Elmi redaktor və ön sözün müəllifi


Elmi istiqamətlərin təsnifatı1Yüklə 2,43 Mb.
səhifə11/20
tarix27.11.2016
ölçüsü2,43 Mb.
#310
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Elmi istiqamətlərin təsnifatı1
Fiziki-texniki və riyazi elmlər


  1. Riyazi elmlər

  2. Nüvə fizikası

  3. Bərk cisim fizikası

  4. Optika. Kvant elektronikası

  5. Radiofizika və elektronika

  6. Fiziki və texniki akustika

  7. Plazma fizikası

  8. Kosmosun tətbiqi

  9. Energetikanın fiziki-texniki problemləri

  10. Mexanika

  11. Maşınqayırmanın problemləri

  12. İdarəetmə prosesləri

  13. İnformatikanın, hesab­la­ma texnikasının və avto­mat­laşdırmanın problemləri

  14. Səthin fizikası, kimyası və mexanikası


Kimya-texnoloji və bioloji elmlər


  1. Kimyəvi quruluş nəzəriyyəsi, reaksiya

qabiliyyəti, kinetika

  1. Kimyəvi fizika, yanma və partlayış hadisələri

daxil olmaqla

  1. Kataliz

  2. Yüksək enerjilər kimyası

  3. İnformasiyanın fotoqrafik qeyd edilmə prosesləri

  4. Elektrokimya. Bərk elektrolitlərin və ion

ərintilərinin fiziki kimyası

  1. Korroziya və metalların mühafizəsi

  2. Yüksəkmolekullu birləşmələr

  3. Neft kimyası

  4. Kömür, torf və yanar şistlərin kimyası

  5. Sintetik üzvü kimya (incə üzvü sintez)

  6. Element-üzvü birləşmələrin kimyası

  7. Süni qidanın alınmasının elmi əsasları

  8. Ağac emalının və istifadəsinin elmi əsasları

  9. Adsorbentlərin sintezi, tədqiqi və istifadəsi.

Xromotoqrafiya

  1. Kolloid kimyası və fiziki-kimyəvi mexanika

  2. Qeyri-üzvü kimya

  3. Radiokimya

  4. Kimyəvi termodinamika. Termik analiz

  5. Analitik kimya

  6. Yarımkeçirici materialşünaslığın fiziki-kimyəvi

əsasları

  1. Yüksək dərəcəli təmiz maddələrin fiziki-kimyası

və texnologiyası

  1. Yeni odadavamlı qeyri-üzvü materialların

alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları

  1. Yeni texnika üçün konstruktiv materiallar

  2. Metillik materialların alınmasının və emalının

yeni prosesləri

  1. Metallurji proseslərin fiziki-kimyəvi əsasları

  2. Kimyəvi texnologiyanın nəzəri əsasları

  3. Bioloji sistemlərin təşkilinin fiziki-kimyəvi

əsasları

  1. Bio-üzvü kimya

  2. Biotexnologiya

  3. Kənd təsərrüfatının kimyalaşdırılması

  4. Torpaqşünaslığın və meliorasiyanın problemləri

  5. Bitki və heyvanat aləminin tədqiqi. Canlı təbiət

ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi probleminin

işlənilməsi  1. Genetika və seleksiya problemləri

  2. Əsəb sisteminin fiziologiyası

  3. Visseral sistemlərin fiziologiyası

  4. İnsanın həyat fəaliyyətinin fizioloji, biokimyəvi

və struktur əsasları

  1. Funksiyaların təkamülünün fizioloji, biokimyəvi

və struktur əsasları

  1. Heyvandarlıq məhsullarının fiziologiyası və

biokimyası
Yer elmləri

  1. Geoloji elmlər; kompleks problemlər

  2. Dağ-mədən elmləri

  3. Dünya okeanı problemləri

  4. Meteorologiya və atmosfer fizikası

  5. Coğrafiya

  6. Su hövzələri problemləri

  7. Geokriologiya

  8. Ətraf mühitin qorunması və yaxşılaşdırılmasının, həmçinin təbiət ehtiyatlarının rasional istifadəsinin elmi əsasları


Elmi cihazqayırma

  1. Elmi cihazqayırmanın nəzəri problemləri

  2. Elmi cihazqayırmanın elmi-texniki problemləri

  3. Elmi tədqiqatlar üçün cihazların

avtomatlaşdırılması

  1. Elmi cihazqayırma sahəsində idarəetmə və

informatika məsələləri
İctimai elmlər
Əlavə 3
Rusiya Federasiyasının

Təhsil və Elm Nazirliyinin

əmri ilə təsdiq edilmişdir.

25 fevral 2009-cu il. N 59


Elmi işçilərin ixtisaslarının

nomenklaturası

(http://www.ed.gov.ru/files/materials/9202/pi20_159.pdf)
Şifr

Elm sahəsi, ixtisas qrupları, ixtisas

Elmi dərəcə­nin verildiyi elm sahələri

01.00.00

FİZİKA-RİYAZİYYAT ELMLƏRİ
01.01.00

Riyaziyyat
01.01.01

Həqiqi, kompleks və funksional analiz

Fizika-riyaziyyat

01.01.02

Diferensial tənliklər, dinamik sistemlər və optimal idarəetmə

Fizika-riyaziyyat

01.01.03

Riyazi fizika

Fizika-riyaziyyat

01.01.04

Həndəsə və topologiya

Fizika-riyaziyyat

01.01.05

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Fizika-riyaziyyat

01.01.06

Riyazi məntiq, cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi

Fizika-riyaziyyat

01.01.07

Hesablama riyaziyyatı

Fizika-riyaziyyat

01.01.09

Diskret riyaziyyat və riyazi kibernetika

Fizika-riyaziyyat

01.02.00

Mexanika
01.02.01

Nəzəri mexanika

Fizika-riya­ziy­yat;

Tex­­nika01.02.04

Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.02.05

Maye, qaz və plazmanın mexanikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.02.06

Maşınların, cihazların və aparatların dinamikası, möhkəmliyi

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.02.08

Biomexanika

Fizika-riyaziyyat;

Texnika; Tibb

Biologiya


01.03.00

Astronomiya
01.03.01

Astronomiya və səma mexanikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.03.02

Astrofizika və ulduz astronomiyası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.03.03

Günəş fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.03.04

Planet tədqiqatları

Fizika-riyaziyyat

Texnika


Geologiya-mineralogiya

Coğrafiya01.04.00

Fizika
01.04.01

Eksperimental fizikanın cihazları və metodları

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.02

Nəzəri fizika

Fizika-riyaziyyat

01.04.03

Radiofizika

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.04

Fiziki elektronika

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.05

Optika

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.06

Akustika

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.07

Kondensə olunmuş halın fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.08

Plazma fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.09

Aşağı temperaturlar fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.10

Yarımkeçiricilər fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.11

Maqnit hadisələri fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.13

Elektrofizika, elektrofiziki qurğular

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.14

İstilik fizikası və nəzəri istilik texnikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.15

Nanostrukturların fizikası və texnologiyası; atom və molekulyar fizika

Fizika-riyaziyyat

Texnika; Kimya01.04.16

Atom nüvəsi və elementar zərrəciklər fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.17

Kimyəvi fizika; yanma və partlayış; maddənin ekstremal hallarının fizikası

Fizika-riyaziyyat

Kimya; Texnika01.04.18

Kristalloqrafiya, kristallar fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika; Kimya01.04.20

Yüklü zərrəciklər dəstəsi fizikası və sürətləndiricilər texnikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.21

Lazer fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika


01.04.23

Yüksək enerjilər fizikası

Fizika-riyaziyyat

Texnika02.00.00

KİMYA ELMLƏRİ
02.00.01

Qeyri-üzvü kimya

Kimya; Texnika

02.00.02

Analitik kimya

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.03

Üzvü kimya

Kimya; Texnika

02.00.04

Fiziki kimya

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.05

Elektrokimya

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.06

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.08

Element-üzvü birləşmələr fizikası

Kimya; Texnika

02.00.09

Yüksək enerjilər kimyası

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.10

Bioüzvü kimya

Kimya; Biologiya

Texnika


02.00.11

Kolloid kimyası

Kimya; Fizika-riyaziyyat;Texnika

02.00.12

Bioqeyri-üzvü kimya

Kimya

02.00.13

Neft kimyası

Kimya; Texnika

02.00.14

Radiokimya

Texnika; Kimya

02.00.15

Kinetika və kataliz

Kimya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

02.00.16

Tibbi kimya

Kimya; Texnika

02.00.17

Riyazi və kvant kimyası

Kimya; Fizika-riyaziyyat

02.00.21

Bərk cismin kimyası

Kimya; Texnika

Fizika-riyaziyyat
03.00.00

BİOLOJİ ELMLƏR
03.01.00

Fiziki-kimyəvi biologiya
03.01.01

Radiobiologiya

Biologiya; Fizika-riyaziyyat; Tibb

Baytarlıq03.01.02

Biofizika

Biologiya; Fizika-riyaziyyat; Texnika

Tibb


03.01.03

Molekulyar biologiya

Biologiya; Fizika-riyaziyyat; Kimya

03.01.04

Biokimya

Biologiya; Kimya

Tibb


03.01.05

Bitkilərin fiziologiyası və biokimyası

Biologiya; Kimya

Kənd təsərrüfatı03.01.06

Biotexnologiya (bionanotexnologiya da daxil olmaqla)

Biologiya; Kimya

Texnika; Baytarlıq

Kənd təsərrüfatı


03.01.07

Molekulyar genetika

Biologiya; Kimya

03.01.08

Biomühəndislik

Biologiya; Kimya

Fizika-riyaziyyat03.01.09

Riyazi biologiya, bioinformatika

Fizika-riyaziyyat

Biologiya; Tibb03.02.00

Ümumi biologiya
03.02.01

Botanika

Biologiya; Coğra­fiya; Kənd təsər­rü­fatı; Əczaçılıq

03.02.02

Virusologiya

Biologiya; Tibb

Baytarlıq

Kənd təsərrüfatı


03.02.03

Mikrobiologiya

Biologiya; Tibb

Kənd təsərrüfatı

Baytarlıq


03.02.04

Zoologiya

Biologiya

03.02.05

Entomologiya

Biologiya

03.02.06

İxtiologiya

Biologiya

03.02.07

Genetika

Biologiya; Tibb

Baytarlıq

Kənd təsərrüfatı


03.02.08

Ekologiya

Biologiya; Kimya

Tibb; Texnika03.02.09

Biogeokimya

Biologiya; Kimya

03.02.10

Hidrobiologiya

Biologiya

03.02.11

Parazitologiya

Biologiya; Bay­tar­lıq; Tibb

03.02.12

Mikologiya

Biologiya; Tibb

Kənd təsərrüfatı03.02.13

Torpaqşünaslıq

Biologiya; Kim­ya

Kənd təsərrüfatı03.02.14

Bioloji resurslar

Biologiya; Tibb

Kənd təsərrüfatı03.03.00

Fiziologiya
03.03.01

Fiziologiya

Biologiya; Baytar­lıq; Tibb

03.03.02

Antropologiya

Biologiya4 Tibb

Tarix


03.03.03

İmmunologiya

Biologiya; Tibb

Baytarlıq03.03.04

Hüceyrə biologiyası, sitobiologiya, histologiya

Biologiya4 Tibb

Kənd təsərrüfatı03.03.05

İnkişaf biologiyası, embriologiya

Biologiya; Tibb

03.03.06

Neyrobiologiya

Biologiya; Tibb


05.00.00

TEXNİKİ ELMLƏR
05.01.00

Mühəndis həndəsəsi və kompüter qrafikası
05.02.00

Maşınqayırma və maşınşünaslıq
05.04.00

Energetika, metallurgiya və kimya maşınqayırması
05.05.00

Nəqliyyat, dağ və tikinti maşınqayırması
05.07.00

Aviasiya və raket-kosmik texnika
05.08.00

Gəmiqayırma
05.09.00

Elektrotexnika
05.11.00

Cihazqayırma, metrologiya və informasiya-ölçü cihaz və sistemləri
05.12.00

Radiotexnika və rabitə
05.13.00

İnformatika, hesablama texnikası və idarəetmə
05.14.00

Energetika
05.16.00

Metallurgiya və materialşünaslıq
05.17.00

Kimya texnologiyası
05.18.00

Ərzaq məhsullarının texnologiyası
05.19.00

Parça və yüngül sənaye materialları və məhsulları texnologiyası
05.20.00

Aqromühəndis sistemlərinin proses və maşınları
05.21.00

Ağac tədarükü, meşə təsərrüfatı, ağac emalı və ağac biokütləsinin kimyəvi emalı texnologiyası, maşın və avadanlıqları
05.22.00

Nəqliyyat
05.23.00

Tikinti və memarlıq
05.26.00

İnsan fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
05.27.00

Elektronika

06.00.00

KƏND TƏSƏRRÜFATI ELMLƏRİ
06.01.00

Aqronomiya
06.01.01

Ümumi əkinçilik

Kənd təsərrüfatı

06.01.02

Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi

Kənd təsərrüfatı

Texnika


06.01.03

Aqrofizika

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.01.04

Aqrokimya

Kənd təsərrüfatı

Biologiya; Kimya06.01.05

Kənd təsərrüfatı bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluq

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.01.06

Çəmənçilik və dərman, efir-zeytun bitkiləri

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.01.07

Bitkilərin mühafizəsi

Kənd təsərrüfatı

Biologiya06.02.00

Baytarlıq və zootexnika
06.02.01.

Heyvanların xəstəliklərinin diaqnostika­sı və terapiyası, heyvanların patologiyası, onkologiyası və morfologiyası

Baytarlıq

Biologiya06.02.02


Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiya­­sı, epizotologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiya və immunologiya

Baytarlıq

Biologiya
06.02.03

Toksikologiya ilə baytarlıq farmakolo­giyası

Baytarlıq

Biologiya

06.02.04

Baytarlıq cərrahiyyəsi

Baytarlıq

Biologiya
06.02.05

Baytarlıq sanitariyası, ekologiya, zoogigiyena və baytarlıq-sanitariya ekspertizası

Baytarlıq

Biologiya
06.02.06

Baytarlıq mamalığı və heyvanların reproduksiyasının biotexnikası

Baytarlıq

Biologiya

Kənd təsərrüfatı


06.02.07

Yetişdirmə, seleksiya və genetika

Kənd təsərrüfatı

Biologiya
06.02.08

Yem istehsalı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemlənməsi və yemlərin texnologiyası

Kənd təsərrüfatı

Biologiya
Yüklə 2,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin