Elmi redaktor və ön sözün müəllifiYüklə 2,43 Mb.
səhifə14/20
tarix27.11.2016
ölçüsü2,43 Mb.
#310
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

6. Humanitar elmlər
6.1. Tarix və arxeologiya

 • Tarix (elm və texnika tarixi 6.3-də, məxsusi elmlərin tarixi uyğun başlıqlarda əks olunmuşdur); Arxeo­logiya;


6.2. Dillər və ədəbiyyat

 • Dil üzrə ümumi tədqiqatlar; Xüsusi dillər; Ədəbiyyat üzrə ümumi tədqiqatlar; Ədəbiyyat nəzəriyyəsi; Xü­susi ədəbiyyat; Linqvistika;


6.3. Fəlsəfə, Etika və Din

 • Fəlsəfə, Elm və texnikanın tarixi və fəlsəfəsi;

 • Etika (xüsusi alt sahələrlə əlaqədar etik problemlər istisna olmaqla); Teologiya; Dini tədqiqatlar;


6.4. Sənətlər (incəsənətlər, sənət tarixi, ifaçılıq sə­nəti, musiqi)

 • Sənətlər, Sənət tarixi; Arxitektur dizayn; İfaçılıq sə­nə­tinin tədqiqi (musiqişünaslıq, teatr elmi, Drama­tur­gi­ya); Folklor tədqiqatlar;

 • Kino, radio və televiziya üzrə tədqiqatlar;


6.5. Digər humanitar elmlər

Əlavə 5
Elm və Texnologiya sahələrinin (ETS) yeniləşdirilmiş təsnifati ilə 2002-ci ildə qəbul edilmiş Fraskati təlimatının (FM- Frascati Manual-2002)

MÜQAYİSƏSİ

(www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf )2002-ci ildə qəbul olunmuş (FM)

ETS-in təkmil­ləş­dirilmiş təsnifatı

1. Natural elmlər

1.1. Riyaziyyat və kom­pü­ter elmləri

1.2. Fizika elmləri

1.3. Kimya elmləri

1.4. Yer və əlaqəli ətraf mühit elmləri

1.5. Bioloji elmlər


1.1. Riyaziyyat

1.2. Kompüter və infor­ma­siya elmləri

1.3. Fizika elmləri

1.4. Kimya elmləri

1.5. Yer və əlaqəli ətraf mü­hit elmləri

1.6. Bioloji elmlər

1.7. Digər natural elmlər2. Texnika və

texnolo­giya

2.1. İnşaat

2.2. Elektrotexnika, Elektronika

2.3. Digər texniki elmlər


2.1. İnşaat

2.2. Elektrotexnika, Elek­tro­nika texnologiyaları, infor­ma­siya texnikası

2.3. Maşınqayırma

2.4. Kimya maşınqayırması

2.5. Materiallar texnikası

2.6. Tibbi texnika

2.7. Ətraf mühitin mühafizəsi

texnologiyaları

2.8. Ətraf mühitin biotex­no­lo­giyası

2.9. Sənaye biotexnologiyası

2.10. Nano-texnologiya

2.11. Digər texnika və tex­nologiyalar3. Tibb və səhiyyə elmləri

3.1. Tibbin əsasları

3.2. Klinik təbabət

3.3. Səhiyyə elmləri


3.1. Tibbin əsasları

3.2. Klinik təbabət

3.3. Səhiyyə elmləri

3.4. Tibbi biotexnologiya

3.5. Digər tibbi elmlər


4. Kənd təsərrüfatı elmləri


4.1. Kənd təsərrüfatı, meşəçilik, balıqçılıq və əlaqədar elmlər

4.2. Baytarlıq elmi
4.1. Kənd təsərrüfatı, meşə­çilik və balıqçılıq

4.2. Heyvandarlıq və süd­çü­lük elmləri

4.3. Baytarlıq elmi

4.4. Kənd təsərrüfatında bio­tex­no­logi­yalar

4.5. Kənd təsərrüfatı ilə əla­qə­dar digər elmlər


5. Sosial elmlər


5.1. Psixologiya

5.2. İqtisadiyyat

5.3. Təhsil elmləri

5.4. Digər sosial elmlər
5.1. Psixologiya

5.2. İqtisadiyyat və biznes

5.3. Təhsil elmləri

5.4. Sosiologiya

5.5. Hüquq

5.6. Siyasi elmlər

5.7. Sosial və iqtisadi coğ­ra­fiya

5.8. Media və kommu­nika­si­yalar

5.9. Digər sosial elmlər


6. Huma­ni­tar elmlər

6.1. Tarix

6.2. Dillər və ədəbiyyat

6.5. Digər humanitar elmlər


6.1. Tarix və arxeologiya

6.2. Dillər və ədəbiyyat

6.3. Fəlsəfə, Etika və Din

6.4. Sənətlər (incəsənətlər, sənət tarixi, ifaçılıq sənəti, musiqi)6.5. Digər humanitar elmlər


Əlavə 6
Azərbaycan Respublikasinin Prezidenti yanında

Elmin İnkişafi Fondunun

Elm sahələri və istiqamətlərinin
T Ə S N İ F A T I 1. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri
  1. Fizika

   1. Fiziki eksperimentin cihazları və metodları

   2. Nəzəri fizika

   3. Radiofizika

   4. Fiziki elektronika

   5. Optika

   6. Akustika

   7. Bərk cisim fizikası

   8. Plazma fizikası, yüksək və aşa­ğı temperaturlu plazma fi­zi­kası, ionosfer və kosmik plazma

   9. Aşağı temperaturlar fizikası, ifratkeçiricilik

   10. Yarımkeçiricilər və dielektriklər fizikası

   11. Maqnit hadisələri fizikası

   12. Elektrofizika

   13. İstilik fizikası və molekulyar fizika

   14. Nüvə və elementar zərrəciklər fizikası, kosmik şüalar

   15. Kimyəvi fizika

   16. Kristalloqrafiya və kristallar fizikası

   17. Polimerlər fizikası

   18. Kvant elektronikası, lazer fizikası, spektroskopiya

   19. Yüksək enerji fizikası

   20. Nanostrukturlar və nanotexnologiyalar

   21. Radiasiya materialşünaslığı

   22. Radioekologiya
  1. Astronomiya

   1. Astrofizika, radioastronomiya

   2. Günəş və Günəş-Yer əlaqələrinin fizikası

   3. Günəş sisteminin fizikası

   4. As­trometriya və göy mexanikası

   5. Astronomik cihazqayırma

   6. Astronomiya tarixi və arxeoastronomiya
  1. Riyaziyyat

   1. Riyazi analiz

   2. Funksional analiz

   3. Diferensial tənliklər

   4. Riyazi fizika

   5. Həndəsə və topologiya

   6. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

   7. Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

   8. Hesablama riyaziyyatı

   9. Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika
  1. Mexanika

   1. Nəzəri mexanika

   2. Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

   3. Mayenin, qazın və plazmanın mexanikası

   4. Maşınların, cihaz­la­rın və aparatların di­na­mi­ka­sı, möhkəmliyi
  1. Mühəndis həndəsəsi və kompüter qrafikası
   1. Mühəndis həndəsəsi və kompüter qrafikası
  1. Maşınqayırma və maşınşünaslıq

   1. Materialşünaslıq (sahələr üzrə)

   2. Maşınşünaslıq

   3. Maşınlarda sürtünmə və aşınma

   4. Robotlar, mexatronika və robot texnikası sistemləri

   5. Maşınqayırma texnologiyası

   6. Maşınqayırmada nəzarət üsulları və diaqnostika

   7. Maşınlar, aqreqatlar və proseslər (sahələr üzrə)

   8. Maşın və mexa­nizm­lər nəzəriyyəsi

   9. İstehsalın təşkili (sahələr üzrə)

   10. Standartlaşdırma və məhsulun keyfiy­yə­tinin idarə olunması
  1. Maşınqayırmada konstruksiya materiallarının emalı

1-07-01 Mexaniki və fiziki-texniki emal proseslərinin texnologiyası və avadanlıqları


  1. Enerji, metallurgiya və kimya maşınqayırması
   1. Qazanlar, buxar generatorları və yanma sobaları

   2. İstilik mühərrikləri

   3. Soyuducu və kriogen texnika­sı­­nın, kondisionerləşdirmə sis­tem­lə­rinin maşın və aparatları

   4. Vakuum, kompres­sor texnikası və pnevmosistemlər

   5. Hidravlik maşınlar və hidropnevmatik aqreqatlar
  1. Nəqliyyat, mədən və tikinti maşınqayırması

   1. Təkərli və tırtıllı maşınlar

   2. Yol, tikinti və qaldırıcı nəqliyyat maşınları
  1. Aviasiya və raket-kosmik texnikası, aerokosmik tədqiqatlar

   1. Uçan aparatların layihələndirilməsi, konstruksiyası və istehsalı

   2. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı

   3. Uçan aparatların və onların sistemlərinin sınağı, onlara nəzarət

   4. Uçan aparatların hərəkətinin dinamikası, ballistikası və idarə olunması

   5. Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar
  1. Gəmiqayırma

   1. Gəmiqayırma, gəmi təmiri texnologiyası və gəmiqayırma istehsalının təşkili

   2. Gəmilərin enerji qurğuları və onların elementləri (əsas və köməkçi)
  1. Elektrotexnika
   1. Elektrotexnika və elektrik aparatları

   2. Elektrotexniki ma­te­riallar və məmulatlar

   3. Elektrotexniki komplekslər və sistemlər

   4. Nəzəri elektrotexnika

   5. Elektrotexnologiya

   6. Güc elektronikası

  1. Cihazqayırma, metrologiya və informasiya-ölçmə cihazları və sistemləri

   1. Ölçmə cihazları və üsulları (ölçmənin növləri üzrə)

   2. Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və metodları

   3. Cihazqayırma texnologiyası

   4. Metrologiya və metroloji təminat

   5. İnformasiya-ölçmə və idarəetmə sistemləri (sahələr üzrə)
  1. Radiotexnika və rabitə

   1. Radiotexnika, radionaviqasiya, radiolokasiya və televiziya sistemləri və qurğuları

   2. Telekommunikasiya şəbəkələri və qurğuları
  1. İnformatika, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, hesablama texnikası və idarəetmə
   1. İnformatikanın nəzəri əsasları

   2. Hesablama maşınları və sistemləri

   3. Hesablama texnikasının və ida­rə­etmə sistemlərinin element və qurğuları

   4. İnformasiya-hesablama texnologiyaları

   5. Optimallaşdırma və idarəetmə

   6. Texnoloji proseslərin və isteh­salın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi (sahələr üzrə)

   7. Sosial və iqtisadi sistemlərdə in­for­masiyalaşdırılma və idarəetmə

   8. Sistemli analiz, idarəetmə və in­formasiyanın işlənməsi (sahələr üzrə)

   9. Avtomatlaşdırılmış layihə­lən­dirmə sistemləri (sahələr üzrə)

   10. Hesablama maşın­la­rının, kom­plek­slə­rinin və kompüter şəbə­kə­lə­­rinin riyazi və proqram təminatı

   11. Telekommunikasiya sistemləri və kompü­ter şəbəkələri

   12. Riyazi modelləşdirmə

   13. İnformasiya cəmiy­yə­tinin elmi-nəzəri əsasları

   14. Elektron-dövlət qu­ru­cu­luğunun elmi-nəzəri əsasları

   15. Elm və təhsilin in­for­masiyalaşdırılması

   16. Linqvistik infor­ma­si­ya texnologiyaları

   17. Veb-texnologiyaları

   18. Sosial şəbəkələr və on­­­ların tətbiqi məsələləri

   19. Biometrik informasiya texnologiyaları

   20. Aerokosmik infor­ma­si­­-ya texnologiyaları, coğ­rafi informasiya sistemləri

   21. İntellektual sistemlərin elmi-nəzəri əsasları, ve­­rilənlərin intellek­tu­al analizi texnologi­ya­la­rı

   22. İnformasiyanın mü­ha­fi­zəsi üsulları və sis­tem­lə­ri, infor­ma­siya təhlükə­sizliyi və kriptoqrafiya

  1. Energetika

   1. Energetika sistemləri və kompleksləri

   2. Elektrik stansiyaları və elektroenergetik sistemlər

   3. Sənaye istilik energetikası

   4. İstilik texnikasının nəzəri əsasları

   5. Yüksək gərginlik texnikası

   6. İstilik elektrik stansiyaları, onların energetik sistemləri və aqreqatları

   7. Elektron-ion texnologiyası

   8. Qeyri-ənənəvi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri

   9. Energetikanın ekoloji problemləri
  1. Metallurgiya

   1. Metalşünaslıq və metalların termik emalı

   2. Metalların təzyiqlə emalı

   3. Toz metallurgiyası və kompozision materiallar
  1. Kimya texnologiyası

   1. Qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası

   2. Üzvi maddələrin texnologiyası

   3. Yanacağın kimyası və texnologiyası

   4. Kimya texnologiyasının proses və aparatları

   5. Materialların kimyəvi müqaviməti və korroziyadan mühafizə

   6. Membranlar və onların texnologiyası
  1. Yeyinti sənayesinin texnologiyası

   1. Dənli, paxlalı bitkilərin, yarma, meyvə-tərəvəz və üzüm məhsullarının emalı texnologiyası və saxlanması

   2. Ət, süd və balıq məhsullarının texnologiyası

   3. Çayın, tütünün, bioloji aktiv maddələrin və subtropik bitkilərin texnologiyası

   4. Yeyinti sənayesinin prosesləri və qurğuları

   5. Yeyinti məhsullarının əmtəəşünaslığı və ictimai iaşə məhsullarının texnologiyası
  1. Tekstil və yüngül sənaye material və məhsullarının texnologiyası

   1. Toxuculuq və yüngül sənaye istehsalı materialşünaslığı

   2. Tikiş məmulatlarının texnologiyası

   3. Ayaqqabı və dəri-qalanteriya məmulatlarının texnologiyası
  1. Aqromühəndis sistemlərinin proses və maşınları

   1. Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsinin texnologiya və vasitələri

   2. Kənd təsərrüfatında elektrik avadanlıqları və elektrik texnologiyaları

   3. Kənd təsərrüfatında texniki xidmətin texnologiyası və vasitələri
  1. Nəqliyyat

   1. Nəqliyyat və nəqliyyat-texnoloji sistemləri

   2. Daşınma proseslərinin idarə edilməsi

   3. Avtomobil nəqliyyatının istismarı

   4. Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi

   5. Hava nəqliyyatının istismarı

   6. Su yolları və hidroqrafiya

   7. Su nəqliyyatının istismarı, gəmiçilik
  1. Tikinti

   1. İnşaat konstruksiyaları, bina və qurğular

   2. Özüllər və bünövrələr, yeraltı qurğular

   3. İstilik təchizatı, ventilyasiya, qaz təchizatı və işıqlandırma

   4. Su təchizatı, kanalizasiya, su ehtiyatlarının mühafizəsinin tikinti sistemləri

   5. İnşaat materialları və məmulatları

   6. Hidrotexniki tikinti

   7. Tikintinin texnologiyası və təşkili

   8. Yolların, metropolitenlərin, aerodromların, körpülərin və nəqliyyat tunellərinin layihələndirilməsi və tikintisi

   9. Hidravlika və mühəndis hidrologiyası

   10. İnşaat mexanikası
  1. İnformasiya sistemləri

   1. Dokumentalistika, sənədşünaslıq və arxivşünaslıq

   2. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq

   3. İnformasiya sistemləri və prosesləri, hüquqi aspektlər
  1. Təhlükəsizlik

   1. İnsan fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

   2. Əməyin mühafizəsi (sahələr üzrə)

   3. Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik (sahələr üzrə)

   4. Yanğın və sənaye təhlükəsizliyi (sahələr üzrə)
  1. Elektronika

   1. Bərk cisim elektronikası, radioelektron komronentlər, mikro- və nanoelektronika 1. Yer haqqında elmlər
   1. Ümumi və regional geologiya

   2. Paleontologiya və stratiqrafiya

   3. Geotektonika və geodinamika

   4. Petrologiya, vulkanologiya

   5. Mineralogiya, kristalloqrafiya

   6. Litologiya

   7. Hidrogeologiya

   8. Mühəndis geologiyası və süxurşünaslıq

   9. Geokimya, faydalı qazıntıla­rın geokimyəvi axtarış üsulları

   10. Geofizika, faydalı qazın­tı­ların geofiziki axtarış üsulları

   11. Bərk faydalı qazıntıların geo­lo­giyası, axtarışı və kəşfiy­ya­tı, minerageniya

   12. Neft və qaz yataqlarının geo­lo­giyası, axtarışı və kəşfiyyatı

   13. Faydalı qazıntıların zənginləş­dirilməsi

   14. Geoloji kəşfiyyat işlərinin texnologiyası və texnikası

   15. Quyuların qazılması texno­lo­giyası

   16. Dağsənaye və neft-qaz mə­dən ge­ologiyası, geofizikası, mark­şeyder işi və yer təkinin həndəsəsi

   17. Neft və qaz yataq­la­rı­nın işlənməsi və istismarı

   18. Dəniz faydalı qa­zın­tı yataqlarının iş­lənməsi texnologiyası

   19. Neft və qaz kəmərlə­ri­nin və an­barlarının ti­kilməsi və istismarı

   20. Geomexanika, dağ sü­xurlarının dağıdılması, filiz aeroqazodi­nami­­ka­sı və dağ istilik fizikası

   21. Dağ texniki sistemlə­rin layihələndirilməsi­nin nəzəri əsasları

   22. Geotexnologiya (yeraltı, açıq və inşaat)

   23. Fiziki coğrafiya və bi­o­coğrafiya, torpaq coğ­­rafiyası, land­şaft­ların geofizikası və geokimyası

   24. Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

   25. Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

   26. Yer quruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi

   27. Qurunun hidrologiya­sı, su ehtiyatları, hid­ro­kimya

   28. Okeanologiya

   29. Atmosferin və hidrosferin fizikası

   30. Meteorologiya, iqlimşünaslıq, aqrometeorologiya

   31. Giyasiologiya və kriologiya

   32. Geodeziya

   33. Xəritəşünaslıq

   34. Yer kürəsinin aero­kos­mik tədqiqatları, fotoqrammetriya

   35. Geoinformatika

   36. Coğrafi və geoloji ekologiya, ətraf mühitin qorunması

   37. Dəniz neft-qaz mədən qurğuları
 1. Biologiya, tibb və aqrar elmləri
  1. Biologiya

   1. Radiobiologiya

   2. Biofizika

   3. Bioinformatika

   4. Molekulyar biologiya

   5. Biokimya

   6. Botanika

   7. Virusologiya

   8. Mikrobiologiya

   9. Zoologiya

   10. Entomologiya

   11. İxtiologiya

   12. Bitki fiziologiyası

   13. Fiziologiya

   14. Genetika

   15. Ekologiya

   16. Hidrobiologiya

   17. Parazitologiya

   18. Mikologiya

   19. Histologiya, sitologiya və hüceyrə biologiyası

   20. Torpaqşünaslıq

   21. İnkişaf biologiyası, mbriologiya

   22. Biomüxtəliflik
  1. Tibb

   1. Mamalıq və ginekologiya

   2. İnsan anatomiyası

   3. Endokrinologiya

   4. Otorinolarinqologiya

   5. Daxili xəstəliklər

   6. Kardiologiya

   7. Gigiyena

   8. Göz xəstəlikləri

   9. Pediatriya

   10. Yoluxucu xəstəliklər

   11. Dəri və zöhrəvi xəstəliklər

   12. Sinir xəstəlikləri

   13. Onkologiya

   14. Patoloji anatomiya

   15. Patoloji fiziologiya

   16. Psixiatriya

   17. Şüa diaqnostikası və tera­pi­ya­sı

   18. Stomatologiya

   19. Travmotologiya və ortopediya

   20. Məhkəmə təbabəti

   21. Farmakologiya, klinik farmakologiya

   22. Fiziatriya

   23. Cərrahlıq

   24. Hematologiya və qan köçürmə

   25. Epidemiologiya

   26. İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili

   27. Uşaq cərrahlığı

   28. Allerqologiya və immunologiya

   29. Anesteziologiya və reanimatologiya

   30. Revmatologiya

   31. Urologiya

   32. Pulmonologiya

   33. Ürək-damar cərrahlığı

   34. Narkologiya

   35. Qastroenterologiya

   36. Tibbi bərpa, müalicəvi bə­dən tərbiyəsi, idman təba­bə­ti, kurortologiya və fizioterapiya

   37. Tibbi fizika, tibbdə fi­zi­ki tə­­sirlər, tibbi dia­qnostika­nın fiziki üsulları, tomoqrafiya

   38. Tibbi cihazlar, sis­tem­lər və məmulatlar
  1. Əczaçılıq

   1. Dərmanların texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili

   2. Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya
  1. Baytarlıq

   1. Heyvanların patologiyası və morfologiyası

   2. Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiya, epizootologiyası və immunologiyası
  1. Aqronomiya

   1. Ümumi əkinçilik

   2. Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

   3. Aqrotoraqşünaslıq və aqrofizika

   4. Aqrokimya

   5. Aqromexanika

   6. Seleksiya və toxumçuluq

   7. Tərəvəzçilik

   8. Meyvəçilik və üzümçülük

   9. Bitkiçilik

   10. Pambıqçılıq

   11. İpəkçilik

   12. Subtropik bitkilər

   13. Bitkilərin mühafizəsi

   14. Yem istehsalı və otlaqçılıq

   15. Dərman və efiryağlı bitkilər
  1. Zootexnika

   1. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması

   2. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası

   3. Xüsusi zootexnika, heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası
  1. Meşə təsərrüfatı

   1. Meşə bitkiləri, seleksiya, toxumçuluq

   2. Meşə aqromeliorasiyası və qoruyucu meşə zolaqlarının salınması, yaşayış
 1. Kimya elmləri
   1. Qeyri-üzvü kimya

   2. Analitik kimya

   3. Üzvi kimya

   4. Fiziki kimya

   5. Elektrokimya

   6. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

   7. Element-üzvü birləşmələr kimyası

   8. Yüksək enerjilər kimyası

   9. Bioüzvi kimya

   10. Ağır üzvi sintez

   11. Zərif üzvi sintez

   12. Kolloid kimyası və fi­zi­ki-kimyəvi mexanika

   13. Neft kimyası

   14. Kimyəvi kinetika və kataliz

   15. Kompozision material­la­rın kimyası və texnologiyası 1. Humanitar və ictimai elmlər
  1. Tarix

   1. Vətən tarixi

   2. Ümumi tarix (müvafiq dövr üzrə)

   3. Arxeologiya

   4. Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya

   5. Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat metodları

   6. Elm və texnikanın tarixi

   7. Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi
  1. İqtisadiyyat

   1. İqtisadi nəzəriyyə

   2. Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (fəaliyyət sahələri və istiqamətləri üzrə, o cümlədən; iqtisadi sistemləri idarəetmə nəzəriyyəsi; makroiqtisadiyyat; komplekslərin, sahələrin və müəssisələrin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi; regional iqtisadiyyat; əməyin iqtisadiyyatı və s.)

   3. Maliyyə, pul tədavülü və kredit

   4. Mühasibat uçotu, statistika

   5. İqtisadiyyatın riyazi və instrumental üsulları

   6. Dünya iqtisadiyyatı
  1. Fəlsəfə

   1. Fəlsəfə tarixi

   2. Ontologiya və idrak nəzəriyyəsi

   3. Estetika

   4. Etika

   5. Məntiq

   6. Elm və texnikanın fəlsəfəsi

   7. Sosial fəlsəfə

   8. Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi
  1. Ədəbiyyatşünaslıq

   1. Azərbaycan ədəbiyyatı

   2. Türk xalqları ədəbiyyatı

   3. Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə)

   4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq

   5. Folklorşünaslıq

   6. Jurnalistika

  2. Dilçilik

   1. Azərbaycan dili

   2. Slavyan dilləri

   3. German dilləri

   4. Roman dilləri

   5. Türk dilləri

   6. İran dilləri

   7. Qafqaz dilləri

   8. Sami dilləri

   9. Dil nəzəriyyəsi

   10. Müqayisəli tarixi və mü­qayisəli tipoloji dilçilik

   11. Riyazi və tətbiqi dilçilik
  1. Hüquq

   1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; siyasi və hüquqi təlimlər tarixi

   2. Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ

   3. Mülki hüquq, ailə hüququ, mülki proses, sahibkarlıq hüququ, beynəlxalq xüsusi hüquq

   4. Əmək hüququ, sosial təminat hüququ

   5. Təbii ehtiyatlar hüququ, aqrar hüququ, ekologiya hüququ

   6. Cinayət hüququ və kriminologiya, cəza-icra hüququ

   7. Cinayət hüququ və kriminalistika və məhkəmə ekspertizası, əməliyyat-axtarış fəaliyyəti

   8. Beynəlxalq hüquq

   9. İnzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ
  1. Pedaqoji

   1. Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi

   2. Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə)

   3. Korreksion pedaqogika (surdopedaqogika və tiflopedaqogika, oliqofren pedaqogika və loqopediya)

   4. Fiziki tərbiyənin, idman təliminin nəzəriyyəsi və metodikası
  1. Sənətşünaslıq

   1. Teatr sənəti

   2. Musiqi sənəti

   3. Kino, tele və digər ekran sənətləri

   4. Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət

   5. Texniki estetika və dizayn

   6. İncəsənətin nəzəriyyəsi və tarixi
  1. Memarlıq

   1. Memarlıq nəzəriyyəsi və tarixi, abidələrin bərpası və rekonstruksiyası

   2. Bina və qurğuların memarlığı

   3. Şəhərsalma, yaşayış məntəqələrinin planlaşdırılması, landşaft memarlığı

  2. Psixologiya

   1. Ümumi psixologiya, şəxsiyyətin psixologiyası, psixologiyanın tarixi

   2. Psixofiziologiya

   3. Sosial psixologiya

   4. Hüquqi psixologiya

   5. Pedaqoji psixologiya

   6. Korreksion psixologiya
  1. İlahiyyat

   1. Dinşünaslıq

   2. Dinin tarixi və fəlsəfəsi
  1. Sosiologiya

   1. Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi

   2. Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər
  1. Siyasi

   1. Siyasətin nəzəriyyəsi, siyasi elmin tarixi və metodologiyası

   2. Siyasi institutlar, etnosiyasi konfliktologiya, milli və siyasi proseslər

   3. Beynəlxalq münasibətlərin və qlobal inkişafın siyasi problemləri
  1. Kulturologiya

   1. Mədəniyyətin nəzəriyyəsi və tarixi

   2. Muzeyşünaslıq, maddi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi, bərpası və konservasiyasıƏlavə 7
Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin