdur.
Biblioqrafik  məlumat  kitabında  professor  Abuzər 
Xələfovun  göstərilən  müddət  ərzində  nəşr  olunmuş  342 
adda dərsliyi,  dərs  vəsaiti,  monoqrafiyası,  metodik göstə­
riş  və  proqramları,  elmi  məqalələri,  elmi-metodik  və  di­
gər materialları toplanmışdır.
Kitabda həmçinin professor A.A.Xələfovun elmi rəh­
bəri  və  rəsmi  opponenti  olduğu  namizədlik  və  doktorluq
dissertasiyaları,  redaktə  və  tərcümə  etdiyi  işlər  haqqında
•  •
da  materiallar  öz  əksini  tapmışdır.  Ümumiyyətlə,  658 
mənbə müvafiq bölmələrdə öz əksini tapmışdır.
Professor  A.A.Xələfov  ulu  öndər  Heydər  Əliyevin 
əsərlərinin  biblioqrafıyalaşdırılması  sahəsində  də  çox 
böyük  işlər  görmüşdür.  İlk  dəfə  olaraq  respublikamızın 
milli  biblioqrafik  fəaliyyətində  «Dünyanın  görkəmli
7

Abuzər Xələfov
dövlət  xadimləri»  seriyası  təsis  olunmuş  və  ümummilli 
liderimiz  Heydər  Əliyevin  80  illik  yubileyi  münasibətilə 
«Heydər  Əliyev:  Biblioqrafik  məlumat  kitabı»  nəfis  şə­
kildə  çap  olunmuşdur  (Heydər  Əliyev:  Biblioqrafik  mə­
lumat  kitabı  / Tərt.  edənlər:  A.A.Xələfov,  S.A.Sadıqova; 
Red.  və  ön  sözün  müəllifi  A.M.Məhərrəmov.-  B.:  Bakı 
Universiteti  Nəşriyyatı,  2003.-  434  s.).  Kitabın  Azərbay­
can  dilində  5  min,  rus  dilində  3  min  və  ingilis  dilində  2 
min tirajla ayrı-ayrılıqda çap edilməsi həm onun elmi əhə­
miyyətinin  miqyasını,''həm  də  Heydər  Əliyevin  zəngin 
elmi-nəzəri  irsinin  öyrənilməsinin,  onun  çoxsaylı  əsərlə­
rində  irəli  sürülmüş  siyasi,  iqtisadi,  elmi  və  mədəni  isla­
hatların başa çatdırılması üçün çox gərəkli və  faydalı xəzi­
nə olduğunu müəyyənləşdirir.
Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  son  zamanlara  qədər  tərtib 
olunmuş  biblioqrafik  məlumat  kitabları  ancaq  «biblio- 
qrafıya»  adı  ilə  çap  olunurdu,  ilk  dəfə  olaraq  «Heydər 
Əliyev:  Biblioqrafik  məlumat  kitabı»nın  tərtibçi  müəllif­
ləri  professor  A.A.Xələfov  və  S.A.Sadıqova  biblioqrafi­
yanın  inkişaf xüsusiyyətlərini,  onun  məzmununda  gedən 
dəyişikliyi  nəzərə  alaraq  və  bunu  müasir  informasiya 
cəmiyyətinin tələbatına uyğunlaşdıraraq yeni  bir terminin 
yaradılmasına  ehtiyac  hiss  etdilər  və  buraxılışına  nail 
oldular.  Bu  da  ondan  irəli  gəlirdi  ki,  biblioqrafik  vəsait­
lərə  ancaq  biblioqrafiya  deyilirdi.  Biblioqrafik  məlumat 
kitabında  getdikcə  məzmun  dəyişikliyi  başlayır.  Çünki 
belə  tərtib  olunmuş  vəsaitlərdə  təkcə  ədəbiyyat  siyahısı 
deyil,  elmi  məlumat  və  digər  informasiyalar  verildiyi 
üçün  professor  A.A.Xələfovun  qeyd  etdiyi  kimi  onlar 
«zəngin  ensiklopedik  kitablardır».  Azərbaycan  biblio-
8

qrafiyası  tarixində  yeni  bir janr  elmi  ictimaiyyət  tərəfin­
dən çox hörmətlə qarşılanmışdır.
Akademik  Abel  Məhərrəmov  kitaba  yazdığı  «Azər­
baycan  intibahının  böyük  memarı»  adlı  ön  sözdə  qeyd 
etdiyi  kimi  «bütün  informasiya  vəsaitləri,  o  cümlədən, 
dünyanın  məşhur  adamlarına  həsr  olunmuş  əsaslı  biblio­
qrafik  vəsaitlər  cəmiyyətin  informasiyalaşdırılmasında 
olduqca  böyük  əhəmiyyətə  malikdir.  Siyasi  dövlət  xa­
diminə  həsr  olunan  biblioqrafik  informasiya  mənbələri 
həm  də  həmin  şəxsin  dünyagörüşünün,  çoxcəhətli,  icti­
mai-siyasi,  ideoloji  fəaliyyətinin  cəmiyyətin  inkişafında 
və  dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində,  beynəlxalq  iqti­
sadi,  elmi  və  mədəni  əlaqələrin  genişlənməsindəki  misil­
siz rolunun təbliğində və yayılmasında mühüm vasitədir.
Nüfuzlu  biblioqrafiyäşünas  alimlər  biblioqrafik  in­
formasiya  nəşrlərinin  tarixin  ayrı-ayrı  mərhələlərində 
tədqiqatçılar və  kitab  həvəskarları  üçün nadir və  qiymətli 
çap  əsərlərinə  dair  «Qırmızı  kitab»  rolu  oynadığını  iddia 
etməkdə  yanılmırlar.  Bu  baxımdan,  Azərbaycan  Respub­
likasının prezidenti,  milli  dövlətçiliyimizin  memarı,  dün­
ya şöhrətli  siyasi xadim, xalqımızın  iftixarı  cənab Heydər 
Əlirza  oğlu  Əliyevə  həsr  olunan  geniş,  əhatəli,  mükəm­
məl  biblioqrafik  informasiya  nəşrləri  də  cəmiyyətimizin 
indisi  və  gələcəyi  üçün  çox  ciddi  informasiya  qaynağı 
olaraq  onun  yaradıcı  irsinin  araşdırılmasında  və  öyrənil­
məsində istiqamətləndirici məşəl rolunu oynaya bilər».
«Dünyanın  görkəmli  dövlət  xadimləri»  seriyasında 
milli  biblioqrafiyamızın  ilk  qaranquşu  olan  bu  biblio­
qrafik  nəşr  bir  daha  sübuta  yetirdi  ki,  dünyanın  çox  az 
görkəmli  dövlət xadimləri öz elmi-nəzəri əsərlərinin sayı­
Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
9

Abuzər Xələfov
na və həcminə  görə  ulu  öndər Heydər Əliyevlə  müqayisə 
oluna  bilər.  Məhz bu cəhətdən  də Heydər Əliyev fenome­
nal  bir  şəxsiyyətdir.  Hazırki  biblioqrafik  məlumat  kitabı 
bu  faktın  ən  bariz  nümunəsidir.  Kitab  ulu  öndər  Heydər 
Əliyevin  irsinin  biblioqrafıyalaşdırılması  sahəsində  atılan 
ilk addım və ən mühüm  informasiya mənbəyidir.
Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  «Abuzər  Xələfov:  Biblio­
qrafik məlumat kitabı»nda  alimin  bütün  elmi-pedaqoji  və 
ictimai  fəaliyyətini  əhatə  edən  ədəbiyyat  öz  əksini  tap­
mışdır.
Burada  professor A.A.Xələfovuıı  pedaqoji  və  ictimai 
fəaliyyətinin  qısa  oçerki  verilir,  həyat  və  fəaliyyətinin 
xronologiyası  izlənilir.
A.A.Xələfovun  elmi-pedaqoji  fəaliyyətinə  həsr  olun­
muş  ədəbiyyat  biblioqrafik  məlumat  kitabının  xüsusi 
bölməsində verilmişdir.
Məzmun  və  xarakterinə  görə  bütün  materiallar  xro­
noloji  qaydada  verilmiş,  o  cümlədən,  daxildə  əsər  adla­
rının əlifba prinsipi əsas götürülmüşdür.
Biblioqrafik  məlumat  kitabından  lazımi  məlumatı 
almaq  işini  asanlaşdırmaq  üçün  köməkçi  göstəricilər  də 
verilmişdir.
Ümid edirik ki,  biblioqrafik məlumat kitabı professor
A.A.Xələfovun  elmi-pedaqoji  və  ictimai  fəaliyyəti  ilə, 
həmçinin,  kitabxanaşünaslıq  elmi  ilə  maraqlananlar üçün 
mühüm mənbə olacaqdır.
10

Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
Библиографический  справочник  охватывает  науч­
но-педагогический  и  общественный деятельность  Зас­
луженного  деятеля  Науки,  Заслуженного  работника 
культуры,  академика  Международной  Академии  Ин­
форматизации  при  ООН,  президентский  стипендиат, 
кавалера 
ордена 
«Славы», 
Президент  Азербай­
джанского  Общества  Библиотекарей,  заведующего 
кафедрой  Библиотековедение  Бакинского  Государст­
венного  Университета,  доктора  исторических  наук, 
профессора  Абузара  Алы  оглы  Халафова  в  период  с 
1955  года по июля 2011  года.
Библиографический  справочник  посвящен  80-ле­
тию  со  дня  рождения  и  60-летию  научно-педагоги­
ческой  деятельности  профессора  Абузар  Алы  оглы 
Халафова.
В  библиографическом  справочнике  собраны  342 
наименований учебников,  учебных  пособий,  моногра­
фий,  методических  указаний  и  программ,  научных
статей,  научно-методических  и  других  материалов 
профессора Абузара Халафова.
В  библиографическом  справочнике  отражены  так­
же материалы о переведенных и редактированных рабо­
тах,  докторских  и  кандидатских  диссертациях,  руково­
дителем  или  официальным  оппонентом  которых  был 
А.А.Халафов.  В  различных  главах  этого  справочника 
нашли в целом свое отражение 658 источников.
Профессор  А.А.Халафов  очень  многое  сделал  в
и

Abuzər Xələfov
области  библиографирования  трудов  великого  лидера 
Гейдар Алиева.  Впервые в национально-библиографи­
ческой  деятельности  республики  учреждена  серия 
«Выдающиеся  государственные  деятели  мира»  и  по 
случай  80-летнего  юбилея  общенационального лидера 
Гейдара  Алиева  в  изящном  оформлении  издана  книга 
«Гейдар  Алиев:  Библиографический  справочник»
(Гейдар  Алиев:  Библиографический  справочник  / 
Сост.:  А.А.Халафов,  С.А.Садыгова;  Ред.  и  автор  пре­
дисловия  А.М.Магеррамов.  -  Б.:  Издательство  Бакин­
ского  Университета,  2003.-  446  с.).  Издания  книги ти­
ражом  5  тысяч  экземпляров  на  азербайджанском  язы­
ке,  3  тысяч  на русском  языке и 2 тысяч  на английском 
языке определяет масштаб ее научной значимости, как 
очень  нужный  и  полезный  вклад  изучения  богатого 
научно-теоретического  наследия  Гейдара  Алиева,  для 
завершения  политических,  экономических,  научных  и 
культурных реформ,  которые  выдвинуты  в  его  много­
численных трудах.
Следует отметить,  что до последнего времени сос­
тавленные  библиографические  справочники  издава­
лись только под именем «библиография».
Впервые  авторы-составители  книги  «Гейдар  Али­
ев: 
Библиографический 
справочник», 
профессор
А.А.Халафов  и  С.А.Садыгова  учитывая  особенности 
развития  библиографии,  изменения  в  его  содержании 
почуствовали  необходимость  создания  нового  терми­
на  в  соотвествии  потребностям  современного  инфор­
мационного  общества  и  добились  выпуск}7.  И  это  ис­
ходило  из  того,  что  библиографические  пособия  на-
12

Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
зывались как библиография.  Потому что, так как в  по­
собиях  составленных таким  образом  дается  не только 
список литературы,  ещё и  научные и другие  информа­
ции,  как отмечает профессор А.А.Халафов,  они  «бога­
тые  энциклопедические  книги».  Новый  жанр  в  исто­
рии  Азербайджанской  библиографии  был  встречен  со 
стороны  научной  общественности  с  большим  уваже­
нием.
Как  отмечается  в  написанном  к  книги  предис­
ловии  под  названием  «Великий  архитектор  возрожде­
ния  Азербайджана»  академиком  Абелем  Магеррамо- 
вым  «все  средства  библиографической  информации,  в 
том  числе  фундаментальные  библиографические  по­
собия, посвещенные выдающимся людям  мира,  имеют 
чрезвычайно  важное  значение  в  информировании  об­
щества.  Источники  библиографической  информации, 
посвященные  политическому  государственному  дея­
телю,  вместе с тем являются важным средством в про­
паганде  и  распространении  неоценимой  роли  миро- 
возрения,  многогранной,  общественно-политической, 
идеологической  деятельности  этого  человека  в  разви­
тии  общества  и  укреплении  государственности,  рас­
ширении  международных  экономических,  научных  и 
культурных связей.
Известные  ученые-библиографы  правы,  говоря  о 
том,  что  библиографическо-информационные  издания 
на отдельных этапах истории играют для исследовате­
лей  и  книголюбов  в  отношении уникальных и ценных 
печатных  продукций  роль  «Красной  книги».  В  этом 
смысле,  обстоятельные  совершенные  библиографичес-
13

Abuzər Xələfov
кие  информационные  издания,  посвященные  Прези­
дент)'  Азербайджанской  Республики,  архитектуру  на­
шей  национальной  государственности,  всемирно  из­
вестному  политическому  деятелю,  гордости  нашего 
народа,  господину  Гейдару  Алирза  оглы  Алиеву,  яв­
ляясь  достаточно  серьезным  информационным  источ­
ником  для  сегодняшнего  дня  и  будущего  нашего  об­
щества,  могут  сыграть  роль  направляющего  маяка  в 
исследовании и изучении его творческого наследия.
Этот  библиографическое  издание  являясь  первой 
ласточкой  отечественной  библиографии  в  серии  «Вы­
дающиеся  государственные  деятели»  ещё  раз  дока­
зала,  что  в  мире  очень  мало  выдающихся  государст­
венных деятелей,  кто может сравниваться великим ли­
дером Гейдар Алиевым  по  объему  и количеству своих 
научно-теоретической  изданий.  Именно  с  этой  точки 
зрения  Г ейдар  Алиев  является  феноменальной лично­
стью.  Данный  библиографический  справочник  самое 
наглядное  свидетельство  этого  факта.  Книга  является 
первым  шагом  в  области  библиографирования  насле­
дия  великого лидера Г ейдар  Алиева  и  самым  важным 
информационным источником.
Надо  отметить,  что  «Абузар  Халафов:  Библиогра­
фический  справочник»  отражает  всю  литературу  ох­
ватывающую  научно-педагогическое  и  общественное 
деятельность ученого.
Библиографический  справочник содержит хроно­
логический  перечень дат жизни и деятельности,  крат­
кий  очерк  научной,  педагогической  и  общественной 
деятельности  профессора  Абузара  Халафова,  выска-
14

Biblioqrafik  məlumat  kitabı
зывания видных деятелей науки и  культуры о нем.
В  специальном  разделе  справочника  выделена 
литература,  посвященная  научной  педагогической  и 
общественной  деятельности  и  трудам  А.А.Халафова. 
Все  материалы  в зависимости  от содержания  и харак­
тера  систематизированы  в  хронологическом,  в  том 
числе  и  алфавитном  порядке.  Библиографический 
справочник  снабжен  вспомогательными указателями, 
облегчающими разыскания  необходимых сведений.
Надеемся,  что  библиографический  справочник 
будет  основным  источником  тем,  кто  интересуется 
научно-педагогической  и  общественной  деятель­
ностью  профессора  А.А.Халафова,  а  также  наукой  о 
б и бл и отеко в еде н ии.
15

Abuzər Xələfov
FROM AUTHOR-COMPILER
Bibliographic  reference  book  includes  activities  on 
scientific-pedagogical  and  social  sciences  of  Honored 
worker  of Culture,  academician  of International  Informa­
tization  Academy  at  the  UN,  the  Presidential  scholar, 
Chevalier of the  order of «Glory»,  the  President of Azer­
baijan  Society  of Librarians,  head  of department  of Lib­
rary science of Baku  State University,  doctor of historical 
sciences,  professor Khalafov Abuzar Ali  oglu  from  1955 
to July 2011.
Bibliographic  reference  book  is  dedicated  to  80th 
birthday  and  60th  anniversary  of  scientific-pedagogical 
activities of professor Abuzar Ali oglu Khalafov.
The  reference  book  contains  342  titles  of textbooks, 
monographs,  methodological  index  and  programs,  scien­
tific  papers,  scientific-methodical  and  other  materials  of 
professor Abuzar Khalafov.
The  bibliographic  reference  is  also  reflected  trans­
lated,  edited  works  and  doctoral  dissertations  which  are  a 
manager or an official  opponent was A.A.Khalafov.  In the 
various  chapters  of the  bibliography  wholly  reflected  658 
sources.
Professor  A.A.Khalafov  made  very  much  in  compi­
ling  of the  bibliography  of papers  of great  leader  Heydar 
Aliyev.  For  the  first  time  in  national  bibliography  of our 
republic  established  by  the  series  «World’s  distinguished 
statesmen»  and  on  the  80th  anniversary  of national  leader 
Heydar  Aliyev  was  published  «Heydar  Aliyev:  Biblio-
16

Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
graphic  reference  book»  in  an  elegant  design.  (Heydar 
Aliyev:  Bibliographic  reference  book  /  Comp,  by: 
A.A.Khalafov,  S.A.Sadigova,  ed.  and  an  introduction  by 
A.M.Maharramov.  -   B.:  Publishing  house  of Baku  Uni-
О
versity,  2003.- 455p.).  Edition  print run  5  thousand  copies 
in  Azeri,  3  thousand  in  Russian,  and  2  thousand  in  the 
English  language defines the scope of its scientific signifi­
cance,  as  a  much  needed  and  valuable  contribution  to  the 
study  of science  and  a  rich theoretical  heritage  of Heydar 
Aliyev,  to  complete  the political,  economic,  scientific  and 
cultural reforms that are pushed  in numerous works.
It  should  be  noted  that  until  recently  compiled  refe­
rence books were published only as «bibliography».
The  author-compilers  of  «Heydar  Aliyev:  Biblio­
graphic  reference  book»  professor  A.A.Khalafov  and 
S.A.Sadigova  for the  first time  feel  a need  for a new term 
in  a  match  the  needs  of the  modem  information  society 
and  have  issue  given  of peculiarities  of the  bibliography, 
the  changes  in  its  content.  And  it  came  from  the  fact  that 
bibliographical  aids  called  as  bibliography.  Because  as  in 
textbooks  compiled by this way provides  not only  a  list of 
references,  and  more  scientific  and  other  information,  as 
noted  by  professor A.Khalafov,  they  are  «rich  encyclope­
dic  books»  a  new  genre  in  history  of Azerbaijan  biblio­
graphy  has  been  met  with  great  respect  by  the  scientific 
community.
As noted  in the preface of the  book was written to un­
der the  title  «Great architect  of the  revival  of Azerbaijan» 
academician  Abel  Maharramov  «all  means  of  biblio­
graphic  information;  including basic  bibliographic materi-
17

Abuzər Xələfov
als.  devoted  to  outstanding  people  of the  world,  are  ex­
tremely important in  informing the public.
Sources  of  bibliographic  information  on  political 
statesman,  however,  are  an  important  tool  in  promotion 
and  propagation  of the  invaluable  role  of ideology,  multi­
faceted,  socio-political  and  ideological  activities  of  the 
human  society  development  and  strengthening  of  state­
hood.  the  expansion  of  international  economic,  scientific
A
 
'
and cultural relations.
Famous  scientists-bibliographers  are  right  in  saying 
that  the  bibliographic-information  publications  at  various 
stages  of  history  are  for  research  and  book  lovers  for  a 
unique  and valuable role of printed  materials  «Red book». 
In  this  sense,  detailed  bibliographic  information  Commit­
ted  publications  devoted  to  the  President  of the  Republic 
of Azerbaijan,  the  architecture  of our  national  statehood, 
the  renowned  politician,  the  pride  of  our  nation,  great 
leader  Heydar  Alirza  oglu  Aliyev,  being  quite  serious 
source  of information  for today  and the  future of our soci­
ety,  may  play a role guiding beacon in  study  of his artistic 
heritage.  This  bibliographic  edition  being  the  first  sign  of 
national  bibliographies  in  the  series  «World's  distin­
guished  statesmen» has  proven  once  again  that  in a  world 
very  few  prominent  public  figures  who  can  be  compared 
great  leader Heydar Aliyev  on the  size  and  quantity  of its 
scientific  and  theoretical  publications.  From  this  point  of 
view  of Heydar Aliyev  is  a  phenomenal  person.  This  ref­
erence book is the clear evidence of this  fact.  This  book  is 
the  first step  in  compiling  of bibliogrphy  on  legacy  of the 
great  leader  Heydar Aliyev  and  the  most  important  infor-
18

Biblioqrafik  m əlum at  kitabı
mation source.
It  should  be  noted  that  «Abuzar  Khalafov:  Biblio­
graphic reference  book» reflects  all  the  literature covering 
scientific-pedagogical and public activities of the scientist.
The  reference  book  provides  the  chronological  list  of 
dates  of life  and  activity,  a  brief account  of the  scientific, 
educational  and social  activities  of professor Abuzar Kha­
lafov,  and  the  statements  of prominent  scientists  and  cul­
tures about him.
In  a  special  section  of the  reference  book  is  selected 
the  literature  dedicated  to  scientific-pedagogical  and  pub­
lic  activity,  to  papers  of A.A.Khalafov.  All  materials  are 
based  on  the  content  and  charactere  are  systematized  on 
chronological,  including  alphabetical  order.  Reference 
book  is  equipped with  auxiliary  indexes  to  facilitate  find­
ing the required information.
We  hope  that  the  reference  book  will  be  the  main 
source  for  those  interested  in  scientific,  educational  and 
social  activities  professor  A.A.Khalafov,  as  well  as  the 
science of librarianship.
19

Abuzər Xələfov
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə