Böyük mexanik (Kompressor stansiyası) vəzifəsi üzrə test tapşırıqlarıYüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix11.10.2023
ölçüsü1,01 Mb.
#153986


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Böyük mexanik (Kompressor stansiyası)
vəzifəsi üzrə test tapşırıqları 
 
1. Avadanlıqlar, alətlər və nəzarət ölçü cihazları istismardan nəyə əsasən çıxarılır?
A) Avadanlıq, alət və nəzarət ölçü cihazlarında aparılan yoxlamaların nəticələrinə əsasən 
B) Avadanlıq, alət və nəzarət ölçü cihazlarındakı planlı xəbərdarlıq təmir planına əsasən 
C) Avadanlıq, alət və nəzarət ölçü cihazlarında aparılan texniki baxışın nəticələrinə əsasən 
D) Avadanlıq, alət və nəzarət ölçü cihazlarının pasport məlumatları ilə uyğunluq aşkar 
edilməsi nəticəsində 
E) Avadanlıq, alət və nəzarət ölçü cihazlarındakı fiziki yeyilmə, korroziya və 
defektoskopiyanın nəticələrinə əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. 2013 
2. Qaz təsərrüfatında istismar olunan hidrat əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasına və 
nəzarət ölçü cihazları və avtomatika vasitələrinə hansı heyət nəzarət etməli və aşkar 
olunmuş çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdır?
A) XİX-nin çilingər xidmət heyəti 
B) XİX-nin Texniki şöbəsinin xidmət heyəti 
C) XİX-nin Qəza-bərpa xidmət heyəti 
D) XİX-nin Qaz Paylayıcı Stansiyasının xidməti heyəti 
E) XİX-nin Metroloji xidmət heyəti 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
3. Qaz təsərrüfatında hansı obyektlərində qazın bərk və maye qarışıqlardan təmizlənməsi, 
yüksək təzyiqin tənzimlənməsi, odorizasiya olunur, sərfiyyatının ölçülməsi və kommersiya 
qeydiyyatının aparıması yerinə yetirilir? 
A) Kompressor stansiyası 
B) Qaz paylayıcı stansiya 
C) Qaz anbarları 
D) Qaz ölçü stansiyaları 
E) Kompressor-qaz stansiyaları 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
4. Dəmirbeton sütunlardan və katod mühafizəsinin nəzarət ölçü cihazların sütunlarından nə 
üçün istfadə edilməsinə icazə verilir? 
A) Magistral Qaz Kəmərinin xətti yolunu (trassını) təsbit etmək üçün
B) Magistral Qaz Kəmərinin uzunluğunun qeyd olunması üçün
C) Magistral Qaz Kəmərinin tikintisində istifadə edilən borular barədə məlumat üçün
D) Magistral Qaz Kəmərinin uzərindəki xətti kranların nnömrələnməsinin qeyd olunması 
etmək üçün
E) Magistral Qaz Kəmərinin keçidlərinin qeyd olunması üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
5. Magistral qaz kəmərlərinin texnoloji və elektrik avadanlıqlarının, nəzarət ölçü cihazları 
və avtomatika vasitələrinin, telemexanika, avtomatika, siqnalizasiya, isitmə və ventilyasiya 
sistemlərinin, katod mühafizə stansiyasının və onun kommunikasiyalarının texniki xidməti 
və təmiri (cari və əsaslı) hansı sənəd əsasında yerinə yetirilir? 
A) Planlı-texniki xidmət qrafiki 
B) Planlı-təmir xidməti qrafiki 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Planlı-xəbərdaredici təmir qrafiki 
D) Planlı-rejim sazlama qrafiki 
E) Planlı-buraxılış sazlama qrafiki 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
6. Qaz paylayıcı stansiyanın texnoloji və elektrik avadanlıqlarının, nəzarət ölçü cihazları və 
avtomatika vasitələrinin, telemexanika, avtomatika, siqnalizasiya, isitmə və ventilyasiya 
sistemlərinin, katod mühafizə stansiyasının və onun kommunikasiyalarının texniki xidməti 
və təmiri (cari və əsaslı) hansı sənəd əsasında yerinə yetirilir? 
A) Planlı-təmir xidməti qrafiki 
B) Planlı-xəbərdaredici təmir qrafiki 
C) Planlı-rejim sazlama qrafiki 
D) Planlı-buraxılış sazlama qrafiki 
E) Planlı-texniki xidmət qrafiki 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
7. Qaz təsərrüfatında ölçü qovşaqlarında quraşdırılmış diafraqmadan (daraldıcı qurğu) nə 
üçün istifadə olunur? 
A) Borularda təzyiqi yüksəltmək üçün 
B) Qazın keyfiyyətini qorumaq üçün 
C) Orta təzyiqi aşağı təzyiqə çevirmək üçün 
D) Təzyiqlər fərqi yaratmaq üçün 
E) Yüksək təzyiqi orta təzyiqə çevirmək üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
8. Aşağıda qeyd olunan müddəalarda qaz ölçü qovşağının mahiyyəti tam əks olunur? 
A) Qazın təzyiqinin və nəmliyinin ölçülməsi üçün cihaz və vasitələrin kompleksi 
B) Qazın nəmliyinin ölçülməsi üçün cihaz və vasitələrin kompleksinə və ona aid olan digər 
tənzimləyicilər və avtomatik təmizləyicilərin kompleks sistemi 
C) Qazın sərfinin və nəmliyinin ölçülməsi üçün cihaz və vasitələrin kompleksi 
D) Qazın sərfinin, təzyiqinin və nəmliyinin ölçülməsi üçün cihaz və vasitələrin kompleksi 
E) Qazın miqdarının hesabatının aparılmasını, həmçinin qazın parametrlərinə nəzarət və 
qeydə alınmasını təmin edən cihaz və vasitələrin kompleksi 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
9. ildırım ötürücülərinin və yerləbirləşdirici qurğularının sazlığı OM müqavimətinin 
ölçülməsi hansı müddətdə aparılır? 
A) İki ildə bir dəfə 
B) İldə 2 dəfə 
C) Ayda bir dəfə 
D) Rübdə bir dəfə 
E) İldə bir dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
10. Kompressor stansiyaları hansı məqsədlə istifadə olunur? 
A) Kəmərdə nəql olunan qazın təmizlənməsini, sıxılmasını, soyudulmasını və qurudulmasını 
təmin edir 
B) Kəmərdə nəql olunan qazın tərkibinə odorant vurulmasını təmin edir və təzyiqi 
yüksəldir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Kəmərdə nəql olunan qazın tərkibindəki çöküntülərdən təmizlənməsini təmin edir və 
təzyiqi yüksəldir 
D) Kəmərdə nəql olunan qazın temperaturunun artmasını təmin edir və qaz sərfini azaldır 
E) Kəmərdə nəql olunan qazın təzyiqinin aşağı salınmasını təmin edir və qazın sürətini 
azaldır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
11. "Kompressor Stansiyasının əsas və köməkçi avadanlıqları, habelə alətləri hansı 
normativ sənədlərin tələblərinə uyğun istismar olunmalıdır" sualının doğru olmayan cavabı 
hansıdır? 
A) Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismar Qaydaları 
B) Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi 
C) Təzyiq altında işləyən tutumların quruluşu və və təhlükəsizlik istismar qaydaları 
D) İstehlakçı zavodun təlimatları 
E) Respublikada qüvvədə olan Tikinti və Norma və Qaydaları 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
12. Təftiş, təmir, uzunmüddətli (ehtiyat kompressordan başqa) söndürülmədən sonra 
kompressorun işə salınması kimin yazılı icazəsindən sonra həyata keçirilir? 
A) Müəssisənin rəisinin icazəsindən sonra 
B) Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsindən sonra 
C) Qaz Nəzarəti Xidmətinin icazəsindən sonra 
D) Kompressor stansiyasının rəisinin icazəsindən sonra 
E) Fövqəladə Hallar Nazirliyinin icazəsindən sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
13. İşlənmiş qazın çıxış borularının, habelə Qaz Turbin Qurğusunun və Qazmotorlu 
kompressorların şamlarının hündürlüyü kompressor stansiyasının binasının dam 
örtüyündən nə qədər hündür olmalıdır? 
A) 5 metr 
B) 3 metr 
C) 1 metr 
D) 4 metr 
E) 2 metr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
14. "Kompressor hissəsinin daxilinin açılması ilə təmirə çıxarılmış qaz vuran aqreqatın 
üzərində hansı işlər aparılmalıdır?" sualının doğru olmayan cavabı hansıdır? 
A) Sıxıcı kompressorun gövdəsindən, sorucu və sıxıcı qaz kəmərlərindən kondensatın 
çıxarılması təşkil edilməli 
B) Çıxarılan hissələrin nasazlıqları müəyyən edilməli və nasaz qazvuran aqreqatlar yenisi 
ilə əvəz edilməli 
C) Sorucu və sıxıcı qaz kəmərlərində dəliklər açılmalı 
D) Lyuklardan sıxıcı kompressorun daxili təsirsiz qazla üfürülməli yaxud ventilyasiya 
edilməli 
E) Lyuklardan sıxıcı kompressora birləşdirilmiş qaz kəmərinin daxili təsirsiz qazla 
üfürülməli yaxud ventilyasiya edilməli 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
15. İntiqalına görə hansı növ kompressorlar var? 
A) Qaz motorlu, porşenli, elektrik mühərrikli 
B) Mərkəzdənqaçma, qaz turbinli, qaz motorlu 
C) Qaz motorlu, intiqallı 
D) Porşenli, qaz turbinli, mərkəzdənqaçma 
E) Porşenli, mərkəzdənqaçma, elektrik mühərrikli 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
16. Qaz mühərrikli kompressorlar işə salındıqdan sonra mühərrikin düzgün işləməsini necə 
təyin etmək olar? 
A) Çıxan tüstünün rənginin tünd göy olmasından 
B) Çıxan tüstünün rənginin tünd qara olmasından 
C) Çıxan tüstünün rənginin ağ olmasından 
D) Çıxan tüstünün rənginin göy olmasından 
E) Çıxan tüstünün rənginin qara olmasından 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
17. NQK-7/1-5 tipli yazılışın açılışı necədir? 
A) Neft qazı yığmaq üçün kompressor qurğusu, 7-aqreqatın sayı, 1-5 dövrlər sayı 
B) Neft qazı yığmaq üçün kompressor qurğusu, 7-məhsuldarlığı, 1-5 dövrlər sayı 
C) Neft qazı yığmaq üçün kompressor qurğusu, 7-məhsuldarlığı, 1-5 giriş və çıxış təzyiqləri 
D) Neft qazı yığmaq üçün kompressor qurğusu, 7-nominal vurma təzyiqi, 1-5 sorma təzyiqi
E) Neft qazı yığmaq üçün kompressor qurğusu, 7-nominal vurma təzyiqi, 1-5 dövrlər sayı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
18. NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun təyinatı nədir? 
A) Boru kəmərləri ilə nəql olunan qazı təmizləyərək, qurudaraq təkrar boru kəmərlərinə 
vurmaq 
B) Mülayim ərazilərdə yerləşən mədənlərdə yuxarı təzyiqli səmt qazını yığmaq və mədən 
daxili nəql etmək 
C) Soyuq ərazilərdə yerləşən mədənlərdə aşağı təzyiqli səmt qazını yığmaq və mədən daxili 
nəql etmək
D) Mülayim və soyuq ərazilərdə yerləşən mədənlərdə aşağı təzyiqli neft qazını yığmaq və 
mədən daxili nəql etmək 
E) Boru kəmərləri ilə nəql olunan qazın təzyiqini artıraraq, qurudaraq qaz tənzimləyici 
məntəqəsinə ötürmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
19. "NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunu işə salmazdan əvvəl hansı tədbirlər 
görülməlidir" sualının doğru olmayan cavabı hansıdır? 
A) Bərkidici hissələri yoxlayaraq bütün mexanizmlərin rama üzərində möhkəm 
bərkidilməsinə əmin olmaq 
B) Yağlanan hissələrdə yağın olmasını yoxlamaq 
C) Sorma və vurma xətlərinin seperatorlarla düzgün birləşməsini yoxlamaq 
D) Qayış ötürməsində qayışların tarımlılığını yoxlamaq və tənzimləmək 
E) İşə salmazdan əvvəl sex rəisinin icazəsini almaq və vurma xəttindəki qoruyucu klapanı 
tənzimləmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
20. "NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunu hansı hallarda istismar etməyə icazə verilmir" 
sualının doğru olmayan cavabı hansıdır? 
A) Qurğunun ətrafında yağ tullantıları və digər tullantılar olduqda və yanğına qarşı 
siqnalizasiya sistemi işləmədikdə 
B) Boru birləşmələrindən, silindr başlıqlarının altından, klapan qapaqlarından və s. 
yerlərdən qaz axını olduqda 
C) Mühərrikdə, reduktorda, çarx qolunda və silindrlərdə zərbələr və qeyri-adi səslər 
yarandıqda 
D) Qazın vurma xəttində quraşdırılmış qoruyucu klapan və ya klapanların hər hansı bir 
səbəbdən açılmasında 
E) Qurğunun üzərində müvafiq mühafizə örtüyü və çəpərlər olmadıqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
21. "NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunin istismar dövründə hansı təhlükəsizlik 
qaydalarına əməl olunmalıdır" sualının doğru olmayan cavabı hansıdır? 
A) Təmir və xidmət işləri yalnız qurğu dayandırıldıqdan sonra aparılmalıdır 
B) Yanğna qarşı yanğınsöndürmə vasitələri komlektləşdirilməli və işçilər 
maarifləndirilməlidir 
C) Qurğu işləyərkən hərəkət edən hissələrin mühafizə örtüyü daim öz yerlərində olmalıdır 
D) Qurğu işləyərkən xidmət heyətinin mühafizə çəpərləri daxilində olmamalıdır 
E) Qurğu işləyərkən hərəkət edən hissələrin çəpərləri daim öz yerlərində olmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
22. Dövri xidmət müddəti həftədə bir və ya iki dəfə olduqda NQK-7/1-5 tipli kompressor 
qurğusunda yerinə yetirilən işlərə hansı aid deyil? 
A) Birləşmələrdən qaz axınının olmasına nəzarət 
B) Qurğunun xarici (vizual) nəzarəti 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Qurğunun sürtünmə qovşaqlarında yağın olmasının yoxlanılması 
D) Bərkidici hissələrin yoxlanılması və boşalmış hissələrin dartılaraq bərkidilməsi 
E) Qurğunun cihazlarının göstərişlərinə nəzarət 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
23. Dövri xidmət müddəti ayda bir dəfə olduqda NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunda 
yerinə yetirilən işlərə hansı aid deyil? 
A) Ştoklların və kollektorların yumşaq doldurulmasının yoxlanılması və sıxılması 
B) Sürtünmə qovşaqlarında yağın olmasının yoxlanılması 
C) Ştokların işçi səthlərinin vəziyyətlərinin yoxlanılması 
D) Bərkidici hissələrin yoxlanılması və boşalmış hissələrin dartılaraq bərkidilməsi 
E) Həftəlik xidmət həcmində işlərin görülməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun istismar təlimatı 
24. Qaz Turbin nədir? 
A) Elektrik enerjisini kinetik enerjiyə çevirir 
B) Mexaniki enerjini kinetik enerjiyə çevurir 
C) Elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir 
D) Kinetik enerjini mexaniki enerjiyə çevirir 
E) Mexaniki enerjini elektrik enerjiyə çevirir 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. 
Общие требования безопасности. ГОСТ-12.2.016-81 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
25. Kompressor stansiyalarında olması labüd olan normativ sənədlərə aşağıdakılardan 
hansı aid deyil? 
A) İlkin yardımın göstərilməsinə dair təlimatlar 
B) Avadanlıqlarının texniki pasportları 
C) Texnoloji sxem 
D) Avadanlıqların istismar təlimatları 
E) Formulyarlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
26. İstehsalat şəraitində avadanlıqların, mexanizmlərin, qurğuların və alətlərin düzgün 
istismar olunması hansı sənədə əsasən aparılmalıdır? 
A) Xəbərdarlıq təmir planına əsasən 
B) İstismar təlimatına əsasən 
C) Layihə sənədinə əsasən 
D) Təhvil-təslim aktına əsasən 
E) Defektoskopiya sənədinə əsasən 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
27. Təbii qazın tərkibi haqqında mülahizələrdən hansı daha doğrudur? 
A) 95%-ə qədər metan qazı və digər qazlar 
B) 90%-ə qədər metan qazı, 5 % faizi səmt qazı və digər qazlar 
C) 93%-ə qədər metan qazı, 3 % faizi səmt qazı və digər qazlar 
D) 92%-ə qədər metan qazı və digər qazlar 
E) 98%-ə qədər metan qazı, 2 % faizi səmt qazı və digər qazlar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008 
28. Kompressor stansiyasının istismarı zamanı qazvurma aqreqatları üçün nə qədər yağ 
ehtiyatı olmalıdır? 
A) 6 aylıq 
B) 3 aylıq 
C) 1 aylıq 
D) 9 aylıq 
E) 2 aylıq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
29. Kompressor stansiyaları partlayış təhlükəliliyinə görə neçənci zonaya aiddir? 
A) I zona 
B) IV zona 
C) 0-cı zana 
D) III zona 
E) II zona 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
30. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğru deyil? 
A) Qaz kəmərlərinin istismarı zamanı kəmərlərin əsaslı təmir işləri yerinə yetirilir 
B) Qaz kəmərlərinin istismarı zamanı kəmərlərin cari təmir işləri yerinə yetirilir 
C) Qaz kəmərlərinin istismarı zamanı texniki xidmət işləri yerinə yetirilir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Qaz kəmərlərinin istismarı zamanı siyirtmələrin və kranların açılıb bağlanılması işləri 
yerinə yetirilir 
E) Qaz kəmərlərinin istismarı zamanı qəza-bərpaetmə işləri yerinə yetirilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
31. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğru deyil? 
A) Yerüstü qaz kəmərlərinin gəzmə üsulu ilə yoxlanılması zamanı mühafizə vəziyyətinin 
yoxlanılması işləri yerinə yetirilir 
B) Yerüstü qaz kəmərlərinin gəzmə üsulu ilə yoxlanılması zamanı kəmərlərinin xarici 
müayinəsi işləri yerinə yetirilir 
C) Yerüstü qaz kəmərlərinin gəzmə üsulu ilə yoxlanılması zamanı kompensatorların 
vəziyyətinin yoxlanılması işləri yerinə yetirilir 
D) Yerüstü qaz kəmərlərinin gəzmə üsulu ilə yoxlanılması zamanı bağlayıcı qurğu və 
avadanlıqların təmizlənməsi işləri yerinə yetirilir 
E) Yerüstü qaz kəmərlərinin gəzmə üsulu ilə yoxlanılması zamanı kəmərləri üzərində 
quraşdırılmış qurğuların xarici müayinəsi işləri yerinə yetirilir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
32. Qaz turbinli aqreqatlara olan təhlükəsizlik tələbləri aşağıdakılardan hansıdır? 
A) Aqreqatın gövdələri möhkəmliyə yoxlanılmalı, işləyən zaman kənar əşyaların olmasına 
yol verilməməlidir 
B) Aqreqatın gövdələri qıfılla bağlanılmalı, işləyən zaman orada insanların və kənar 
əşyaların olması qadağandır 
C) Qaz turbin aqreqatların gövdəsi ətraflı yoxlanılmalı, sızmanın olub-olmaması müəyyən 
edilməlidir 
D) Turbin yanma kamerasının, tənzimləyicinin, dayandırıcı qapaqların vəziyyəti 
yoxlanılmalıdır 
E) Aqreqat gövdənin hermetikliyi yoxlanılmalıdır 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
33. İldə bir dəfədən gec olmayaraq, qazın hava ilə soyudulması qurğusunun qaz borularının 
hansı hissələrinin divarlarının qalınlığı dağıdıcı olmayan üsulla yoxlanılmalıdır? 
A) Siyirtmələrə yaxın olan hissələrinin və çıxışının
B) Qaz boru kəmərlərinin hər bir metrdən bir hissələrinin 
C) Giriş və çıxışının, üçlük, əymə və digər birləşdirici hissələrinin 
D) Yalnız eroziyaya uğrayan hissələrinin 
E) Girişinin və birləşmə olan hissələrinin 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
34. Aşağıda qeyd edilən hansı texnoloji proses qazın hazırlanması prosesinə aid deyil? 
A) Qazın təmizlənməsi 
B) Qazın sıxılması 
C) Qazın soyudulması 
D) Qazın qızdırılması 
E) Qazın qurudulması 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. 
Общие требования безопасности. ГОСТ-12.2.016-81 
35. Qaz kompressorlarını pompaj rejimindən qorumaq üçün hansı avadanlıqlardan istifadə 
olunur? 
A) Pompaj əleyhinə qoruyucu klapandan 
B) Pompaj əleyhinə baypas xəttindən 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Pompaj əleyhinə atqı xəttindən 
D) Pompaj əleyhinə çamdan 
E) Pompaj əleyhinə klapandan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. 
Общие требования безопасности. ГОСТ-12.2.016-81 
36. Absorbsiya üsulu nə deməkdir? 
A) Qazın tərkibindəki nəmliyin bərk maddələrlə hopdurulub çıxarılması 
B) Qazın tərkibindəki bərk maddələrin həlledici maddələrlə həll edilərək təmizlənməsi 
C) Qazın tərkibindəki maye qatışığın təmizlənməsi 
D) Qzın tərkibindəki ağır karbohidrogenlərin təmizlənməsi 
E) Qazın tərkibindəki çöküntülərin təmizlənməsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008 
37. Yeni quraşdırılan mühərrikin sınaq müddəti neçə iş saatı olmalıdır? 
A) 72 
B) 108 
C) 48 
D) 120 
E) 36 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008 
38. Kompressor qurğusunda pompaj nə vaxt baş verə bilər? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Qaz hava axınının kəskin artması nəticəsində 
B) Qaz hava axınının kəskin aşağı düşməsi nəticəsində 
C) Qazın təzyiqinin kəskin artması nəticəsində 
D) Qazın təzyiqinin kəskin aşağı düşməsi nəticəsində 
E) Qurğuda temperaturun kəskin artması nəticəsində 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. 
Общие требования безопасности. ГОСТ-12.2.016-81 
39. Qaz turbin mühərriki nə ilə soyudulur? 
A) Su ilə 
B) Soyutma sistemi ilə 
C) Hava ilə 
D) Xüsusi məhlul ilə 
E) Təbii ventilyasiya ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
40. Yağın hansı temperatur həddində kompressorun işə salınmasına icazə verilir? 
A) 25dərəcə selsi-dən yuxarı olmadıqda 
B) 50dərəcə selsi-dən aşağı olduqda 
C) 45dərəcə selsi-dən aşağı olmadıqda 
D) 30dərəcə selsi-dən yuxarı olmadıqda 
E) 35dərəcə selsi-dən aşağı olmadıqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
41. Kompressor stansiyalarında işləyən işçilərə hansı zərərli istehsalat amilləri təsir edir? 
A) Səs-küyün yüksək həddi 
B) Ultrabənövşəyi şüalanma 
C) Mikroorqanizmlər 
D) Radioaktiv şüalanma 
E) Elektromaqnit sahəsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2011 
42. Kompressor stansiyalarında səs-küyün hansı həddində xüsusi xəbərdarlıqlı nişanlardan 
istifadə olunmalıdır? 
A) 90 dB olduqda 
B) 80 dB olduqda 
C) 70 dB olduqda 
D) 60 dB olduqda 
E) 50 dB olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2011 
43. Hansı zərərli istehsalat mühiti amilinin təsirini minimuma endirmək üçün işçilərə süd 
və süd məhsulları verilir? 
A) Səs-küy və vibrasiya 
B) Bütün növ təhlükəli mikroorqanizmlər 
C) Zərərli kimyəvi maddələr və tozlar 
D) İnfraqırmızı və ultrabənövşəyi şüalanma 
E) Elektromaqnit sahəsi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2011 
44. Kompresssor stansiyalarında işçilərə təsir edən ümumi titrəyişin yol verilən həddi neçə 
dBa-dır? 
A) 60 
B) 78 
C) 104 
D) 92 
E) 80 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2011 
45. Titrəyiş təhlükəsizliyi haqqında olan normativ sənəd hansıdır? 
A) ГОСТ 12.1.002-94 
B) ГОСТ 12.1.002-79 
C) СНиП II-4-79 
D) ГОСТ 12.4.006-79 
E) ГОСТ 12.1.012-2004 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2011 
46. Aşağıdakı müddəalardan hansı doğrudur? 
A) Qaz kəmərinin üzərində hər 200 metrdən bir “Oddan təhlükəlidir” sözü yazılmalı 
B) Qaz kəmərinin üzərində hər 300 metrdən bir “Partlayış təhlükəlidir” sözü yazılmalı 
C) Qaz kəmərinin üzərində hər 150 metrdən bir “Yüksək təhlükə” sözü yazılmalı 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Qaz kəmərinin üzərində hər 50 metrdən bir “Təhlükəli” sözü yazılmalı 
E) Qaz kəmərinin üzərində hər 100 metrdən bir “Qaz” sözü yazılmalı 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
47. Aşağıdakı mülahizələrdən hansını doğru cavab kimi götürmək olar? 
A) İyini hiss etmək üçün qışda qazın 1000m³ 8q odorant qatılır
B) İyini hiss etmək üçün qışda qazın 1000m³ 16q odorant qatılır
C) İyini hiss etmək üçün qışda qazın 1000m³ 20q odorant qatılır
D) İyini hiss etmək üçün qışda qazın 1000m³ 14q odorant qatılır
E) İyini hiss etmək üçün qışda qazın 1000m³ 12q odorant qatılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
48. Aşağıdakı mülahizələrdən hansını doğru cavab kimi götürmək olar? 
A) Yerə və ya torpağa dağılmış odorant su və ya spirtlə neytrallaşdırılmalıdır 
B) Yerə və ya torpağa dağılmış odorant xlorlu əhənglə və ya qum ilə neytrallaşdırılmalıdır 
C) Yerə və ya torpağa dağılmış odorant natrium hidroxlorid və ya kalium-manqan ilə 
neytrallaşdırılmalıdır 
D) Yerə və ya torpağa dağılmış odorant duzlu su və ya xlorlu əhənglə neytrallaşdırılmalıdır 
E) Yerə və ya torpağa dağılmış odorant qum və ya hidrogen-sulfid ilə neytrallaşdırılmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
49. Kompressor stansiyalarının vurucu boru kəmərlərində əks-klapan hara qoyulmalıdır? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Boru kəmərlərində paylayıcı və qapayıcı qurğuların ortasında 
B) Boru kəmərinin çıxışında 
C) Boru kəmərlərində paylayıcı, qapayıcı qurğuların arxasında 
D) Boru kəmərinin girişində 
E) Boru kəmərlərində paylayıcı, qapayıcı qurğuların qarşısında 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
50. Kompressorun son sıxma pilləsinin vurucu xəttində qoruyucu klapan hara 
qoyulmalıdır? 
A) Qapayıcı armaturdan və əks-klapandan əvvəl 
B) Qapayıcı armaturdan sonra və əks-klapandan əvvəl 
C) Qapayıcı armaturdan və əks-klapandan sonra 
D) Qapayıcı armaturdan əvvəl və əks-klapandan sonra 
E) Qapayıcı armarurla əks-klapanın ortasında 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
51. Qaz-lift sistemində kompressor stansiyasının iş prosesində aylıq baxışlar hansılardır? 
A) Bütün yanğınsöndürmə, qazquruducu, işıqlandırma sistemlərinə baxışlar 
B) Bütün texnoloji boru kəmərlərinə, seperatorlara, tutumlara, qapayıcı-nizamlayıcı 
armaturlara baxışlar 
C) Bütün qəza siqnallarına, ildırımdan mühafizə və elektrikləşmədən mühafizə vasitələrinə 
baxışlar 
D) Bütün telemexanika vasitələrinə və onların işləmə qabiliyyətinə baxışlar 
E) Bütün qoruyucu qurğulara və onların işləmə qabiliyyətinə baxışlar 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
52. Torpaqlama mühafizəsinin müqaviməti ildə neçə dəfə yoxlanılır? 
A) Ayda bir dəfədən az olmayaraq 
B) İldə 1 dəfədən az olmayaraq 
C) 6 ayda 1 dəfədən az olmayaraq 
D) İki İldə 1 dəfədən az olmayaraq 
E) Rübdə 1 dəfədən az olmayaraq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. 2013 
53. Mülahizələrdən hansı doğrudur? 
A) Texniki qurğuların istismarı planlı xəbərdarlıq təmir işi aparılmadıqda və bu işin 
aparılmasına icazə sənədi olmadıqda dayandırılır 
B) Texniki qurğuların istismarı qurğular istismara yararsız olduqda və istismara icazə 
sənədi olmadıqda dayandırılır 
C) Texniki qurğuların istismarı hava şəraiti qeyri-sabit və ya dəyişkən olduqda dayandırılır 
D) Texniki qurğuların istismarı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Qaz Nəzarəti idarəsinin 
icazəsi olmadıqda dayandırılır 
E) Texniki qurğuların istismarı SOCAR və ya müəssisə rəhbərliyi izacə vermədikdə 
dayandırılır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
54. Kompressorların işlədiyi vaxt baş verən titrəyişin təsirini azaltmaq üçün hansı şərtlərə 
əməl olunmalıdır? 
A) Kompressorların boru kəmərlərində əlavə bərkitmə işləri aparılmalıdır 
B) Kompressorların özüllərində bərkitmə işləri aparılmalıdır 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Kompressorların özülləri binanın konstruksiyasından ayrılmalı, qonşu kompressorların 
özüllərinin sahəsi özüllərə sərbəst söykənməklə qoyulmalıdır 
D) İşçilər fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin olunmalıdır 
E) Kompressorların yaxınlığında və hesablama yolu ilə təyin olunan məsafələrdə bufer və 
akustik həcmləri qoyulmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
55. Kompressor stansiyasının cihazları quraşdırıldıqdan sonra aparılmış sınaq işləri zamanı 
1 saat müddətində təzyiq düşgüsü hansı həddə olduqda sınaq qənaətbəxş hesab edilir? 
A) 0,2 %-dən çox olduqda 
B) 0,4 %-dən çox olduqda 
C) 0,3 %-dən çox olduqda 
D) 0,5 %-dən çox olduqda 
E) 0,1 %-dən çox olduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
56. Kompressor stansiyasını istismara buraxmamışdan əvvəl stansiyanın hər bir texnoloji 
sisteminin xətti, işçi təzyiqin neçə misli qədər möhkəmliyə və kipliyə sınanmalıdır? 
A) 1,75 misli qədər 
B) 1,5 misli qədər 
C) 1,4 misli qədər 
D) 1,25 misli qədər 
E) 1,15 misli qədər 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Neft-qaz çıxarma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
57. Təzyiq altında işləyən qabların hansı texniki sənədləri olmalıdır? 
A) Təhvil-təslim, layihə-smeta sənədləri və pasportu 
B) Təhlükəsizlik bəyannamələri, quraşdırma təlimatı və təhvil-təslim sənədləri 
C) Təhlükəsizlik bəyannamələri və əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə 
təlimatlar 
D) Pasportu, quraşdırma təlimatı, istismar təlimatı 
E) Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikasına dair təlimatlar və təhvil-təslim sənədləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Neft, qaz və neft-kimya sənayesində yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. 2013 
58. Kompressorların açılması və təmiri zamanı iş yerlərində hava mühitinin analizi hansı 
müddətdən bir aparılmalıdır? 
A) Saatda 1 dəfədən az olmayaraq 
B) İş günü ərzində 1 dəfədən az olmayaraq 
C) İki saatda bir dəfədən az olmayaraq 
D) Üç saatda bir dəfədən az olmayaraq 
E) Hər yarım saatdan bir dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
59. Kompressor sexi planlı şəkildə hansı müddətdə neçə saat ərzində profilaktik-təmir 
işlərinin aparılması üçün dayandırılmalıdır? 
A) İldə bir dəfə 36 saat müddətinə 
B) İldə bir dəfə 48 saat müddətinə 
C) İki ildə bir dəfə 42 saat müddətinə 
D) Üç ildə bir dəfə 48 saat müddətinə 
E) 6 ayda bir dəfə 48 saat müddətinə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
60. Qaz kəmərləri və armaturların birləşmə yerlərində sızmanın olmasını necə aşkar 
edirlər? 
A) Viziual baxışla, lyuksmetrlə 
B) BE-metr AT-002, adi su məhlulu ilə 
C) Sabun məhlulu ilə, səyyar qaz təyinedici vasitəsi ilə 
D) Lyuksmetrlə, kimyəvi rəngi dəyişən kağız vasitəsi ilə 
E) Sabun məhlulu ilə, dozimetrlə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
61. Metanolun daşınması və saxlanılmasında istifadə olunan sistern və tutumların üzərində 
hansı xəbərdaredici sözlər yazılmalıdır? 
A) “Diqqət! Zəhərlidir”
B) “Zərərlidir”, “Oddan təhlükəlidir" 
C) “Diqqət! Zəhərlidir”, “Yaxınlaşma” 
D) “Təhlükəlidir”, “Zərərlidir” 
E) “Zəhərlidir, Oddan təhlükəlidir” 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
62. Qaz mühərrikli kompressorlarda mühərrikin ən böyük dövrlər sayı neçə döv/dəq 
arasında sayılır? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) 270÷285 döv/dəq 
B) 275÷290 döv/dəq 
C) 280÷295 döv/dəq 
D) 295÷315 döv/dəq 
E) 290÷305 döv/dəq 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
63. Qaz mühərrikli kompressorlarda mühərrikə daxil olan və çıxan suyun və yağın 
temperaturlar fərqi neçə 0S arasında olmalıdır? 
A) 3÷8 0S arasında olmalı 
B) 1÷6 0S arasında olmalı 
C) 4÷9 0S arasında olmalı 
D) 5÷10 0S arasında olmalı 
E) 2÷7 0S arasında olmalı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
64. Kompressorlarda 1 saylı texniki qulluq neçə maşın-saatdan bir aparılmalıdır? 
A) 500 maşın-saatdan bir 
B) 1000 maşın-saatdan bir 
C) 1500 maşın-saatdan bir 
D) 2000 maşın-saatdan bir 
E) 2500 maşın-saatdan bir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
65. Kompressorlarda 2 saylı texniki qulluq neçə maşın-saatdan bir aparılmalıdır? 
A) 2000 maşın-saatdan bir 
B) 3000 maşın-saatdan bir 
C) 1500 maşın-saatdan bir 
D) 1000 maşın-saatdan bir 
E) 3500 maşın-saatdan bir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
66. Kompressorlarda 3 saylı texniki qulluq neçə maşın-saatdan bir aparılmalıdır? 
A) 7000 maşın-saatdan bir 
B) 7500 maşın-saatdan bir 
C) 9000 maşın-saatdan bir 
D) 8500 maşın-saatdan bir 
E) 10000 maşın-saatdan bir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
67. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı kompressorlarda aparılan 1 saylı texniki qulluq zamanı 
görülən işlərə aid deyil? 
A) Özül boltlarının, kompressor gövdəsinin özülə nisbətən sürüşməsinin yoxlanılması 
B) Kobud və incə yağ süzgəclərinin yuyulub təmizlənməsi 
C) Havapüskürücü klapanın və hava nasosunun təmizlənməsi 
D) Yağ, qaz və su borularının yerlərinin yoxlanılması 
E) Kompressor silindrlərinin və klapanlarının yoxlanılması 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
68. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı kompressorlarda aparılan 2 saylı texniki qulluq zamanı 
görülən işlərə aid deyil? 
A) Havapüskürücü klapanın və hava nasosunun təmizlənməsi 
B) Mühərrik və kompressor silindrlərinin daxili səthlərinin yoxlanılması 
C) Nasosun sürüngəcinin və dirsəkli valın bütün boltlarının yoxlanılması 
D) Dirsəyin, valın çərçivəyə nisbətən oxboyu sürüşməsinin yoxlanılması 
E) Kompressor silindrlərinin və klapanlarının yoxlanılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: V.Hüseynov, H.Qəhrəmanov. Kompressor mexanikinin sorğu kitabı. Bakı, 2001 
69. Qazın bərk və maye qarışıqlardan təmizlənməsi, yüksək təzyiqin aşağı salınması 
(reduksiyası), odorizasiyası (zəruri hallarda), qazın miqdarının ölçülməsi və komersiya 
qeydiyyatı kimi texnoloji əməliyyatlar qaz təchizatı sisteminin hansı şəbəkəsində icra 
edilir? 
A) Kompressor stansiyalarda 
B) Qaz ölçü stansiyalarında 
C) Qaz-kompressor stansiyalarında 
D) Elektrik stansiyalarında 
E) Qaz paylayıcı stansiyalarda 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
70. Qazın istehlakçılara paylanması üçün yaradılmış, təşkilati, texnoloji və texniki cəhətdən 
bir-biri ilə əlaqəli olan təsərrüfat (qoşulma nöqtəsində boru kəmərləri və xətləri, 
təhlükəsizlik və nəzarət-ölçü sistemləri, qaz avadanlığı) kompleksi necə adlanır? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Qazpaylayıcı şəbəkə 
B) Qaz paylayıcısı 
C) Qaz qurğusu 
D) İstehlakçı 
E) İstehsalçı 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 
71. Səsin ölçü vahidi nədir? 
A) Desibel 
B) Amper 
C) Lümen 
D) Om 
E) Lyuks 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azərbaycan Neft Sənayesində 
Əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemi. 2004 
72. Qaz paylayıcı stansiyalarda quraşdırılaraq istismar olunan ölçü qovşaqlarındakı 
daraldıcı qurğu (diafraqma) ilə qazın hansı parametri təyin edilir? 
A) Qazın sıxlığı 
B) Temperaturu 
C) Təzyiqlər fərqi
D) Qazın nəmliyi 
E) Kondensatın miqdarı 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
73. Qaz paylayıcı stansiyanın ölçü qovşağında quraşdırılmış birləşdirici impuls xətlərinin 
daxili diametrinin minimal qiyməti neçədir? 
A) 8 mm 
B) 25 mm 
C) 2 mm 
D) 6 mm 
E) 12 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
74. Qaz paylayıcı stansiyalarda quraşdırılaraq istismar olunan ölçü qovşaqlarındakı 
daraldıcı qurğular (diafraqma) dövrü dövlət yoxlamasından hansı müddətdə keçirilir? 
A) 12 ayda 1 dəfə 
B) 9 ayda 1 dəfə 
C) 6 ayda 1 dəfə 
D) 3 ayda 1 dəfə 
E) 2 ildə 1 dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
75. Qazın halını hansı təzyiq təyin edir? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Atmosfer təzyiqi 
B) İzafi təzyiq 
C) Barometrik təzyiq 
D) Mütləq təzyiq 
E) Manometrik təzyiq 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B.İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013 
76. Qazın izafi təzyiqi 4,5 bar, atmosfer təzyiqi 0,1 MPa olduqda qazın mütləq təzyiqi hansı 
miqdarda olar? 
A) 5,5 bar 
B) 6,5 bar 
C) 4,5 bar 
D) 3,5 bar 
E) 7,5 bar 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B.İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013 
77. Metrologiyaya aid olan Kelvin şkalasında hansı temperatur 170-yə uyğundur? 
A) 290 K 
B) 273 K 
C) 17 K 
D) 256 K 
E) 317 K 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov, R.Nağıyev, B.İsmayılov. Təbii qazlar. Bakı, 2013 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
78. Qaz mühərrikli kompressorun hissələri və düyünləri aşağıda göstərilənlərin hansı 
birinin üzərində yığılmışdır? 
A) Lubrikator, sürgüqolu 
B) Bufer tutucu, dirsəkli val 
C) Kompressorun gövdəsi (karter) 
D) Şatun, kreyskopf və porşen 
E) Yağ nasosu və mühafizə sistemi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ə. Canəhmədov, R. Qurbanov. Neft-mədən kompressor maşın və hissələri. Bakı, 
2001
79. Qazpaylayıcı stansiyanın əsas funksiyası nədir? 
A) Qazı qurudaraq istehlakçılara təhvil vermək
B) Qazın nəqlində təhlükəsizliyi qorumaq üçün onu odorantlaşdırmaq 
C) Yüksək təzyiqi aşağı salmaq və rejimlə istehlakçılara təhvil vermək 
D) Stansiyaya daxil olan qazın sərfiyyatını ölçərək təhvil vermək 
E) Daxil olan qazın sürətini tənzimləyərək istehlakçıya təhvil vermək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
80. Qazpaylayıcı stansiyada quraşdırılmış qoruyucu və atqı klapanları verilmiş hansı rejim 
həddindən artıq olduqda avtomatik açılmalı və qaz havaya atılmalıdır? 
A) Təzyiq 15%-dən artıq qalxdığı halda 
B) Təzyiq 10%-dən artıq qalxdığı halda 
C) Təzyiq 12%-dən artıq qalxdığı halda 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Təzyiq 20%-dən artıq qalxdığı halda 
E) Təzyiq 25%-dən artıq qalxdığı halda 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
81. İstismarda olan yeraltı qaz kəmərlərinin kipliyi (şurf açma yolu ilə baxış) hansı 
müddətdə yoxlanılır? 
A) 4 ildə 1 dəfə şurf açma yolu ilə 
B) 3 ildə 1 dəfə şurf açma yolu ilə 
C) 5 ildə 1 dəfə şurf açma yolu ilə 
D) 2 ildə 1 dəfə şurf açma yolu ilə 
E) 1 ildə 1 dəfə şurf açma yolu ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
82. Qabda vakuumetrlə ölçülən vakuum 200 mm civə sütununa bərabərdir. Barometrlə 
ölçülmüş xarici havanın təzyiqi 750 mm civə sütunu olarsa, qabda mütləq təzyiq hansı 
miqdarda olar? 
A) 500 mm civə sütunu 
B) 550 mm civə sütunu 
C) 450 mm civə sütunu 
D) 530 mm civə sütunu 
E) 555 mm civə sütunu 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Q.İsmayılov, Y.Ələkbərov, E.İskəndərov, F.İsmayılova. Ekstremal şəraitlərdə 
qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. Bakı, 2018 
83. "Qazın nəqli zamanı hidrat birləşmələrin qarşısını almaq üçün aşağıdakı hansı 
üsullardan istifadə olunur" sualının doğru olmayan cavabı hansıdır? 
A) Qazın qızdırılması 
B) Təzyiqin aşağı salınması 
C) Qazın soyudulması 
D) Qazın qurudulması 
E) İnhibitorların tətbiqi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov, Y.Ələkbərov, E.İskəndərov, F.İsmayılova. Ekstremal şəraitlərdə 
qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. Bakı, 2018 
84. Aşağıdakı kəmərlərdən hansı magistral boru kəmərləri sinifinə aiddir? 
A) Ø 530 ÷ Ø 630 mm; Ø 720 ÷ Ø 820 mm 
B) Ø 500 ÷ Ø 1000 mm; Ø 300 ÷ Ø500 mm 
C) Ø 820 ÷ Ø 920 mm; Ø219 ÷ Ø 273 mm
D) Ø 325 ÷ Ø 377 mm; Ø426 ÷ Ø530 mm 
E) Ø102 ÷ Ø152 mm; Ø76 ÷ Ø92 mm
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov, Y.Ələkbərov, E.İskəndərov, F.İsmayılova. Ekstremal şəraitlərdə 
qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. Bakı, 2018 
85. Qaz kəmərlərinin dəmir və tramvay yolları ilə, həmçinin avtomobil yolları ilə 
kəsişmələri bir qayda olaraq hansı bucaq altında olmalıdır? 
A) 35 dərəcə bucaq altında 
B) 30 dərəcə bucaq altında 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) 60 dərəcə bucaq altında 
D) 90 dərəcə bucaq altında 
E) 45 dərəcə bucaq altında 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
86. Xarici boru kəmərləri aşağıdakılardan hansıdır? 
A) Binadan kənarda çəkilmiş yeraltı və ya yerüstü 
B) Binanın xarici divarının konstruksiyasına qədər olan yeraltı və yerüstü 
C) Məhəllələrarası (həyətlərarası) çəkilən yeraltı və yerüstü 
D) Yer səthindən yuxarı çəkilən qaz kəməri 
E) Yeraltı və yerüstü magistral qaz kəmərləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
87. Qazın alqı-satqısında hansı sənəd rəhbər tutulur? 
A) Qazdan istifadəyə dair müqavilə 
B) Balans mənsubiyyəti müqaviləsi 
C) Qazın alqı-satqı müqaviləsi 
D) Qaz istifadəçiləri ilə razılaşma müqaviləsi 
E) Qaz təchizatı müqaviləsi ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
88. Qazpaylayıcı stansiyalardan çıxan qaz yeraltı qaz kəmərlərinə verilərkən qaz hansı 
temperaturdan aşağı olmalıdır? 
A) Mənfi 13 dərəcə C-dən aşağı olmalıdır 
B) Mənfi 11 dərəcə C-dən aşağı olmalıdır 
C) Mənfi 15 dərəcə C-dən aşağı olmalıdır 
D) Mənfi 10 dərəcə C-dən aşağı olmalıdır 
E) Mənfi 12 dərəcə C-dən aşağı olmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
89. Özlülük hansı metroloji cihazla ölçülür 
A) Manometr 
B) Viskozimetr 
C) Aerometr 
D) Barometr 
E) Kalorimetr 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: N.Fərzanə, Q.Əliyev, S.Abbasova. Texnoloji ölçmələr və cihazlar. Bakı, 2005 
90. Şeh nöqtəsi temperaturunu ölçmək üçün hansı metroloji cihazdan istifadə edilir? 
A) Termometr 
B) Hiqrometr 
C) Psixrometr 
D) Barometr 
E) Reorometr 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: N.Fərzanə, Q.Əliyev, S.Abbasova. Texnoloji ölçmələr və cihazlar. Bakı, 2005 
91. Kompressorda adiabatik prosesdə görülən iş aşağıdakılardan hansının hesabına baş 
verir? 
A) Daxili kütlənin 
B) Daxili enerjinin 
C) Daxili təzyiqin 
D) Daxili həcmin 
E) Daxili tutumun 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.Çernıy. Termodinamika və istilik texnikası. Penza, 2009 
92. Qaz mühərrikli pistonlu kompressorlarda qaz axının sürəti sıxılma prosesinin 
başlanğıcında və sonunda hansı xarakterə malik olur? 
A) Prosesin başlanğıcda artır 
B) Prosesin sonunda artır 
C) Biri-birinə bərabər olur 
D) Prosesin başlanğıcında azalır 
E) Başlanğıcda və sonda sabit qalır 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Ə.Canəhmədov, R.Qurbanov və digərləri. Neft-mədən kompressor maşın və 
stansiyaları. Bakı, 2001 
93. Kompressorda sıxılma proseslərindən olan izotermik prosesin daxili enerjisi hansıdır?
A) Sonsuzluq 
B) Artırmaq 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Dəyişməmək 
D) Azaltmaq 
E) Sıfira bərabər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Ə.Canəhmədov, R.Qurbanov və digərləri. Neft-mədən kompressor maşın və 
stansiyaları. Bakı, 2001 
94. Kompressor silindrin diametri 100÷400 mm olduqda diametr üzrə araboşluğu hansı 
həddə olur? 
A) 0,2-0,5 mm 
B) 0,3-0,6 mm 
C) 0,15-0,55 mm 
D) 0,25-0,45 mm 
E) 0,12-0,35 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Ə.Canəhmədov, R.Qurbanov və digərləri. Neft-mədən kompressor maşın və 
stansiyaları. Bakı, 2001 
95. Qazda məcburi hərəkət yaradan səbəb hansıdır? 
A) Entalpiyalar fərqi 
B) Təzyiqlər fərqi 
C) Temperaturlar fərqi 
D) Sıxlıqlar fərqi 
E) Özlülük əmsalı fərqi 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.Çernıy. Termodinamika və istilik texnikası. Penza, 2009 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
96. Qazda nisbi nəmlik hansı metroloji cihazla ölçülür? 
A) Termometr 
B) Psixrometr 
C) Hiqrometr 
D) Peyorometr 
E) Barometr 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: N.Fərzanə, Q.Əliyev, S.Abbasova. Texnoloji ölçmələr və cihazlar. Bakı, 2005 
97. Özüllərdə qaz yığımında istismar olunam NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun giriş 
təzyiqi 0,30 MPa olduqda məhsuldarlığı hansı miqdarda olur? 
A) Məhsuldarlıq 15,3 m³ 
B) Məhsuldarlıq 20,3 m³ 
C) Məhsuldarlıq 16,3 m³ 
D) Məhsuldarlıq 18,3 m³ 
E) Məhsuldarlıq 17,3 m³ 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
98. NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun elektrik mühərrikinin gücü dövrlər sayı hansı 
həddədir? 
A) Gücü -75 kBt, dövrlər sayı- 1000 dövr/dəq 
B) Gücü -65 kBt, dövrlər sayı- 8000 dövr/dəq 
C) Gücü -55 kBt, dövrlər sayı- 6000 dövr/dəq 
D) Gücü -85 kBt, dövrlər sayı- 1100 dövr/dəq 
E) Gücü -95 kBt, dövrlər sayı- 1200 dövr/dəq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
99. NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun sorma xəttində və vurma xəttində təzyiq 
hansı həddədir? 
A) Sorma təzyiqi-0,05-0,09 MPa (mütləq), vurma xəttində təzyiq-0,3 MPa (izafi) 
B) Sorma təzyiqi-0,08-0,12 MPa (mütləq), vurma xəttində təzyiq-0,5 MPa (izafi) 
C) Sorma təzyiqi-0,09-0,11MPa (mütləq), vurma xəttində təzyiq-0,4 MPa (izafi) 
D) Sorma təzyiqi-0,12-0,17 MPa (mütləq), vurma xəttində təzyiq-0,7 MPa (izafi) 
E) Sorma təzyiqi-0,11-0,15 MPa (mütləq), vurma xəttində təzyiq-0,6MPa (izafi) 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
100. NQK-7/1-5 tipli kompressor qurğusunun vurma xəttində sıxılmış qazın hərarəti hansı 
həddə olur? 
A) Hərarət-160 dərəcə C - 180 dərəcə C intervalında olur 
B) Hərarət-150 dərəcə C - 170 dərəcə C intervalında olur 
C) Hərarət-170 dərəcə C - 190 dərəcə C intervalında olur 
D) Hərarət-140 dərəcə C - 160 dərəcə C intervalında olur 
E) Hərarət-180 dərəcə C - 200 dərəcə C intervalında olur 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
101. Qazturbin mühərrikli kompressorları pompaj rejimindən qorumaq üçün hansı 
avadanlıqdan istifadə olunur? 
A) Pompaj əleyhinə aktuator 
B) Tənzimləyici klapan 
C) Əks klapan


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Qoruyucu klapan 
E) Pompaj əleyhinə klapan
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
102. Qazturbin mühərrikli kompressor hansı əsas hissələrdən ibarətdir? 
A) Hava kompressoru və güc turbinindən 
B) Ötürücülər qutusu və qazturbin mühərrikindən 
C) Qaz kompressoru və güc turbinindən 
D) Qazturbin mühərriki və qaz kompressorundan
E) Elektrik mühərrikindən və kompressordan 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
103. Qazturbinləri hansı müddətə işə qoşulur və yüklənir? 
A) 5 saniyədən 5 dəqiqəyə qədər 
B) 10 saniyədən 10 dəqiqəyə qədər 
C) 30 saniyədən 30 dəqiqəyə qədər 
D) 30 saniyədən 10 dəqiqəyə qədər 
E) 30 saniyədən 20 dəqiqəyə qədər 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: K.Abdullayev. İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri. Bakı,2013
104. Mühafizə ediləcək kompressor stansiyasıyaların obyektlərinin siqnalizasiyasına hansı 
müddət ərzində yenidən baxılmalıdır? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) 3 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 
B) 1 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 
C) 1,5 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 
D) 2 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 
E) 2,5 ildən bir dəfədən gec olmayaraq 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
105. Xətti hissədə və keçidlərdə quraşdırılan siyirtmələrin işlək vəziyyətdə olmasını hansı 
müddətdə yoxlanılmalıdır? 
A) 12 ayda 1 dəfədən gec olmayaraq 
B) 9 ayda 1 dəfədən gec olmayaraq 
C) 4 ayda 1 dəfədən gec olmayaraq 
D) 3 ayda 1 dəfədən gec olmayaraq 
E) 6 ayda 1 dəfədən gec olmayaraq 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
106. Qaz kəmərlərinin kran meydançalarının ətrafında hansı radiusda ot biçilməli və hansı 
radiusda torpaq şumlanmalıdır? 
A) 8 m-dən az olmayan radiusda ot biçilməli, 15 m radiusda torpaq şumlanmalıdır 
B) 4 m-dən az olmayan radiusda ot biçilməli, 9 m radiusda torpaq şumlanmalıdır 
C) 6 m-dən az olmayan radiusda ot biçilməli, 12 m radiusda torpaq şumlanmalıdır 
D) 5 m-dən az olmayan radiusda ot biçilməli, 10 m radiusda torpaq şumlanmalıdır 
E) 7 m-dən az olmayan radiusda ot biçilməli, 14 m radiusda torpaq şumlanmalıdır 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
107. Qaz kəmərlərində hər hansı zədələnmə halları olduqda işçi təzyiq həmin sahədə icazə 
verilən maksimal təzyiqin hansı faizindən az olmamaq şərti ilə aşağı salınmalıdır? 
A) 40 %-dən az olmamaq şərti ilə 
B) 30 %-dən az olmamaq şərti ilə 
C) 35 %-dən az olmamaq şərti ilə 
D) 25 %-dən az olmamaq şərti ilə 
E) 20 %-dən az olmamaq şərti ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
108. Diametri 500-800 mm olan qaz kəmərində üfürmə şamı hansı məsafədə qoyulmalıdır? 
A) 600 metr məsafədə 
B) 800 metr məsafədə 
C) 700 metr məsafədə 
D) 500 metr məsafədə 
E) 400 metr məsafədə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Ə.S.Məlikov, Ə.M.İsmayılov, S.Y.Rəsulov. Qaz təsərrüfatının istismarı. Bakı, 2008 
109. Təzyiqin ölçü vahidləri hansılardır? 
A) Bar, Pa, kqq/sm², mm civə sütunu, mm su sütunu 
B) Atm, kqq/sm², mm su sütunu, kalori 
C) Bar, Pa, atm, kPa, mm su sütunu, Selsi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Bar, atm, MPa, Coul, mm civə sütunu 
E) Pa, atm, Mbar, mm su sütunu, Faranqeyt 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İsmayılov, Y.Ələkbərov, E.İskəndərov, F.İsmayılova. Ekstremal şəraitlərdə 
qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. Bakı, 2018 
110. Qaz kəmərinə metanol (CH3OH) hansı məqsədlə vurulur? 
A) Kəməri daxilini təmizləmək üçün 
B) Qazın sürətini artırmaq üçün 
C) Hidratın qarşısını almaq üçün 
D) Kəməri titrəyişdən qorumaq üçün 
E) Kəmərdəki qazın həcmini sabit saxlamaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Q.İsmayılov, Y.Ələkbərov, E.İskəndərov, F.İsmayılova. Ekstremal şəraitlərdə 
qazların yığılması, hazırlanması və nəqli. Bakı, 2018 
111. Boru kəmərinin üzərində manometr hansı istiqamətdə quraşdırılmalıdır? 
A) Küləyin əksi istiqamətində 
B) Kəmərdə qazın axın istiqamətində 
C) Göstəriciləri xidməti personala aydın görünən 
D) Kəmərin üzərində şaquli istiqamətində 
E) Kəmərin üzərində vertikal istiqamətində 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
112. Qaz kəməri üzərində quraşdırılmış şam borunun hündürlüyü neçə metr olmalıdır?


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) 1,5 metr hündürlüyündə 
B) 2,0 metr hündürlüyündə 
C) 3,0 metr hündürlüyündə 
D) 4,0 metr hündürlüyündə 
E) 5,0 metr hündürlüyündə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
113. Avtomatika-merologiya avadanlığı olan diafraqma halqası hansı səbəbdən sökülür və 
yenidən bərpa olunur? 
A) Qazın həcmini artıranda 
B) Boruda mayeni çıxarmaq üçün 
C) Qurğu sıradan çıxanda 
D) Qazın təziqini artıranda 
E) Qazın sıxlığı daxil etdikdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
114. Avtomatika-metrologiyaya aid olan və ölçü qovşağında quraşdırılan birləşdirici ölçü 
xətlərinin daxili diametrinin minimal ölçüsü hansıdır? 
A) Daxili diametri 8 mm 
B) Daxili diametri 10 mm 
C) Daxili diametri 5 mm 
D) Daxili diametri 6 mm 
E) Daxili diametri 7 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
115. Avtomatika-metrologiya avadanlığı olan qaz sayğacları hansı qaydada 
quraşdırılmalıdır? 
A) Yer səthindən sayğacın alt hissəsinə qədər 1,2-1,4 metr hünürlüyündə 
B) Yer səthindən sayğacın alt hissəsinə qədər 1,3-1,5 metr hünürlüyündə 
C) Yer səthindən sayğacın alt hissəsinə qədər 1,6-1,8 metr hünürlüyündə 
D) Yer səthindən sayğacın alt hissəsinə qədər 1,8-2,0 metr hünürlüyündə 
E) Yer səthindən sayğacın alt hissəsinə qədər 2,0-2,1 metr hünürlüyündə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Qaz təsərrüfatında təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2008 
116. Göstərilənlərdən hansı qazın nəqli zamanı texnoloji itki hesab edilir?
A) Daxili tələbata işlədilən qaz 
B) Ötürücü qurğuların qızdırılması üçün işlədilən qaz 
C) Təmir zamanı havaya atılan qaz
D) Texnoloji prosesslərdə işlədilən qaz
E) Qəzalar zamanı havaya atılan qaz 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
117. Magistral boru kəmərlərində işçi təzyiq hansı həddə ola bilir? 
A) Təzyiq-5,0 MPa-dək olur
B) Təzyiq-8,0 MPa-dək olur 
C) Təzyiq-1,2 MPa-dək olur 
D) Təzyiq-2,5 MPa-dək olur 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Təzyiq-10 MPa-dək olur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
118. Qəza baş verən ərazidə borudakı təzyiq hansı intervalda olmalıdır? 
A) 20-30 mm su sütunu 
B) 40-50 mm su sütunu
C) 35-45 mm su stüunu 
D) 25-35 mm su stüunu 
E) 45-60 mm su stüunu 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
119. Metan (CH4) havada qatılıq həddinin hansı faizini təşkil edir? 
A) 1-9 % 
B) 2-10 % 
C) 3-12 % 
D) 4-14 % 
E) 5-15 % 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
120. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı təbii qaz komponenlərinin fiziki xassələri deyil? 
A) Qaz sabiti 
B) Qazın aqreqat halı 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Özüalışma temperaturu 
D) İstilik tutumu 
E) Böhran temperaturu 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
121. 1 (bir) texniki atm ilə Pa arasındakı əlaqələrdən hansı doğrudur? 
A) 1 texniki atm =1060 Pa 
B) 1 texniki atm =98100 Pa 
C) 1 texniki atm =1050 Pa 
D) 1 texniki atm =101325 Pa 
E) 1 texniki atm =10100 Pa 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: R.Qurbanov və digərləri. Dəniz şəraitində qazlift və qazın nəqli sistemində işləyən 
qazmühərrikli kompressorların istismarı. Bakı, 1997 
122. Azərbaycanda hansı sayda yeraltı qaz anbarları fəaliyyət göstərir? 
A) 1 ədəd 
B) 2 ədəd 
C) 3 ədəd 
D) 4 ədəd 
E) 5 ədəd 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov və digərləri.Ekstremal şəraitlərdə qazların yığılması, hazırlanması və 
nəqli. Bakı, 2018 
123. İntiqalına görə kompressorlar hansı qrupa bölünürlər? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) 5 qrupa 
B) 6 qrupa 
C) 4 qrupa
D) 2 qrupa 
E) 3 qrupa 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
124. Qaz mühərrikli porşenli kompressorların gücü adətən hansı həddə olur? 
A) 3700 kVt olur 
B) 3500 kVt olur 
C) 3900 kVt olur 
D) 4000 kVt olur 
E) 4500 kVt olur 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
125. Qazturbin mərkəzdənqaçma kompressorların gücü adətən hansı intervalda dəyişə 
bilir? 
A) 3000-22000 kVt 
B) 4000-25000 kVt 
C) 4200-27000 kVt 
D) 4500-30000 kVt 
E) 4100-21000 kVt 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
126. Qazlarda istilik tutumu hansı parametrdən asılıdır? 
A) Nəmlikdən 
B) Temperaturdan 
C) Təzyiqdən 
D) Kütlədən 
E) Həcmdən 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.Çernıy. Termodinamika və istilik texnikası. Penza, 2009 
127. Qazturbinlərində yanacaq kimi hansı qazdan istifadə edilir? 
A) Butan qazından 
B) Propan qazından 
C) Etan qazından 
D) Karbon qazından 
E) Metan qazından 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
128. Qazturbin aqreqatının yastıqları hansı vasitə ilə soyudulur? 
A) Su ilə 
B) Hava ilə 
C) Yağ ilə 
D) Antifriz ilə 
E) Qaz ilə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
129. Hansı kəmiyyət təzyiqin ölçü vahidi deyildir? 
A) Kqq/sm² 
B) Bar 
C) Pa 
D) Psi 
E) kq/m³ 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Q.İsmayılov və digərləri.Ekstremal şəraitlərdə qazların yığılması, hazırlanması və 
nəqli. Bakı, 2018 
130. Kompressor stansiyasında qaz qurutma qurğusu hansı funksiyanı daşıyır? 
A) Stansiyanın giriş qazını qurudur 
B) Stansiyanın çıxış qazını qurudur 
C) Yanacaq qazını qurudur 
D) Daxili təlabat qazın qurudur
E) İnert qazını qurudur 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
131. Mərkəzdənqazma kompressorlarda qazturbininin funksiyası hansıdır? 
A) Buxar enerjisi istehsal edir 
B) Kinetik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirir 
C) Elektrik enerjisi istehsal edir 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) Sıxılmış hava istehsal edir 
E) İstilik enerjisi istehsal edir 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
132. Qaz təhlükəli işlərin yerinə yetirilməsi üçün tərtib edilmiş “icazə, tapşırıqlar və onların 
qeydiyyatınının aparıldığı jurnal”ı hansı müddətdə saxlanılmalıdır? 
A) 2 il müddətinə, jurnal isə 3 il müddətinə 
B) 1 il müddətinə, jurnal isə 5 il müddətinə 
C) 0,5 il müddətinə, jurnal isə 3 il müddətinə 
D) 3 il müddətinə, jurnal isə 7 il müddətinə 
E) 1,5 il müddətinə, jurnal isə 6 il müddətinə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
133. Kompressorun yaratdığı tam basqı hansı artımı xarakterizə edir? 
A) Məhsuldarlığın artımını 
B) Təzyiqin artımını 
C) Qaz axını enerjisi artımını 
D) Temperaturun artımını 
E) Qazın sürətinin ardımını 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ə. Canəhmədov, R. Qurbanov. Neft-mədən kompressor maşın və stansiyaları. Bakı, 
2001 
134. Avtomatika- metrologiyaya aid olan xromotoqraf qazın hansı paramerini təyin edir? 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
A) Qazın sıxlığını 
B) Qazın həcmini 
C) Qazın təzyiqini 
D) Komponent tərkibini 
E) Qazın temperaturunu 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: N. Fərqanə, Q.Əliyev, S. Abbasov. Texnoloji ölçmələr və cihazlar. Bakı, 2005 
135. Qazın həcmi hansı fiziki parametrlərdən asılıdır? 
A) Molekulyar kütləsi və qaz sabitindən 
B) Temperaturundan və təzyiqindən 
C) Sıxlığından və özlülüyündən 
D) İstilik tutumu və təzyiqindən 
E) Yanma istiliyi və temperaturundan 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
136. Qaz kəmərində təbii qazın axın istiqaməti hansı tərəfədir? 
A) Az həcmdən yüksək həcmə doğru 
B) Yüksək təzyiqdən aşağı təzyiqə doğru 
C) Aşağı temperaturdan yüksək temperatura doğru 
D) Yüksək sürətdən aşağı sürətə doğru 
E) Kompressoru verdiyi basqıya tərəf 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
137. Qazın sıxlığı hansı metroloji cihazla təyin edilir? 
A) Hiqometr 
B) Barometr 
C) Piknometr 
D) Manometr 
E) Xromotoqraf 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: N. Fərqanə, Q.Əliyev, S. Abbasov. Texnoloji ölçmələr və cihazlar. Bakı, 2005 
138. Qazmühərrikli kompressorlarında qaz kranı hansı məqsədi daşıyır? 
A) Yanacaq qazını güc silindrinə ötürmək 
B) Silindrlərə ötürülən yanacaq qazın miqdarını tənzimləyir 
C) Aqreqat dayandığı halda qalan qazı kollektordan atmosferə atmaq 
D) Aqreqata daxil olan yanacaq qazını açmaq və bağlamaq 
E) Aqreqata daxil olan qazın miqdarını tənzimləyir 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
139. Qazmühərrikli kompressorlada yanacaq qazının təzyiqi hansıdır? 
A) Təzyiq-2,5-3 kqq/sm² 
B) Təzyiq-3,5-4 kqq/sm² 
C) Təzyiq-4,5-5 kqq/sm² 
D) Təzyiq-5,5-6 kqq/sm² 
E) Təzyiq-6,5-7 kqq/sm² 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
140. Qaz mühərrikli kompressor aqreqatlarında mühərrilk silindrinin işlənmiş qazların 
temperaturlar fərqi hansıdır? 
A) Temperaturlar fərqi-40 dərəcə C 
B) Temperaturlar fərqi-45 dərəcə C 
C) Temperaturlar fərqi-50 dərəcə C 
D) Temperaturlar fərqi-55 dərəcə C 
E) Temperaturlar fərqi-60 dərəcə C 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
141. Hansı texnoloji proses qazın nəqlə hazırlanmasına aid deyildir? 
A) Qazın təmizlənməsi 
B) Qazın sıxılması 
C) Qazın qurudulması 
D) Qazın soyudulması 
E) Qazın qızdırılması 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: A.Rəsulov. Təbii qazların yığılması, nəqlə hazırlanması və istifadəsi. Bakı, 2008 
142. Mərkəzdənqaçma kompressorun qazturbin mühərrikinə hansı qurğu aid deyildir? 
A) Radial kompressor 
B) Yanma kamerası 
C) Yüksək təzyiqli turbin
D) Güc turbini 
E) Sıxıcı kompressor 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
143. Elektrik intiqallı kompressor stansiyasına hansı mühərrik aiddir? 
A) Qazturbin mühərriki 
B) Porşenli mühərrik 
C) Elektrik mühərrikli 
D) Mərkəzdənqaçma mühərriki 
E) Buxar turbin mühərriki 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
144. Qazturbin mühərrikli aqreqatlarda havaburaxıcı klapanın funksiyası hansıdır? 
A) Qazturbin mühərrikini pompajdan qorumaq 
B) Qaz kompressorunu pompajdan qorumaq 
C) Yanacaq qaz sistemini pompajdan qorumaq 
D) Hava kompressorunu pompajdan qorumaq 
E) Hava quruducu qurğunun işini tənzimləmək 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
145. Qazmühərrikli kompressor aqreqatlarında turbokompressorların funksiyası hansıdır? 
A) Kompressoru işə salmaq üçün hava ilə təmin etmək
B) Mühərrikə daxil olan qazı mühərrikin daxilində tənzimləmək 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Mühərrikin yanma kamerasına qazı ötürmək 
D) Yanma kamerasını hava ilə təchiz etmək 
E) Yanmış qazı atmosferə atmaq və mühərriki hava ilə üfürmək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
146. Qaz kəməri və onun üzərində quraşdırılmış avadanlıqların buraxılış-sazlama işləri 
hansı işlər adlanır? 
A) Kompleks işlər
B) Orta təmir işlər 
C) Əsaslı təmir işlər 
D) Cari təmir işlər 
E) Texniki baxış işləri 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 
147. Qaz kəmərlərnin istismarı zamanı hansı işlər yerinə yetirilməlidir? 
A) Texniki xidmət, planlı təmir (cari və əsaslı) 
B) Texniki xidmət, planlı təmir (cari və əsaslı), qəza bərpaetmə
C) Planlı təmir (cari və əsaslı), növbədənkənar 
D) Qəza bərpaetmə xidməti, dispetçer xidməti 
E) Texniki xidmət və ya texniki baxış
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
148. Təzyiqi 3 kqq/sm² -dən 6 kqq/ sm² -ya qədər yeraltı qaz kəmərlərindən binaların, 
tikililərin özülünə, yerüstü körpülər və tunellərə qədər olan məsafə hansıdır? 
A) 5 metr məsafədə 
B) 4 metr məsafədə 
C) 6 metr məsafədə 
D) 3 metr məsafədə 
E) 7 metr məsafədə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
149. Yaşayış binalarında məişət qaz cihazlarının qarşısında qazın təzyiqi hansı normada 
olmalıdır? 
A) Təzyiq 0,005 MPa ( 0,05 kqq/sm²) 
B) Təzyiq 0,002 MPa ( 0,02 kqq/sm²) 
C) Təzyiq 0,003 MPa ( 0,03 kqq/sm²) 
D) Təzyiq 0,004 MPa ( 0,04 kqq/sm²) 
E) Təzyiq 0,001 MPa ( 0,01kqq/sm²) 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
150. Qazmühərrikli kompressor stansiyasında hansı texnoloji proses qazın hazırlanmasında 
yardımçı proses deyil? 
A) Yanacaq qazı
B) Buraxıcı qazı
C) Qazın sıxılması 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
D) İnpuls qazı 
E) Aqreqatın yağ sıstemi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
151. Kompressora daxil olan qazın tərkibindəki toz hissəciklərin miqdarı hansı həddə 
olmalıdır? 
A) 5 mq/m³ 
B) 10 mq/m³ 
C) 15 mq/m³ 
D) 20 mq/m³ 
E) 25 mq/m³ 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
152. Qazturbin aqreqatın titrəmənin (vıbrasiya) hansı dəyişməsində qəza dayanması baş 
verir? 
A) 0 ÷ 30 mk 
B) 0 ÷ 35 mk 
C) 0 ÷ 40 mk 
D) 0 ÷ 45 mk 
E) 0 ÷ 50 mk 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
153. Ehtiyyat enerji mənbəyi kimi Neft Daşlarındakı 4№-li sıxıcı kompressor stansiyasında 
quraşdırılmış dizel generatotun gücü hansıdır? 
A) 800 kVA 
B) 300 kVA 
C) 500 kVA 
D) 1250 kVA 
E) 1150 kVA 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Solar Turbines. Qazturbin mühərrikli kompressor haqqında təlimat. Qosselis, 1994-
2000 
154. Kəmər üzərində quraşdırılmış nəzarət-ölçü cihazlarının yoxlanması hansı müddətə 
həyata keçirilir? 
A) 1 ildə 1dəfə 
B) 2 ildə 1dəfə 
C) 3 ildə 1dəfə 
D) 4 ildə 1dəfə 
E) 5 ildə 1dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
155. NQK tipli kompressor qurğusunun cari təmirədək imtinasız və əsaslı təmirədək hansı 
müddət təşkil edir? 
A) Cari təmirədək-2000 saat; əsaslı təmirədək- 10000 saat 
B) Cari təmirədək-3000 saat; əsaslı təmirədək- 20000 saat 
C) Cari təmirədək-3500 saat; əsaslı təmirədək- 22000 saat 
D) Cari təmirədək-2500 saat; əsaslı təmirədək- 15000 saat 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Cari təmirədək-4000 saat; əsaslı təmirədək- 25000 saat 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
156. Magistral qaz kəmərinin tənlükəsizlik zonası hansı məsafədə olmalıdır? 
A) 80 metr 
B) 120 metr 
C) 110 metr 
D) 100 metr 
E) 90 metr 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 
157. İstismar olunan qazmühərrikli kompressorlara hansı müddət işlədikdən sonra texniki 
xidmət göstərilir? 
A) Hər 22 və 200 saatdan sonra 
B) Hər 28 və 320 saatdan sonra 
C) Hər 35 və 350 saatdan sonra 
D) Hər 24 və 250 saatdan sonra 
E) Hər 30 və 300 saatdan sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
158. Qazmühərrikli kompressorlar əsaslı təmirə hansı müddətddə saxlanılır? 
A) 81000 saatdan sonra 
B) 72000 saatdan sonra 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) 75000 saatdan sonra 
D) 80000 saatdan sonra 
E) 85000 saatdan sonra 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Qazmühərrikli kompressorun istismarına rəhbərlik üçün təlimat. N.Novqorod, 2006 
159. Metrologiyaya aid olan cihazların növbədənkənar yoxlanması hansı vəziyyətdə 
aparılır? 
A) Nəzarət-ölçü cihazında aşkar edilmiş nasazlıqlar 
B) Nəzarət-ölçü cihazına müdaxilələr olduqda 
C) Nəzarət-ölçü cihazlar yerində olmadıqda 
D) Nəzarət-ölçü cihazının yoxlaması vaxtı keçən zaman 
E) Texnologi proses zamanı cihazın içində maye aşkar olunduqda 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
160. Avtomatika-metrologiya aid olan cihazların kalibləşdirilməsi nə deməkdir? 
A) Ölçmə vasıtəsinin yerini dəyişmək 
B) Cihazın sıradan çıxmış elemenini dəyişmək
C) Ölçmə vasıtəsinin həqiqi qiymətini təyin etmək
D) Ölçmə vasitəsinin başqa cihazla ilə dəyişmək 
E) Nasaz ölçmə vasıtəsinin çöküb yığmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
161. Avtomatika-metrologiya aid olan cihazların təftişi hansı qurum tərəfindən aparılır? 
A) "Qaz Nəzarəti" idarəsi tərəfindən
B) "Metrologiya" institutu tərəfindən
C) Səlahiyyətli təşkilat tərəfindən
D) Tikinti təşkilatı tərəfindən
E) İstehsalçı müəssisə tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
162. Avtomatika-metrologiya aid olan Barometr-Aneroid cihazı hansı parametri ölçür? 
A) Sıxlığı 
B) Atmosfer təzyiqini 
C) Mütləq təzyiqi 
D) Vakuum təzyiqini 
E) İzafi təzyiqi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
163. Kompressor istehsalatda hansı məqsədlə istifadə olunur?
A) Qazları və havanı götürərək müəyyən təzyiqlə sıxaraq ötürmək üçün 
B) Elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmək üçün 
C) Külək enerjisini mexaniki enerjiyə çevirmək üçün 
D) Havanı təmizləmək üçün nəzərdə tutulur 
E) Atmosferdən havanı götürərək onu kənar qazlardan təmizləmək üçün 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
164. Magistral qaz kəmərində kompressor stansiyanın rolu nədir?
A) Kompressor stansiyası magistral qaz kəmərinin tərkib hissəsidir. Kompressor 
stansiyanın rolu kəmərinin daxili səthinin mayedən təmizləmək üçündür
B) Kompressor stansiyası magistral qaz kəmərinin tərkib hissəsidir. Kompressor 
stansiyanın rolu kəmərdəki qazın soyudulması üçündür 
C) Kompressor stansiyası magistral qaz kəmərinin tərkib hissəsidir. Kompressor 
stansiyanın rolu qaz kəmərində təzyiqi aşağı salmaq üçündür 
D) Kompressor stansiyası magistral qaz kəmərinin tərkib hissəsidir. Kompressor 
stansiyanın rolu qaz kəmərində qazın həcminin aşağı salmaqdan ibarətdir 
E) Kompressor stansiyası magistral qaz kəmərinin tərkib hissəsidir. Kompressor 
stansiyanın rolu təbii qazı sıxmaq təzyiqini artırmaq və sıxılan qazı magistral qaz kəmərləri 
ilə uzaq məsafələrə nəqlindən ibarətdir 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
165. Baş kompressor stansiyası qaz kəmərinin hansı hissəsində yerləşir?
A) Mədəndə, qaz yığım sahəsində
B) Qaz emalı zavoduna yaxın yerdə
C) Kəmərin başlanğıcında 
D) Kəmərin orta hissəsində
E) Aralıq stansiyalarda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
166. Kompressor sexi qrafikə uyğun hansı müddətdə profilaktik-təmir işlərinin aparılması 
üçün dayandırılmalıdır?
A) 48 saat müddətinə, ildə 1 dəfə 
B) 12 saat müddətinə, ildə 1 dəfə 
C) 18 saat müddətinə, ildə 1 dəfə 
D) 24 saat müddətinə, ildə 1 dəfə 
E) 36 saat müddətinə, ildə 1 dəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
167. Qazın yığılması və nəqli sistemlərində istismar olunan həcmi kompressorlar 
hansılardır?
A) Mərkəzdən qaçan və oxvari
B) Oxvari və rotorlu 
C) Pistonlu və mərkəzdənqaçan
D) Pistonlu və rotorlu
E) Pistonlu və oxvari 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: H.Mirələmov, Q.İsmayılov. Neftin və qazın boru kəmərləri ilə nəqli. Bakı, 2010
168. İdarəetmə lövhələrində yerləşən ölçü və avtomatika cihazları üzərindəki hansı 
nişanlarla fərqlənir?
A) Müvafiq rənglə 
B) Onların mahiyyətini təyin edən yazılarla 
C) Müvafiq nömrələnmə ilə 
D) Fərqlənmə işıqlanması ilə 
E) Damğa ilə 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 12 may tarixli 80 nömrəli 
qərarı ilə təsdiq edilmiş qazdan istifadə qaydaları. Bakı, 2011 
169. ROC-407 (107) elektron tipli qaz sayğacında qaz sərfi hansı üsulla ölçülür?
A) Təzyiqlər fərqinə görə 
B) Qazın həcminə görə 
C) Qaz qanunlarına görə 
D) Temperaturun dəyişməsinə görə 
E) Sıxlığın dəyişməsinə görə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
170. Qaz ölçü qovşağında daraldıcı qurğu (diafraqma) hansı məqsədlə quraşdırılır?
A) Qazın sürətini artırmaq üçüçn 
B) Qazın təzyiqini tənzimləmək üçün 
C) Qazın sıxlığını sabit saxlamaq üçün 
D) Təzyiqlər fərqi yaratmaq üçün 
E) Temperaturu stabilləşdirmək üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
171. Qaz ölçü qovşağında daraldıcı qurğu (diafraqma) hansı məqsəd daşıyır?
A) Qazın sürətini tənzimləmək üçün


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
B) Qazda olan mayeni boşaltmaq üçün 
C) Qazın nəmliyini sabitləşdirmək üçün 
D) Təzyiqlər fərqini yaratmaq üçün 
E) Qazın təzyiqini azaltmaq üçün 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
172. Məişət sayğacı olan G-4 markalı mexaniki qaz sayğacının nominal ölçü diapazonu 
hansıdır?
A) 4,0 metr kub 
B) 40 metr kub 
C) 6,0 metr kub 
D) 10 metr kub 
E) 20 metr kub 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
173. "ROC-407 (107) elektron tipli sərfölçən cihazında aşağıda göstərilən hansı 
parametrləri ölçür" sualının yanlış cavabı hansıdır? 
A) Qaz sərfiyyatı 
B) Temperatur fərqi 
C) Temperatur 
D) Təzyiq 
E) Təzyiqlər fərqi 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 
174. Aşağıda göstərilənlərdən hansı kompressorun əsasını təşkil edir?
A) Lubrikator,silinir 
B) Kompressorun gövdəsi (karter) 
C) Bufer tutucu, maxovik 
D) Şatun, kreyskopf və porşen 
E) Yağ nasosu və mühafizə sistemi 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ə. Canəhmədov, R. Qurbanov, A.Ağayev,M. Seyidov, K.Məmmədov. Neft-mədən 
maşın və stansiyaları. Bakı, 2001 
175. Sıxılan qaza görə kompressor maşınlarının hansı növləri mövcuddur?
A) Hava və silindirli kompressorlar 
B) Silindirli və silindirsiz kompressorlar 
C) Silindirli və porşenli kompressorlar 
D) Hava və qaz kompressorları 
E) Porşenli və qaz kompressorları 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: Ə. Canəhmədov, R. Qurbanov, A.Ağayev,M. Seyidov, K.Məmmədov. Neft-mədən 
maşın və stansiyaları. Bakı, 2001 
176. Həcmi kompressorlar hansılardır?
A) Mərkəzdən qaçan və oxvari
B) Oxvari və rotorlu 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
C) Pistonlu və mərkəzdənqaçma
D) Pistonlu və oxvari 
E) Pistonlu və rotorlu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Ə. Canəhmədov, R. Qurbanov, A.Ağayev,M. Seyidov, K.Məmmədov. Neft-mədən 
maşın və stansiyaları. Bakı, 2001 
177. Avadalıqlarda valların böyük olmayan yeyilmələri dedikdə hansı ölçüyə qədər yeyilmə 
nəzərdə tutulur?
A) 2,5 mm 
B) 1,0 mm 
C) 0,5 mm 
D) 2,0 mm 
E) 3,0 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin 
İstinad: A.Raaben, P.Şevaldin,H.Maksutov. Neftmədən avadanlıqların təmiri və 
quraşdırılması. Moskva, 1989 
178. Boru kəllələrinin çəpinə kəsikləri hansı ölçüdən artıq olmamalıdır?
A) 3,0 mm ölçüdə 
B) 1,0 mm ölçüdə 
C) 2,0 mm ölçüdə 
D) 0,5 mm ölçüdə 
E) 2,5 mm ölçüdə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tikinti Normaları AzDTN 2.9-2. Magistral boru 
kəmərləri. Layihələndirmə normaları. Bakı, 2009 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
179. Qaz kəmərləri üzərində olan ölçü vasitələrinin texniki xidməti istismar sənədlərin 
tələblərinə uyğun olaraq hansı xidmət təşkilatı yerinə yetirir?
A) Ölçü vasitələrinin metroloji xidməti 
B) İxtisaslaşdırılmış təmir-sazlama təşkilatı 
C) Nəzarət ölçü cihazlarına və avtomatika xidməti 
D) Dövlət Standartlarının təmir idarələri 
E) Qaz istismar idarəsinin metroloji şöbəsi 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
180. Rezin kürələr, qaz kəmərində odlu işlər aparılan yer ilə texnoloji dəliklər açılan yer 
arasında məsafə hansı ölçüdən az olmayaraq hər iki tərəfə qoyulur?
A) 4-7 metrdən az olmayaraq hər iki tərəfə 
B) 7-12 metrdən az olmayaraq hər iki tərəfə 
C) 10-15 metrdən az olmayaraq hər iki tərəfə 
D) 8-10 metrdən az olmayaraq hər iki tərəfə 
E) 5-9 metrdən az olmayaraq hər iki tərəfə 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: Magistral qaz kəmərlərinin texniki istismarı və onların istismarında texniki 
təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2013 
181. 1 düyüm hansı ölçü həddində mm-ə bərabərdir?
A) 25,4 mm 
B) 24,5 mm 
C) 23,4 mm 
D) 22,5 mm 
E) 25,6 mm 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: E. Hacıyev. Maşınqayırma fəhləsinin yaddaş kitabçası. Bakı, 1980 
182. Borunun ölçüsü nə ilə xarakterizə edilir? 
A) Borunun xarici diametri ilə 
B) Borunun qalınlığı ilə 
C) Daxili diametri-keçid deşiyinin diametri ilə 
D) Borunun 1 metr çəkisi ilə 
E) Borunun materialının sıxlığı ilə 
Testin çətinlik dərəcəsi: orta 
İstinad: V.Pokrovskiy. Çilingərliyin əsasları və yığma işləri.Moskva,2017 
183. Xarici borularda polimer izolyasiya lent təbəqəsinin qalınlığı hansı ölçüdə olur? 
A) 0,4 mm 
B) 0,3mm 
C) 0,7 mm 
D) 0,6 mm 
E) 0,5 mm 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: N.Kolpakova, A.Kolpakov. Qaz təchizatı. Ekaterinburq, 2014 
184. Aşağıdakı ölçü vahidlərindən hansı biri təzyiqin ölçü vahidi deyildir? 
A) Kq/kubmetr 
B) mm civə sütunu 
C) Kqq/kv.santimetr 
D) Bar 


Rəy və təklifləriniz üçün 
elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz
 
E) Paskal 
Testin çətinlik dərəcəsi: asan 
İstinad: İ.Behbudov. Qaz təsərrüfatında texniki istismar, əməyin mühafizəsi, yanğın 
təhlükəsizliyi, ətraf mühitin mühafizəsi qaydalarına və beynəlxalq standartlarına dair 1000 
sual-1000 cavab. Bakı, 2017 

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin