Gigiyena ixtisası üzrə 150 test nümunəsi 1 Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?Yüklə 209.64 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü209.64 Kb.
Gigiyena ixtisası üzrə 150 test nümunəsi


1) Hansı şüalanma növünün yükü yoxdur, amma hissəcikləri kütləyə malikdir?
A) α

B) Neytron

C) Proton

D) β


E) γ
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
2) Hansı şüalanmanın daha cox xətti ionlaşma sıxlığı vardır?
A) γ

B) β


C) Neytron

D) Proton

E) α
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
3) İonlaşmış şüalanmanın müxtəlif növlərinin insan orqanizminə bioloji effektivliyini bilməkdən ötrü hansı göstəricidən istifadə olunur?
A) Enerjinin xətti ötürülməsi

B) Parcalanma sabiti

C) Çəkilmiş əmsal

D) Qamma-şüalanma sabiti

E) İonlaşmanın xətti sıxlığı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
4) Səthi yerlərin radioaktiv cirklənməsi nə ilə ölçülür?
A) MkRentgen/saat

B) Bk/sm2

C) Zivert

D) Tezl/sm2/dəq

E) Ki
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
5) Xüsusi radioaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?
A) Dozimetrik siqnal-ölçü qurğusu

B) Qrup şəklində dozimetriya üçün dozimetr

C) Radiometr

D) Fərdi dozimetr

E) İndikator
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
6) Termolyuminesent dozimetriya nə ücün istifadə olunur?
A) Fərdi müdafiə vasitələrinin çirklənmə indikasiyası

B) Fərdi dozimetrik nəzarət

C) Dəri qatının çirklənmə indukasiyası

D) Qrup dozimetriyası

E) Qida məhsullarının radionuklidlərlə çirklənməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
7) İonlaşmış şüalanmanın doza gücünü ölçən cihazlar hansı radioloji cihazlar qrupuna aiddirlər?
A) Heç birinə

B) Qrup dozimetriyası üçün dozimetrlər

C) Radiometrlər

D) Fərdi dozimetrlər

E) İndikatorlar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
8) Orqanizmdə radionuklidlərin aktivliyinin 2 dəfə azalma müddəti necə adlanır?
A) Zaman vahidində parçalanmanın sayı

B) Yarımparçalanma dövrü

C) Effektiv dövr

D) Parçalanma sabiti

E) Yarım ixracat dövrü
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
9) “Sərtliklə gediş“ adlanan cihaz göstəricisi nədən asıllığını bildirir?
A) Şüalanma enerjisindən

B) Şüalanma növündən

C) Sayğacın “ölü vaxtı”ndan

D) Cihazın həssaslığından

E) İonlaşma kamerasının həcmindən
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
10) Izotopun aktivliyinin iki dəfə azalma müddəti necə adlanır?
A) Parçalanma sabiti

B) Yarım ixracat dövrü

C) Zaman vahidində parçalanmanın sayı

D) Effektiv dövr

E) Yarımparçalanma dövrü
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
11) Radiobiologiyada müxtəlif şüalanma növlərinin bioloji təsirini müqayisə etmək üçün hansı anlayısdan istifadə olunur?
A) Keyfiyyət əmsalı

B) Çəkilmiş əmsal

C) Diskriminasiya əmsalı

D) Nisbi bioloji effektivlik

E) Dolma əmsalı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
12) Müəyyən şüalanma növü üçün orqan və ya toxuma tərəfindən udulmuş doza çəkilmiş əmsala vurulduqda necə adlanır?
A) Effektiv doza

B) Udulmuş doza

C) Dozanın gücü

D) Ekspozisiya dozası

E) Ekvivalent doza
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
13) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə mzv təşkil edir?
A) 20

B) 5


C) 40

D) 100


E) 50
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 -Методические указания МУ 2,6,1,2118,06 «Организация и проведение нидивидуального дозиметрического контроля» Москва 2006
14) Şüalanmış şəxslərin hər bir kateqoriyası üçün radiasiya təsirinin normativləri necə adlanır?
A) Əsas doza həddi və yol verilən həddi

B) Əsas doza həddi, yol verilən həddi və nəzarət həddi

C) Tövsiyyəolunan həddi

D) Əsas doza həddi

E) Əsas doza həddi, yol verilən həddi, nəzarət həddi və tövsiyyəolunan həddi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
15) Аçıq ionlaşma mənbələri ilə bütün işlər neçə sinfə bölünür?
A) 7

B) 4


C) 5

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009 Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
16) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılması zamanı nəzarət dozaları necə olmalıdır?
A) Azalmamalıdır

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Azalmalıdır

D) Dəyişməlidir

E) Artmamalıdır
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
17) Açıg şüalanma mənbələrinə nə aiddir?
A) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198

B) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

C) Lehimlənmiş metal kapsulada radium-226

D) Seyfin içində qurğuşun konteynerdə yerləşən qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula

E) Teleqammaquraşdırıcılar üçün şüalanma mənbəyi kimi istifadə olunan, metal silindirdə yerləşən stronsium-90 tozu
Ədəbiyyat: Ильин Л.И «Радиационная гигиена», Москва 2010
18) Əhalinin kütləvi şüalanma yükünə ən az təsir edən müayinə üsulu hansıdır?
A) Radionuklid diaqnostika

B) Rentgendiaqnostika

C) Rentgenterapiya

D) Radioterapiya

E) Flüoroqrafiya
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
19) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?
A) Stoxastik

B) Xronik

C) Erkən

D) Kəskin

E) Somatik
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
20) AR Səhiyyə Nazirlıyinin 13 saylı əmrinə əsasən radioaktiv maddələr və ionlaşdirici şüalanma mənbələri ilə təmasda olan işçilər dövrü tibbi müayinə zamanı hansı müayinələrdən keçməlidirlər?
A) Terapevt, mama-ginekoloq

B) Terapevt, nevropatoloq

C) Terapevt, nevropatoloq, mama-ginekoloq, dermato-vineroloq, otolarinqoloq, qan analizi

D) Leykoformulanın analizi

E) Qanın ümümi analizi
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 13 №-li 23.01.1989-cu il tarixli əmri
21) Qamma-şüalanma üçün nə səciyyəvidir?
A) Hər biri

B) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır, yükə və kütləyə malik deyil

C) Xətti enerji seli yüksək həddə malikdir

D) Korpuskulyar şüalanmaya malikdir

E) Böyük xətti ionlaşma sıxlığı
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
22) Radioaktiv hissəciklərin hansı növləri “+” yükə malikdir?
A) Qamma-şüalanma

B) Elektronlar

C) Proton, pozitron

D) Neytronlar

E) Rentgen- şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
23) Radiaktiv hissəciklərin hansı növlərinin yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyillər?
A) Heç biri

B) Os-hissəciklər

C) Elektronlar, pozitronlar

D) Neytronlar

E) Qamma-şüalanma, rentgen- şüalanma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
24) Betta-şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materiallardan hazırlanır?
A) Qurğuşun

B) Xrom


C) Təbii uran

D) Bor, kadmium

E) Plastmas, alüminium
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
25) Canlı hüceyrə şüalanmaya məruz qaldığı zaman hansı birincili proseslər baş verir?
A) Gen mutasiyasının yaranması

B) Zülal sintezinin pozulması

C) Ferment aktivliyinin dəyişilməsi

D) Xromosom aberrasiyasının əmələ gəlməsi

E) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi, qlükozanın anaerob dağilmasının pozulması, lipidlərdən peroksidlərin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
26) Hansı hüceyrələr ionlaşmış şüalanmaya daha çox davamlıdır?
A) Yüksək dərəcədə oksidli fosforlaşması olan hüceyrələr

B) Əhəmiyyəti yoxdur

C) Haploid hüceyrələr

D) Yüksək böyümə sürəti olan hüceyrələr

E) Diploid hüceyrələr, stasionar fazalı hüceyrələr
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
27) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik effektlərinə nə aiddir?
A) Cinsi sterilliik

B) Hemopoez pozuntuları

C) Kəskin şüa xəstəliyi

D) Bağırsaq xərçəngi, irsi pozuntular

E) Xroniki şüa xəstəliyi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
28) İzotopun radiotoksikliyi nədən asılı deyil?
A) Orqanizmin immun qücündən

B) İnsan orqanizmində radionuklidin qalma müddətindən

C) Radionuklidin radioaktiv çevrilmə növündən

D) Bir parçalanmanın enerjisindən

E) Radionuklidin orqanizmə daxil olma yolu
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
29) Şüalanmış şəxslər neçə kateqoriyalara bölünür?
A) 2

B) 3


C) 5

D) 6


E) 4
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
30) Hansı prinsıp qapalı şüa mənbələrilə iş zamanı müdafiə olunma prinsiplərinə aid deyil?
A) Hermetikləşmə

B) Vaxtla müdafiə

C) Miqdarla müdafiə

D) Ekranla müdafiə

E) Məsafə ilə müdafiə
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
31) Fasiləsiz təsiri olan şüa mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Radioizotoplu qalınlıqölçən, səviyyəölçən cihazları

B) Teleqammaterapiya qurğuları

C) Hec biri

D) Rentgen aparatı

E) Qamma-defektoskopiya üçün apparatlar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
32) Xəstəxananın rentgenradioloji şöbəsində dozimetrik tədqiqatlar harada aparılmır?
A) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

B) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində

C) Personalın əllərindən yaxma

D) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

E) Personalın iş yerində, yanaşı otaqlarda
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
33) İş yerlərin havasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?
A) Rentgen aparatının istismarı zamanı

B) Təbabətdə sürətləndiricilərin istifadə olunması zamanı

C) Qamma-qurğuların istismarı zamanı

D) Sənayedə, kənd təsərrüfatında, təbabətdə açıq mənbələrin planlı şəkildə istifadəsi zamanı

E) Hər bir halda
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
34) Rentgendiaqnostika proseduraları zamanı personalın doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?
A) Personalın kvalifikasiyası

B) Fərdi müdafiə vasitələri

C) Diaqnostikaya aid olan islərlə yüklənmə

D) Açıq şüalanma mənbələrindən istifadə olunması

E) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
35) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?
A) Fərdi dozimetrik nəzarət

B) İs yerlərinin havasında radionuklidlərin təyin edilməsi

C) Texnoloji proseslərin davamlılığının qiymətləndirilməsi

D) Təbii radiasiya fonunun səviyyəsinin təyin olunması

E) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
36) Radiasiya fonuna nə aid deyil?
A) Süni

B) Heç biri

C) Tibbi fon

D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş

E) Təbii
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
37) Hansı mənbənin hesabına təbii radiasiya fonu formalaşmır?
A) Yer qabığında olan radionuklidlər

B) Heç biri

C) Yerin səthində olan kosmik şüalanma

D) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn ionlaşmış şüalanma

E) Havada, suda, ərzaq məhsullarında olan təbii mənşəli radionuklidlər
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
38) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonunun çirklənməsi nəyin hesabına formalaşmır?
A) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmik şüalanma

B) Faydalı qazıntı və mineral kübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər

C) Yaşayış otaqlarında tikinti materialları

D) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radioaktiv inert qazlar

E) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn şlaklar
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
39) Atmosferdə radonun azalmasına doğru olan şərtlər hansılardır?
A) Atmosfer təzyiqin artması

B) Atmosfer təzyiqin azalması

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Torpağın şumlanması

E) Torpağın donması, güclü sel, hündürlüyə qalxma
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
40) Radioaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün həyata keçən tədbirlərə hansı tədbir aid deyil?
A) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

B) Sanitar-müdafiə zonaların və planlaşdırıcı tədbirlərin təşkil olunması

C) Radiaktiv tullantıların minimal dərəcədə olmasını təmin edən müasir istehsalat texnologiyasından istifadə edilməsi

D) Radiaktiv tullantılarınyığımı, dezaktivasiya və basdırılmasının effektiv üsullarının tətbiq olunması

E) Heç biri
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
41) Əhalinin şüalanmasına səbəb olan mənbələrinə hansı aid deyil?
A) Təbabətdə rentgen- və radioloji diaqnostika

B) Qlobal radiaktiv çöküntülər,ştat iş şəraitində atom elektrik stansiyası

C) Heç biri

D) Texnoloji səbəbdən dəyişilmiş təbii radiasiya fonu

E) Təbii radiasiya fonu
Ədəbiyyat: M.A.Kazımov. “Radiasiya gigiyenası”. Bakı., 2009
42) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti necə olmalıdır?
A) 1: 3: 4,2

B) 1: 0,5: 6

C) 1: 3: 7

D) 0,8: 1: 3,5

E) 1: 1,2: 4,6
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
43) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındakı kütlə nisbəti hansıdır?
A) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

B) Heç biri

C) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

D) 1-1,5: 2-2,2:5-6

E) 1: 0,8-0,9: 3-3,5
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
44) Orqanizm tərəfindən optimal mənimsəmə üçün sutkalıq qida payında Ca:P və Ca:Mg nisbətləri necə olmalıdır?
A) 2: 1 və 1:0,8

B) 1: 1 və 1: 1,5

C) 3: 1 və 1:0,8

D) 1:2 və 1: 3

E) 1: 1,5 və 1: 0,75
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
45) Qida zəhərlənmələrinin araşdırılması zamanı aparılan mütləq müayinələr hansılardır?
A) İki gün qabaq qəbul olunan qidaların qalıqları

B) Ancaq klinik materiallar (qusuntusundan, bağırsaq möhtəviyyatından və mədənin yuyulma suyundan)

C) Qusuntusundan və bağırsaq möhtəviyyatından

D) Heç biri

E) Bütün klinik materiallar və şübhəli qidanın qalıqları
Ədəbiyyat: К.С.Петровский «Гигиена питания» Москва 1975
46) Hansı göstərici bioloji risk amilinə aid deyil?
A) Ananın hamiləlik və doğuş patologiyası

B) Uşağın doğulduğu ərazidə ekoloji vəziyyətin əlverişsiz olması

C) Zərərli aminlərlə təmasda olan valideynlər

D) Valideynlərin sağlamlığı

E) Valideynlərdə pis vərdişlərin olması
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
47) Orqanizmin hansı sisteminin inkişafına əsasən onun fiziki iş qabiliyyətinə qiymət verilir?
A) Kardio-respirator sistemi

B) Endokrin sistemi

C) Həzm etmə sistemi

D) Dayaq-hərəkət aparatı

E) Sinir sistemi
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
48) Cl. Perfringens-in daimi olduğu mühit hansıdır?
A) Heyvanların bağırsağı

B) İnsanın bağırsağı

C) Ərzaq məhsulları

D) Su


E) Torpaq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
49) Müxtəlif etiologiyalı qida toksikoinfeksiyaların ən səciyyəvi simptomu hansıdır?
A) Tez-tez qusma

B) Qıc olma

C) Ürək bulanma

D) Yüksək hərarət

E) Baş ağrısı
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
50) Botulizm hansı mənşəli qida intoksikasiyalarına aiddir?
A) Bakteriya mənşəli

B) Mikotoksikoz

C) Heç birinə

D) Virus infeksiyaları

E) Bağırsaq infeksiyaları
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
51) Məktəbəqədər uşaqlar arasında tez-tez xəstələnən uşaqlara hansılar aiddirlər?
A) İldə 3 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) İldə 1 dəfə

D) İldə 4 dəfədən artıq

E) İldə 5 dəfədən artıq
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
52) Uşaq ölümü nə deməkdir?
A) Perinatal ölüm

B) 1 yaşına qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

C) 10 yaşa qədər olan uşaqlar araında ölüm hadisələrinin sayı

D) 1 aya qədər olan uşaqlar arasında ölüm hadisələrinin sayı

E) Bətn daxili ölüm
Ədəbiyyat: В.Р.Кучма “Гигиена детей и подростков” M., 2008
53) İcməli suyun mikrob ədədinin ən yüksək göstəricisi normada nə qədərdir?
A) 100

B) 300


C) 150

D) 200


E) 50
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
54) Koli-titr nəyə deyilir?
A) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

B) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

C) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

D) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
55) Koli-indeks nəyə deyilir?
A) 1,0 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarına

B) 1,0 litr suda olan bakteriyaların miqdarına

C) 1 bağırsaq çöpü tapılan suyun ən az miqdarına

D) 1,0 litr suda həll olmuş oksigenin miqdarına

E) 1,0 litr suda olan üzvi maddələrin miqdarına
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая»
56) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-titri nə qədər olmalıdır?
A) 450

B) 300


C) 550

D) 500


E) 400
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по «коммунальной гигиене» – Е.И .Гончарук 1977 Москва
57) Mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsində içməli suyun koli-indeksi nə qədər olmalıdır?
A) 5

B) 3


C) 4

D) 7


E) 6
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода Питьевая
58) 3.0 litr suda 20 bağırsaq çöpü tapılıbsa, belə suyun koli-indeksi neçədir?
A) 8

B) 7


C) 10

D) 5


E) 3
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
59) 0,5 litr suda 10 bağırsaq çöpü tapılarsa, belə suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 50

B) 300


C) 500

D) 100


E) 200
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
60) Koli-titr göstəricilərinə görə bu sulardan hansı daha keyfiyyətlidir?
A) 500

B) 200


C) 100

D) 400


E) 300
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
61) Koli-indeksi 5 olan suyun koli-titri nə qədərdir?
A) 100

B) 200


C) 500

D) 400


E) 300
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
62) Su vasitəsi ilə yayılan virus xəstəliyi hansıdır?
A) Qarın yatalağı

B) Tulyaremiya

C) Lyamblioz

D) Epidemik parotit

E) Poliomielit
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
63) Su vasitəsi ilə yayılan bakterial infeksiya hansıdır?
A) Hepatit A

B) Epidemik parotit

C) Amyoba dizenteriyası

D) Lyamblioz

E) Vəba
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
64) İbtidailərlə yaranan və su vasitəsi ilə yayılan infeksiya hansıdır?
A) Epidemik parotit

B) Hepatit A

C) Vəba

D) LyambliozE) Qarın yatalağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
65) Suyun tərkibində olan birinci təhlükə sinfinə aid kimyəvi maddələrin insan üçün təhlükə dərəcəsi necə qiymətləndirilir?
A) Heç biri

B) Yüksək təhlükəli

C) Orta təhlükəli

D) Həddən artıq təhlükəli

E) Az təhlükəli
Ədəbiyyat: «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест» САНПИН 2.1.4.559-96
66) Sanitar mühafizə zonası neçə qurşaqdan ibarətdir?
A) 3

B) 4


C) 1

D) 5


E) 2
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
67) Hansı xlor tərkibli preparat daha yüksək bakterisid aktivliyi ilə seçilir?
A) Xlor dioksid

B) Ozon


C) Xloramin

D) Qaz halında olan xlor

E) Xlor əhəngi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
68) Xlortərkibi preparatların təsirinə daha çox hansı mikroorqanizm davamlıdır?
A) Patogen enterobakteriyalar

B) Heç biri

C) Bağırsaq çöpü

D) Vəba vibrionu

E) Enteroviruslar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
69) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün hansı su mənbəyinin seçilməsinə üstünlük verilir?
A) Səthi sular

B) Layarası sular

C) Quyu suları

D) Qrunt suları

E) Yatağ-altı sular
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
70) Flüorozun patogenezində aparıcı faktor kimi hansı mübadilənin pozulması olur?
A) Kalsium-fosfor mübadiləsi

B) Turşu-qələvi tarazlığı

C) Purin mübadiləsi

D) Duz-su balansı

E) Zülal mübadiləsi
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
71) Mərkəzləşdirilmiş içməli su mənbəyi seçilərkən suyun keyfuyyətinin qiymətləndirilməsi üçün 3 il müddətində nümunələrin ğötürülməsi hansı tezliklə aparılır?
A) Yarım ildə 1 dəfə

B) Hər mövsümdə

C) İldə 1 dəfə

D) Həftədə 1 dəfə

E) Ayda 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
72) Suyun dadı hansı vahidlə ölçülür?
A) qradus

B) mq-ekv/l

C) Bal

D) mq/l


E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
73) Mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı mənbəyinin sinfi hansı təşkilat tərəfindən təyin olunur?
A) Layihə təşkilatı

B) Yerli idarəetmə orqanı

C) Təbiəti mühafizə orqanları

D) “Azərsu SC”

E) GEM
Ədəbiyyat: ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного- питьевого водоснабжения»
74) İstehsalat nəzarəti zamanı paylayıcı şəbəkədə içməli suyun keyfiyyətinə görə hansı göstəricilərə əsaslanmaq lazımdır?
A) Mikrobioloji və orqanoleptik

B) Fiziki

C) Mikrobioloji və kimyəvi

D) Orqanoleptik və kimyəvi

E) Kimyəvi, mikrobioloji, orqanoleptik
Ədəbiyyat: 2874-82 ГОСТ «Вода питьевая»
75) Paylayıcı şəbəkədən su nümunələrinin götürülmə tezliyi nədən asılıdır?
A) Yaşayış üçün tikintisinin növündən

B) Su təchizatı mənbəyinin növündən

C) Xidmət edilən əhalinin sayından

D) Paylayıcı şəbəkənin növündən

E) Yaşayış yerinin abadlığı dərəcəsindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
76) İçməli suda qalıq xlorun təyininə olan nəzarət harada aparılır?
A) Heç bir yerdə

B) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl və paylayıcı şəbəkədə

C) Paylayıcı şəbəkəyə verilməzdən əvvəl

D) Su təchizatı mənbəyində

E) Paylayıcı şəbəkədə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
77) Su kəməri stansiyasında içməli suda qalığ xlora olan nəzarətin tezliyi hansıdır?
A) Növbədə 1 dəfə

B) Su təchizatı mənbəyinin növündən asılı olaraq

C) Sutka ərzində 1 dəfə

D) Saatda 1 dəfələn az olmayaraq

E) Həftədə 1 dəfə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
78) Suyun orqanoleptik xassələrinə hansı göstəricilər aiddir?
A) Şəffaflığ

B) İy, dad

C) İy, dad, rəng, bulanlıq,codluq

D) İy, dad, rəng

E) İy, dad, rəng, bulanlıq
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
79) Sərbəst xlorun zərərsizləşdirici effekti qeyri sərbəst xlorla müqayisədə bu prosesin gedişatı neçə xarakterizə olunur?
A) Asta və uzun sürən

B) Tez və uzun sürən

C) Tez və uzun sürməyən

D) Asta və uzun sürməyən

E) Əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
80) İçməli suyun xlortərkibli preparatlarla zərərsizləşdirilməsi zamanı suyun orqanoleptik xassələri necə dəyişə bilər?
A) Qoxusu dəyişir

B) Dadı dəyişir

C) Yaxşılaşar

D) Pisləşər

E) Dəyişməz qalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
81) İçməli suyu ozonla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Dəyişməz qalar

B) Qoxusu dəyişir

C) Dadı dəyişir

D) Yaxşılaşar

E) Pisləşər
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
82) İçməli suyu UB-şüalarla zərərsizləşdirmə zamanı orqanoleptik xassələr necə dəyişə bilər?
A) Pisləşər

B) Qoxusu dəyişir

C) Dadı dəyişir

D) Yaxşılaşır

E) Dəyişməz qalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
83) İçməli suyun keyfiyyəti su xəttinin hansı yerində gigiyenik normativlərə cavab verməlidir?
A) Su götürülən yerdən

B) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl və su götürülən yerdən

C) Mənzildə

D) Heç bir yerdə

E) Paylayıcı qovşağa daxil olmazdan əvvəl
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва «ГЕОТАР-Медиа»2001
84) Ətraf mühitin amillərinin təsirinə görə mikroorqanizmlərdən ən davamlısı hansıdır?
A) Patogen bakteriyalar

B) Saprofitlər

C) Heç biri

D) Sporalar

E) Şərti patogen bakteriyalar
Ədəbiyyat: “Tibbi mikrobiologiyanın əsasları” N.Əliyev 1975 Bakı
85) Suyun codluğu hansı vahidlə ölçülür?
A) Heç biri

B) mq/l


C) mq-ekv/l

D) Bal


E) Dərəcə
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по коммунальной гигиене– Е.И .Гончарук 1977 Москва
86) Kontakt koaqulyasiyanın sərbəst həcm koaqulyasiyasından üstünlüyü nədir?
A) Suyun bulanlığından və temperaturundan az asılıdır

B) Suyun rəngindən və bulanlığından az asılıdır

C) Suyun temperatur və qələviliyindən az asılıdır

D) Suyun qələviliyindən və rəngindən az asılıdır

E) Suyun codluğundan az asılıdır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
87) Ftorun içməli suda olan norma miqdarı insan orqanizminə daxil olduqda nəyi təmin edir?
A) Optimal doza

B) Kariyesə qarşı təsir edən dozadır

C) Kariyesə qarşı maksimal doza və əhalinin 10 % - n 1-ci dərəcəli flüorozla xəstələnməsi zamanı olan doza

D) Minimal doza

E) Yüksək doza
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
88) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə sonasının 1-ci qurşaq ölçüsü nədən asılıdır?
A) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən və götürülən suyun həcmindən

B) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən

C) Su mənbəyinin qorunma və suyun bolluq dərəcəsindən, götürülən suyun həcmindən

D) Su mənbəyinin debitindən

E) Su mənbəyinin qorunma dərəcəsindən
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
89) IV-cü klimatik zona üçün suda ftorun miqdarı neçə mq/l-dən çox olmamalıdır?
A) 1,2 mq/l

B) 1,5 mq/l

C) 0,5 mq/l

D) 0,7 mq/l

E) 0,3 mq/l
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 “Вода питьевая”
90) Suyun plyonka ilə filtrasiya metodu həcm metodu ilə müqayisədə suyu nə dərəcədə təmizləyir?
A) Asta, lakin keyfiyyətsiz

B) Asta, lakin keyfiyyətli

C) Tez və keyfiyyətli

D) Tez, lakin keyfiyyətsiz

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
91) Suyun zərərsizləşdirməsi zamanı ozonun xlordan üstünlüyü nədədir?
A) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır, kontakt üçün az vaxt tələb olunur və patogen ibtidailərə qarşı çox yararlıdır

B) Zərərləşdirmənin keyfiyətində

C) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır və kontakt üçün az vaxt tələb olunur

D) Orqanoleptik xassələri yaxşılaşdırır

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
92) Suyun zərərsizləşdirməsində ozon bir reaqent kimi xlora nisbətən hansı təsirə malikdir?
A) Fərqi yoxdur

B) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

C) Az bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini pisləşdirir

D) Az bakterial aktivliyi və orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır

E) Daha çox bakterial aktivliyi və suyun orqanoleptik xassələrini yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
93) Xlorla 30 dəqiqə təmasda olduqda suda sərbəst qalıq xlorun miqdarı nə qədərdir?
A) 0,3-0,5 mq/l

B) 1-1,2 mq/l

C) 1,2-1,4 mq/l

D) 0,1-0,3 mq/l

E) Heç biri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
94) Içməli su mənbəyində sanitar-mühafizə zonasının qurşaq sərhədlərinin yan ölçüləri nəyin əsasında təyin olunur?
A) Çayın eni

B) Küləklərin tezliyi

C) Çayın uzunluğu

D) Çayın dərinliyi

E) Sahənin relyefi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
95) Suyun rəngi hansı vahidlə ölçülür?
A) Heç biri

B) mq-ekv/l

C) Bal

D) mq/l


E) Dərəcə
Ədəbiyyat: Руководство к практическим занятиям по kоммунальной гигиене – Е.И .Гончарук 1977 Москва
96) Yatağaltı su kəmərinin mənbəyi üçün hansı sanitar mühafizə zonası yaradılır?
A) Yeraltı qorunmuş

B) Heç biri yaradılmır

C) Həm yeraltı həm səthi

D) Yeraltı qorunmamış

E) Səthi
Ədəbiyyat: САНПИН 21.4.028-95 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»
97) Gigiyenik tələblərə uyğun paylayıcı şəbəkədə qalığ xlorun konsentrasiyası ikincili çirklənməyə necə təsir göstərir?
A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılıdır

C) Bakterial çirklənmənin dərəcəsindən asılı deyil

D) Qarşısını alır

E) Təsir etmir
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
98) Suyun pH-şı çoxaldıqda xlor preparatların bakterisid effekti necə olur?
A) Azalır

B) Xlor preparatından asılıdır

C) Xlor preparatından asılı deyil

D) Dəyişilmir

E) Artır
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
99) Yeraltı su mənbəyinin epidemioloji cəhətdən təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

B) Heç biri

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları

D) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
100) Adı çəkilən xəstəliklərdən hansı su vasitəsi ilə yayılır?
A) Quduzluq

B) Urov xəstəliyi

C) Toksikoinfeksiyalar

D) Botulizm

E) Poliomielit,adenovirus infeksiyaları
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
101) İçməli suyun və səthi içməli su təchizatı mənbəyinin epidemioloji təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi hansı göstəricilərə əsaslanır?
A) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı, kolifaqlar

B) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar

C) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar, ümumi mikrob sayı

D) Heç biri

E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar. ümumi mikrob sayı, kolifaqlar, lyambliya sistaları
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
102) İçməli suda kimyəvi maddələrin normalaşdırma zamanı hansı kimyəvi element üçün iqlim rayonu nəzərə alınır?
A) Ftor,arsen, qurğusun üçün

B) Ftor üçün

C) Heç biri üçün

D) Ftor və arsen üçün

E) İçməli suda norması təyin edilən bütün kimyəvi maddələr üçün
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
103) İçməli suda kimyəvi maddələrin kombinə edilmiş təsiri hansı təhlükə siniflərinə aid olan maddələr üçündür?
A) 1

B) 3 və 4

C) 1 və 2

D) 2 və 3

E) Heç birinə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
104) İcməli suyun keyfiyyətinə olan gigiyenik tələblər hansı sənəddə göstərilir?
A) Texniki şərtlər

B) Ekoloji kodeks

C) Heç biri

D) İnşaat norma və qaydaları

E) Dövlət standartı, sanitar norma və qaydaları
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
105) Yeraltı içməli su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?
A) Heç biri

B) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması

C) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

D) Su mənbəyinin ehtimalının qarşısının alınması

E) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЭОТАР- Медиа»2005
106) Suda qalıq ozonun miqdarı nə qədərdir?
A) 1,2-1,4 mq/l

B) Heç biri

C) 0,3-0,5 mq/l

D) 1-1,2 mq/l

E) 0,1-0,3 mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
107) Səthi su mənbəyi üçün sanitar mühafizə zonasının təşkilinin əsas məqsədi nədir?
A) Su mənbəyin çirklənməsini məhdudlaşdırması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

B) Su mənbəyin çirklənməsi ehtimalının qarşısının alınması, su götürücü və su kəməri qurğuların çirklənmədən və nasazlıqdan qorunması

C) Heç biri

D) Su mənbəyin çirklənmə ehtimalının qarşısının alınması

E) Su mənbəyinin çirklənməsinin məhdudlaşdırması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
108) İçməli suyun təmizləmə zamanı hansı qurğunun işinin əsasında “bioloji plyonka”-nın əmələ gəlməsi durur?
A) Heç biri

B) Kontakt durulducu

C) Yüksək surətli filtr

D) Asta filtr

E) Asılı çöküntülərin durulducusu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
109) İçməli suyun kimyəvi tərkibinə olan gigiyenik tələblər hansı maddələrə aiddir?
A) Antropogen mənşəli maddələr

B) Təbii mənşəli maddələr,suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər

C) Təbii mənşəli maddələr, suyun işlənməsi üçün istifadə olunan reaqentlər və antropogen çirkləndiriciləri

D) Heç biri

E) Təbii mənşəli maddələr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
110) İçməli suyun işlənməsi zamanı viruslardan azad olunması dərəcəsinə dəlalət edən təqribi göstərici hansıdır?
A) Termotolerant koliform bakteriyalar

B) Alüminium qalığı

C) Qalıq xlor

D) Rəng


E) Bulanlıq
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
111) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətinin gigiyenik normativə müvəqqəti olaraq cavab verməməsi hansı göstəricilərə görə yol verilir?
A) Suyun orqanoleptik xassələrinə təsir edən kimyəvi maddələrə görə

B) Radioloji

C) Kimyəvi

D) Mikrobioloji

E) Parazitoloji
Ədəbiyyat: СанПин 2.1.4.559-96 «Вода Питьевая» Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения
112) Su kəməri stansiyası işinin gigiyenik effektivliyi hansı analizlər ilə təyin olunur?
A) Heç bir yerdə

B) Stansiyadan çıxan və su götürülən yerdən suyun analizləri

C) Stansiyadan çıxan suyun analizi, su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkədə suyun analizi

D) Stansiyadan çıxan suyun analizi

E) Su götürülən yerdən suyun analizi və paylayıcı şəbəkəsində suyun analizi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
113) Yeraltı su mənbəyinin sanitar mühafizə zonasını 2-ci qurşaq ölçülərinin hesablanması zamanı əsas parametr nə sayılır?
A) Mikrobdan özünütəmizləmə müddəti

B) Heç biri

C) Su götürülən yerin istismar etmə müddəti

D) Su xəttinin istehsal gücü

E) Üfüqi su daşıyıcısının mühafizəsi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
114) İçməli suda sulfatların miqdarı neçə mq/l-dən artıq olmamalıdır?
A) 700 mq/l

B) 500 mq/l

C) 200 mq/l

D) 300 mq/l

E) 350mq/l
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
115) Suyun tərkibindəki maddələr və bakteriyalarla qarşılıqlı təsirdə olması üçün lazimi xlorun miqdarı necə adlanır?
A) Fəal bağlı xlor

B) Xlorun optimal dozası

C) Fəal sərbəst xlor

D) Suyun xloruudma qabiliyyəti

E) Qalıq xlor
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
116) İçməli suda nitratların yüksək konsentrasiyas orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Urolitiazis

B) Hemosideroz

C) Endemik zob

D) Methemoqlobin sindromu

E) Flüoroz
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
117) İçməli suda ftorun yüksək konsentrasiyası orqanizmdə nəyin inkişafına səbəb olur?
A) Karies

B) Endemik zob

C) Flüoroz

D) Urolitiazis

E) Methemoqlobin sindromu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
118) İçməli suda xloroformun əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?
A) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

B) Ultrabənövşəyi şüalarla

C) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

D) Ozonla

E) Gümüş ilə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
119) İçməli suda formaldegidin əmələ gəlməsi suyu hansı üsulla zərərsizləşdirməsi ilə bağlıdır?
A) Xlortərkibli preparatlar ikiqat xlorlaşdırma üsulu ilə

B) Qamma şüalarla

C) Xlortərkibli preparatlar sadə xlorlaşdırma üsulu ilə

D) Ultra bənövşəyi şüalarla

E) Ozonla
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
120) Suyun şəffaflığı və rəngsizliyinin təminatı üçün kontakt koaqulyasiya üsulu zamanı istifadə olunan qurğulara hansı aiddir?
A) Sürətli filtr

B) Asta filtr

C) Kontakt durulducu

D) Lopa əmələgəlmə kamerası

E) Asılı çöküntülü durulducu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
121) Koaqulyasiya prosesinin effektivliyini yoxlamaq üçün suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Suyun durultması üçün istifadə olunan reagentin qalıq miqdarı

B) Suyun codluğu

C) Ümumi mikrob sayı

D) Bulanlıq, rəngi

E) Termotolerant və ümumi koliform bakteriyalar
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
122) Sanitar-toksikoloji zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Ftor, qurğuşun, nitratlar

B) Manqan, sink

C) Koli-indeks

D) Dəmir, mis

E) Koli-titr
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2001
123) Orqanoleptik zərərlilik əlamətinə görə içməli suyun hansı göstəricilərinə əsaslanmaq lazımdır?
A) Dəmir

B) Ftor


C) Qurğuşun

D) Koli-indeks

E) Koli-titr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
124) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması onun harada istifadəsi üçün yararlıdır?
A) Sənaye müəssisələrinin texnoloji tələbatında

B) Küçələrin yuyulmasında

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Yaşıllıqların və istixanaların suvarılmasında

E) Yaşayış binalarında, ictimai iaşə müəssisələrində və s.
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
125) Bir adambaşına düşən içməli suyun norması nədən asılıdır?
A) Yaşayış fondunun abadlıq dərəcəsindən, rayonun iqlimindən

B) Tikintinin mərtəbəsindən

C) Torpağın relyefindən

D) Əhalinin sayından

E) Su mənbəyinin bolluluğundan
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
126) Artezian suları nə ilə səciyyələnir?
A) Yüksək dərəcədə olan bakterial çirklənmə

B) Əlverişsiz orqanoleptik xassələri

C) Suyun bulanlığı

D) Əlverişli orqanoleptik xassələri, aşağı dərəcədə olan bakterial çirklənməsi, duz tərkibinin daimliyi

E) Həç biri
Ədəbiyyat: «Гигиена» Г.И.Румянцев Москва 2001
127) Xlorlaşmadan əvvəl ammonizasiya üsulunun istifadəsinə olan göstərişlər hansılardır?
A) Heç biri

B) Bağırsaq infeksiyalarına görə təhlükəli epidemioloji vəziyyət

C) Yüksək dərəcədə mikrob çirklənməsi

D) Spesifik qoxların əmələ gəlməsinin qarşısının alınması (suda fenol və benzol olduqda)

E) Yaşayış yerinin su kəmərinin uzunluğu
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
128) İçməli suyun keyfiyyətinə görə paylayıcı şəbəkədə laborator-istehsalat nəzarəti hansı göstəricilərə qarşı aparılır?
A) Orqanoleptik, mikrobioloji, kimyəvi və suyun zərərsizləşdirmə və təmizləmə zamanı reaqentlərin qalıq miqdarı

B) Fiziki

C) Orqanoleptik

D) Mikrobioloji

E) Kimyəvi
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
129) İçməli suyun ultra-bənövşəyi şüalanma ilə zərərsizləşdirilməsinin effektivliyi nədən asılıdır?
A) Suda olan mikroorqanizmlərin ilkin miqdarından

B) Suyun rəngindən, bulanlığından

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Suda olan qurğuşunun miqdarından

E) Suyun pH-dan
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
130) Mərkəzləşdirilmiş yeraltı və səthi içməli su mənbəyinin keyfiyyətinə qoyulan eyni gigiyenik tələblər hansı göstəricilərə görə aiddir?
A) Rəng, bulanlıq, quru qalıq (ümumi mineralizasiya), texnogen mənşəli kimyəvi maddələr, xlorid və sulfatlar

B) Texnogen mənşəli kimyəvi maddələr

C) Rəng

D) BulanlıqE) Quru qalıq (ümumi mineralizasiya)
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
131) Su kəməri stansiyasında içməli suyun ftorlaşdırılmasının əks göstərişlərinə hansı aid deyil?
A) Uşaqlar arasında dişlərinin kariyeslə yüksək xəstələnməsi

B) Uşaqlar arasında dişlərinin emalının ləkələnməsinin yüksək dərəcədə olması

C) Əhalinin sutkalıq rasionunda ftorun miqdarı 2,0 mq/l-dən çox olması

D) Atmosfer havada ftorun miqdarı yol verilən konsentrasiya həddindən çox olması

E) Su mənbəyində ftorun miqdarı 0,5 mq/l-dən çox olması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
132) İçməli suyun keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik tələblər və normativlər onun hansı xassələrini səciyyələndirir?
A) Məişət şəraitində yararlığı

B) Fizioloji cəhətdən tam dəyərliyi

C) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyi, kimyəvi tərkibin zərərsizliyi, xoş orqanoleptik xassələrini

D) Müalıcəvi cəhətdən dəyərliyi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»
133) Səthi su mənbəyindən içməli su təchizatı üçün suyun nümunəsini hansı yerdən götürmək olmaz?
A) Çayın davamlı məcrası sahəsindən

B) Heç biri

C) Suyun donmayan sahəsindən

D) Gəmilərin hərəkət zonasından kənar

E) Suyun axarı ilə yaşayış yerındən aşağı
Ədəbiyyat: ГОСТ 17.1.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»
134) İçməli suda qoxunun əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasını təmin edən zərərsizləşdirmə üsulları hansılardır?
A) Ozolaşdırma, ammonizasiya ilə xlorlaşdırma

B) Ultra-bənövşəyi şüalanma

C) Adi xlorlaşdırma,qamma-şüalanma

D) Həddindən artıq xlorlaşdırma

E) İkiqat xlorlaşdırma, ultrasəslə zərərsizləşdirmə
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
135) İçməli suyun hansı mənbələrinə dövlət standartı şamil olunur?
A) Mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

B) Azacıq duzlu suyu olan yerli su mənbəyi

C) Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı üçün azacıq şor su mənbəyi

D) Müalicəvi su mənbəyi

E) Mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş su təchizatı üçün şirin su mənbəyi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
136) Suyun ikiqat xlorlaşdırılmasının göstərişlərinə hansı aid deyil?
A) Qalogen tərkibli birləşmələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması

B) Heç biri

C) Üzvi maddələrlə zəngin olan su

D) Suyun xlorla kontaktı üçün lazımı müddətin təmin etmədikdə

E) Suyun ilkin mərhələsində yüksək mikrob çirklənməsi
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
137) İçməli su təchizatı mənbəyinin sinfini təyin etdikdə nəyi nəzərə almaq vacib deyil?
A) Su mənbəyinin keyfiyyəti

B) Heç birini

C) Su mənbəyinin növü (səthi, yeraltı)

D) Mənbəyin su bolluqu

E) Su mənbəyinin özünü təmizləmə qabiliyyəti
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
138) İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin normalaşdırılmasının məqsədinə nə aid deyil?
A) Heç biri

B) Suyun istehlak xassələrinin qorunması

C) Xörəklərin dadının qorunması

D) Orqanizmdə normal fizioloji funksiyaların təmin edilməsi

E) Suyun epidemioloji təhlükəsizliyinin təminatı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» В.Т.Мазаев «ГЕОТАР- Медиа»Москва 2005
139) Layihəsi nəzərdə tutulan müəssisənin çirkab suların buraxılma zamanı keyfiyyət nəzarət nöqtəsi hesabı harada yerləşir?
A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı

B) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı

C) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

D) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

E) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
140) Çirkab suların təmizlənməsinin gigiyenik effektivliyini təyin etdikdə su obyektinin keyfiyyət nəzarət nöqtəsi harada yerləşməlidir?
A) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km yuxarı

B) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsində

C) Çirkablar buraxıldığı yerdən 1 km aşağı

D) Buraxıldıqdan sonra suyun birinci istifadə məntəqəsindən aşağı

E) Çirkablar buraxıldığı yerdən 2 km aşağı
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
141) Gündəlik 500 kub m çirkab suyu olan fəhlə qəsəbəsində hansı təmizləyici qurğular sxemi daha uyğundur?
A) Qəfəslər- qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerotenk-ikincili durulducu-kontakt rezervuar

B) Suvarılma sahələri

C) Qəfəslər-qumtutanlar-üfüqi durulducular-aerofiltrlar- ikincili durulducular- kontakt rezervuarlar

D) Qəfəslər-septik-yeraltı filtrasiya sahələri

E) Qəfəslər-qumtutanlar-2 mərtəbəli durulducu hovuz-filtrasiya sahələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
142) Kanalizasiyaya buraxılmasına yol verilən təsərrüfat-məişət və istehsalat çirkab sularının qatışığı necə adlanır?
A) Təsərrüfat-məişət çirkab suları

B) Şəhər çirkab suları

C) Heç biri

D) Yağış-qar suları

E) İstehsalat çirkab suları
Ədəbiyyat: ГОСТ 25150-82 канализация
143) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiya həddi – elmi-texniki normativ kimi - hansı suya şamil olunur?
A) Su hövzəsinə çirkablar buraxıldığı yerdən yuxarıda olan suya

B) Çirkablar buraxıldıqdan sonra birinci istifadə məntəqəsinə yaxın olan suya

C) Heç biri

D) Təmizlənməni keçmiş çirkab suya

E) Su hövzəsinə çirkab suların atıldığı yerdə olan suya
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» Е.И.Гончарук Киев 2006
144) Sutka ərzində 20 kub m çirkab suyu olan istirahət evi üçün ən məqsədəuyğun təmizləyici sxem hansıdır?
A) Qəfəslər-qumtutanlar-şaquli durulducuları-biofiltrlar-ikincili durulducular-kontakt rezervuarlar

B) Suvarılma sahələri

C) Zavodda hazırlanan kompakt qurğular

D) Qəfəslər-qumtutanlar-suvarılma sahələri

E) Qəfəslər-qumtutanlar-ikiyaruslu durulducuları-filtrasiya sahələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
145) Istehsalatda olan çirkab sular mənşəyinə görə neçə qrupa bölünür?
A) 5

B) 4


C) 6

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
146) Təsərrüfat –məişət çirkab suların mexaniki təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?
A) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

B) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması

C) Patogen bakteriyaların saxlanılması

D) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

E) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
147) Təsərrüfat –məişət çirkab suların bioloji təmizlənməsinin əsas məqsədi nədir?
A) Lyambliya sistaların və helmintlərin yumurtalarının saxlanılması

B) Çirkab suların orqanoleptik xassələrinin yaxşılaşması

C) Patogen bakteriyaların saxlanılması

D) Həllolunmuş və kolloid halında olan üzvi maddələrin konsentrasiyasının azalması

E) Asılı maddələrin konsentrasiyasının azalması
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
148) “Su obyektlərinin sanitar mühafizəsi” bölməsinin sanitar-epidemioloji nəzarətin əsas məsələsi nədən ibarətdir?
A) Su obyektlərində olan canlı aləminin üzərində nəzarət

B) Hidrotexniki qurğuların işinin üzərində nəzarət

C) Heç biri\

D) Kimyəvi maddələrin yol verilən atılma konsentrasiyası həddinin təsdiq edilməsi

E) Su obyektlərinin sanitar rejiminə olan nəzarət
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
149) Çirkab suların təmizlənməsi zamanı artıq lilin qıcqırması hansı qurğuda baş verir?
A) Heç biri

B) Metantenk

C) Biofiltr

D) Aerotenk

E) Aerofiltr
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
150) Hansı sənaye müəssisələri ətraf mühit üçün təhlükəli olan fenol qarışıqlı çirkab suları axıdır?
A) Asbest istehsalatı

B) Elektron sənayesi

C) Neftemalı, metallurgiya, koksemalı sənaye müəssisələri

D) Mikrobioloji sintez istehsalatıE) Yüngül sənaye müəssisələri
Ədəbiyyat: «Коммунальная гигиена» К.И.Акулов Москва 1986
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə