Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid Xəlilov


Dərslikdən mətn oxunub təhlil olunur. 18-ci səhifədəki 1-ci tapşırıq yerinə yetirilir.  YazıYüklə 4,58 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/24
tarix24.04.2017
ölçüsü4,58 Kb.
#15709
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Dərslikdən mətn oxunub təhlil olunur. 18-ci səhifədəki 1-ci tapşırıq yerinə yetirilir. 
Yazı. Mətnin sonunda Əhmədin babasına verdiyi sualın cavabını dəftərə köçürmək tapşırılır. 
Nəticə:
Vətənin sərvətlərinə qayğı ilə yanaşmaq, onları qorumaq hər bir vətəndaşın bor-
cudur. Azad vətənimizi qoruyanların xatirəsinə hörmətlə yanaşmalı, onların adını əməlimiz,
təhsilimiz, işimizlə ucaltmalıyıq.
Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 8-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
DİL QAYDALARI
Motivasiya.
Lövhədə hərflər yazılır: b, d, y, k, n, m, ş, t, p, h. 
Şagirdlərə tapşırıq verilir: 
– Yalnız bu hərflərdən istifadə etməklə sözlər düzəldin. 
Köməkçi sual: – Nə üçün bu qədər hərfdən bir söz belə düzəltmək mümkün olmadı?
(Çünki hecaları düzəltmək üçün sait səslər lazımdır.)
Dərsliyin 18-ci səhifəsindəki 2-ci tapşırıq yerinə yetirilir. Verilmiş cümlədəki sözlər he ca -
la ra ay rıl maqla tələffüz olunur və hecalardakı sait və samitlərin sayı müəyyən edilir. Tap şı -
rıqdakı suallar cavablandırılır.
Tədqiqat sualı:
– Sözlərdə hecaların sayını necə müəyyənləşdirmək olar? 
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini iş
vərəqlərində qeyd edirlər.
I qrup. Sözləri cədvəldə qruplaşdırın: yol, alma, çiyələk, yolçu, çayçı, armud, kəpənək,
ata, tar, şar, ayı, meyvə, vətən, yer, qarışqa.
II qrup. Bu sözlərin əvvəlinə və ya sonuna bir heca artırmaqla onları ikihecalı sözə çe-
virin: duz, daş, tar, şam, qar, gül (ulduz, yoldaş, tarla, şamdan, qarpız, güldan). 
III qrup. Sözləri cədvəl üzrə yazın: məktəb, taxıl, qarğıdalı, günəş, əncir, şamama, top,
yol, lift, ana.
IV qrup. Hecalardan mümkün qədər çox söz düzəldin:  mud, dəf, də, tab, so, to, lə, və,
ki, ar, tər, yuq
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili.
Qrupların təqdimatı dinlənilir və müzakirə
olunur. Dərsliklə iş. 18-ci səhifədəki nəzəri hissə izah olunur, 3-4-cü tapşırıqlar yerinə ye-
tirilir.
Nəticə:
Hecalar sait səslərin hesabına yaranır. Hər hecada yalnız bir sait səs ola bilər. 
Söz
Samitlərin sayı
Saitlərin sayı
Hecaların sayı
məktəb
4
2
2
1 hecalı
2 hecalı
3 hecalı
Dərslərin planlaşdırılması
Ы бюлмя
42
Çap üçün deyil

Tətbiqetmə. 
İş dəftərinin 8-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə ye-
tirilir.
Yazı.
İfadə mətni. Şagirdlərə aşağıdakı şeiri əzbərləyib məzmununu yazmaq tapşırılır.
Hüsnxət. “A” hərfi. İş dəftəri, səh. 9.
Ev tapşırığı:
– Azərbaycanın dövlət tarixi qoruqlarından biri haqqında məlumat toplayın. 
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Dərs 5. VƏTƏN (4 saat)
Motivasiya.
Maqnitofonda Rəşid Behbudovun ifasında “Azərbaycanım” mahnısı  (mus.
Rauf Hacıyev) səsləndirilə bilər. Lövhədən Azərbaycanın xəritəsi və bilməcə-plakat asılır.
SAĞSAĞAN
Sağsağan qonur dama,
Öyrəşibdir adama.
İstədim bir daş atam,
Qışqırdı mənə atam:
– Dəyməzlər sağsağana, 
Müjdəylə yaşayır o.
Həmişə qanadında
Şad xəbər daşıyır o. 
Əziz Kərimov
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.1.2. Dinlədiyi fikirlə bağlı münasibətini
əsaslandırır.
Dinlədiyi mətnlə bağlı suallara cavab verir.
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşit 
dikləri və
oxuduqları haqqında danışır.
Öyrəndiyi, araşdırdığı məlumatları nəql
edir. Qazandığı bilikləri əvvəl bildikləri ilə
müqayisə edir.
1.2.3. Nitqində müvafiq bədii ifadələrdən
istifadə edir.
Nitqində bədii ifadə vasitələrindən istifadə
edir.
2.1.2. Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir.
Öyrəndiyi yeni sözləri bir məna qrupuna
aid edir.
2.1.3. Öyrəndiyi yeni sözlərdən nitqində
istifadə edir.
Yeni sözlərin mənalarını dərk edərək
nitqində istifadə edir.
2.1.4. Yaxınmənalı və əksmənalı
sözlərdən nit qində istifadə edir.
Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir, onları əksmənalı sözlərlə əvəz edir.
3.1.4. Müşahidə və təəssüratlar əsasında
kiçikhəcmli inşalar yazır.
Vətən haqqında düşündükləri əsasında
kiçikhəcmli inşa yazır. 
4.1.1. Sait və samit səsləri  fərqləndirir.
Sözdə hecaların sayı nın saitlərin sayından
asılı olduğunu bilir. 
Dərslərin planlaşdırılması
ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ
43
Çap üçün deyil

20 – 12 = a
10 + 7 = c
30 + 30 = n
16 – 6 = y
90 – 40 = z
19 + 1 = ə
9 + 9 = b
3 + 3 + 3 = r
Şagirdlər hesab əməllərini yerinə yetirərək rəqəmlərlə verilmiş sözü oxuyurlar.
(Azərbaycan)
Tədqiqat sualı:
– “Vətən” dedikdə nə başa düşürsünüz?
Tədqiqatın aparılması. 
Qruplarla iş.
I qrup. Şagirdlərin vətən qarşısında borcu nədir?
II qrup. “Azərbaycan” sözündəki hərflərdən istifadə edərək mümkün qədər çox söz yazın
və vətənə aid cümlə qurun.
III qrup. Azərbaycanın hansı göllərini, çaylarını, dağlarını, səfalı yerlərini tanıyırsınız?
IV qrup. “Atalar sözü” kitabında vətən haqqında 5 atalar sözü seçib yazın və mənasını
izah edin.
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili.
Qrupların təqdimatları dinlənilir və
müzakirə olunur. Dərsliklə iş. “Vətən” şeiri oxunur və təhlil olunur. Şagirdlərə suallarla
müraciət olunur:
– Şeirdə vətənimizə heyranlıqdan danışılır. Bu heyranlıq nədən yaranır?
Dərsliyin 19-20-ci səhifələrindəki 1-6-cı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Tapşırıq 1. Vətən – qürbət, doğma – yad, dərin – dayaz, göyçək – çirkin.
Tapşırıq 2. “Düz” sözü işlənmə məqamından asılı olaraq həm ad, həm əlamət, həm də
hərəkət bildirir. (Sualın cavabı tapıldıqdan sonra şagirdlər “düz” sözünü müxtəlif cümlələrdə
ad, əlamət, hərəkət bildirən söz kimi işlədirlər.)
Tapşırıq 3.
2. Vətənimin dupduru gölləri, yamyaşıl çölləri, uca dağları var.
3. Vətənimin düzləri  geniş, dərələri dərin, yaylaqları sərindir.
4. Vətənimin kəndləri güllü-çiçəkli, şəhərləri gözəl, dənizləri coşqundur.
4-5-ci tapşırıqlar şagirdlərdən həm də özünüifadə (danışma) bacarığı tələb edir.
Tapşırıq 6. Adətən, şəhər haqqında “göyçəkdir” sözü işlənmir. Lakin qafiyəyə uyğun
olduğuna görə burada məhz bu söz işlənmişdir.
Dinləmə
ŞUŞA
Bir gün Pənahəli xan Bərdə xanına qonaq gəlir. Bərdə xanı hörmətli qonağın
şərəfinə ov təşkil edir. Onlar say-seçmə Qarabağ atlarına minib nökərləri, tazıları
ilə yaxınlıqdakı sıx meşələrə ova çıxırlar. Dağlardan ətrafa göz gəzdirən Pənahəli
xan heyran qalıb deyir: “Bura nə gözəl yerdir. Necə də saf havası var. Burada gözəl
bir şəhər salmaq lazımdır”. Beləcə, Pənahəli xanın məsləhəti  ilə Qarabağın həm
səfalı, həm şəfalı, şüşə kimi aydın, göy kimi şəffaf yerində Şuşa adlı şəhər salınır.
Suallar:
– Pənahəli xan nəyə heyran qaldı?
– Hadisələr Azərbaycanın hansı bölgəsində baş verirdi?
Qruplarla iş davam etdirilməklə şagirdlərə aşağıdakı tapşırıqlar verilə bilər:
1. Azərbaycanın rayonları və bu rayonların təbiəti, sərvəti haqqında bildiklərinizi danışın.
2. Xarici ölkədən qonaq gəlmiş bir dostuna vətənimizin paytaxtı Bakını necə tanıdardın?
3. Dövlət rəmzlərimiz haqqında bildiklərinizi danışın.
4. İşğal olunmuş torpaqlarımız haqqında nə bilirsiniz? Bu torpaqları azad etmək üçün nə
etmək lazımdır?
8
50
20
9
18
8
10
17
8
60
Dərslərin planlaşdırılması
Ы бюлмя
44
Çap üçün deyil

Əlavə sual: – Azərbaycan deyəndə gözünüzün önündə nə canlanır?
Dərsliyin 20-ci səhifəsindəki 7-8-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Tapşırıq 8. Duru – dupduru, yaşıl – yamyaşıl, düz – dümdüz, qara – qapqara, sarı –
sapsarı.
Əlavə sual: – Sol sütundakı sözlər sağ sütundakı sözlərdən nə ilə fərqlənir?
Yazı. “Mən böyüyəndə vətənim üçün nə edəcəyəm” mövzusunda inşa yazılır.
Nəticə:
Vətənimiz Azərbaycandır. O, anamız qədər doğma olduğu üçün ona “Ana vətən”
deyirik. Vətən bizim üçün müqəddəs və əzizdir. Onu sevməli, qiymətləndirməli və tanıt malıyıq.
Tətbiqetmə.
İş dəftəri, səh.10. “Azərbaycan deyirəm” şeiri mavi boşluqların yerinə 1-ci
tapşırıqda verilən müvafiq misralar əlavə edilməklə oxunur və 2-6-cı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı.
– “Vətən” mövzusunda bayatı tapıb dəftərinizə köçürün.
Qiymətləndirmə.
Təqdimata əsasən aparılır.
Dərs 6. RƏNGLƏRİN ANASI (4 saat) 
Motivasiya.
Suallar:
– Təbiətdə ən çox rast gəldiyiniz rəng hansıdır?
– Özünüzə paltar seçəndə hansı rənglərə üstünlük verirsiniz? Nə üçün?
Tədqiqat sualı:
– Hansı rəng daha gözəldir?
Tədqiqatın aparılması. 
Dərsliklə iş. Mətn hissə-hissə oxunub təhlil olunur. Dərsliyin
22-ci səhifəsindəki 1-4-cü tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Tapşırıq 1. Mətnin məzmununa uyğun gəlməyən cümlə seçilir. (“B” variantı)
Məzmun standartı 
Təlim məqsədi
2.1.2. Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir.
Kontekstdən çıxış edərək mətndə rast
gəldiyi yeni sözlərin mənasını izah edir.
2.1.3. Öyrəndiyi yeni sözlərdən nitqində
istifadə edir.
Öyrəndiyi yeni sözləri cümlədə işlədir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Düzgün səs tonu seçməklə mətni ifadəli
oxuyur.
2.2.4. Mətndəki  əsas  fikrə münasibətini
bildirir.
Mətndəki əsas fikri müəyyən edir və
münasibət bildirir. 
3.1.1. Yazısında sadə hüsnxət norma 
-
larına riayət edir.
“B” hərfini hüsnxət normalarına uyğun
yazır və digər hərflərlə birləşdirir.
4.1.1. Sait və samit səsləri  fərqləndirir.
Sözdəki saitlərə görə hecaları müəyyən
edir və sözü sətirdən-sətrə düzgün keçirir. 
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir. 
İmla yazısındakı deyilişi və yazılışı
fərq lə nən sözlərin düzgün yazılışını lüğətin
köməyi ilə müəyyənləşdirir.
Dərslərin planlaşdırılması
ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ
45
Çap üçün deyil

Tapşırıq 2. Bitki adlarından götürülən rəng adları seçilir: şabalıdı, palıdı, narıncı,
bənövşəyi. Yaxşı olar ki, hər rəngə  uyğun ad bildirən sözlər tapılıb dəftərə yazılsın:
Şabalıdı göz, palıdı mebel, narıncı köynək, bənövşəyi çiçəklər.
Əlavə sual: Rəng adları əşyanın nəyini bildirir? (əlamətini)
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili.
Dərsin ideyası açıqlanır: Torpaq
bərəkətdir. Ətrafımızda olan bütün canlılar torpaqla sıx əlaqəlidir. Canlıların qidası ondan
asılıdır. Torpaq olmasa, çörək də olmaz.
Müəllim şagirdlərə un, buğda, sünbül və çörək (yaxud onların şəkillərini) göstərir.
– Bunlar hansı ardıcıllıqla düzülməlidir?
– Taxıl bitkiləri hansılardır?
– Taxıl bitkiləri bitən torpaq sahəsi necə adlanır?
– Nə üçün çörəyi müqəddəs sayırıq?
Çörəyin süfrəyə gələnə qədər hansı mərhələlərdən (sünbül–buğda–un–çörək) keçdiyi
aydınlaşdırılır. Çörəyə necə qənaət edilməsi qaydaları açıqlanır. 
Nəticə:
Qara torpaq həyatverici qüvvədir.
Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 11-12-ci səhifəsindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə  y e t i  ri -
lir.
DİL QAYDALARI
Motivasiya.
Heca ilə bağlı biliklər təkrarlanır, suallar verilir.
– Heca hansı səslərin hesabına yaranır?
– Hər hecada neçə sait səs ola bilər?
Dərsliyin 22-23-cü səhifələrindəki 5 və 6-cı tapşırıqlar yerinə yetirilir.
Lövhədə bir neçə söz yazılır: uşaq, ata, ana, ağac, alma, təbii, paltar, ailə, maneə.
Tapşırıq: Bu sözlər arasından elələrini seçin ki, onların birinci və ya sonuncu hecası yalnız
bir səsdən ibarət olsun. 
Tədqiqat sualı:
– Sözü hecalara bölməklə sətirdən-sətrə keçirmək arasında fərq varmı?
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini iş
vərəqlərində qeyd edirlər.
I qrup. Lövhədə yazılmış sözləri cədvəl üzrə yazın və fərqini müəyyən edin.
II qrup. Verilmiş mətndən elə sözlər seçin ki, bir səsdən ibarət hecası olsun. Onların
sətirdən-sətrə keçirilmə qaydalarını müəyyənləşdirin.
III qrup. Üçüncülər”, “ağacların”, “uşaqlarda” sözlərini sətirdən-sətrə necə keçirərdiniz? 
IV qrup. Odunçu”, “müəllim” və “direktor” sözlərində neçə heca var və bu sözlər sətirdən-
sətrə neçə cür keçirilə bilər?
Məlumat mübadiləsi və müzakirənin təşkili.
Qrupların təqdimatı dinlənilir və müzakirə
olunur. Dərsliyin 23-cü səhifəsindəki sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi ilə bağlı olan nəzəri
hissə mənimsədilir. Dərslikdəki 7-9-cu tapşırıqlar yerinə yetirilir.  
Nəticə:
Bir saitdən ibarət hecaları nə sətrin sonunda saxlamaq, nə də yeni sətrə keçirmək
olmaz. 
Hecaya bölmə
Sətirdən-sətrə keçirmə
Dərslərin planlaşdırılması
Ы бюлмя
46
Çap üçün deyil

Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 11-ci səhifəsindəki dil qaydaları ilə bağlı tapşırıqlar yerinə
yetirilir.
Dil qaydaları. İmla mətni:
Yazı.
Hüsnxət. “B” hərfi. İş dəftəri, səh. 13.
Ev tapşırığı:
– 9-cu tapşırıqda verilmiş mətndəki cümlələri sətirdən-sətrə düzgün keçir -
mək lə dəftərinizə yazın (dərslik, səh 23).
Qiymətləndirmə.
Təqdimata, diskussiyaya və tətbiqetmənin nəticələrinə əsasən aparılır.
Dərs 7. NOVRUZ  BAYRAMI (4 saat)
Motivasiya.
Müəllim lövhədə sözlər yazır: tonqal, xonça, axır çərşənbə, paxlava, bayram,
Keçəl, şəkərbura, qulaq falı.
Sual: – Bu sözlər sizə nəyi xatırladır? (Novruz bayramı)
Köməkçi sual: – Bu siyahıya başqa hansı sözləri aid etmək olar? (Su çərşənbəsi, Kosa,
qoğal və s.)
Daha sonra müəllimin köməyi ilə şagirdlər “mərasim” sözünün mənasını araşdırırlar.
Tədqiqat sualı:
– Novruz bayramı ilə bağlı hansı mərasimlər var?
Tədqiqatın aparılması.
Qruplarla iş. Şagirdlər verilmiş suallar əsasında öz fikirlərini iş
vərəqlərində qeyd edirlər. Qruplara “Səməni”, “Kos-kosa oyunu”, “Novruzda bayram süfrəsi”,
“Qulaq falı” mövzularında kiçik mətnlər verilir. Qruplar mətnləri oxuduqdan sonra müvafiq
mövzu üzrə şifahi məruzələr təqdim etməlidirlər.
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.1.2. Dinlədiyi fikirlə bağlı müna si bətini
əsaslandırır.
Maddi-mənəvi dəyərlər mövzusunda mət n -
ləri dinləyir, öz münasibətini bildirir.
2.1.2. Öyrəndiyi yeni sözlərin mənasını
izah edir.
Öyrəndiyi yeni ifadələrin mənasını sadə
şəkildə izah edir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olun muş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətni oxuyarkən obrazların nitqindəki hiss-
həyəcanı müxtəlif səs çalarları ilə ifadə
edir. 
3.1.4. Müşahidə və təəssüratlar əsasında
kiçikhəcmli inşalar yazır. 
Sevdiyi bayram haqqında kiçikhəcmli inşa
yazır.
3.1.6. Sinif səviyyəsinə uyğun olaraq
müəyyən edilən sadə  əməli yazılar
(məktub, açıqca, elan, ərizə) yazır.
Bayram münasibətilə açıqca yazır.
TƏNBƏLLƏR (30 söz)
Uşaqlar bağçada oynayırdılar. Çiçəklərin yarpaqları solmuşdu. Güllər su istəyirdi.
Amma heç kəs onlara su vermədi. Bir azdan yağış yağdı. Güllər doyunca su içdi.
Tənbəl uşaqlar isə başlarını aşağı salıb utandılar.
Dərslərin planlaşdırılması
ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ
47
Çap üçün deyil

I qrup. “Səməni”
II qrup. “Kos-kosa oyunu”
III qrup. “Novruzda bayram süfrəsi”
IV qrup. “Qulaq falı”
(Müəllim bu mövzuları seçərkən “Altun kitab” nəşrlər evinin “Bayramlar və tarixi günlər”
kitabından istifadə edə bilər.)
Dərsliklə iş. Dərslikdə “Novruz bayramı” mətni oxunur. Müəllim mətndən çıxarılmış
aşağıdakı hissəni oxuyur və həmin hissənin mətndəki yerini müəyyən etməyi tapşırır: 
Nə yax şı ki, Novruz bayramında böyüklər tonqal qalamağı qadağan etmir lər.
Başqa vaxt deyirlər ki, odla oynamaq olmaz. İlaxır çərşənbəsində isə nəinki ton-
qal qalamağa, hətta üstündən tullanmağa da icazə verirlər.
Sonra dərslikdən 1-2-ci tapşırıqlar yerinə yetirilir. 
Müəllim uşaqlarla birlikdə “təntənə” sözünün mənasını açıqlayır və iş dəftərinin 14-15-ci
səhifələrindəki mövzu ilə bağlı tapşırıqlar yerinə yetirilir. 
Dinləmə mətni.
NOVRUZ BAYRAMI VƏ ÇƏRŞƏNBƏLƏR
Novruz bayramı yazda gecə ilə gündüzün bərabər olduğu günə düşür.
Təbiətin, həyatın oyanması Novruzdan başlanır. Azərbaycan xalqı bunu çox tən -
tənəli, həm də hələ bir ay qalmışdan qeyd etməyə başlayır. Belə ki, hər həftənin ikin ci
günləri Su, Od, Yel və Torpaq çərşənbəsi günləri kimi qeyd  olu  nur. 
Xalq inancına əsasən, birinci çərşənbə günü su və su mənbələri təzələnir və
hərəkətə gəlir. Su çərşənbəsi hələ gün doğmamışdan hamı su üstünə gedir, əl-üzünü
yuyur, su üstündən atlanır. 
İkinci çərşənbə  – Od çərşənbəsi qədim insanların Günəşə, oda olan inamından
irəli gəlir. Adət-ənənəyə görə, bu axşam tonqal qalayıb alovun üstündən tullanmaqla
bütün azar-bezarlarını yandırırlar. 
Üçüncü çərşənbə – Yel çərşənbəsində əsən isti küləklər yazın gəlişindən xəbər verir.
Çərşənbələrin axırıncısı Torpaq çərşənbəsidir. Həmin gün bütün evlərdə bayram
süfrəsi açılır, cürbəcür yeməklər, əsasən, aş, paxlava, şəkərbura, şəkərçörəyi, şor qo -
ğalı, badambura və s. bişirilir. Bayram xonçasının ortasında səməni, ətrafında hər
ailə üzvünə şam, boyadılmış yumurta qoyulur. 
Bayram həm də qədim oyunlarla zəngindir. Xalq yaradıcılığı janrlarından  ən çox
nağıllar, hekayələr, dastanlar, lətifələr, məsxərələr və s. istifadə olunur. Bunlardan
“Xıdır İlyas” (məhsuldarlıq, çiçəklənmə rəmzi), “Kosa-kosa” – meydan oyunu (baharın
gəlməsi rəmzi) və falabaxmanı qeyd etmək olar.
Dinləmə mətni 4 hissəyə bölünüb qruplara da verilə, “Ziqzaq” üsulu ilə oxutdurula bilər.
Suallar:
– Novruza qədərki çərşənbələrin adlarını deyin.
– Bayram xonçasına hansı nemətlər düzülür?
– Novruz bayramında hansı xalq oyunları oynanılır?
Yazı. Şagirdlər bayram münasibətilə açıqca hazırlayırlar.
Siniflə birlikdə lövhədə Novruz bayramı ilə əlaqədar təbrik mətni tərtib olunur.
Şagirdlərin nəzərinə aşağıdakı qaydalar çatdırılır:
– mətni tərtib edərkən bayramın adı düzgün yazılmalıdır (bayram adları böyük hərflə
yazılır);
– təbrik mətni səmimi olmalı, xoş sözlərlə müşayiət olunmalıdır;
Dərslərin planlaşdırılması
Ы бюлмя
48
Çap üçün deyil

– sonda imza və tarix qoymağı unutmaq olmaz;
– imzadan əvvəl “Ən xoş arzularla” və ya “Səni dünyalar qədər sevən” ifadələrini
işlətmək olar.
– açıqcanı tərtib edən şəxs rəssamlıq və texnologiya üzrə bacarıqlarını da nümayiş
etdirə, naxışlardan, aplikasiyadan istifadə edə bilər.
Açıqca hər hansı əlamətdar gün (bayram, ad günü və s.)
münasibətilə əziz adama ünvanlanan bədii tərtibatlı təbrik
məktubudur.
Nəticə:
Novruz milli bayramdır. Bu bayramda dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz əks olunur.
Tətbiqetmə.
İş dəftərinin 15-ci səhifəsindəki 4-cü tapşırıq yerinə yetirilir.
Ev tapşırığı:
– “Ən çox sevdiyim bayram” mövzusunda inşa yazın. 
Qiymətləndirmə.
Təqdimata əsasən aparılır.
Dərs 8. AZƏRBAYCAN ƏLİFBASI (4 saat)
Motivasiya.
Lövhədən plakat asılır:
Müəllim: – Gördüyünüz hərflərdən hansıları Azərbaycan əlifbasında var? Həmin hərfləri
dairəyə alın. Qalan hərflər barədə nə deyə bilərsiniz? Onlardan hansıları sizə tanışdır?
Həmin hərflər hansı səsləri ifadə edir?
Rus dili tədris olunan siniflərdə şagirdlər bu hərflərin rus hərfləri olduğunu deyəcəklər.  
Sinifdə hansı xarici dilin keçilməsindən asılı olaraq Venn diaqramı vasitəsilə Azərbaycan
və digər xarici dil hərflərinin eyni  və fərqli olanları qeyd olunur. Məsələn:
Müəllim: – Sizcə, əvvəlcə hərf, yoxsa səs yaranmışdır?
Məzmun standartları 
Təlim məqsədləri
1.2.1. Müşahidə etdikləri, eşitdikləri və
oxuduqları haqqında danışır.
Öz biliklərinə əsaslanaraq problemin həlli
ilə bağlı fikir bildirir.
2.2.1. Müvafiq mətnləri müəyyən olunmuş
tə ləb lərə uyğun  sürətli, düzgün, şüurlu,
ifadəli oxu yur.
Mətndəki fikirləri tamamlamaqla məzmunu
mənimsədiyini nümayiş etdirir.
2.2.4. Mətndəki  əsas  fikrə münasibətini
bildirir.
Mətndə verilmiş əsas məlumatları mə 
-
nimsəyir və təcrübədə tətbiq edir.
3.1.1. Yazısında sadə hüsnxət norma 
-
larına riayət edir.
“C” hərfini hüsnxət normalarına uyğun
yazır və digər hərflərlə birləşdirir.
4.1.3. Rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və
tələffüz qaydalarını müəyyənləşdirmək
üçün lüğətdən istifadə edir.
Söz axtarışı zamanı məqsəddən asılı ola -
raq (yazılış, deyiliş, izah) lüğətin tipini
düzgün müəyyən ləşdirir.
B, C, H, Ц, K, P, S,Ч, Б, П, Ы, Ж, L, Л, Я, F, Ь, Ю, У, G, З, Х, Ъ, Т, А, О
Azərbaycan hərfləri
Rus hərfləri
Dərslərin planlaşdırılması
ДЯЙЯРЛЯРИМИЗ
49
Çap üçün deyil

Şagirdlərin fikirləri dinlənilir. 
Mətn şagirdlər tərəfindən abzaslarla oxunur. 
– Nə üçün hər xalqın əlifbası fərqlidir? 
– Avqustun 1-i  hansı bayram qeyd olunur?
Əlifba sırası ardıcıllıqla soruşulur. 
Köməkçi sual: – Əlifba nədir?
Müəllim yazı taxtasına “əlifba” sözü yazır. Bu sözlə bağlı hərə öz fikrini söyləyir: hərflər,
ardıcıllıq, saitlər, samitlər, hecalar, sözlər, cümlələr və s. 
Müəllim deyilənlərdən hərflər və ardıcıllıq sözlərini seçərək aşağıdakı ideyanı formalaş dırır:
Yüklə 4,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin