İnzibati icraat haqqında azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 269,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix05.05.2017
ölçüsü269,9 Kb.
#16596
1   2   3   4

qalxdığı  vaxtdan  ən  geci  10  gün  müddətində  buraxılmış  müddətin  bərpa  olunmasına 

dair  yazılı  ərizə  ilə  inzibati  orqana  müraciət  etməlidir.  Ərizəyə  müddətin  buraxılması 

səbəbinin üzürlü olduğunu təsdiq edən sənədlər əlavə olunmalıdır.  

50.3.  İnzibati  orqan  buraxılmış  müddətin  bərpa  olunmasına  dair  ərizəyə  5  gün 

müddətində baxır.  

50.4.  Müddətin  bərpası  haqqında  ərizənin  verilməsi  ilə  eyni  vaxtda  müddəti 

buraxılmış  hərəkət də edilməlidir (ərizə,  şikayət  verilməli, sənədlər təqdim edilməli və 

s.).  

50.5. Qanunla birbaşa qadağan olunmuş hallarda buraxılmış müddətin bərpasına yol verilmir.  

50.6.  Buraxılmış  müddətin  bərpa  olunmasından  imtina  edilməsi  haqqında  inzibati 

orqanın qərarından maraqlı şəxslər bu Qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada şikayət verə 

bilərlər.  

Maddə 51. İnzibati icraat haqqında xəbərdar etmək  

51.1. İnzibati orqan inzibati icraatda iştirak edən şəxsləri, zəruri hallarda isə şahidləri, 

ekspertləri,  tərcüməçiləri  və  digər  orqanların  nümayəndələrini  inzibati  icraatla  bağlı 

iclasın vaxtı və yeri haqqında xəbərdar etməyə borcludur.  

51.2.  Bu  Qanunun  51.1-ci  maddəsində  göstərilən  şəxslərə  müvafiq  məlumatın 

çatdırılması məqsədilə inzibati orqan müxtəlif rabitə vasitələrindən istifadə edə bilər.  

51.3.  Bildiriş  inzibati  icraatda  iştirak  edən  şəxs  tərəfindən  göstərilən  ünvana 

göndərilir.  

51.4.  Bildiriş  işdə  iştirak  edən  şəxsə  və  ya  onun  nümayəndəsinə,  habelə  vətəndaşın 

onunla birgə yaşayan yaxın qohumlarına verilir.  

51.5.  İnzibati  icraatla  bağlı  iclasa  vaxtında  gəlmək  və  iş  üzrə  hazırlaşmaq  üçün  işdə 

iştirak edən şəxslərin sərəncamında kifayət qədər vaxt olmalıdır.  

Maddə 52. İnzibati icraatın müddəti  


52.1.  Səlahiyyətli  inzibati  orqanda  ərizənin  və  ya  müraciətin  qeydiyyata  alındığı 

vaxtdan ən geci 30 gün müddətində həmin inzibati orqan inzibati aktın qəbul edilməsi 

və ya onun qəbul edilməsindən imtina olunması haqqında qərar qəbul edir.  

52.2.  Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  qanunları  ilə  bu  Qanunun  52.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdən az və ya çox müddət müəyyən oluna bilər.  

52.3.  İnzibati  icraat  üzrə  əhəmiyyət  kəsb  edən  halların  müəyyən  olunması  üçün  bu 

Qanunun  52.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  müddətdən  daha  artıq  müddət  tələb 

olunduğu  hallarda,  inzibati  icraatın  müddəti  inzibati  orqan  tərəfindən  hər  dəfə  30  gün 

olmaqla  iki  dəfə  uzaldıla  bilər.  İnzibati  orqan  tərəfindən  müddətin  uzadılması  barədə 

maraqlı şəxsə məlumat verilir.  

52.4.  Bu  Qanunun  52.3-cü  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  müddətin 

uzadılmasına 

səbəb 

olan 


hallar 

inzibati 

orqan 

tərəfindən izibati 

aktda 


əsaslandırılmalıdır.  

52.5.  İnzibati  aktın  qəbul  edilməsi  də  daxil  olmaqla  hər  bir  halda  inzibati  icraatın 

ümumi müddəti 90 gündən çox ola bilməz.  

V fəsil 


Kollegial inzibati orqanda inzibati icraat 

Maddə 53. Kollegial inzibati orqanda inzibati icraat qaydası  

53.1.  Qanunda  başqa  qayda  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  kollegial  inzibati  orqanda 

icraat bu fəslin müddəaları nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.  

53.2.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  başqa  qayda  nəzərdə 

tutulmamışdırsa,  kollegial  orqana  təqdim  olunmuş  ərizəyə  dair  qərar  yalnız  kollegial 

orqan tərəfindən qəbul edilir.  

53.3.  Bu  Qanunun  53.2-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  qayda,  ərizənin  həmin 

kollegial orqanın rəhbər vəzifəli şəxsi tərəfindən aidiyyəti üzrə müvafiq inzibati orqana 

göndərilməsi və ya ərizənin baxılmamış saxlanılması hallarına şamil olunmur.  

Maddə 54. Kollegial orqanın iclasının keçirilmə qaydası  

54.1.  Kollegial  orqanın  iclasını  bu  orqanın  rəhbər  vəzifəli  şəxsi,  o,  olmadıqda  isə 

qanunvericiliyə müvafiq şəkildə iclasın sədri seçilmiş şəxs açır və bağlı elan edir.  

54.2. İclasın sədri iclası cari gündəliyə müvafiq olaraq aparır.  

Maddə 55. Kvorum  

55.1. Kollegial inzibati orqanın iclasına onun bütün üzvləri dəvət olunur.  

55.2. Kollegial inzibati orqan onun üzvlərinin ən azı yarısı (üç nəfərdən az olmamaq 

şərtilə) iclasda iştirak etdiyi hallarda qərar qəbul etmək səlahiyyətinə malikdir.  

55.3.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  başqa  qayda  nəzərdə 

tutulmamışdırsa,  kollegial  inzibati  orqanın  qərarı,  iclasda  iştirak  edən  üzvlərin 

yarısından çoxu həmin qərarın lehinə səs verdikdə qəbul edilmiş sayılır.  

Maddə 56. Kollegial inzibati orqanın iclasının protokolu  56.1.  Kollegial  inzibati  orqanın  iclası  haqqında  aşağıdakı  məlumatları  özündə  əks 

etdirən protokol tərtib olunur:  

56.1.1. kollegial inzibati orqanın adı barədə;  

56.1.2. iclasın keçirildiyi vaxt və yer barədə;  

56.1.3. iclasın sədri və üzvləri haqqında;  

56.1.4. müzakirənin predmeti barədə;  

56.1.5. qəbul edilmiş qərar barədə.  

56.2. İclasın protokolu iclasın sədri və katibi tərəfindən imzalanır.  

VI fəsil 

İnzibati aktlar 

Maddə 57. İnzibati aktın forması  

57.1.  Qanunda  başqa  forma  nəzərdə  tutulmamışdırsa  və  ya  başqa  formaya  yol 

verilmirsə, inzibati akt yazılı formada qəbul edilir.  

57.2. Yazılı inzibati akt icraatı həyata keçirən inzibati orqanın  müvafiq vəzifəli şəxsi 

və  ya  kollegial  inzibati  orqanın  vəzifəli  şəxslərindən  biri  tərəfindən  tərtib  olunur. 

İnzibati  akt  inzibati  orqanın  müvafiq  vəzifəli  şəxsi  tərəfindən  və  ya  kollegial  inzibati 

orqanın üzvləri tərəfindən imzalanır.  

57.3.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  birbaşa  nəzərdə  tutulmuş 

hallarda,  habelə  dövlət  maraqlarına  və  ya  ictimai  maraqlara  ziyan  vura  biləcək 

təhlükənin  qarşısının  alınması  və  ya  aradan  qaldırılması  ilə  əlaqədar  təxirəsalınmaz 

hallarda inzibati akt şifahi və ya digər anlaşılan formada (başa düşülən digər formada) 

qəbul edilə bilər.  

57.4.  Bu  Qanunun  57.3-cü  maddəsinə  əsasən  şifahi  və  ya  digər  anlaşılan  formada 

(başa  düşülən  digər  formada)  qəbul  edilmiş  inzibati  akt  aşağıdakı  hallarda  elan 

olunduğu vaxtdan 5 gün müddətində yazılı formada təsbit olunmalıdır:  

57.4.1. inzibati aktı ünvanlandığı şəxsin və ya digər maraqlı şəxsin hüquq və qanunla 

qorunan  maraqlarını  məhdudlaşdırdıqda  (əlverişsiz  inzibati  aktın  qəbul  edildiyi 

hallarda);  

57.4.2. inzibati orqan inzibati aktı yazılı formada qəbul edəcəyini vəd etdikdə;  

57.4.3. qanunla birbaşa nəzərdə tutulduqda.  

57.5.  Qanunla  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  inzibati  akt  işıq,  səs  siqnalları  və  işarələri, 

təsvirlər formasında və yaxud digər formalarda qəbul edilə bilər.  

Maddə 58. İnzibati akta dair ümumi tələblər  

58.1. İnzibati akt Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu Qanuna və digər 

əlaqədar hüquq normalarına uyğun qəbul edilməlidir.  

58.2. İnzibati akt məzmun baxımından kifayət qədər aydın və anlaşılan olmalıdır.  

58.3. İnzibati aktda onun ünvanlandığı hüquqi və ya fiziki şəxslər, nizama saldığı və 

ya həll etdiyi məsələlər dəqiq göstərilməlidir.  

Maddə 59. Yazılı inzibati aktın rekvizitləri  


59.1. Yazılı inzibati aktda aşağıdakı məlumatlar əks olunmalıdır:  

59.1.1. inzibati aktı qəbul etmiş orqanın adı;  

59.1.2.  inzibati  aktın  ünvanlandığı  hüquqi  şəxsin  adı  və  hüquqi  ünvanı  və  ya  fiziki 

şəxsin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı;  

59.1.3. inzibati aktın adı, qəbul olunma tarixi və yeri, qeydiyyat nömrəsi;  

59.1.4.  inzibati  aktı  qəbul  etmiş  inzibati  orqanın  məsul  vəzifəli  şəxsinin  və  ya 

kollegial inzibati orqanın üzvlərinin soyadı, adı və imzası;  

59.1.5.  həmin  akta  qarşı  mümkün  hüquqi  müdafiə  vasitələri,  bu  hüquqi  müdafiə 

vasitələrindən  istifadə  müddəti  və  bununla  bağlı  maraqlı  şəxsin  şikayət  (iddia)  verə 

biləcəyi orqan (orqanlar, o cümlədən məhkəmə) haqqında məlumat;  

59.1.6. inzibati aktı qəbul etmiş inzibati orqanın möhürü.  

59.2.  İnzibati  akt  texniki  (avtomat)  qurğuların  köməyi  ilə  qəbul  edildikdə,  həmin 

aktda vəzifəli şəxsin imzasının və inzibati orqanın möhürünün olmaması mümkündür.  

59.3. İnzibati aktın məzmunu müxtəlif kod işarələri ilə ifadə oluna bilər. Belə hallarda 

inzibati  aktın  ünvanlandığı  şəxsin  onun  məzmununu  birmənalı  şəkildə  başa  düşməsi 

üçün həmin akta müvafiq izahat əlavə edilməlidir.  

Maddə 60. İnzibati aktda əlavə müddəaların (göstərişlərin) nəzərdə tutulması  

60.1.  Qəbul  edilməsi  tələb  olunan  inzibati  aktda  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  olunmuş  hallarda  və  ya  inzibati  aktın  qanuni  şərtlərinin 

həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər.  

60.2.  İnzibati  orqan  tərəfindən  diskresion  səlahiyyətlər  əsasında  qəbul  edilmiş 

inzibati aktda:  

60.2.1. həmin aktla nəzərdə tutulmuş hər hansı imtiyazın və ya vəzifənin (öhdəliyin) 

qüvvəyə minməsi və ya qüvvədən düşməsi vaxtını və ya qüvvədə olma müddətini;  

60.2.2.  hər  hansı  imtiyazın  və  ya  vəzifənin  (öhdəliyin)  qüvvəyə  minməsi  və  ya 

qüvvədən  düşməsi  vaxtının  gələcəkdə  hər  hansı  hadisənin  baş  verməsindən  asılı 

olduğunu;  

60.2.3. həmin aktın ləğv edilməsi hüququnun saxlanılması haqqında qeydləri;  

60.2.4.  maraqlı  şəxsin  müəyyən  hərəkətlər  etməsini  və  müəyyən  hərəkətlərə  yol 

verməsini və ya müəyyən hərəkətləri etməkdən çəkinməsini (öhdəliyin icrası şərtlərini) 

və  ya  öhdəliyin  icrası  ilə  bağlı  şərtlərin  dəyişdirilməsini  və  ya  yeni  şərtlərin  əlavə 

edilməsini müəyyən edən əlavə müddəalar nəzərdə tutula bilər.  

60.3.  Əlavə  müddəalar  inzibati  aktın  məqsədlərinə  uyğun  olmalıdır.  Əlavə 

müddəalardan yalnız inzibati aktla birlikdə şikayət verilə bilər.  

Maddə 61. İnzibati aktın əsaslandırılması  

61.1.  Yazılı  və  ya  yazılı  formada  təsbit  olunmuş  inzibati  akt  yazılı  şəkildə 

əsaslandırılmalıdır.  

61.2.  Əsaslandırma  zamanı  işin  faktiki  və  hüquqi  halları  və  bu  halları  təsdiq  və  ya 

rədd edən sübutlar, habelə inzibati akt qəbul edilərkən istinad olunan qanunlar və digər 

normativ-hüquqi aktlar göstərilməlidir.  61.3.  İnzibati  akt  diskresion  səlahiyyətlər  daxilində  qəbul  edildiyi  halda,  inzibati 

orqan öz mülahizələrini dəqiq və aydın şəkildə əsaslandırmalıdır.  

61.4. İnzibati orqan qəbul etdiyi aktı yalnız icraat zamanı tədqiq olunmuş faktlar və 

sübutlarla əsaslandırmağa borcludur.  

61.5. Aşağıdakı hallarda inzibati aktın əsaslandırılması tələb olunmur:  

61.5.1.  inzibati  orqan  tərəfindən  maraqlı  şəxsin  ərizəsi  təmin  olunduqda  və  ya 

maraqlı şəxsə münasibətdə əlverişli inzibati akt qəbul edildikdə;  

61.5.2. inzibati orqan tərəfindən çoxlu sayda analoji inzibati aktlar qəbul edildikdə və 

ya  inzibati  aktlar  texniki  (avtomat)  qurğuların  köməyi  ilə  qəbul  edildikdə  və  hər  belə 

inzibati aktı ayrılıqda əsaslandırmağa ehtiyac olmadıqda;  

61.5.3.  inzibati  orqan  tərəfindən  qəbul  edilmiş  ümumi  xarakterli  sərəncam  aşkar 

surətdə  qeyri-müəyyən  sayda  şəxsə  elan  olunduqda  və  ya  kütləvi  informasiya 

vasitələrində dərc olunduqda;  

61.5.4.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  digər 

hallarda.  

Maddə 62. İnzibati aktın qəbul olunması haqqında məlumat verilməsi  

62.1.  İnzibati  orqan  inzibati  aktın  qəbul  edilməsi  haqqında  maraqlı  şəxslərə  və  ya 

onların  nümayəndələrinə  rəsmi  məlumat  verməyə  borcludur.  Rəsmi  məlumat  inzibati 

aktın maraqlı şəxslərə birbaşa elan edilməsi, təqdim olunması və ya dərc dilməsi yolu ilə 

verilir.  

62.2.  Poçt  rabitəsi  vasitəsi  ilə  ölkə  daxilində  göndərilmiş  inzibati  akt,  onun  poçta 

təqdim edildiyi gündən 5 gün keçdikdən sonra, elektron üsulla göndərilmiş inzibati akt 

isə göndərildiyi gündən 3 gün keçdikdən sonra maraqlı şəxsə təqdim olunmuş sayılır.  

62.3.  Bu  Qanunun  62.2-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  qayda  maraqlı  şəxsin 

inzibati aktı almadığı və ya gec aldığı hallara şamil olunmur. Maraqlı şəxs inzibati aktı 

almadığını və ya gec aldığını iddia etdiyi hallarda, aktın ona təqdim olunması faktını və 

müddətini sübut etmə vəzifəsi inzibati orqanın üzərinə düşür.  

62.4.  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda 

yazılı  inzibati  akt  kütləvi  informasiya  vasitələrində  dərc  olunur.  İnzibati  akt  dərc 

edildiyi gündən 10 gün keçdikdən sonra elan olunmuş sayılır.  

62.5.  Yazılı  inzibati  aktın  kütləvi  informasiya  vasitələrində  dərc  olunması  qaydası 

müvafiq inzibati orqan tərəfindən müəyyən edilir.  

Maddə 63. İnzibati aktda olan aşkar səhvlərin düzəldilməsi  

63.1.  İnzibati  orqan  öz  təşəbbüsü  ilə  və  ya  maraqlı  şəxslərin  ərizəsinə  əsasən  qəbul 

etdiyi inzibati aktda olan yazı və hesab səhvlərini düzəldə bilər.  

63.2. İnzibati orqan düzəliş edilməsi zəruri olan sənədi tələb edə bilər.  

63.3.  İnzibati  aktda  düzəlişlər  inzibati  orqanın  müvafiq  vəzifəli  şəxsinin  və  ya 

kollegial inzibati orqanın üzvlərinin imzası ilə təsdiq olunmalıdır.  63.4.  İnzibati  orqan  inzibati  akta  edilən  düzəlişlər  barədə  bu  Qanunun  62-ci 

maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  maraqlı  şəxslərə  rəsmi  məlumat  verməyə 

borcludur.  

Maddə 64. İnzibati aktın hüquqi qüvvəsi və etibarlılığı  

64.1. İnzibati akt, ünvanlandığı şəxsə və ya maraqlarına toxunduğu şəxsə bu barədə 

məlumat  verildiyi  andan  və  yaxud  bu  barədə  həmin  şəxslərə  məlum  olduğu  andan 

hüquqi  qüvvəyə  minir.  İnzibati  akt  məlumat  verildiyi  məzmunda  hüquqi  qüvvəyə 

minir və hüquqi cəhətdən etibarlı sayılır.  

64.2.  İnzibati  akt  qanunla  müəyyən  olunmuş  qaydada  geri  çağrılana,  ləğv  edilənə, 

dəyişdirilənə,  qüvvədə  olma  müddəti  qurtardığına  və  ya  başqa  səbəbə  görə  qüvvədən 

düşmüş  hesab  edilənə  qədər  hüquqi  qüvvəsini  saxlayır  və  hüquqi  cəhətdən  etibarlı 

sayılır.  

64.3.  İnzibati  orqan  inzibati  aktın  geri  çağırılması,  ləğv  olunması,  dəyişdirilməsi  və 

ya  qüvvədən  düşmüş  hesab  olunması  barədə  maraqlı  şəxslərə  məlumat  verməyə 

borcludur.  

64.4. Etibarsız inzibati aktın hüquqi qüvvəsi yoxdur.  

Maddə 65. İnzibati aktın etibarsız sayılması  

65.1. Aşağıdakı inzibati aktlar etibarsız sayılır:  

65.1.1  hansı  inzibati  orqan  tərəfindən  qəbul  edildiyi  məlum  olmayan  yazılı  inzibati 

akt;  


65.1.2  müvafiq  səlahiyyəti  olmayan  inzibati  orqan  tərəfindən  qəbul  edilmiş  inzibati 

akt;  


65.1.3.  qanunvericiliyə  əsasən  yalnız  müəyyən  rəsmi  sənəd  (rəsmi  sənədin  təqdim 

edilməsi) formasında qəbul edilə bilən, lakin həmin tələbə cavab verməyən inzibati akt.  

65.1.4.  maraqlı  şəxsdən  inzibati  və  ya  cinayət  məsuliyyətinə  səbəb  ola  bilən 

hərəkətlər etməyi tələb edən inzibati akt;  

65.1.5. faktiki səbəblər üzündən icrası mümkün olmayan inzibati akt;  

65.1.6. kimə ünvanlandığı aydın olmayan inzibati akt.  

65.2. Etibarsız inzibati akt qəbul edildiyi andan yararsız (əhəmiyyətsiz) sayılır və heç 

bir hüquqi nəticə yaratmır.  

65.3. İnzibati akt qəbul etmiş inzibati orqan bu qanunun 65.1-ci maddəsində nəzərdə 

tutulmuş  hallarda  öz  təşəbbüsü  və  ya  maraqlı  şəxsin  müraciəti  əsasında  həmin  aktın 

etibarsız  olduğunu  təsdiq  etməyə  borcludur.  Bu  barədə  maraqlı  şəxslərə  həmin 

qanunun 62-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir.  

Maddə  66.  İnzibati  icraat  müddətində  inzibati  aktın  qəbul  edilməməsinin 

nəticələri  

Maraqlı şəxsin ərizəsi üzrə bu qanunun 52-ci maddəsində müəyyən edilmiş müddət 

ərzində inzibati orqan tərəfindən inzibati aktın qəbul olunmadığı hallarda maraqlı şəxs 

məhkəməyə müraciət edə bilər.  


Maddə 67. Qanunsuz inzibati aktın ləğv olunması  

67.1.  İnzibati  orqan  tərəfindən  inzibati  icraat  haqqında  hüquq  normalarının  və  ya 

maddi  hüquq  normalarının  pozulması  və  ya  düzgün  tətbiq  edilməməsi  nəticəsində 

qəbul edilmiş inzibati akt qanunsuz sayılır.  

67.2.  Qanunsuz  inzibati  akt  həmin  aktı  qəbul  etmiş  inzibati  orqan  və  ya 

subordinasiya  baxımından  yuxarı  inzibati  orqan  tərəfindən  və  yaxud  məhkəmə 

qaydasında ləğv oluna bilər.  

67.3.  Qanunsuz  əlverişsiz  inzibati  akt  hər  bir  halda  ləğv  olunmalıdır.  Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunları ilə başqa qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, qanunsuz 

əlverişsiz  inzibati  aktın  ləğv  olunması  həmin  aktın  qüvvəyə  mindiyi  andan  yaranmış 

hüquqi nəticələri aradan qaldırır.  

67.4.  Qanunsuz  əlverişli  inzibati  akt  yalnız  bu  maddədə  nəzərdə  tutulmuş 

məhdudiyyətlər daxilində ləğv oluna bilər.  

67.5.  Maraqlı  şəxsin  məzmununa  etimad  göstərdiyi  və  həmin  etimadın  qanunla 

qorunduğu,  habelə  başqa  şəxslərin  hüquqlarına  və  ya  qanunla  qorunan  maraqlarına, 

dövlət  maraqlarına  və  ya  ictimai  maraqlara  ziyan  vurmadığı  hallarda,  maraqlı  şəxsə 

münasibətdə birdəfəlik və ya cari pul və ya əşya öhdəliklərinin nəzərdə tutulduğu və ya 

belə  öhdəliklərin  əmələ  gəlməsinə  səbəb  olmuş  qanunsuz  əlverişli  inzibati  aktın  ləğv 

olunmasına  yol  verilmir.  Maraqlı  şəxsin  ona  verilmiş  pul  vəsaitlərini  xərclədiyi  və  ya 

əmlakdan  istifadə  etdiyi  və  buna  görə  də  onları  qaytarmaq  iqtidarında  olmadığı  və  ya 

onları  qaytardığı  təqdirdə  əhəmiyyətli  ziyana  məruz  qalacağı  hallarda,  həmin  şəxs 

etimadın qanunla qorunması hüququna malikdir.  

67.6  Maraqlı  şəxs  aşağıdakı  hallarda  etimadın  qorunması  hüququna  istinad  edə 

bilməz:  

67.6.1. rüşvət, hədə-qorxu və ya aldatma yolu ilə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail 

olduqda;  67.6.2.  səhv  və  ya  təhrif  olunmuş  məlumatları  əks  etdirən  sənədlər  təqdim 

etməklə inzibati aktın qəbul edilməsinə nail olduqda;  

67.6.3.  inzibati  aktın  qanunsuz  olduğunu  bildiyi  və  ya  kobud  ehtiyatsızlıq 

nəticəsində bilmədiyi halda.  

67.7 Bu Qanunun  67.6-cı  maddəsində göstərilən hallarda qanunsuz əlverişli inzibati 

akt  ləğv  olunmalıdır.  Həmin  aktın  ləğv  olunması  onun  qüvvəyə  mindiyi  andan 

yaranmış  hüquqi  nəticələri  aradan  qaldırır.  Bu  zaman  maraqlı  şəxs  xərclənmiş  pul 

vəsaitlərinin  və  ya  istifadə  olunmuş  əşyanın  əvəzini  ödəməyə  borcludur.  Ödəmənin 

həcmi  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinin  əsassız  varlanma  ilə  bağlı 

müddəalarına uyğun olaraq müəyyən edilir.  

67.8  Başqa  şəxslərin  hüquqlarına  və  ya  qanunla  qorunan  maraqlarına,  dövlət 

maraqlarına  və  ya  ictimai  maraqlara  ziyan  vuran  qanunsuz  əlverişli  inzibati  akt  ləğv 

olunmalıdır. Həmin aktın ləğv olunması onun qüvvəyə mindiyi andan yaranmış hüquqi 

nəticələri aradan qaldırmır. 

67.9  Maraqlı  şəxsin  etimadı  qanunla  qorunduğu  hallarda,  bu  Qanunun  67.8-ci 

maddəsinə  əsasən  ləğv  olunmuş  inzibati  aktın  məzmununa  etimad  göstərməsi 


səbəbindən həmin şəxsə vurulmuş maddi ziyana görə ona kompensasiya ödənilməlidir. 

Kompensasiya maraqlı şəxsin müraciətinə əsasən ödənilir. 

67.10  Maraqlı  şəxsə  ödəniləcək  kompensasiyanın  həcmi  qanunsuz  inzibati  aktı  ləğv 

etmiş orqan tərəfindən müəyyən olunur və həmin şəxsə vurulmuş real ziyanın həcminə 

mütənasib olmalıdır. 

67.11  Maraqlı  şəxs  bir  il  ərzində  kompensasiyanın  ödənilməsini  tələb  edə  bilər. 

Müddətin  axımı  qanunsuz  inzibati  aktın  ləğv  olunması  haqqında  maraqlı  şəxsə  bu 

Qanunla müəyyən olunmuş qayda da məlumat verildiyi gündən başlayır. 

67.12 Qanunsuz inzibati akt, həmin aktın ləğv olunmasını şərtləndirən hallar məlum 

olduğu  gündən  bir  il  ərzində  ləğv  edilə  bilər.  Həmin  qayda  Bu  Qanunun  67.7.1-ci 

maddəsində nəzərdə tutulmuş hallara şamil olunmur. 

67.13 Qanunsuz inzibati aktın ləğv edilməsi haqqında maraqlı şəxsə bu qanunun 62-

ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumat verilir. 

Maddə 68. Qanuni inzibati aktın ləğv olunması. 

68.1  Qanuni  əlverişsiz  inzibati  akt,  həmin  aktın  ləğv  olunmasının  qanunla  birbaşa 

qadağan  edildiyi  hallar  istisna  olmaqla,  onu  qəbul  etmiş  orqan  tərəfindən  tam  və  ya 

qismən ləğv oluna bilər.  

68.2 Qanuni əlverişsiz inzibati akt, yalnız aşağıdakı hallarda ləğv edilə bilər:  

68.2.1  inzibati  aktın  ləğvi  qanunla  birbaşa  nəzərdə  tutulduğu  halda  və  ya  inzibati 

aktın özündə bu barədə müvafiq qeyd olduğu halda; 

68.2.2  maraqlı  şəxsin  inzibati  aktla  müəyyən  edilmiş  imtiyazlardan  (hüquqlardan) 

istifadə etmədiyi və ya lazımi qaydada və müddətdə istifadə etmədiyi halda; 

68.2.3  inzibati  aktın  qəbulundan  sonra  yaranmış  hüquqi  və  ya  faktiki  hallara  görə 

həmin  aktın  qüvvədə  qalması  dövlət  maraqlarına  və  ya  ictimai  maraqlara  ziyan  vura 

bildiyi halda: 

68.2.4  inzibati  aktın  qəbulu  üçün  əsas  olmuş  hüquq  normasının  dəyişməsi 

nəticəsində inzibati orqanın həmin aktı qəbul etməməyə haqlı olduğu və maraqlı şəxsin 

inzibati aktla müəyyən edilmiş imtiyazlardan (hüquqlardan) istifadə etmədiyi və ya ona 

münasibətdə inzibati aktla təminat verilmiş öhdəliklər yerinə yetirilmədiyi və ya həmin 

qüvvədə  qalmasının  dövlət  maraqlarına  və  ya  ictimai  maraqlara  ziyan  vura  bildiyi 

hallarda. 

68.3  Qanuni  inzibati  aktın  ləğv  olunması  onun  qüvvəyə  mindiyi  andan  yaranmış 

hüquqi nəticələri aradan qaldırmır. 

68.4.    Qanuni  inzibati  akt,  həmin  aktın  ləğv  olunmasını  şərtləndirən  hallar  məlum 

olduğu gündən bir il ərzində ləğv edilə bilər. 

68.5.  Maraqlı şəxsin etimadı qanunla qorunduğu hallarda, bu Qanunun 68.2.3-cü və 

68.2.4-cü  maddələrinə  əsasən  ləğv  olunmuş  inzibati  aktın  məzmununa  etimad 

göstərməsi  səbəbindən  həmin  şəxsə  vurulmuş  maddi  ziyana  görə  ona  kompensasiya 

ödənilməlidir. Kompensasiya maraqlı şəxsin müraciətinə əsasən ödənilir. 


68.6.    Maraqlı  şəxsə  ödəniləcək  kompensasiyanın  həcmi  qanuni  inzibati  aktı  ləğv 


Yüklə 269,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə