Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi


 MINERAL YAPIŞDIRICI MATERIALLARIN KEYFIYYƏTININYüklə 381,83 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix28.04.2017
ölçüsü381,83 Kb.
#15941
1   2   3   4   5

3. MINERAL YAPIŞDIRICI MATERIALLARIN KEYFIYYƏTININ 

QIYMƏTLƏNDIRILMƏSI 

 

Yapışdırıcı  materiallar  müasir  tikintinin  əsas  materialı  olub,  müxtəlif betonların,  bütün  mümkün  olan  tikinti  məmulatlarının  konstruksiyaları  və 

qurğuların,  həmçinin  suvaq  məhlullarının  hazırlanması  məqsədilə  geniş  tətbiq 

edilir. 

Mineral  yapışdırıcı  materialların  növləri  müxtəlifdir  və  bunlar  müxtəlif 

məqsədlər üçün istifadə olunur. Odur ki, mineral yapışdırıcı materialların ayrı-ayrı 

növlərinə müxtəlif keyfiyyət tələbləri qoyulur. 

Mineral  yapışdırıcı  materialların  əsas  keyfiyyət  göstəricilərinə  sıxlıq, 

narınlıq dərəcəsi, bərkimə müddəti, möhkəmliyi, korroziyaya davamlılıq və s. kimi 

göstəricilər  aiddir.  Bu  keyfiyyət  göstəricilərinin  tələb  olunan  həddi  uyğun 

standartlarda normalaşdırılır. 

Mineral  yapışdırıcı  materialların  ən  geniş  yayılmış  növlərindən  biri  olan 

sementlərin  keyfiyyətinə  verilən  standart  norma  QOST  10178-62  üzrə 

normalaşdırılır. 

Həmin 


standart 

üzrə 


sementlər 

aşağıdakı 

markalarda 

buraxılmalıdır. 

1.  Portland sement – 330, 400, 600 və 500. 

2.  Hidrofob portland sement – 300 və 400. 

3.  Plastik portlansement – 300, 400, 500. 

4.  Sulfata davamlı portlansement – 400. 

5.  Şlakolu portland sement – 200, 300, 400 və 500. 

Qeyd  olunan  markalar  üzrə  sementlər  cədvəl  1-də  verilən  mexaniki 

keyfiyyət göstəricilərinə malik olmaqdadır. 

Tez  bərkiyən  portland  sement  və  şlako-portland  sement  əyilmə  və  sıxılma 

möhkəmliyi standart üzrə dəlvəl 2-dəki kimi olmalıdır. 

 

 36 

 

Cədvəl 1. Müxtəlif markalı sementlərin əyilmə və sıxılma möhkəmliyi 

Sementlərin 

markaları 

200 

300 

400 

500 

600 

200 

300 

400 

500 

600 

Sementlərin adları 

28 gün sonra əyilmə zamanı 

möhkəmliyin həddi kq/sm2 gün sonra əyilmə zamanı 

möhkəmliyin həddi kq/sm

Portland sement 

45 


55 

60 


65 

300 400 

500 


600 

Hidrofob portland 

sement 45 55 300 


400 Plastik portland 

sement 


45 


55 

60 


300 400 

500 


Sulfata davamlı 

portland sement 55 400 Şlako-portland sement 

35 


45 

55 


60 

200 300 

400 


500 

  

Cədvəl 2. 

Tezbərkiyən sementlərin sıxılma və əyilmə möhkəmliyi 

 

Sementlərin adları 

1:3 nisbəti məhluldan hazırlanmış nümunə 3 gün 

bərkimədən sonra möhkəmlik həddi 

Əyilmə zamanı 

Sıxılma zamanı 

Tez bərkiyən portland sement 

40 

250 


Şlako-portland sement 

35 


200 

 

Hər  iki  sementlərə  28  gün  bərkimədən  sonra  400  kq/sm2

  sıxılma 

möhkəmliyinə malik olmalıdır. 

Tikinti gipsi mineral yapışdırıcı materiallar içərisində ən geniş tətbiq olunan 

maddələrdən biridir. 

 


37 

 

DÖST  125-70-ə  uyğun  gipslər  keyfiyyətindən  asılı  olaraq  I,  II,  III  sortlara bölünür. Hər bir sort üçün gipslər standart üzrə aşağıdakı cədvəldə verilən tələbləri 

ödəməlidir. Cədvəl 3. 

Tikinti gipsinin keyfiyyətinə verilən tələblər 

Göstəricilərin adı 

Sortlar üçün norma II 

III 

Narınlıq dərəcəsi 0,2 №-li ələkdən 

keçirildikdə faizlə az olmamalıdır 

15 


20 

30 


Sıxılma  zamanı  möhkəmlik  həddi 

7,07x7,02  ölçülü  nümunələrdə  1,5 

saatdan 

sonra 


kq/sm

2

-dan az 

olmamalıdır 

55 

45 


35 

Əyilmə  zamanı  möhkəmlik  həddi 

4x4x16  sm  ölçülü  nümunəyə  1,5 

saatdan 


sonra 

kqs/sm


2

 

az olmamalıdır 

27 


22 

17 


Sıxılma  zamanı  möhkəmlik  həddi 

yarımölçülü  nümunələr  üzrə  1,5 

saatdan sonra kq/sm

2

 az olmamalıdır 55 

45 


35 

 

Gxips  bərkliyə  4  dəqiqədən  tez  olmayaraq  başlamalı,  qurumanın  başa çatması müddəti 30 dəqiqədən gec olmamalıdır. 

Tikinti  əhənginin  keyfiyyətinə  verilən  tələblər  DÖST  9179-10  üzrə 

normalaşdırılır.  Havada  bərkiyən  əhəng  qeyd  olunan  standartda  3  sorta  bölünür. 

Əhəngin tərkibi aşağıdakı cədvəldə göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır. 

 

 

  

 

38 

 

Cədvəl 4. Havada bərkiyən tikinti əhənginin sortlar üzrə  

keyfiyyət göstəriciləri normaları 

 

Göstəricilərin adları 

Normalar 

Kalsiumlu əhəng 

Maqneziumlu əhəng 

II III 

II III 

Quru maddə aktiv CaO+HO 

miqdarı faizlə az 

olmamalıdır 

qatqısız söndürülmüş əhəng 

 

  

30 


 

 

 80 

 

  

70 


 

 

 85 

 

  

75 


 

 

 65 

qatqılı söndürülməmiş 

əhəng 

64 


52 

64 52 

aktiv MgO-nun 

miqdarı 


faizlə az olmamalıdır 20 (40) 


20 (40) 

20 (40) 


CaO

2

-nin  miqdarı  faizlə  az olmamalıdır 

11 

söndürülməmiş əhəngdə 

yanmamış dənəciklərin 

miqdarı faizlə az 

olmamalıdır 

10 12 

10 


15 

20 


itki faizi az olmamalıdır 10 

10 13 

 

Mötərizədə dolomit əhəng üçün MgO miqdarı göstərilmişdir. Praktikada  asbest  sement  məmulatlarının  istehsalı  üçün  tətbiq  edilən 

elementlərdən həmçinin ağ və rəngli sement növlərindən istifadə edilir. 

Bu  materialların  keyfiyyətinə  verilən  tələblər  DÖST  9835-66,  DÖST  965-

60, DÖST 15805-70  üzrə  normalaşdırılır.  Həmin standartlara  görə sement  növləri 

aşağıdakı cədvəldə verilmişdir. 

 

  

39 

 

Cədvəl 5. Müxtəlif təyinatlı sementlərin keyfiyyətinə verilən texniki tələblər 

Sementlərin adları və  

markaları 

Möhkəmlik həddi 

Ərimə zamanı 

Sıxılma zamanı 

7 gün sonra 

28 gün sonra 

28 gün sonra 

Asbest sement məmulatlarının 

istehsalı üçün nəzərdə tutulan 

portland sement 

400 

500 


 

 

 40 

45 


 

 

 55 

60 


 

 

 400 

500 


Ağ portland sement 

300 


400 

500 


  

45 55 

60 


 

300 


400 

500 


 

Ayrı-ayrı  hallarda  istehsaçı  və  alıcının  razılaşmasına  uyğun  olaraq  bərkimə 

müddətinin  başqa  qiymətləri  buraxıla  bilər.  Standart  üzrə  həmçinin  sementlərin 

tərkibində  olan  maddələrin  miqdarı  normalaşdırılır.  Belə  ki,  bütün  sementlərdə 

sulfid turşusunun miqdarı 3,5%-dən yuxarı olmamalıdır, portland sementdə isə 1,5-

dən aşağı və 3,5%-dən yuxarı olmamalıdır.  

Maqnezium oksidinin miqdarı isə 5%-dən çox olmamalıdır. 

Sementlərin  narınlığı  elə  olmalıdır  ki,  ələkdən  keçirildikdə  onun  85%-i 

ələkdən keçməlidir. 

Əhəngin bütün növləri üçün narınlıq dərəcəsi aşağıdakı kimi olmalıdır. 

2№-li ələkdə – 1%-dən çox olmayaraq. 

3№-li ələkdə – 10%-dən çox olmayaraq. 

Söndürülmüş əhənglər üçün sönmə müddəti aşağıdakı kimi olmalıdır. 

 

  

40 

 

Cədvəl 6. Göstəricilərin adı 

Sulfata davamlı 

portland sement 

Posoli portland 

sement 

Üç kalsiumlu silikatların miqdarı (3CaO,SO

2faizlə çox olmamalıdır 50 

normalaşdırılmır 

Üç  kalsiumlu  alüminiumun  miqdarı  (3CaO 

Al

2O

3

) faizlə çox olmamalıdır Üç kalsiumlu alüminotın (3CaO H2

O

3) və 4Al-

tın miqdarı faizlə çox olmamalıdır 

22 

normalaşdırılmır  

 

Cədvəl 7. Göstəricilərin adı 

Sortlar üçün normalar 

I sort 

II sort 

Quru maddədə hesablanmış aktiv CaO+MgO 

faizlə miqdarı az olmamalıdır 

qatqısız hidroəhəngdə 

qatqılı hidroəhəngdə 

 

 67 

50 


 

 

60 40 

CO

2-nin miqdarı faizlə çox olmamalıdır Əhəngin nəmliyi faizlə çox olmamalıdır Narınlıq – qalıq faizlə çox olmamalıdır 

№063 


№008 

 10 

 10 

 

Yavaş  sönən  əhənglər  üçün  25-dən  az  olmayaraq,  hidravlik  əhənglər  az keyfiyyət göstəricilərinə görə aşağıdakı cədvələ uyğun olmalıdır. 

Tikinti  üçün  nəzərdə  tutulan  hidravlik  əhəngin  hidravlik  dərəcəsinə  görə 

aşağıdakı cədvələ uyğun olmalıdır. 

 

  

41 

 

Cədvəl 8. Göstəricilərin adı 

Əhənglər üçün normalar 

Zəif hidravlik 

Güclü hidravlik 

Quru maddədə hesablamanın CaO+MgO faizlə 

miqdarı 

az olmamalıdır 

çox olmamalıdır 

 

 15 

60 


 

 15 

Aktiv MgO-un faizlə miqdarı CO2

-nin miqdarı faizlə çox olmamalıdır Itkisi faizlə çox olmamalıdır Sıxılma zamanı möhkəmlik həddi 7 gün sonra 

28 gün sonra 

 20  

10 


50 

Narınlıq dərəcəsi faizlə çox olmamalıdır 

№ 01 ələkdə 

№008 ələkdə 

 10  

10  

Istehsaledici  müəssisələr  mineral  yapışdırıcı  materialların  standartın 

tələblərinə uyğunluğuna tam təminat verməlidirlər. 

 

  

42 

 

4. MINERAL YAPIŞDIRICI MATERIALLARIN KEYFIYYƏT GÖSTƏRICILƏRI VƏ ONLARIN TƏYIN OLUNMASI 

 

Mineral  yapışdırıcı  materialların əsas  göstəricilərinə onların  fiziki-mexaniki xassə  göstəriciləri  aiddir.  Buraya  xüsusi  çəki,  narınlıq,  normal  qatılıq,  tutuşma 

müddəti,  sıxılmaqda  möhkəmlik  həddi,  həcmi  bərabərlik  və  s.  kimi  xassələr 

daxildir. 

Mineral  yapışdırıcı  materialların  keyfiyyətli  olması  üçün  qeyd  olunan  bu 

göstəricilər tələb olunan normaya malik olmalıdır. 

 

Portland sement və gips xəmirinin normal qatılığının təyini 

 

Portland  sementin  və  ya  gipsin  xassələrini  öyrənmək  üçün  əvvəlcə  100  q yapışdırıcının  bərkiməsi  üçün  lazım  olan  suyun  miqdarı  təyin  edilir.  Suyun 

miqdarını  yapışdırıcı  inşaat  materialının  miqdarına olan  nisbətinin  faizlə  ifadəsinə 

həmin materialın normal qatılığı deyilir. 

Gips  xəmirinin  normal  qatılığı  viskozometrin  və  ya  avtomat  kapilyar 

viskozometrin köməyi ilə təyin edilir (AKV-3). 

Viskozometrin  diametri  3  sm,  hündürlüyü  isə  10  sm  tunc  silindrdən 

ibarətdir.  Silindrin  ağız  nahiyəsi  və  içəri  hissəsi  yaxşı  cilalanmış  olmalıdır. 

Təcrübənin gedişində üzərində 6-20 diametrli 16-dan 14-ə kimi hər bir sm-dən, 14-

dən  20-yə  kimi  hər  2  sm-dən  1  çevrə  çəkilməlidir  (konsentrik  çevrələr  çəkilmiş 

20x20 sm şüşə lövhəsi istifadə edilir). Əgər belə şüşə lövhə yoxdursa, onda üzərinə 

çevrələr çəkilmiş kağız 2 şüşə lövhə arasında yerləşdirilmişdir.  

Gips xəmirini hazırlamaq üçün çini kasaya su tökülür (quru gipsin 60-80%-ə 

qədər). Sonra 250-260 q gips suda həll edilir. Təcrübəni aparsmaq üçün silindr və 

şüşə  lövhə  yaxşı  təmizlənməlidir.  Təmizlənmədən  sonra  hər  ikisi  su  ilə  isladılır. 

Silindr  şüşə  lövhənin  üzərinə  elə  yerləşdirilir  ki,  silindrin  mərkəzi  konseptrik 

çevrənin mərkəzinə düşsün. 43 

 

Gips suda yaxşı həll edilərək 2 dəqiqə müddətində sakit buraxmaq lazımdır. Sonra  cəld  hərəkətlə  xəmiri  silindrin  içərisinə  töküb,  bıçaqla  üstünü  hamarlamaq 

lazımdır.  Əməliyyat  üçün  30  saniyə  vaxt  sərf  olunur.  Silindri  cəld  qaldırmaq 

lazımdır. Inşaat gipsinin normal qatılığı 60-80% olmalıdır. Möhkəm gips üçün isə 

normal qatılıq 34-45%-dir. 

AKV-3  viskozimetr  vasitəsilə  gipsin  normalqatılığı  təyin etmək  üçün 100 q 

gips  xama  halına  düşənə  qədər  suda  həll  edilir.  Həlletmə  müddəti  30  saniyə 

olmalıdır. Hazır xəmir viskozimetrin kamerasına yerləşdirilir. Yayların köməyi ilə 

xəmir  kütləsi  silindrə  yerləşdirilir.  Cihazda  işin  nəticəsi  qrafikdə  karandaş 

vasitəsilə qeydə alınır. Kağızın üzərində alınmış əyrini nümunə əyrisi ilə müqayisə 

edərək gipsin normal qatılığını hesablayırlar. 

 

Sement xəmirinin normal qatılığının təyini 

 

Sement  xəmirinin  normal  qatılığını  təyin  etmək  üçün  VIK  cihazından istifadə edilir. Təcrübəyə başlamazdan əvvəl cihazın işləməsini yoxlamaq lazımdır. 

Cihazın  iynəsi  şüşə  lövhəyə  toxunan  zaman  şkala  0-ı  göstərməlidir.  Məhlul 

yapışmasın deyə halqanı və lövhəni yoxlamaq lazımdır.  

Normal  qatılığı  təyin  etmək  üçün  400  q  sement  su  ilə  qarışdırılır.  Suyun 

miqdarı  80-120  ml  olmalıdır.  Məhlul  5  dəqiqə  müddətində  qarışdırılır.  Hazır 

məhlul  cihazın  halqası  içərisinə  daxil  edilir.  Nəticənin  düzgünlüyü  üçün  məhlul 

halqaya  daxil  edilərkən  onu  silkələmk  lazımdır.  Sonra  bıçaq  vastəsilə  xəmirin 

halqanın qırağına yapışan və artıq qalan hissəsi kəsilib atılmalıdır. 

Iynəni  xəmirin  səthinə  yaxınlaşdıraraq  səthə  toxunan  anda  saniyəölçəni  işə 

salmaq  lazımdır.  30  saniyədən  sonra  iynənin  nə  qədər  dərinliyə  getməsi  qeydə 

alınmalıdır.  Iynə  qatın  dibinə  5-7  mm  qalınlığında  getməlidirsə,  bu,  normal 

qatılıqlı sement xəmiri alındığını göstərir. 

 

 


44 

 

Gipsin və sementin narınlıq dərəcəsinin təyini 

 

Təcrübə üçün 50-100 q miqdarında sement və ya gips götürülür və quruducu neçdə  105-110

0

C-də  1  saat  müddətində  qurudulur.  Sonra  bu  mexaniki  xəlbirdən keçirilir.  Xəlbirdən  keçən  və  xəlbirdə  qalan  hissələr  tərəzidə  çəkilir.  Narınlıq 

dərəcəsi aşağıdakı düsturla təyin edilir. 

 

100


1

a

a

a

T

 

 Burada, T – narınlıq dərəcəsi, %-lə. 

a – qurudulmağa oqədər olan çəkisi, q-la. 

a

1

 – xəlbirdə qalan hissə, 2%-lə.  

Gipsin  normallıq  dərəcəsi  təyin  edilərkən  100  q  gips  götürülür  və  02№-li 

xəlbirdən istifadə edilir. Qalıq I sort üçün 15%, II sort üçün 30% olmalıdır. 

Sementin narınlıq dərəcəsi təyin edilərkən 008№-li xəlbirdən (5476 dm/sm

2istifadə edilir. Qalıq 15%-dən çox olmamalıdır.  

Sementin və gipsin mexaniki xassələrinin təyini 

Gipsin sıxılmaqda möhkəmlik həddinin təyini 

 

Gipsin  sıxılmaqda  möhkəmlik  həddi  normal  özüllü  gips  xəmirindən hazırlanmış  tərəfi  70  mm  olan  3  ədəd  kub  nümunəsinin  sıxılması  ilə  müəyyən 

edilir. 


Təsir  edən  yük  nümunə  dolana  qədər  2-3  kq/sm

2

  sürətlə  artmalıdır. Nümunəni  (1)  prosesi  aşağı  meydançasında  (2)  elə  yerləşdirmək  lazımdır  ki, 

formaya yerləşərkən gipsin möhkəmliyi təmin olnsun. Nəticələrə görə standartların 45 

 

tələblərinə uyğun olaraq gipsin növü müəyyən edilir. Sıxılmada gipsin möhkəmlik həddi I sort üçün 45%-dən çox, I sortda isə 35%-dən çox olmamalıdır. 

 

Əyilmədə və sıxılmada portland sementin həddinin təyini 

 

Sement  markası  28  günlük  möhkəmlənmədən  sonra  1  sm2

  sahəyə  düşən 

möhkəmlik  bərabər  kürə  uyğun  olur.  Əyilmədə  möhkəmliyi  təyin  etmək  üçün 

100x40x40 mm ölçülü keramik nümunələr hazırlanır. 

Əyilmədə  möhkəmliyi  yoxlayandan  sonra  alınmış  yarım  tirciklər  sıxılmada 

möhkəmliyi yoxlamaq üçün istifadə olunur. 

Sınaq üçün nümunələr sement ilə kvars qumu qırıntısından hazırlanır. Bütün 

hallarda sınaq üçün dənələri 0,53-0,85 mm ölçüsü olan qumlardan istifadə edirlər. 

Sement və qum ümumi çəki miqdarında 1 dəqiqə müddətində kasada qarışdırılır və 

su əlavə edilir. 

Sıxılmada  möhkəmlik  həddi  sıx  daşıdıcı  yükün  nümunənin  işçi  sahəsinə 

nisbəti kimi təyin edilir. 

 

2

smkq

S

A 

 

Bu vaxt su-sement nisbəti 0,4-dən az olmamalıdır. Su əlavə olunandan sonra məhlulu  1  dəqiqə  müddətində  əl  ilə  qarışdırıb,  fırlanma  sürəti  dövr/dəqiqə  olan 

xüsusi qarışdırıcıya daxil edirlər və 2,5 dəqiqə qarışdırırlar. 

Məhluldan  metal  formalarda  nümunələr  hazırlanır.  Hazır  qarışığı  xüsusi 

aparatlarda  sıxlaşdırırlar,  bundan  sonra  nümunənin  səthinin  forması  səviyyədə 

hamarlayırlar,  daha  sonra  onu  şüşə  lövhənin  üzərinə  qoyub,  1  sutka  hidravlik 

surtküsü olan vannaya yerləşdirirlər. 46 

 

Nümunənin  formadan  çıxarıb  bərkimək  üçün  bir  neçə  sutka  su  vannasında yerləşdirirlər.  Vannadakı  suyu  2  həftədən  bir  dəyişdirirlər.  Möhkəmlənmiş 

nümunələri sudar çıxarıb, quruyunca silərək, sınaq üçün hazırlayırlar. 

Əyilmədə  möhkəmliyi  çiyinlərin  nisbəti  1:50  olan  dəstəkli  sistemdən  ibarət 

olan qatılma cihazında təyin edilir. Buna görə də sınaq zamanı qırıcı qüvvə 50 dəfə 

artır. 

Sınaqdan  əvvəl  yuxarı  dəstəyi  kiçik  çiyindəki  yükü  hərəkət  etdirərək dəstəklər sistemi tarazlığa gətirilir. Buna görə də sınaq zamanı qırıcı qüvvə 50 dəfə 

artır.  Onların  əvvəl  yuxarı  dəstəyin  kiçik  çiynindəki  yükün  hərəkət  etdirərək, 

dəstəklər sisteminin tarazlığa gətirirlər. 

Sistemin  məhlulunun  əyilmədə  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  3  ədəd 

nümunə  götürüb  sınaqdan  keçirir  və  2  ən  böyük  nəticənin  ədədi  ortasına 

hesablayırlar.  Alınmış  nəticələrdən  standartların  tələblərinə  cavab  verən  portland 

sement markasını göstərən cədvəli tərtib edirlər. 

 

Cədvəl 9. Sementir 

markası 

Sıxılmada 

möhkəmlik 

həddi, kq/smƏyilmədə 

möhkəmlik 

həddi, kq/smSıxılmada 

möhkəmlik 

həddi, kq/smƏyilmədə 

möhkəmlik 

həddi, kq/smPortland sement 

Şlakportland sement 

200 


200 35 

300 


300 

45 


300 

45 


400 

400 


55 

400 


55 

500 


500 

60 


500 

60 


600 

600 


65  

Sıxılmada  möhkəmlik  həddinin  əyilməyə  sınmadan  sonra  alınan  yarım 

tircikləri  sınmaqla  tapırlar.  Bunun  üçün  yarım  tirciyə  xüsusi  lövhələrin  arasına 

qoyub,  hidravlik  presdə  yerləşdirirlər.  Təzyiqin  artma  sürəti  saniyədə  20  kq/sm

2

 

olmalıdır. 47 

 

Hər bir möhkəmlik həddi üçün 6 nümunə hazırlanır. Hansı ki, bunlardan 4 əl böyük  nəicənin  orta  ədədi  qiyməti  tapılır.  Nəticələrə  əsasən  sementi  standartların 

tələblərinə cavab verən markası tapılır və cədvələ yazılır. 

 


Yüklə 381,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin