Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 TYüklə 42,33 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.04.2017
ölçüsü42,33 Kb.
#16124

 

 

165 BAKI UNİVERSİTETİNİN XƏBƏRLƏRİ 

№4    

 

T

əbiət elmləri seriyası 

 

 

2011 

 

 

 

 

UOT: 24.19.01 

  

NAXÇIVAN ÇÖKƏKLİYİNDƏ QRAVİMETRİK KƏŞFİYYAT 

TƏDQİQATLARI NƏTİCƏSİNDƏ QRAVİTASİYA SAHƏSİNDƏ  

AŞKAR EDİLMİŞ REGİONAL ANOMALİYALAR 

 

O.Ə.RZAYEV 

Geofizika ETİ 

oktay.rzayev@socar.az 

 

Regionun d

ərinlik quruluşunun analizi üzrə Naxçıvan çökəkliyində qravimetrik kəşfiy-

yat t

ədqiqatları nəticəsində potensial sahəsinin elementləri təsnifatlandırılıb. Qeyd etmək la-

zımdır ki, Naxçıvan çökəkliyi öz geoloji quruluşuna görə çox mürəkkəbdir. Tədqiqat sahəsində 

aparılan 50-ci illərin geoloji planalmaları nəticəsi üzrə qeyd olunur ki, Mərkəzi Naxçıvan blo-

kunda Devon çöküntül

ərinin intişar etdiyi çökəklik mövcuddur.  Yuxarı paleozoy çöküntüləri 

il

ə  əlaqədar  regional  qravitasiya  maksimumunun  Naxçıvanın  bu  hissəsində  (Qıvraq-Böyük-

düz-

Naxçıvan)  lokal  maksimumlar  və  minimumların  mövcudluğu  çökəkliyin heterogen 

quru

luşlu olmasına dəlalət edir. 

Naxçıvan  çökəkliyinin qravitasiya sahəsi mənfi qiymətlərlə  ifadə  olunmaqla  yanaşı, 

ərazinin çox hissəsini regional minimum qravitasiya anomaliyaları tutur. 

Bundan başqa, qravimetrik tədqiqatlarla Naxçıvan çökəkliyində lokal və regional xa-

rakter daşıyan tektonik qırılma zonalarıda aşkar edilmişdir.  

 

Açar sözl

ər:  qravimetrik kəşfiyyat,  profil,  geosinklinal,  tektonika,  maksimum, mini-

mum. 


 

 

Naxçıvan  MR-də  qravimetrik kəşfiyyat  işləri  birqatlı  müşahidə  üsulu 

v

ə artımların ayrılıqda ölçülməsi üsulu ilə yerinə yetirilmişdir. Hər iki üsulla planalmada  sıravi  nöqtələrdə  müşahidələr  əvvəlcədən tərtib  olunmuş  dayaq 

şəbəkəsinə istinad olunaraq aparılmışdır. 

Birqatlı  müşahidə  üsulunda  sıravi  nöqtələrdə  müşahidələr iki dəstə  ilə 

(h

ər dəstədə iki qravimetr) dayaq məntəqəsindən başlanmış və dayaq məntəqə-sind

ə də qurtarmışdır. Artımların ayrılıqda ölçülməsi üsulunda da müşahidələr 

iki d

əstə ilə (hər iki dəstədə iki qravimetr) ardıcıl olaraq aparılmış, lakin əvvəl-ki dayaq nöqt

əsində adi sıravi nöqtə kimi yenidən ölçülər götürülmüş, ortaya 

çıxan fərq isə zamana görə bərabər paylanılmışdır. Beləliklə, dayaq şəbəkəsi 

h

ər iki üsulda qravimetrin “sıfır sürüşməsi”nin paylanması üçün istifadə edil-mişdir [1]. 

Naxçıvan  ərazisində  1951-67-ci illərdə  aparılmış  tədqiqatlar  zamanı  

 

166 1:50000  miqyasında  qravimetrik  xəritələrin tərtibi tələb olunsa da, relyefin 

mür


əkkəb  formalı  və  keçilməz  olması  səbəbindən  müşahidə  addımı  500  m 

götürülmüşdür.  1995-97-ci illərdə  isə  qravimetrik kəşfiyyat  işləri  marşrut  və 

profill

ər üzrə aparılmışdır. Marşrutlar üzrə müşahidə addımı 200 m, profillər üzr

ə 100m olmuşdur. Bu işlərin layihəsinə görə kəsimi 0.5 mQal olan qravi-

metrik x

əritələrinin  (aralıq  qat  sıxlığının  iki  qiymətində)  qurulması  qarşıya 

m

əqsəd qoyulmuşdusa da, ərazinin geoloji quruluşunun mürəkkəbliyi ilə izah olunan qravitasiya sah

əsinin  çox  diferensiasiyalı  olması  səbəbindən 1:50000 

miqyasında  tərtib  olunmuş  qravimetrik  xəritələr  əsasən 1 mQal kəsim ilə 

qu

rulmuşdur [2]. Naxçıvan  MR-nin qravitasiya sahəsi  dağlıq  geosinklinal  əyalətlərə  xas 

olan mür


əkkəb xarakterli və intensiv  diferensiyasiyası  ilə  səciyyələnir. Buge 

reduksiyasında olan qravimetrik xəritələr ağırlıq qüvvəsinin mənfi qiymətləri 

il

ə ifadə olunaraq, regional və lokal xarakterli anomaliyalar qapanmış izoano-mallar v

ə ya ekstremal çıxıntılar şəklində əks olunurlar. Qravitasiya sahəsinin 

regional anomaliyalarının uzanma istiqamətləri, formaları və intensivliklərinin 

müxt


əlifliyi ilə yanaşı, lokal anomaliyaların da bəzən zonalar halında birləş-

m

əsi də  mozaik  şəkildə  “səpələnməsi” də  Buge  reduksiyasında  olan  qravi-metrik x

əritələri daha da mürəkkəbləşdirir. Qravitasiya sahəsinin qeyd olunan 

xüsusiyy

ətləri müxtəlif  miqyaslı  geoloji  faktorların  mövcudluğu  ilə  yanaşı, 

Naxçıvan  MR-nın  dərinlik geoloji-tektonik  quruluşunun  mürəkkəbliyi, meta-

morfik fundamentin s

əthinin qırışıqlığı və tərkibi, dərinlik tektonik qırışıqlıqla 

s

əthi tektonik qırışıqlıq arasında sürüşmənin olması, müxtəlif yaşlı və tərkibli çöküntü laylarının strukturu və süxurların sıxlıqlar fərqinin mövcudluğu, eləcə 

d

ə intruziyanın geniş yayılması ilə bilavasitə əlaqədardır. Naxçıvan  çökəkliyinin dərinlik  geoloji  quruluşunu  (metamorfik  funda-

mentin, el

əcə  də  çökmə  qatın  struktur-tektonik xüsusiyyətlərini) öyrənmək 

m

əqsədi ilə  qravitasiya sahəsi  aralıq  qat  sıxlığının  σ=2.30 q/sm3

  qiym


ətində 

Buge düz


əlişi ilə reduksiya olunmuş, rejim düzəlişi də nəzərə alınmaqla qra-

vimetrik x

əritə 3, 5 və 10 km ortalaşdırma radiuslarında və “İZOTP” proqramı 

əsasında  transformasiya  edilmişdir.  Bu parametrlərdə  də  lokal anomaliyalar 

x

əritələri və 3, 5 km radiuslarda anomaliyalar xəritəsi tərtib olunmuşdur. C

ənubi-Sədərək-Naxçıvan  maksimumu  Naxçıvan  çökəkliyində  aşkar 

edilmiş regional anomaliyadır. Bu maksimum Araz çayına paralel olaraq, onun 

sol s


ahili boyunca şimal-qərbdən cənub-şərqə, Culfa şəhərinə qədər məsafədə 

uzanaraq 

əsas iki hissədən  -  Cənubi Sədərək və  Qıvraq-Böyükdüz-Naxçıvan 

n

əhəng maksimal çıxıntılardan ibarətdir (şək.1 Pr. II-II). Hər iki çıxıntının əsas hiss

ələri  İran  ərazisindədir.  Bu elementlərin  Naxçıvan  çökəkliyinə  düşən 

hiss

ələrinin forma və  ölçülərinə  görə  onları  regional  anomaliya  hesab etmək olar [3]. Naxçıvan maksimumu Culfa şəhəri yaxınlığında uzanma istiqamətini 

k

əskin (900

 

bucaq altında) dəyişərək antiqafqaz istiqaməti alır.  

 

167  

  

Naxçıvan çökəkliyinin qravitasiya sahəsi mənfi qiymətlərlə idafə olun-

maq

la  yanaşı,  ərazinin çox hissəsini regional minimum qravitasiya anoma-liyaları tutur. 

S

ədərək-Əbrəqunis  minimumlar  zonası.  Bu  zona  Sədərək və  Əbrəqunis yaşayış məntəqələri arasında yerləşərək, əsasən üç hissədən: - Sədərək (I

1

), Dizə-

Qabullu (I

2

) v


ə  Xincab-Əbrəqunis (I

3

)  minumumlarından  ibarətdir  (şək.1.). Bu minimumlar  zonasının  da  əsas  dominal  uzanması  ŞmQ-CŞq  istiqamətindədir. 

Lakin onun elementl

ərinin  uzanması  nisbi  olsa  da  fərqlidir. Məsələn,  Xincab-

Əbrəqunis minimumu əsasən yuxarıda qeyd olunan dominal istiqamətdə olsa 

da, Diz

ə-Qabullu  minimumunun  uzanmasında  əsas istiqamət  şimaldan c

ənubadır.  Sədərək minimumu isə  şimal-qərbdən  çıxıntı  şəklində  olub,  əsas 

hiss

əsi İrəvan ərazisindədir. D

əqiq qravimetri tədqiqatlar nəticəsində  Naxçıvan  çökəkliyində  intişar 

edilmiş çöküntü qatın geoloji quruluşu da öyrənilmişdir. 

Regional qravitasiya elementl

ərinin fonunda bir-birindən lokal mini-

mumlar ayrılan və mövcud olan qalxımlara uyğun gələn bir sıra lokal maksi-

mumlar aşkar edilmiş, onların anomaliya xəritələri qurulmuşdur. Bundan baş-

qa, qravimetrik t

ədqiqatlarla Naxçıvan çökəkliyində lokal və regional xarakter 

daşıyan tektonik qırılma zonaları da aşkar olunmuşdur. 

 

ƏDƏBİYYAT 

1.

 Aslanov B

.S. Allahverdiyev Q.İ. Naxçıvan Muxtar Respublikasının qravitasiya sahəsində 

əksi. Bakı, 2002, 30-37 s. 

2.

 Aslanov  B.S.  Naxçıvan  MR-nın  Böyükdüz-Sədərək sahəsində  1996-cı  ildə  aparılmış 

qravimaqnit k

əşfiyyat  işlərinin  hesabatı  (1-3/97  saylı  q.d).  Azərneftgeofizika trestinin 


 

 

168 fondu, Bakı, 1999, 78-81s. 

3.

 Aslanov  B.S.  Naxçıvan  MR-nın  Nehrəm-Böyükdüz sahəsində  1996-cı  ildə  aparılmış 

qravimaqnit k

əşfiyyat  işlərinin  hesabatı  (1-3/96  saylı  q.d).  Azərneftgeofizika trestinin 

fondu, Bakı, 1998, 63-65.  

ВЫЯВЛЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ В ГРАВИТАЦИОННОМ  

ПОЛЕ В НАХЧЫВАНСКОЙ ВПАДИНЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ 

 

О.А.РЗАЕВ 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Классифицированы  элементы  потенциального  поля  (гравиметрические)  Нахчы-

вана,  по  анализу  которых предполагается  новое  представление  о  глубинном  строении 

региона. Отмечено, что по своему геологическому строению Нахчыван является слож-

нопостроенным регионом. По результатам геологических съемок в 50-х годах было от-

мечено, что в пределах Центральной Нахчывани существует впадина, приуроченная к 

отложениям девона. Однако, наличие регионального гравитационного максимума (Кыв-

рак-Беюкдюз-Нахчыван)  в  этой  же  части  Нахчывана,  связанного  с  верхнепалеоЗой-

скими отложениями, оставляет под сомнением существование впадины. По изменению 

значений третьей производной гравитационного поля отмечен ряд нарушений, которые 

подтверждаются данными сейсморазведки. Сопоставление локальных аномалий в плане 

свидетельствует  о  том,  что  между  осадочными  отложениями  и  глубинным  строением 

имеется геологическое несогласие.  

 

Ключевые слова: гравиметрическая разведка, профиль, геосинклиналь, тектони-

ка, максимум, минимум. 

 

REGIONAL ANOMALIES DISCOVERED IN THE GRAVITATION AREA IN 

NAKHCHIVAN DEPRESSION AS A RESULT OF GRAVIMETRIC 

 EXPLORATION INVESTIGATION  

 

O.A.RZAYEV 

 

SUMMARY 

 

Elements of Nakhchivan potential field, the analysis of which propose a new idea about the deep structure of the region are classified. It is marked that Nakhchivan is a complicated 

structural region by its geological structure. The geological survey of the 50s marks that there 

exists a depression, within Central Nakhchivan confined to Devonian sediments. However, 

presence of a regional gravitation maximum (Kivrac-Beyucduz-  Nakhchivan) in this part of 

Nakhchivan, connected with upper Paleozoic sediments, excludes presence of the depression. 

By changes of the third derivative gravitation field value, a number of breaks which are con-

firmed by seismic survey data are noted. Comparison of local anomalies in the plan testify, 

that there is a geological disagreement between sedimentary deposits and deep structures. 

 

Key words:  gravimetric exploration, profile, geosyncline, tectonic anomaly, uplift, 

maximum, minimum.  

Redaksiyaya daxil oldu: 13.12.2011-ci il 

Çapa imzalandı: 09.01.2012-ci il 

Yüklə 42,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin