AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ baki döVLƏt universiteti FƏnn sillabusuYüklə 58,36 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix04.05.2017
ölçüsü58,36 Kb.
#16554

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

FƏNN SİLLABUSU 

                                                            

                                                               

                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

                                                               

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________2016-cı il 

 

Kafedra: ________Bioekologiya_____________________________________ Fakültə: _______Ekologiya və torpaqşünaslıq ________________________________ 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:__Biologiya-1_______________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:___20  mühazirə___10__ seminar___10___ praktik (laboratoriya) 

 

Tədris ili_____2015/2016__________ Semestr____2______ Bölmə __ bakalavr ___qiyabi___ Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) _____1__________ 

 

II. 

 Müəllim haqqında məlumat:___Yusifova Məhluqə Mail qızı, dosent, biologiya elmləri üzrə 

fəlsəfə doktoru_________________________________________ 

                                            (Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: __II gün    13

00

-15


00

________________________ 

E-mail ünvanı:  

____mehluqe_yusifli@mail.ru_______________________________________________ 

İş telefonu:____5399716_____________________________________________________ 

 

III.

 

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

1.

 Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 

с. 


2.

 

Грин Н., Стуат У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: пер. с англ., Мир,1990.  3.

 

Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  4.

 

Основы общей биологии, М., Мир, 1982 5.

 

Слюсарев А.А., Жукова С.В., Биология, Киев, Высшая школа,  1987   

Əlavə: 

 

6.

 

V.Tutayuq.  Bitkilərin anatomiya və morfologiyası,  1966 

7.

 

Genel bioloji, Desen yayınları, 1998, İ.Kiziroğlu 8.

 

T.Qazıyev. Bitki fiziologiyası, Maarif, 1974  

9. 

A.Kocataş.Ekoloji. Ege universiteti, 2002. 

10.

 

Altuner. Toxumsuz bitkilərin sistematikası, 1996. 11.

 

E.Qurbanov. Ali bitkilər sistematikası 12.

 

İsrafilbəyov. İbtidai bitkilər sistematikası.  

 

IV. 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə  tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları  və hansı 

vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir)  

Kursun qısa təsviri: Fənnin tədrisi zamanı canlı orqanizmin təşkili xüsusiyyətləri, orqanizmin 

quruluşu, hüceyrə və onun komponentləri, hüceyrənin kimyəvi tərkibi, maddələr mübadiləsi, bölünməsi 

haqqında; bununla yanaşı,  bakteriyalar və yosunlar, göbələklər, giyərotukimilər, mamırlar, qıjıkimilər, 

ibtidai və ali bitkilərin sistematikası, quruluşu, çoxalmaları və bioekoloji xüsusiyyətləri.haqqında biliklər 

tələbələrə  çatdırılır.  

Kursun məqsədi:  

“Biologiya-1”  fənninin  əsas məqsədi  canlı  orqanizmlərin xassələri, bioloji sistemlərin təşkili 

səviyyələri, planetar proseslərdə biotanın rolu haqqında  bilikləri tələbələrə çatdırmaqdan ibarətdir.  

 

V. 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğə


lə 

Sa 


at 

Tarix 
      Mövzu №1. Canlı orqanizmin təşkili.  

Qısa icmalı: 

      Həyatın əmələ gəlməsini sübut edən nəzəriyyələr. Materiyanın 

təşkilinin struktur səviyyələri. Canlı materiyanın struktur və 

funksional elementləri. 

      Oxu  materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Грин Н., Стуат У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: пер. с 

англ., Мир,1990.  

3.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

4.A.Kocataş.Ekoloji. Ege universiteti, 2002. 

Mühazirə  

2  
          Mövzu №2. Həyatın molekulyar və hüceyrə səviyyəsində 

təşkili. 

        Qisa icmalı: 

        Hüceyrə  nəzəriyyəsi. Hüceyrənin biologiyası. Hüceyrənin 

qeyri-üzvi və üzvi tərkibi.  Nüvə, xromosomlar, mitoxondri, 

ribosomlar. Hüceyrənin çoxalma qaydaları. Meyoz və onun bioloji 

əhəmiyyəti. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.T.Qazıyev. Bitki fiziologiyası, Maarif, 1974 

3.V.Tutayuq.  Bitkilərin anatomiya və morfologiyası,  1966  

4.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

Mühazirə 

 

2  
   Mövzu 

№3. Prokariotlardan eukariotlara. 

Göbələklər aləmi.

 

Qısa icmalı: Həyatın müxtəlifliyi. Bakteriyalar və viruslar. 

Mühazirə  

2  


 

Bakteriyaların ekosistem və insan üçün əhəmiyyəti. Gen mühəndisliyi. Bakteriofaq. Göbələklərin  əsas qruplarının 

sistematikası  və  səciyyəsi.  Göbələklərin quruluş xüsusiyyətləri. 

Prokariotlar və eukariotlar arasında əsas fərqlər.     

 Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi 

səhifələr göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Грин Н., Стуат У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: пер. с 

англ., Мир,1990.  

3.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

4.Основы общей биологии, М., Мир, 1982          Mövzu №4. Bitkilər aləmi (Plantae).  

Yosunlar (Algae).Ciyərotukimilər və mamırlar (Bryophıta). 

Qısa icmalı: 

Bitkilər aləmi haqqında məlumat.Yosunların sistematikası 

və bioekoloji xüsusiyyətləri. Evqlenkimilər 

şöbəsi 

(Euglenophyta). Mamırların təkamülü, çoxalmaları  və müasir vəziyyəti. Quruluşu və xarakteristikası, quru mühitinə 

adaptasiyası. 

          Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Altuner. Toxumsuz bitkilərin sistematikası, 1996. 

3.E.Qurbanov. Ali bitkilər sistematikası 

4. İsrafilbəyov. İbtidai bitkilər sistematikası. 

5.Основы общей биологии, М., Мир, 1982 

Mühazirə 

 

2  
           Mövzu 

№5. Qıjıkimilər – PTERIDOPHYTA.  

Toxumlu bitkilər – Spermatophyta. 

          Qısa icmalı: 

          Qıjıkimilərin sistematikası, həyat tsikli. Toxumlu bitkilərin 

təsnifatı Toxumlu bitkilərin sistematik xülasəsi Toxumlu bitkilərin 

ekoloji aspektləri. Çılpaq və örtülütoxumlular. Çılpaqtoxumlu və 

örtülütoxumlu bitkilərin oxşar və fərqli cəhətləri.  

        Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1.Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2. V.Tutayuq.  Bitkilərin anatomiya və morfologiyası,  1966 

3.E.Qurbanov. Ali bitkilər sistematikası 

4. İsrafilbəyov. İbtidai bitkilər sistematikası. 

5.Основы общей биологии, М., Мир, 1982 

6.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994 

Mühazirə  

2  


Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğə

lə 


Sa 

at 


Tarix 

2  


 

Mövzu № 1Canlı sistemin xüsusiyyətləri. 

Qısa icmalı: 

          Yer üzərində həyatın yaranması haqqında əsas nəzəriyyələr. 

Bioloji struktur səviyyələri: zülallar,  karbohidratlar, nuklein 

turşuları.  Materiyanın təşkilinin struktur səviyyələri: hüceyrə, 

toxuma, orqan, orqanizm, populyasiya arası  əlaqələr haqqında 

məlumat. 

         Oxu  materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

 

Məşğə


 

2  


 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Грин Н., Стуат У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: пер. с 

англ., Мир,1990.  

3.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

4.A.Kocataş.Ekoloji. Ege universiteti, 2002. 

      Mövzu № 2. Hüceyrə; tərkibi, quruluşu, bölünməsi. Qısa icmalı: 

            Hüceyrənin  əsas tərkib hissələri. Hüceyrənin quruluşu və 

orqanoidləri.  Amitoz, mitoz və meyoz bölünmə. Hüceyrə 

nəzəriyyəsi və onun bioloji əhəmiyyəti. Orqanizmin inkişaf 

prosesində hüceyrənin rolu. 

      

 Oxu  materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.T.Qazıyev. Bitki fiziologiyası, Maarif, 1974 

3.V.Tutayuq.  Bitkilərin anatomiya və morfologiyası,  1966  

4.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

Məşğə


 

2  
Mövzu  №  3.  Bakteriyalar və viruslar. Göbələklərin  

xarakteristikası. 

 Qısa icmalı: 

            Bakteriyalarda  böyümə  və inkişaf, qidalanma.  Virus və 

bakterya xəstəliklərinin ötürülmə yolları. Göbələklərin 

sistematikası, quruluşu, əhəmiyyəti. Saprofit göbələklər və onların 

ekosistemdə rolu. Göbələklərin təsərrüfat əhəmiyyəti.                

            Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Грин Н., Стуат У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах: пер. с 

англ., Мир,1990.  

3.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994  

4.Основы общей биологии, М., Мир, 1982 

 

Məşğə


 

2  
       Mövzu № 4. Bakteriyalardan ali bitkilərə qədər həyatın 

müxtəlifliyi: yosunlar və mamırlar. 

Qısa icmalı: 

          Yosunlar,  onların təkamülü və  əhəmiyyəti. Yosunların 

ekoloji qrupları və ətraf mühitə uyğunlaşması. Mamırlar haqqında. 

Ciyərotukimilərin və mamırların  sistematikası, quruluşu və 

xarakteristikası.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr 

göstərilməklə): 

1. Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2.Altuner. Toxumsuz bitkilərin sistematikası, 1996. 

3.E.Qurbanov. Ali bitkilər sistematikası 

4. İsrafilbəyov. İbtidai bitkilər sistematikası. 

5.Основы общей биологии, М., Мир, 1982  

Məşğə


 

2  


10 

Mövzu  №  5.   Toxumlu bitkilərin təsnifatı  və ekoloji 

aspektləri.  

Qısa icmalı: 

            Qıjıkimilərin  əsas səciyyəvi cəhətləri. Toxumlu bitkilər, 

onların təkamülü. Çılpaqtoxumlu və örtülütoxumlu bitkilər, 

onların sistematikası və müasir vəziyyəti. Bitkilərdə əsas çoxalma 

formalarının qısa təkrarı. Azərbaycanın bitki örtüyü.  

Məşğə


 

2  


 

            Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Садыхова Н.А., Джафарова С. К. Биология с основами 

экологии. Учебник. Баку, 2015, 456 с. 

2. V.Tutayuq.  Bitkilərin anatomiya və morfologiyası,  1966 

3.E.Qurbanov. Ali bitkilər sistematikası 

4. İsrafilbəyov. İbtidai bitkilər sistematikası. 

5.Основы общей биологии, М., Мир, 1982 

6.Мамонтов С.Г. Биология,  М ., Высшая школа, 1994 

   

VI.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VII.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum  miqdarı – 100 bal. A)

 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 bal. 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  Qeyd: Plagiat halları  qəti qadağandır! Sərbəst işlə  əlaqədar bütün tapşırıqların qısa 

təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı və qiymətləndirmə üsulu dəqiq göstərilir. 

10 bal 

Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə tutulduğu halda onların hər 

birinə 10 bal ayrılır).  Əgər fənnin tədrisi yalnız mühazirə, seminar (məşğələ) 

şəklində  nəzərdə tutularsa bu zaman davamiyyətə  və  sərbəst işə ayrılmış ballar 

istisna olmaqla qalan 30 bal tədrisin bu növ göstəricilərinə görə hesablanır. 

20 bal 

Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinə 

əlavə olunur).   

10 bal 

 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal 

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

yaxşı C 

61 – 70 bal 

kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  F 

 

 

 

Müəllim:____Yusifova Məhluqə Mail qızı_____________________           

İmza:____________________ 

                         (soyadı, adı, atasının adı) 

 

Tarix: _________________________ 


 

  

Yüklə 58,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin