Elmi redaktor və ön sözün müəllifiYüklə 2,43 Mb.
səhifə20/20
tarix27.11.2016
ölçüsü2,43 Mb.
#310
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
С.Халилов. Ос­но­вания научно-тех­нического прогресса. Логико-методо­ло­гический анализ. Москва, «Эконо­ми­ка и информатика», 1997, с. 137.

2 Yenə orada, s. 136.

3 Yenə orada, s. 138.

1 Bax: Əlavə 1.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada.

3 Bax: Əlavə 4.

1 Bax: Əlavə 2.

2 Bax: Əlavə 3.

3 Bax: Əlavə 6.

4 Bax: Əlavə 5.

1 Bax: Əlavə 2.

2 Bax: Əlavə 3.

3 Yenə orada.

1 http://www.udcc.org

1 http://www.icsti.org

2 ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации. http://www2.viniti.ru

3 http://www.jla.or.jp

4 www.bsigroup.com

1 www.gs1.org

2 www.isbn.org, www.isbn-international.org

1 http://www.khazar.org

2 http://www.issn.org/

1 D.Price. The science of science // Bulletin of the Atomic Scientist. Vol. XXI. № 8. Oct. 1965, p. 5.

2 Bax: S. Xəlilov. Elmin inkişaf qanunauyğunluqlarının tədqiqi və müvafiq metodoloji məsələlər // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri. “Tarix, fəlsəfə və hüquq” seriyası, 1976, № 3.

1 Э.Тоффлер. Шок будущего. М., АСТ, 2008, с. 43-44.

2 E.Garfield, I. H. Sher. New Factors in the Evaluation of Scientific Literature Through Citation Indexing // American Do­cumentation. 1963. Vol. 14, No. 3. p. 195–201; B. Jin., B.Wang. Chinese Science Citation Database: Its construction and application // Scientometrics. 1999. Vol. 45, Iss. 2. p. 325–332.

1 В.В.Писляков. Ме­тоды оценки научного знания по по­ка­зателям цитиро­ва­ния // Социо­ло­гический журнал, № 1, 2007.

1 Daha ətraflı, bax: С.С.Халилов. Рецензия на книгу: «Проб­лемы оценки эф­­фективности фундаментальных ис­сле­дований: логико-методологи­чес­кие ас­пекты» Ю.Б.Тата­ринова. М., Наука, 1986 // Вопросы философии. 1988. № 5.

1 Bax, məs.: Б.А.Райзберг. Диссертация и ученая сте­пень. Пособие для со­ис­ка­телей. М., ИНФРА-М, 2004.

1 Бах: Дж.Бернал. Наука в истории общества; «Наука о науке». М., 1966; М.М.Кар­пов. Закон ускоренного развития естественных наук // Вопросы фи­ло­со­фии, 1963, № 4; В.В.На­лимов. «Количественные мето­ды исследования раз­ви­тия науки // Вопросы философии, 1966, № 12 və s.

 Belə müqayisə ilə, məsələn, aşağıdakı əsərdə tanış olmaq olar: И.И.Лейман. Наука как социальный институт. Ле­нин­град, 1971, с.71-73.

1 Р.Оппенгеймер. Наука и культура // «Наука и чело­ве­чество». М., 1964, с.57.

 Elm sisteminin eksponensial inkişaf qanunauyğunluğu nə­zərdə tutulur.

2 Л.А.Хурсин. О природе механизма развития науки на современном эта­пе научно-технической революции // Воп­ро­сы философии, 1971, № 6, с. 39.

Yuxarı sərhəddin varlığı haqdakı mülahizələrimiz, həm­çinin sitat gətirilən par­çadakı dəlillər bütövlükdə elmə yox, el­min yalnız bəzi tərəflərinə aid ol­du­ğun­dan yeni inkişaf qanu­nauyğunluğu da bu tərəflər üçün axtarılmalıdır. Ona görə də, lo­qistik əyri boyunca inkişaf zərurətini bizə yalnız yuxarıda adlanan konkret elmi tərəflərə şamil edəcəyik.

1 Г.А.Влэдуц, В.В.Налимов, Н.И.Стяжкин. Научная и техническая ин­фор­ма­ция как одна из задач кибернетики // Успехи физических наук, т. 69, № 1, 1959, с.13.

1 И.И. Лейман. Наука как социальный институт, с.101.

* (3) tənliyi tipinə görə Bernulli tənliyidir və ümumi şəkildə həmişə həll oluna bilər. Lakin elmin hər bir konkret kom­po­nentinin inkişaf qanununu öyrənmək üçün əvvəlcə φ(t)-nin aş­kar şəkli və müvafiq sərhəd şərtləri müəyyən­ləş­di­ril­mə­lidir ki, bu da xüsusi tədqiqat işinin predmeti olmaqla mövzumuzdan kə­nara çıxır.

1 Məsələn: «Наука о науке» (məqalələr toplusu); Г.А.Влэ­дуц, В.В.Налимов, Н.И.Стяж­кин. Научная и техни­ческая информация как одна из задач кибернетики.

1 Л.А.Хурсин. О природе механизма развития науки на современном этапе научно-технической революции // Вопросы философии, 1971, № 6.

1 М.М. Карпов. Закон ускоренного развития естест­вен­ных наук // Вопросы философии, №4, 1963, с.110.

* Yuxarıdakı abzaslarda «bütün bunlar» deməyə əsas verən heç bir ciddi tədqiqat yoxdur.

2И.И.Лейман. Наука как социальный институт, с.103.

3 L.A.Xursin. О природе механизма развития науки на сов­ре­менном этапе научно-технической революции.

1 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. T. 25, Часть I, с.116.

* Bizə məlum təbiət hissəsi dedikdə heç də yalnız məkanca məlumluq nə­zər­də tutulmur. Konkret məkan hissəsində cisim və hadisələrin xarakter rən­ga­rəngliyi, xassələr, proseslərin baş­vermə qanunauyğunluqları və s. də bura daxildir.

1 А.Г.Мысливченко. Человек как предмет философского познания. М., 1972, с.65.

1 И.И. Лейман. Наука как социальный институт, с.103.

* Bu məsələ aşağıdakı məqalədə daha ətraflı şərh edil­miş­dir: S.S.Xəlilov. Təbiətin istiqamətlənmiş inkişafı və onun müəy­yənedici şərtləri // ADU Elmi əsərləri, «Tarix və fəlsəfə» seriyası, 1973, № 3.

1 А.Л.Гапоненко, Т.М. Орлова. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал. М., Эксмо, 2008, s.62.

2 Yenə orada, s. 66.

3 А.Л.Дроздов. Науко­мет­рия и наука в России // Вестник ДВО РАН, № 2, 2004.

4 А.Л.Гапоненко, Т.М. Орлова. Управление знаниями, с. 66.

5 Yenə orada, s.62.

1 О.Л.Фиговский. Наука управлять Наукой // Экология и жизнь, 2006, № 12, с. 8.

2 Bax: В.С. Сте­пин. Философия науки, c. 151.

1 А.Л.Дроздов. Науко­мет­рия и наука в России.

2 Yenə orada.

3 Yenə orada.

1 Məs.: Е.Овсянникова. Российская наука терпит крах // www.utro.ru/ artic­les/2010/01/27/868238.shtml; Программы РАН изрядно “порезали” (ин­тер­­вью с вице-президентом РАН Г.А. Месяц. 19 февраля 2010) // http://www. poisknews.ru/articles/6693-po-zhivomu.html; С.М.Рогов. Не­востре­бо­ванность на­уки – уг­ро­за безопасности страны // Газета «Поиск», № 12, 19 марта 2010.

1 И.Ф. Шульгина. Инфраструктура науки в СССР. М., Наука, 1988, c. 76.

1 Bax: И.А.Климишин. Открытие Вселенной. М., Наука, 1987, с. 86-87.

1 М.К.Петров. Философские проблемы «науки о нау­ке». Предмет со­ци­о­ло­гия науки. М., «Российская поли­ти­чес­кая энциклопелдия», 2006, с. 364.

1 J.B.Morrell, A.Thackray. Gentlmen of science: Early years of the British Asso­ciation for the Advancement of Science. Oxford, Claredon Press, 1981, pp. 453-454.

1 Məs.: С.М.Рогов. Невостребованность науки – угроза безопасности страны // Газета «Поиск», № 12, 19 марта 2010 г.

1 Н.В.Шелюбская. Научно-техническая политика Вели-ко­британии, М., Наука, 1990, с. 34.

1 K.Marks. Kapital. I cild, Bakı, Azərnəşr, 1969, s. 334.

1 П.Л. Капица. Эксперимент, теория, практика. М., 1987, c. 154.

1 Yenə orada.

1 Э.А. Араб-оглы. Обозримое будущее. Социальные по­след­ствия НТР: год 2000. М., 1986. s. 58-59.

1 Bu problem Y.B.Tatarinovun 1986-cı ildə Moskvada çap olunmuş «Проб­ле­мы оценки эффективности фундамен­таль­ных иссле­дований: логико-мето­до­ло­гические аспекты» ki­ta­bında hərtərəfli araşdırılmışdır..

2 Н.В.Наливайко, В.В. Сергеева. Всеобщность научной деятель­ности и творчество ученого // Фундаментальные ис­следования и тех­нический прогресс. Новосибирск, 1985. s. 245.

1 Классификация научных направлений (для слу­жеб­ного пользования). Москва, ВИНИТИ, 1986.

1 Buraya statistik metodologiyalar daxildir, lakin tətbiqi statistika üzrə tədqiqatlar daxil deyil, çünki onlar uyğun elmi sahələr (məsələn, sosiologiya, iqtisadiyyat və s.) üzrə təsnif olunmalıdır.

1 http://www.rfbr.ru/default.asp?section_id=1960

Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin