He who knows syphilis, knows medicineYüklə 136,88 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.02.2017
ölçüsü136,88 Kb.
#9094

SİFİLİSİN

DİAQNOSTİKASI

Həkim-Rezident: ÜLKƏR  ƏLİYEVA


"He who knows syphilis, knows 

medicine" 

Sir William Osler

SYPHİLİS
Törədici:

Treponema pallidumT.pallidum 1905-ci ildə F.Şaudin və E.Hoffman tərəfindən kəşf edilmişdir.

Adlandırma tarixi 1530 cu ildə C.Frakastronun “Syphilis sive de morbo Gallico” (sifilis və ya fransız xəstəliyi) əsərindəki  Sifilis obrazının adı ilə 

bağlıdır.C.Frakastoro poemasında Sifilos adlı cavan çobanda bu xəstəliyin- “zöhrəvi 

çiçəyin” əlamətlərini təsvir etmişdir.J.Frenel bu xəstəliyi “Lues Venera” (latınca, lues – taun) adlandırılmışdır.O 

vaxtdan bu xəstəliyin hər iki – “sifilis” və “lues” adları bərabər işlədilir.Hərəkətlidir

MikroaerofilKultivasiya olunmur

Ətraf mühit amillərinə həssasdır

İnsan


Əsas yoluxma yolu cinsi yoldur

Transplasentar yolMəişət-təmas yolu

Parenteral (qan köçürmə)Giriş qapısı: dəri və selikli qişalarKLİNİKASI

1) Birincili sifilis

2) İkincili sifilis

3) Latent (gizli)sifilis

Erkən latent sifilis

Geçikmiş latent sifilis 

4) Gec sifilis (Üçüncülü sifilis)

Neyrosifilis

Kardiovaskulyar sifilis

Anadangəlmə sifilis

1.Erkən (syphilis congenita praecox)

2.Gec (syphilis congenita tarda)


Birinci dövr (yoluxdurucu dövr)

Giriş qapısında 

papula


Xora-”bərk şankr”: reaktiv vaskulit nəticəsində yaranır. 

Möhtəviyyat spiroxetlərlə zəngin olur. Ağrısız olur.İkinci dövr (yoluxdurucu dövr)

Makulopapulyoz səpgilər  və kondilomalar

 Meningitlər, xorioretinit, hepatit, nefrit və s. 


Üçüncü dövr (yoluxucu deyil)

Qummalar: immunopatoloji proses nəticəsində yaranır


Ən çox böyük damarlar tutulur.

Aortit, aorta anevrizması və çatışmazlığıİkinci trimestrdə plasenta vasitəsilə yoluxma: doza çox 

olduqda abort və ölüdoğma

Doza az olduqda anadangəlmə sifilisRinit


Pemfiqus


Osteoxondroz

LimfadenopatiyaHepatosplenomeqaliya

Meningit və meningoensefalopatiyaGecikmiş anadangəlmə sifilis 

Frontal çıxıntıQısa maksilla

Batıq burunQılıncvari baldır

Hetçinson triadası (keratit, karlıq,

çəlləyəbənzər dişlər)İmmunitet

Treponemal anticisimlər 

Nontreponemal anticisimlər


Klinik əlamətlərə görə

Mikroskopik üsulİmmunoloji üsul 

Seroloji üsulDFA


Molekulyar

QEYD:

Kultivasiya üsulu istifadə olunmur.Şankr möhtəviyyatı

Qıcıqlandırma üsuluTəzyiq üsulu

Skarifikasiya üsuluLimfa düyünü punktatı

PunksiyasıBOM


Qan


Amniotik mayeMikroskopik üsul

Uyğun boyama üsulları ilə boyama (Gimza, Çin mürəkkəbi,gümüşləmə)

Qaranlıq sahə mikroskopiyasıDFA (Direct fluorescent antibody

)

QEYD: 

Müayinə olunanan materialda çox miqdarda eritrosit 

görünərsə, material yenidən götürülməlidir.


Mikroskopik üsul:

qaranlıq sahə 

-

Birinci və ikinci dövr sifilis-

Şankr möhtəviyyatı və səpgi elementləri

-

Antibiotik təyin olunmamışdan öncəÜstünlükləri

Çatışmazlıqları

Sürətli nəticə əldə olunur.Maddi cəhətdən  

sərfəlidir

Seroloji testler neqativ   olduğu halda pozitiv  

nəticə verə bilər

Qaranlıq sahə mikroskopiyası bəzi hallarda yalançı neqativ 

nəticə verə bilər.

Qaranlıq sahə mikros-kopiyası oral və rektal 

elementlərin müayinə-

sində nəticə vermir

(Sifilisə səbəb olmayan     

treponemalar görünə bilər)


Nəticənin neqativ olması xəstəliyi inkar etmir.

Antibiotik istifadəsindən sonra yalançı neqativ nəticə müşahidə edilə bilər.

Ən az 3 dəfə təkrarlanmalıdır.Şankr olan xəstələrdə ilk seçilməli olan üsuldur.Neytrofil leykositlər 

Epitel hüceyrələriParlaq halqa ilə əhatə edilmiş dairəvi formalı tünd elementlər şəklində 

eritrositlər

Eritrositlər çox olarsa material təkrar götürülməlidir.Patogen treponem: Düz bucaq altında əyilmə hərəkəti,

bükülmə (ən çox ortadan) və saat rəqqasına bənzər hərəkətlər


Düz immunoflüoressensiya metodu materialın spesifik monoklonal  ya da 

poliklonal anticisimlərlə işlənməsi vasitəsilə aparılır.

Poliklonal  və ya monoklonal anticisimlər konyuqə edilmiş FİTC(Fluorescein Isothiocyanate conjugated Antibodies) konyuqatlar

x200, x400, x1000 böyütmə ilə lüminessent 

mikroskopda

Hüceyrələr qırmızı-narıncı və ya sarı rəngə boyanır, solğun treponem parlaq yaşıl rəngdə flüoressensiya 

edir


Qaranlıq sahə

mikroskopiyası

DFAMaddi cəhətdən sərfəlidirHəm patogen həm də qeyri-

patogen treponemalar

Oral və rektal elementlərinmüayinəsində nəticə vermir

 Spesifik üsuldur

 Qeyri-patogen formalardan 

differensiasiya mümkündür

 Oral və rektal elementlərin

müayinəsi üçün  əhəmiy-

yətlidir


Seroloji üsul

Hamilə qadınlardaCinsi yolla keçən xəstəliklərə görə risk qrupunda olan  şəxslərdə   

Orqan  ya da qan verən şəxslərdəSifilislə bağlı genital elementlər,xronik nevroloji əlamətlər və 

digər klinik əlamətlər  aşkar edilən şəxslərdə

Sifilis üçün skrininq müayinələrdə pozitif çıxan xəstələrdə təsdiqləmə məqsədilə 

Sifilis infeksiyasının hansı dövrdə olduğunu müəyyən etmək üçünKlinik əlamətlər meydana çıxanda  xəstələrdə artıq həm 

İgM,həm  İgG olur.

İnfeksiyanın 2-ci həftəsində İgM,4-cü həftəsindən etibarən İgG  əmələ gəlir.

İgG miqdarı İgM-ə görə daha yüksək səviyyəyə çatırİgM  sifilisin üçüncü dövründə  yox olsa da İgG qalır

Müalicə nəticəsində İgG –nin miqdarı aşağı düşsə də tamamilə yox olmur.

Seroloji testlər 2 qrupa ayrılır:

Nontreponemal testlər (Antigen kimi insan və ya öküz ürəyi əzələsindən alınmış kardiolipin)

Treponemal testlərKomplementin birləşməsinə əsaslanan testlər:

WassermanKolmer


Flokulyasiya prinsipinə əsaslanan testləri:

VDRL- Venereal Disease Research Laboratory test (Zöhrəvi xəstəliklərinn laborator tədqiqi)

USR – (Unheated Serum Reagin Test)RPR – rapid plasma reagin test (sürətli plazma reaginləri testi) 

TRUST – Toluidin Red Unheated Serum Test (toluidin qırmızısı və qızdırılmamış zərdab testi) 

QEYD: 

Nontreponemal testlərlə  həm zədələnmiş hüceyrədən sekresiya olunan 

lipoidal maddələrə, həm də T.pallidumun lipid tərkibli  antigenlərinə 

(kardiolipin,xolesterin,lesitin) qarşı əmələ gələn İgG və İgM anticisimləri 

aşkarlanır.


Nontreponemal testlər :

1)Keyfiyyət testi- anticismin olub olmadığını 

təyin etmək üçündür

2)Kəmiyyət testi -serumda olan anticisimlərin 

miqdarını  müəyyən etmək üçündür

Ən çox VDRL RPR istifadə olunur.Nontreponemal Testlər.

Sifilisin birinci dövründə şankr əmələ gəlməsindən 1-4 həftə sonra pozitiv olur. 

İkinci dövrdə ən yükək titrə çatır.Erkən sifilisin müalicəsi zamanı bir ilin sonunda  

bu testlərdə titrlər aşağı düşür və ya tamamilə 

neqativ olur.Titrin 4 dəfə artması isə təkrari 

infeksiyanı,ya da müalicənin effektsizliyini 

göstərir. Bu halda müalicənin təkrarlanmasına 

ehtiyac vardır.


• Sadə,sürətli və ucuz üsuldur. 

Çox sayda nümunə işləmək 

olar.

• Təkrari infeksiyanın diaqnozu  üçün əlverişlidir.

TESTİN 


ÜSTÜNLÜKLƏRİ

• Birincili sifilis zamanı şankrın 

formalaşmasından 1-4 həftə 

sonra anticisim əmələ gəlir.

• Yalançı pozitivlik göstərə 

bilər.


TESTİN 

ÇATIZMAZLIQLARIYalançı neqativlik  və  yalançı  pozitivlik

Birinci dövrdə 40%Latent sifilis zamanı 25%       

Yalançı neqativlik -Prozon effekti: 

anticisimlər  yüksək 

titrdə olduğu halda, normal antigen-anticisim birləşməsi 

(aqqlütinasiya) baş vermir. 

 Yalançı pozitivlik :

Kəskin yalançı pozitivlik- 6 aydan  Xroniki yalançı pozitivlik- 6 aydan  İnfeksion mononuk-

leoz,hepatit,qızılca kimi 

bəzi viral xəstəliklər

Viral pnevmoniyaXlamidiya

MalyariyaHamiləlik

RiketsiozBakterial endokardit

Yaws və pinta kimi digər treponemal infeksiyalarla 

çarpaz reaksiya zamanı

Qısamüddətli   

yalançı  pozitivlik     

(Kəskin)

Kollagen damar xəstəlikləriCüzam


Xroniki qaraciyər 

xəstəlikləri

Multiple miyelomaNarkomaniya

Qırmızı qurd eşənəyiAnti hipertenziv 

preparatların qəbulu

70 yaşdan böyük xəstələrdəUzunmüddətli 

yalançı   pozitivlik

(Xronik)   


Müalicəyə başlamazdan əvvəl VDRL 

testi ilə titr təyin olunmalıdır.

Birinci dövrdə 2 il müalicə ərzində VDRL-də titr getdikcə azalır və  

negativ nəticə alınır.

İkinci dövrdə müalicədən sonra titr azalsa da, xəstələrin 50%-də 2ildən 

sonra da VDRL-də aşağı titr müşahidə 

olunur, yəni nəticə tam neqativ 

olmur.Bu müalicənin effektsiz olması 

demək deyil.


Nəticənin qiymətləndirilməsi

Müsbət- böyük və ya orta böyüklükdə  

hissəciklər əmələ gələn zərdablar

Zəif müsbət - hissəcikli və ara sıra kiçik 

birləşmələrin əmələ gəldiyi zərdablar

Mənfi 


– incə hissəcikli zərdablar mənfi qəbul 

edilir.


Anticisimlərin titrinin  dəyişməsini izləmək məqsədilə və keyfiyyət  analizi 

şübhəli olduqda aparılır.

İnaktivləşdirilmiş xəstə zərdabları müxtəlif nisbətlərdə durulaşdırılır, sonra  keyfiyyət analizində olduğu kimi təcrübə aparılır.

Nəticə__Təsviri'>Nəticələrin oxunması və qiymətləndirilməsi keyfiyyət analizində olduğu kimidir, lakin bu zaman durulaşmaların titri də bildirilir.

Titrin 4 dəfə azalması müalicənin effektli olmasını göstərir.Bu test xüsusi hazırlanmış və içərisində kömür parçaları 

olan modifikasiya olunmuş VDRL antigeni ilə aparılır

4-6 həftə sora pozitivləşirHazırda RPR testi üçün kitlər ticari yolla əldə  edilə bilərTestin üstünlükləri

İnaktivləşdirilmiş zərdab və ya plazma ilə aparıla bilərAçılmış antigen paketinin keyfiyyətini itirmədən saxlanılmasına imkan 

verirSonuncu ilə əlaqədar olaraq zərdablar toplanmadan istənilən zaman test edilə bilər

Nəticələrin oxunması adi gözlə mümkündürKeyfiyyət üsulu: 

qiymətləndirmə VDRL-də 

olduğu kimidir

Kəmiyyət üsulu: Durulaşdırmaqla  aparılır

Nəticə

Təsviri

Kəskin


pozitiv (+4)  

Presipitatın iri lopaları ağ rəngli olub oyuğun həcmi boyu 

bərabər yayılır və ya oyuğun periferiyasında 

yerləşir,reaksiya mühiti praktiki olaraq şəffaf olur

Pozitiv

Lopalar orta ölçüdə olub oyuğun bütün həcmi boyu yayılır,reaksiya mühiti ağımtıl olur

Zəif pozitiv

(+2 və+1)

Kiçik lopacıqlar oyuğun  bütün həcmi boyu yayılır,reaksiya 

mühiti ağımtıl olur

Şübhəli


Çox kiçik lopaların mövcudluğu presipitatın olmasına 

şübhə yaradır,çalxaladıqda bəzi antigen hissəcikləri parlaq 

çalarlı olur.Müayinə təjrar aparılmalıdır.

Neqativ (-)

Presipitat yoxdur, reaksiya mühiti qeyri-şəffafdır


Trust


USR reagentinə kömür və ya qırmızı boya 

pigmenti əlavə olunur.

Antigen –anticisim flokulyasiyası makroskopik olaraq müşahidə olunur.

Treponemal testlərTPİ – Treponema Pallidum İmmoblilisation TestTPHA-Treponema Pallidum Hemagglutination TestFTA/FTA-ABS /İgM FTA-ABS/İgG FTA-ABS -Flourescent Treponemal 

Antibody TestFTA-ABS double-staining Fluorescent treponemal antibody absorption 

double staining testWestern blotsHATTS -Hemaglutination Treponemal Test for SyphilisSPHA -Syphilis Protein Hemadsorption TestELİSA- Ensyme Linked İmmunosorbent AssayMHA-TP -Micro Hemagglutination Assay Treponema PaliidumT.Pallidum  antigen olaraq istifadə olunur

Spesifikliyi yüksəkdirTəsdiqedici testlər

Müalicənin izlənməsi üçün istifadə olunmurSifilis əlamətləri olmayan ancaq sifilitik uşaq dünyaya 

gətirmiş anada diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün 

Şəxsin həyat yoldaşında sifilis şübhəsi olduqda və nontreponemal testləri negativ olduqda

Araşdırma laboratoriyalarında istifadə olunur:

MürəkkəbdirSpesifikliyi azdır

Sərfəli deyil

FTA-ABS –dolayı flurosensiya testidir.

Birinci dövr sifilis üçün spesifik testdir. Testin spesifikliyi:

Birinci dövrdə: 86-100%İkinci və üçüncü dövrdə : 96-100%

Infeksiyanin 3-cü həftəsindən etibarən pozitivləşir.FTA-ABS üçün xüsusi T.Pallidum (Nichols) 

antigeni (Difco,BBL) liofilizə olunmuş və ya 

suspenziya şəklindədir.

İçərisində nişanlanmış insan antiqlobulini(anti-human globulin) olan  

flüorosent  zərdab sonda əlavə olunur

Müayinə üçün flüorosent mikroskopu istifadə olunur

FTA-ABS –də yalançı pozitivlik

Yüksək qamma-qlobulin və ya ANA pozitivliyi Autoimmun hemolitik anemiya

İnfeksion mononukleozLepra 


Malyariya

Sistemik qırmızı qurdeşənəyiTrioditlər

Genital herpesHamiləlikİkili  boyama  ilə T.Pallidum –a qarşı flüorxrom ilə işarələnmiş 

bir boya istifadə olunur və tetrametilrodamin izotiosiyanat ilə 

işarələnmiş insan İgG-nə qarşı əmələ gələn anticisimlər təyin 

olunur.  

FTA-ABS -19-S-İgM 

Residivlər və anadangəlmə sifilisin təyini üçün spesifikdir FTA-ABS testin üstünlükləri

Nontreponemal testləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur.

Yüksək spesifikliyə malikdir və infeksion sifilisdə ilk pozitiv nəticə verən seroloji testdir.

FTA-ABS testin çatışmazlıqları

Nonvenereal treponematozlarla çarpaz reaksiya verir.

BOM-un müayinəsində istifadə olunmur.Reinfeksiyanın  və müalicənin effektivliyinin  

təyini üçün yararsızdır.

EİA- treponemal İgM və İgG –nin səviyyələri müəyyən edilir.Spesfikliyi yüksəkdir.Əsasən 

anadangəlmə sifilisdə və sifilisin birinci dövründə 

yüksək həssaslığa malikdir.

Bahalıdırİmmunoferment analizi (İFA) və ya Enzyme-linked   

immunosorbent Assay (ELISA) 

Anticisim-antigeninkompleksinin

uyğun substrat–xromagen

əlavə edilməklə onların rəngli reaksiya vasitəsi ilə aşkar

olunmasına əsaslanır.

İFA üçün istifadə olunan spesifik antigenlər müxtəlif mənbəli olabilərlər:Ultrasəslə işlənmiş: antigenlər T.pallidum hüceyrələrinin ultrasəslə 

zədələnməsindən alınırPeptidlər: T.pallidumun antigen zülalları kimyəvi sintez yolu ilə  əldə 

edilir.


Spesifik İgG və İgM anticisimləri ayrı-ayrı 

təyin olunur.

Nonspesifik testlər kimi müalicədən sonra neqativ(-)  nəticə alınır.

FTA-ABS VƏ TPHA subyektiv testlər olduğu halda bu obyektivdir.

Spesifikliyi yüksək,pratikdir.İFA-nın nəticələri avtomatik olaraq

optik sıxlıqla müəyyən edilir.

İFA-nın hər bir qoyuluşunda optiksıxlığın kritik əhəmiyyəti və “boz zona”

müəyyən edilir.

“Boz zona” kritik optik sıxlığın 10%hüdudlarında yerləşən interval hesab

olunur.


Tədqiq olunan nümunə o zaman müsbət

sayılır ki, optik sıxlıq boz zonadan

yüksəkdə yerləşir, şübhəli olduqda boz

zona həddində, mənfi olduq isə boz

zonadan aşağı olur.

Qeyd:

Treponem İFA testləri, yalnızkeyfiyyət testləri kimi qiymətləndirilməlidir.

İmmunoferment analizi (İFA) 

Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası (PHA) və ya Treponema

pallidum hemaqqlütinasiya reaksiyası (TPHA)

TPHA - bu test antigen kimi T.Pallidum (Nikol ştamı) antigenlərikonyuqasiya edilmiş qoyun eritrositləri ilə xəstə zərdabında spesifik

anticisimlərin axtarılması prinsipinə əsaslanır

.

TPHA testləri aparmaq üçün dəstlərə adətən bunlar daxilolur:

test eritrositləri – patogen treponema antigenləri iləsensibilizə edilmiş heyvan eritrositləri

kontrol üçün eritrositlərdurulaşdırma üçün bufer məhlulu

müsbət və mənfi kontrollarreaksiya aparmaq üçün 96 oyuqlu immunoloji planşetlər.Asan və sürətli üsuldur

Çatışmazlığı:

Müalicə olunmuş xəstələrdə həyat boyu pozitiv qalır.

Nəticə

Təsvir

Kəskin müsbət

nəticə (4+)

Çuxurcuğun bütün dibini əhatə edən, kənarları       

qıvrılmış, tutqun hüceyrə kütləsi

Müsbət nəticə (3+)

Eritrositlər oyuğun dibinin çox qismində

yerləşir, bu zaman çöküntünün periferiyasında          

eritrositlərdən ibarət halqa formalaşır.

Zəif müsbət (2+)

Eritrositlər oyuğun dibinin kiçik bir hissəsində      

yerləşir. Oyuğun mərkəzi hissəsində eritrositlərin

çöküntüsündən təşkil olunmuş və orta qismində

nəzərə çarpan işıqlanma zolağı qeyd edilən həlqə

formalaşır.

Qeyri-müəyyən

nəticə (1+ və  )

Daha kiçik həlqə ilə əhatə olunmuş,həlqədən         

kənarda da hemaqqlütinasiya  verən və ya mərkəzi     

hissədə düymə şəklində toplanmış və mərkəzində    

deşik olan hüceyrə kütləsi.Belə nümunələr təkrar 

müayinə olunmalıdır.

Mənfi nəticə

Oyuğun dibinin mərkəzində təmiz fonla əhatə

olunmuş yığcam çöküntü qeyd olunur.


TPHA reaksiyasının diaqnostik qiymətləndirilməsi

TPHA metodikasının yerinə yetirilməsi sadədir, xüsusi avadanlıq  və uzun zaman tələb etmir

Həssaslıq və spesifikliyi yüksək olan reaksiyadırReaksiyanın nəticəsi bərk şankr yarandıqdan 3-4 həftə  sonra 

müsbət olur. 

birinci dövrdə – 76%ikinci  dövrdə – 100%-ə qədər

xəstəliyin gizli gedişə malik formalarında isə 94- 97% təşkil edir

Anticisim-aqqlütininlər sifilislə xəstələnmiş insanların qanında 

uzun müddət ərzində aşkar olunur, ona görə də TPHA 

reinfeksiyanın diferensial diaqnostikası və ya infeksion prosesin 

kəskinlik dərəcəsinin müəyyən olunması üçün tövsiyə edilə 

bilməz.


TPHA kimidir,fərqi mikroplaklardan

istifadə olunmasıdır.

Daha az reaktiv və serum istifadə olunur.Şübhəli olarsa FTA-ABS ilə təsdiqlənir.

SPHAAntigen olaraq dovşan eritrositləri Bunlarla reaksiyon verib mikrotitrasyontabakalarinin solid fazina 

baglanan spesifik İgM antikorlari tespit edilir.

Spesifik İgM-in tapılmasına əsaslanırNeyrosifilis və reinfeksiya diaqnozunda istifadə olunurp15 kDa, p17kDa, p45 kDa, p47kDa

Hamısı (-) : Neqativ1(+)        : Sərhəddə

>1(+)        : PozitivFTA-ABS dən daha həssas və

spesifikdir

ObyektivdirBahalıdırProtein məhlulunda müvafiq 

proteinlərin tapılmasına 

əsaslanır.

Elektro blotting üsulu ilə tətbiq edilən proteinlər  xüsusi 

membrana keçirilir.

Müxtəlif məhlullarla işlənilir.Membrandakı proteinlərə 

spesifik anticisimlər bağlanır.

Anticimlər təsbit edilirCizgilərin qalınlığı standart 

kontrollarla  müqayisə  edilərək 

miqdar təyin olunur.

WESTERN BLOT  (WB

)


Birincili sifilisdə

NeyrosifilisdəAnadangəlmə  sifilisdə

PCR, 47 kDaSeroloji testin nəticəsi

Yekun rəy

Qeyri-treponem test (+)

Treponem test (-)

Qeyri-treponem skrininq testin yalançı

müsbət nəticəsi

Qeyri-treponem test (+)

Treponem test (+)

Müalicə olunmamış sifilis

Əvvəl müalicə olunmuş gecikmiş sifilis

Qeyri-treponem test (-)

Treponem test (+ )

Müalicə olunmamış çox erkən sifilis

Əvvəl müalicə olunmuş erkən sifilis

Qeyri-treponem test (-)

Treponem test (-)

Sağlam pasiyent

Sifilisin inkubasiya dövrü

Sifilisin çox gec dövrü

HİV infeksiyalı və ya immunosupressiya

vəziyyətində olan pasiyentlərdə sifilis

Seroloji testlərin nəticələrinin interpretasiyasıAmniotik mayedə PCR ilə

Fetal İgM pozitivliyi iləUltrasəs müayinəsində:

HepatosplenomeqaliyaPlasentomeqaliya

Fetusda anemiyaTrombositopeniya

Qaraciyər funksional testləri artarsa Neyrosifilis

Göz və ürək-damar sisteminin sifilitik zədələnməsiMüalicənin effektsizliyi

1ildən çox davam edən sifilis infeksiya  zamanınontreponemal testlərdə titr 32 dən çox olarsa

İİV infeksiyası Nevroloji simptomların yaranmasında sifilitik  

infeksiyanın etioloji roluna şübhə olarsa.  

Üçüncülü sifilis və ya anadangəlmə sifilisdəLümbal punksiya aparılmalıdır: 

Orta dərəcədə mononuklear pleiositoz(10-400 hüc/ml)

Total protein     (0.46-2.0 g/L)

VDRL   pozitiv (+)BOM  Meningovaskulyar sifilisdə :

Leykositlər 10-500/mmolur


Qlukoza azalmış, protein artmışdır

Yaymada limfositoz müşahidə edilir.VDRL,TPHA pozitivdir.

Diaqnozu təsdiqləmək üçün FTA-ABS,PCR istifadə olunur.

İTpA indeksi - intratekal T.pallidum anticisim

indeksi (İTPA >3 Pozitiv nəticə)

BOM-dakı total İgG- BOM-dakı TPHA titriSerumdakı total İgG-serumdakı TPHA titriTPHA indeksi=BOM–da TPHA titri x1000

/

albumin səviyyəsiNəticənin  qiymətləndirilməsi

•BOM-da  TPHA negativ, FTA-

ABS negativ ,TPHA indeksi 70↓ 

Neqativ(-)

• TPHA indeksi 500 ↑

Neqativ (-)

•TPHA indeksi 70 ilə 500 arası

Şübhəli


•TPHA indeksi 500 ↑

Pozitiv (+)Qan 

donorları

Nikahdan 

öncə


Hamiləlik

Xəstə sayı

ELİSA

+;-


Çox

ELİSA


-;+

Şübhəli/


Sərhəddə

Xəstə sayı

Çox

Az

ELİSAVDRL+

TPHA


+/-

-/+


-/-

+/+


-;+

FTA-


ABS

+;-


Az

VDRL+


TPHA

+/+    


-/-

-/+


+/-

ALQORİTM


Cinsi yolla keçən x.g

risk qrupunda olanlar Z.Qarayev , R.Bayramlı : Tibbi mikrobiologiya immunologiya və klinik 

mikrobiologiya təcrübə məşğələlərinə rəhbərlik 

Henry. D. İcenberg   :Clinical microbiology procedures  handbook Tramont EC. Treponema pallidum (Syphilis). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R 

(eds). Principles and Practice of Infectious Diseases, 7th ed., Churchill Livingstone 

Elsevier, Philadelphia. 2010.

Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines. MMWR 2010;59 (RR-12):26-40.

Bulaşıcı hastalıkların Rehberi  ve Bildirim Sistemi, Standart Tanı, Sürveyans ve Laboratuvar Rehberi, Sağlık Bakanlığı Ankara. 2013. 

Radolf JD, Pillay A, Cox DL. Treponema and Brachyspira, human host-associated spirochetes. In: Versalovic J, Carroll KC, Funke G, Jorgensen JH, Landry ML, 

Warnock DW (eds). Manual of Clinical Microbiology, 10th ed., ASM Press, 

Washington D.C. 2011, p. 941-963. 

Zanto SN. Changing algorithms in syphilis laboratory diagnosis. Clinical Microbiology Newsletter 2010;32(8):59-64.thsk.saglik.gov.trYüklə 136,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin