HƏyat və FƏALİYYƏTİNİN Əsas tariXLƏRİ 1936 5 martYüklə 1,16 Mb.
səhifə3/6
tarix01.12.2016
ölçüsü1,16 Mb.
#532
1   2   3   4   5   6

B) Rus dilində
384. Али Султанлы //Караван высоких дум. Литературно-критические портреты – Ба­ку: Язычы, 1989. – С. 271-282


385. Век XXI: Глобальная циви­лизация и ценности Востока //Возрождение. XXI век. – 2001. - №3. – С.12-17

386. Выступление. (В собрании посвященной дню соли­дарности Азербайд­жанцев мира) //Бак. Рабочий. – 1999. – 6 января

387. Годы и пути Азербайджанской поэзии //Лите­ратурный Азербайджан. – 1976. – №8. – С.128-135

388. Джафар Хандан //Караван высоких дум. Литературно-критические портреты. – Баку: Язычы, 1989. – С. 365-373

389. Жизнь – горение. (К 60-летию Дж. Джаб­барлы) //Мо­ло­­дежь Азербайджана. – 1960. – 20 марта

390. История и типология Азербайд­жанского романа //Коммунист Азербайджана. - №6. – 1986. – С. 89-91

391. Карабах: Литературная среда //Хазар. - 1990. – №2. - С. 132-144

392. Книга больших проблем. (О книге К.Талыбзаде «Азербайджанская литературная кри­­­тика ХХ века (1905-1917)» //Бак.рабочий. – 1967. – 5 январья. - совместно с Г. Алибековом

393. Книга мастера, вечно открытая миру и времени… (К 90-летию Мир Джалала) //Азербайджан –IRS.–1999. -№2-3.– С.99-105

394. Книги были его даром народу, те­перь вышла книга о нем (Об А.Ханбабаеве) //Бакин­ский рабочий. – 2001. – 15 июня

395. Конфликты и герои. (О драма­ту­гии последних лет) //Литературный Азер­байд­жан. – 1966. - №4. – С.129-139

396. Мирза Ибрагимов //Караван высо­ких дум. Лите­ратурно-критические порт­реты. – Баку: Язычы, 1989. – С. 354-365

397. На подступах к новым рубежам //Литературный Азербайджан. – 1976. – №2. – С.128-134

398. Нетленный образ Насими //Бакин­ский рабочий. – 1984. - 30 октября

399. Неутомимый Фатали. (О повете Ч.Гу­сейнова «Неиз­бежность») //Литературная газета. – 1982. – 3 февраля

400. О новых высот (О развитии лите­ра­тур­ной критики в Азе­р­байджане) //Литера­тур­ный Азер­байджан. –1977.– №1. – С.3-7

401. Об Азербайджанской драматургии //Азербайджанская лите­ратура за шесть лет. Сборник. – Москва: Изд-во Литер­турной газе­ты, 1965. – С. 32-44

402. «Отчая книга» тюркских народов – «Книга моего Деда Коркуда» //Зеркало.– 1999. – №31. -12 июня

403. Проблемы исторического разви­тия реализма в Азербайджанской лите­ратуре //Ак­туальные проблемы советского литературоведения. – Баку: Элм, 1974. – 353 с.

404. Проблема периодизации и типо­логии азер­байджанского реализма //Проб­ле­мы реализма в литературах на­ро­дов Совет­ского Востока. – Баку: Елм, 1972. – С. 45-48

405. Романтическая драматургия Г.Джа­вида //Гусейн Джа­вид. Пьесы. В 2-х кн. Кн. 1-я.– Баку: Язычы, 1982. – С.5-16

406. С новых высот. (К 5-й годовщине Постановления ЦК КПСС «О литературно-худо­жес­т­венной критике») //Литера­тур­ный Азербайджан. – 1977. – 31. –С. 3-7

407. Судьбы народа и языка едины. (Об улучшении из­че­ния Азербайджанского языка) //Бак. Рабочий. – 1989. – 21 января

408. Сын земли. (О Мирза Ибрагимове) //Творчество, от­данное народу. – Баку: Язычы, 1986. – С. 168-179

409. Типология или стереотипы? //Воп­росы литературы. - 1989. – №8. - С. 67-76

410. Филологические науки в тюркоязычных рес­публиках в XI пятилет­ке. Состояние и задачи. //Советская тюр­ко­логия. – 1986. - №1. – С.18-21

C) Xarici dillərdə411. Əli bəy Hüseynzadənin «SiyasətiFürusət» əsə­rində «Mənəvi Turan» (Türklük) ideyası //Ulus­lar­ara­sı Atatürk Simpoziumu. III. – Ankara: Atatürk Araş­dırma Mərkəzi, 1998. – S. 735-746 - türk dilində

412. Füzulinin ortak Türk-İslam mədəniyyəti tarixində rolu yeri //Füzuli kitabı: Füzulinin 500 illiyinə həsr olunmuş simpo­ziumun materialları. – İstanbul, 1996. – S.69-77- türk dilində

413. Müqəddimə. Öz xalqı arasında olan şair //Vahabzadə B. Şərəf. (Məqalələr). – Bakı, 1999. – S.5-6 - ingilis dilində

414. Nizami Şərqi Avropa fəlsəfəsi //Türk dü­n­ası. – C.1. - №1. – ABŞ, 1995. – S.28-35. - ingilis dilində

415. Sənətin ilkin əbədi mövzusuinsan prob­lemi //Öməroğlu İsmayıl. Ədəbiyyatda insan. (Tarixi tə­şək­külü və gəlişmə çağları. – Ankara, 1999. – S.3-7. - türk dilində

416. Türk xalqlarının «Dədə kitabı» - «Mənim Dədə Qorqudumun kitabı» //Azsaylı xalqlar universiteti jurnalı - 2000. - №2. – S. 92-96. - çin dilində

417. Şərqin dahisi. Füzuli haqqında //Azər­bay­can və azər­bay­canlılar. – 2000. – . № 1-2. - S. 65-74. - ingilis di­lin­də

418. Şərqin dahisi. Füzuli – 500 //Reform. №3-6. – S.19-29. - ingilis dilində

419. Şərqin dahisi. Füzuli – 500 //Reform. №1-3. – S.28-38. - ingilis dilində

Bədii əsərləri420. Bakı. (Şer) //Azərbaycan gəncləri. – 1955. – 20 noyabr

421. Bakıma. Bakının gecəsi (Şerlər) //Gən­clik nəğmələri. Almanax. – Bakı: ADU-nun nəşriyyatı, 1957. – S.46-47

422. Bakının gecəsində (Şer) //Gəncliyin səsi. – Bakı, 1955. – S.87-88

423. Gecə eşalonu //Ədəbiyyat və incəsənət. – 1970. – 28 fevral

424. Gəlir oktyabr (Şer) //Pioner. – 1951. – №11. – S.13

425. Lenin salamlayır hər zaman bizi (Şer) //Gəncliyin səsi. – 1956. – S.33-34


Yüklə 1,16 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə