DiLÇİLİYƏ GİRİŞ FƏNNİ ÜZRƏ suallar (2021-2022-ci tədris ilinin yaz semestri, bakalavriatura səviyyəsi üçün)Yüklə 17,4 Kb.
tarix22.12.2022
ölçüsü17,4 Kb.
#77431
!!! Dilchiliye girish-suallar 2022-2023


DİLÇİLİYƏ GİRİŞ FƏNNİ ÜZRƏ SUALLAR
(2021-2022-ci tədris ilinin yaz semestri, bakalavriatura səviyyəsi üçün)


 1. Dilçiliyin obyekti, predmeti və vəzifələri

 2. Dilçiliyin sahə və şöbələri

 3. Dilin funksiyaları

 4. Dil ictimai hadisə kimi

 5. Dil və təfəkkür

 6. Sepir-Uorf hipotezi

 7. Dil və nitq fəaliyyəti

 8. Dilin mənşəyi haqqında nəzəriyyələr

 9. Dillərin diferensiasiyası və inteqrasiyası

 10. Picin və kreol dilləri

 11. Beynəlxalq, regional və süni dillər

 12. Dil və digər ünsiyyət vasitələri

 13. Diqlossiya və bilinqvizm

 14. Dilin inkişafının zahiri qanunları

 15. Dilin inkişafının daxili qanunları

 16. Dilin sistemi və strukturu

 17. Dilin kateqoriyaları

 18. Dilin səviyyə və vahidləri

 19. Dil münasibətləri

 20. Ədəbi dil

 21. Nitq səslərinin akustikası

 22. Nitq aparatı

 23. Nitq səslərinin artikulyasiyası

 24. Fonemin inteqral və diferensial əlamətləri

 25. Saitlərin təsnifi prinsipləri

 26. Samitlərin təsnifi prinsipləri

 27. Supraseqment vahidlər

 28. Heca

 29. Kombinator fonetik proseslər: assimilyasiya, dissimilyasiya

 30. Mövqe ilə bağlı fonetik proseslər

 31. Fonetik və tarixi əvəzlənmələr

 32. Fonetik qanunlar

 33. Fonemin perseptiv və siqnifikativ funksiyaları

 34. Fonotaktika anlayışı

 35. Əsas morfonoloji təzahürlər

 36. Yazının növləri

 37. Fonoqrafik yazı

 38. Əsas əlifbalar

 39. Orfoqrafiya prinsipləri

 40. Transkripsiya və transliterasiya

 41. Leksem anlayışı

 42. Leksik məna. Leksik mənanın əsas tipləri

 43. Sözün daxili forması

 44. Əsas və məcazi məna

 45. Polisemiya

 46. Omonim, omofon, omoqraf və omoformalar

 47. Frazeologizmlər və onların növləri

 48. Sinonimlər, sinonim cərgələri

 49. Antonimlər. Enantiosemiya

 50. Leksikanın üslubi layları

 51. Arxaizm və istorizmlər. Neologizmlər

 52. Dilin lüğət tərkibinin əsas zənginləşmə yolları

 53. Leksikoqrafiya. Lüğətlərin növləri

 54. Qrammatikanın əsas tipləri

 55. Qrammatik forma və qrammatik məna

 56. Morfem anlayışı

 57. Morfemin ifadə planı və məzmun planı

 58. Morfemin tipləri

 59. Köməkçi sözlər

 60. Suppletivlik

 61. Təkrarlar (reduplikasiyalar)

 62. Affikslərin əsas birləşmə üsulları: flektivləşmə və aqqlütinativləşmə

 63. Qrammatik kateqoriyalar

 64. Qrammatik kateqoriyaların tipləri

 65. Nitq hissələrinin kateqorial əlamətləri

 66. Sözlərin nitq hissələrinə görə təsnifi prinsipləri

 67. Sintaktik vahidlər

 68. Söz birləşməsi

 69. Tabelilik əlaqəsinin əsas növləri

 70. Cümlə. Cümlənin konstruktiv əsası

 71. Predikativlik və onun növləri

 72. Cümlənin aktual üzvlənməsi

 73. Tema və rema

 74. Aktual üzvlənmə vasitələri

 75. Mətn anlayışı

 76. Mətnin qurulmasında istifadə edilən əsas vasitələr

 77. Mətnin komponentlərinin semantik-qrammatik münasibətləri: mətnin kompozisiyası, mətnin koheziyası

 78. Dil tipi anlayışı

 79. Dilin nominativ sintaktik tipi

 80. Erqativ dil tipi

 81. Dillərin morfoloji tipləri

 82. Dillərin quruluşuna görə tipləri

 83. Kök dillər və affiksal dillər

 84. Aqqlütinativ və flektiv dillər

 85. Analitik, sintetik və polisintetik dillər

 86. Morfoloji proseslər

 87. Dillərin qohumluğu

 88. Altay dilləri

 89. Hind-Avropa dilləri

 90. Struktur dilçilik metodları

 91. Təsviri metod

 92. Qarşılaşdırma metodu

 93. Statistik metod

 94. Dil işarələr sistemi kimi

 95. Orfoepiya

 96. Dil və mədəniyyət

 97. Frazeologizmlər və onların növləri

 98. Etimologiya. Xalq etimologiyası

 99. Leksik mənanın əsas tipləri

 100. Morfemin təyinatına görə tipləri. Meqamorflar

 101. Söyləmin məqsədinə görə cümlə tipləri

 102. Nitq aktı

 103. Sinharmoniya

 104. Kök və inkorporlaşan dillər

 105. Sözdüzəltmə üsulları

 106. Fonetik proseslər

 107. Konversiyanın əsas növləri

 108. Müqayisəli-tarixi metod

 109. Sintaqmatik və paradiqmatik münasibətlər

 110. Dilçiliyin başqa elmlərlə əlaqəsi

 111. Beynəlxalq süni dillər

 112. Samitlərin əlavə artikulyasiya əlamətləri: labializasiya, palatalizasiya və velyarizasiya

 113. Affiksal morfemlərin növləri

 114. Polisintetik dillər

 115. Dil universaliləri

 116. Mətn və diskursu fərqləndirən cəhətlər

 117. Sintaksisdə paradiqmatik münasibətlər

 118. Koqnitiv dilçilik

 119. Sosiolinqvistika

 120. Psixolinqvistika

 121. Sinxroniya və diaxroniya

 122. Deetimilogizasiya

 123. Qrinberq kvadratı

Yüklə 17,4 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin