Fakültə: İqtisad İxtisas: Mühasibat uçotu və auditYüklə 25 Kb.
tarix24.05.2020
ölçüsü25 Kb.
Fakültə: İqtisad

İxtisas: Mühasibat uçotu və audit

Fənn: Audit

Müəllim: Kəmalə Təhməzbəyova


1. Auditin xüsusi prinsipləri hansılardır?

2. Auditorun vəzifəsinə nə daxildir?

3. Məcburi audit hansı hallarda aparılır

4.Аuditin vəzifəsinə nə aiddir?

5.Daxili auditin xüsusiyyətləri hansılardır

6.Kənar audit dedikdə nə başa düşülür

7.Daxili audit dedikdə nə başa düşülür

8.Həyata keçirilmə vaxtına görə hansı audit növləri mövcuddur?

9.Auditor yoxlamasının əsas mərhələləri hansılardır?

10.Auditin müstəqilliyi aşağıdakılara əsasən müəyyən edilir?

11.Struktur bölmələrin auditi.

12.Auditlə təftiş hansı əlamətlərinə görə bir-birindən fərqlənir

13.Auditorun məsuliyyətinin növləri aşağıdakılardır: .?

14.Auditor rəyinin hansı formaları var

15.Auditin hansı növləri vardır?

16.Audit subutunun əldə edilməsi prosedurları.

17.Respublikamızda Audit fəaliyyəti hansı sənədlə tənzimlənir? .

18.Auditor sənədləşməsinin xususiyyətləri.

19. Auditin hansı formaları vardır?

20. Audit prosedurları.

21.Hazır məhsulun satışının auditi.

22.İnformasiya xidmətlərinə aiddir .

23.Audit xidməti göstərilən zaman tərəflərin məsuliyyəti hansı sənədlə müəyyənləşdirilir.

24.Audit növlərinin inkişafının ardıcıllığı necədi:

25. Əməliyyat (idarəetmə)auditinin məqsədlərinə aiddir:

26.Maliyyə auditi dedikdə nə başa düşülür:

27.Xüsusi auditor tapşırığı dedikdə nə başa düşülməlidir:

28Auditin sənədləşdirilməsinin xususiyyəti .formaları məzmunu.və müddəti.

29.Audit fəaliyyəti özlüyündə nə deməkdir

30.Nəzarət məlumatlarının mənbələrindən asılı olaraq nəzarət növləri fərqləndirilir

31. Xüsusi auditor tapşırığı dedikdə başa düşülməlidir:

32.Daxili auditin funksiyaları.

33.Auditorun məsuliyyətinə nələr daxildir

34. Daxili auditi məqsəd və vəzifələri.

35. Daxili auditi həyata keçirən mütəxəssislərin məsuliyyəti.

36.Hesablama palatası.

37. Daxili auditin yoxlanmasının metodikası•

38.Audit xidməti göstərilməsinə dair müqavilə işinin mahiyyəti.

39.Daxili auditin aparılması metodikası. •

40.Daxili auditin təşkili.

41. Azərbaycanda daxili audirin normativ huququ bazası.

42. Maliyyə hesabatının auditinin məqsədləri .

43.Auditin Beynəlxalq Standartlarının konseptual əsasları .

44.Müştərinin hansı hərəkəti auditor tərəfindən səhv kimi qiymətləndirilə bilər?

45.Audit planı özündə nələri birləşdirir

46.Əhəmiyyətlilik və auditor riski arasında hansı qarşılıqlı əlaqə mövcuddur

47.Fəaliyyət standartları.

48.Auditin ümumi strategiyası özündə birləşdirir

49. Auditorun prinsipləri hansılardır?

50. Audit subutunun əldə edilməsi.:

51.Daxili auditin peşə normaları və standartları.

52. Audit standartlarının məqsədi və əsas pirinsipləri.:

53. Əsas vəsaitlərin hərəkətinin auditi.

54.Auditor seçimində səhvlər fərqləndirilir

55.Auditin keyfiyyətinə nəzarət həyata keçirilir:

56.Ekoloji auditin aparılması yolları hansılardır?

57.Maliyyə hesabatları üzürə rəy necə tərtib edilir.

58. Əsas vəsaitlərin ucotunun auditi.

59.istesal ehtiyatlarının ucotunun auditi.

60.Məsulun maya dəyərinə aid edilən məsrəflərin ucorunun auditi.

70.Hazır məhsulun göndərilməsinin və satışının ucotu.

71.Kassa əməliyyatlarınınucotunun auditi.

72.hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatlarının auditi.

73. Malsatanla podratcılarıla hesablaşmaların auditi.

74.Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsinin və əmək haqqının yoxlanılması.

75.Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi.

76.Müxtəlif debitorlarla və kreditorla hesablaşmaların ucotu.

77.Uzunmüddətli investitsiyaların auditi.

78.Bank fondlarının auditi.

79.Auditorun məktub- öhtəliyyi.

80.Sığorta təşkilatlarının auditi.

81.Səhimlərlə .bağlı əməliyyatların auditi.

82.İnvestitsiya fondlarının auditi.

83.İstesal ehtiyatlarının auditi.

84.Auditor fəaliyyətinində maıiyyə təhlilinin rolu.

85.Qeyri maddi aktivlərin auditi..

86.Dövriyyə vəsaitlərinin və maliyyə nəticələrinin auditi və təhlili.

87.Audit fəaliyyətinin həyata kecrilməsində nisbi göstəricilər sistemi.

88.balansin iqtisadi oxunuşu mərhələləri və usulları.

89.Dövriyyə kaapitalına tələblərin qiymətlənditilməsi.

90.Kredit ödəmə qabiliyyəti əmsalı.

91.Səmərəlilik əmsalı.

92.İdarəetmə xərclərinə və əməliyyat xərclərinə nəzarət.

93.Gəlirlilik əmsalı..

94.Borc vəsaitlərinin ucotu və auditi.

95.Sosial sıgorta və təminatlar üzrə hesablaşmaların auditi.

96.Valyuta hesabı üzrə əməliyyatların auditi.

97.Sıgorta ehtiyatlarının formalaşdırıimasının auditi.

98.Muəssələrdə audit işinin təkmilləşdirilməsinin bəzi istiqamətləri.

99.Dövlət auditi.mahiyyəti və əhəmiyyəti,

100.Beynəlxalq audit təşkilatları.

101 .Ekaloji audit.

102 .Beynəlxalq audit təşkilatları.

103.Muəssələrdə audit işinin təkmilləşdirilməsinin bəzi istiqamətləri.

104.Sıöorta təşkilatlarının auditi.

105.Daxili auditin məqsəd və vəzifələri.

106.Beynəlxalq maliyyə təşkilatları.

107.Audit fəaliyyitində muqaviıə''

108.Audit hesabatları

109 Balansin iqtisadi oxunuşu mərhələləri və usulları.

110.Uzunmüddətli investitsiyaların auditi.

111.Mənfəət və zərər hesabatı.

112.Valyuta hesabı üzrə əməliyyatların auditi.

113.Əsas vəsaitlərin auditinin

114.Hazır məhsulun ucotunun auditi.

115.Kassa əməliyyatlarının ucotunun auditi.

116.Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatların auditi.

117.Malsatan vəpodratcılarla hesablaşmaların auditi.

118.Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmaların auditi.

119.Uzunmüddətli investitsiyaların auditi.

120.Kommersiya banklarının auditi.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə