HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 mart


IX. RƏHBƏRLİK ETDİYİ DİSSERTASİYALARYüklə 1,16 Mb.
səhifə4/6
tarix01.12.2016
ölçüsü1,16 Mb.
#532
1   2   3   4   5   6

IX. RƏHBƏRLİK ETDİYİ DİSSERTASİYALAR426. Alışanov Şirindil. Azərbaycan ədəbiy­yat­şünas­lığında romantizm problemi. – Bakı, 1981. - namizədlik

427. Babayev Namik. XX əsr Azərbaycan romantizmi və Füzuli. – Bakı, 1984. – nami­zəd­lik

428. Babayev Nizaməddin. Əli Nazimin ədəbi-tənqidi görüşləri. – Bakı, 1982. – nami­zədlik

429. Babayev Nizaməddin. Azərbaycan so­vet ədəbiy­yat­şü­nas­lığı: təşəkkül və inkişafı (20-30-cu illər) – Bakı, 1992. - doktorluq

430. Bağırov Yusif. Hüseyn Cavid drama­turgiyasında ro­­m­an­tik qəhrəman konsepsiyası. – Bakı, 1986. - namizədlik

431. Bayramlı Zəkulla. Füzuli yaradıcılığı və çağdaş ədə­bi-nəzəri fikir. – Bakı, 1994.– namizədlik

432. Dadaşov Aydın. Ekran dramatur­giya­sının infor­masiya gerçəkliyi. – Bakı, 1995. - namizədlik

433. Ələkbərov Əziz. Müasir Azərbaycan drama­­turgi­yasında bədii şərtilik. – Bakı, 1992. – namizədlik

434. Əliyev Rəhim. Cəfər Cabbarlı yaradı­cılığında bədii metod təkamülü. – Bakı, 1996. - doktorluq

435. Əliyev Rəhim. Müasir Azərbaycan lirikasının inkişaf meylləri. – Bakı, 1983. – namizədlik

436. Əlizadə Məryəm. Azərbaycan dramaturgiyasında müa­sir psixoloci qəhrəman problemi.–Bakı,1990.– nami­zəd­lik

437. Ənvər Uzun. Hüseyn Cavid və türk ədəbi mühiti. – Bakı, 1996. – namizədlik

438. Hacıyev Bayram. Cəfər Cabbarlı yaradı­cılığında tarixi dram canrı. - Bakı, 1972. - namizədlik

439. Həbibbəyli İsa. C.Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. – Bakı, 1996. – doktorluq

440. Xəlilov Rahid. Müasir Azərbaycan fəlsəfi lirikası. - Bakı, 1984. - namizədlik

441. İsmayılov hüseyn. Məmməd Arif rus ədə­biyyatının tədqiqatçısı kimi. - Bakı, 1985. – na­mi­zədlik

442. İsrafilov İsrafil. İmran Qasımovun dramaturgiyasında müasirlik. – Bakı, 1984. – namizədlik

443. Qəhrəmanov Tofiq. Azərbaycan sovet nəsri ədəbi tənqiddə. – Bakı, 1989. – namizədlik

444. Qoldşteyn Aleksandr. M.F.Axundov və Avropa maarifçiliyi. – Bakı, 1988. – nami­zədlik

445. Quliyeva Xatirə. Cəfər Cəfərovun ədə­bi tənqidi görüşləri. – Bakı, 1992. – namizədlik

446. Qurbanov Rasim. Hüseyn Cavidin estetik idealı. – Bakı, 1991. – namizədlik

447. Məhərrəmov Akif. Sabirin satira sənət­karlığı. – Bakı, 1988. – namizədlik

448. Məmmədov Mürşüd. Azərbaycan sovet şerində müasirlik problemi. – Bakı, 1981. – namizədlik

449. Məmmədova Arifə. Azərbaycan tarixi nəsrində milli xarakter problemi. – Bakı, 1984.- namizədlik

450. Məmmədova Tahirə. Cəfər Cabbarlı yaradı­cılı­ğında bədii metod problemi. – Bakı, 1989. - namizədlik

451. Mirzəyev Rasim. Əlibəy Hüseynza­dənin ədəbi-tənqidi görüşləri. – Bakı, 1992. – namizədlik

452. Mustafayev Tehran. XX əsr Azərbay­can nəsrinin poetikası. – Bakı, 1996. – dok­tor­luq

453. Rəhimli İlham. Azərbaycan drama­tur­giyasının canr və üslub tipologiyası. – Bakı, 1982. – namizədlik

454. Rəsulov Rüstəm. Kitabi Dədə Qor­qudun poe­tikası. – Bakı, 1995. – namizədlik

455. Vahabzadə İsfəndiyar. Süleyman Rüs­təmin poeziyası. – Bakı, 1987. – namizədlik

456. Vəliyev İsmayıl. Ədəbi portret və xarak­terlərin tipikliyi problemi. – Bakı, 1984. – nami­zə­dlik

457. Vəliyev İsmayıl. Ədəbiyyatda insan kon­sepsiyası. – Bakı, 2000. – doktorluq

458. Yusif Gədikli. Şəhriyarın həyatı və sənəti.- Bakı, 1995. – namizədlik


X. REDAKTƏ VƏ TƏRTİB ETDİYİ, RƏY VERDİYİ KİTABLAR
459. Alışanlı Şirindil. Romantizm sporı, istinı. – Baku: Glm, 2001. – 178 str.

460. Allahverdiyev Mahmud. Azərbaycan xalq teatrının tarixi.–Bakı: Maarif, 1978.–234 s.

461. Azərbaycan demokratik respublikası. Ta­­rix, ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni həyat. ­qa­lələr toplusu. – Bakı: Azərnəşr, 1992. – 191 s.

462. Azərbaycan ədəbiyyatı inciləri. 12 ki­tabda. 4- kitab.Poemalar.–Bakı, 1988.– 500 s.

463. Azərbaycan folkloru antologiyası. III kitab. Göyçə folkloru.–Bakı: Səda, 2000.–768 s.

464. Azərbaycan folkloru antologiyası. IVkitab. Şəki folkloru.1-ci cild. – Bakı: Səda, 2000. – 498 s.

465. Azərbaycan folkloru antologiyası. V ki­tab. Qarabağ folkloru.–Bakı: Səda,2000.– 14 s.

466. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti. (Ədə­biyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu). – Bakı: Elm, 1998. – 298 s.

467. Azərbaycan türk ədəbiyyatı. C.V. – Ankara, 1996.

468. Cavad Heyət. Ədəbiyyatşünaslıq. – Bakı: Elm, 1996. – 214 s. - İ.Həmidovla birlikdə

469. Cəfər M. XIX əsr Rus ədəbiyyatı tarixi. Üç cilddə. – Bakı: Maarif, 1970-1975.

470. Cəfərov C. Azərbaycan teatrı.–Bakı, 1974.–315s.

471. Dədə Qorqud. Elmi-bədii toplu. – Bakı. – 2001. - №1

472. Elçin. Klassiklər müasirlər. – Bakı: Yazıçı, 1987. – 406s.

473. Ədəbi proses – 76. – Bakı: Elm, 1977. – 159s.

474. Ədəbi proses - 77. – Bakı: Elm, 1978. – 160 s.

475. Ədəbi proses - 78.Bakı: Elm, 1980. – 151s.

476. Ədəbi proses – 79. – Bakı: Elm, 1983. – 163 s.

477. Ədəbi proses – 81-82.Bakı: Elm, 1987. – 303 s.

478. Ədəbi proses- 83-84.Bakı: Elm, 1994. – 310 s.

479. Ədəbiyyat məcmuəsi. C.17.–Bakı: ­rıdağ, 1999. – 318 s.

480. Əlioğlu Məsud. Hüseyn Cavidin ro­mantizmi. – Bakı: Azərnəşr, 1975. – 215 s.

481. Əlişanoğlu Tehran. Azərbaycan yeni nəs­ri: Əsrin nəsr poetikasında.– Bakı: Elm, 1999. – 126s.

482. Əlişanoğlu Tehran. Əsrdən doğan nəfəs. – Bakı: Elm, 1999. – 206 s.

483. Əsgərli Zaman. Əziz Mirəhmədov. (Alim ömrü). – Bakı: Elm, 2000. – 111 s.

484. Əfəndiyev Teymurçin. Hüseyn Cavi­din ideyalar alə­mi. – Bakı: Yazıçı, 1985. – 206s.

485. Gənc ədəbiyyatşünasların IV Respublika kon­fran­sı. Məruzələrin tezisləri.–Bakı: Elm, 1984.- 102 s.

486. Gənc ədəbiyyatşünasların V Res­publika kon­fran­­ı: Məruzələrin tezisləri.– Bakı: Elm, 1987. – 140 s.

487. Xəlilov Səlahəddin. Cavid Cab­barlı. Müxtəlifliyin vəhdəti. – Bakı: «Azər­baycan univer­site­ti» nəşriyyatı.– 2001.–180 s.

488. Xəlilov Saləddin. Cavid fəlsəfəsi. – Bakı: Qanun, 1996. – 112 s.

489. Xəndan Cəfər. Ədəbiyyatımızın ­­ni bu günü. – Bakı: Yazıçı, 1980. – 246 s.

490. Kitabi-Dədə Qorqud. Məqalələr top­lu­su. – Bakı: Elm, 1999. – 316 s. - A.Axundovla birlikdə

491. Qasımov Cəlal. Repressiyadan de­por­tasiyaya doğru. – Bakı: Mütərcim, 1998. – 292 s.

492. Qerayzade G.İ. İstoriə zarojdeniə i razvitiə bayronianı v Azerbaydjane. – Baku: Glm, 1999. – S.129

493. Quliyeva Xatirə. Azərbaycan estetik fikri Cəfər Cəfərov.– Bakı: Elm, 1998.–168 s.

494. Quliyeva Xatirə. Həmişə müasir Cəfər ­fərov. – Bakı: Elm, 1999. – 212 s.

495. Məhəmməd Füzuli – 500 (Beynəlxalq Füzuli simpoziumunun materialları). – Bakı: Sa­bah, 1997.–295s.–Azər­bay­can rus dillə­rin­

496. Məmmədli Qulam. Cavid - ömrü bo­yu. (Həyat yara­­cılıq salnaməsi: 1882-1941). – Bakı: Yazıçı, 1982. – 298 s.

497. Osmanlı Vəli. Azərbaycan ro­man­tikləri. – Bakı: Yazıçı, 1985. – 220 s.

498. Öməroğlu İsmayıl. Ədəbiyyatda in­san. (Tarixi, ­şək­külü gəlişmə çağları).–A­kara: Ötükən,1999. - 356 s

499. Rasim Mirzə. Türkçülüyün babası (Əlibəy Hüseyn­zadənin fikir dünyası). – Bakı: Elm, 2000. – 172 s.

500. Rəhimli İlham. Dramaturgiya və teatr. – Bakı: İşıq, 1984. – 147 s.

501. Salmanov Şamil. Akademik Kamal Talıbzadə. – Bakı: Ozan, 1998. – 106 s.

502. Salmanov Şamil. Müasirlik möv­qe­yin­dən Məqalələr.– Bakı: Yazıçı, 1982. - 40 s.

503. Salmanov Şamil. Tənqidçi ədəbi proses. (Akademik Bəkir Nəbiyevin ədəbi-elmi fəaliy­yəti tənqidi görüşləri).– Bakı: Səda, 2001.– 155 s.

504. Səfiyev Arif. Azərbaycan dra­matur­gi­yası müasir mərhələdə (1960-80- illər). – Bakı: Ozan, 1998. – 276 s.

505. Sosializm realizmi müasir mərhələdə. Bakı: Elm, 1988. – 386s.

506. Talıbzadə Kamal. Ədəbi irs va­rislər. – Bakı: Azərnəşr, 1974. – 318 s.

507. Talıbzadə Kamal. Sənətkarın şəx­siy­yəti. – Bakı: Yazıçı, 1978. – 379 s.

508. Vəliyev İsmayıl. Ədəbi portret xarakter. – Bakı: Yazıçı, 1981. – 208 s.

509. Vəliyev İsmayıl. Ədəbiyyatda insan kon­sep­siyası. Tarixi təşəkkülü inkişaf mərhələri. – Bakı: Günəş, 1999. – 358 s.

510. Vəliyev İsmayıl. (İsmayıl Öməroğlu). İn­san həyatda sənətdə. Məqalələr toplusu).–Bakı: Günəş, 1998. –256 s.

511. Yaradıcılıq metodu məsələləri (So­sialist rea­lizminin aktual problemləri).–Bakı: Elm, 1989.–149 s.

512. Yusifoğlu Rafiq. Azərbaycan poe­ması: axta­rışlar, perspektivlər.– Bakı: Elm, 1998.– 300 s.
XI. TƏRCÜMƏ ETDİYİ

ƏDƏBİYYAT
513. Borev Y. Estetika. – Bakı: Gənclik, 1980. - 222 s. - R.Xəlilovla birlikdə

Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə