İnzibati icraat haqqında azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 269,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix05.05.2017
ölçüsü269,9 Kb.
#16596
  1   2   3   4

İnzibati icraat haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 

 

Bu qanunun məqsədi inzibati orqanlar tərəfindən insan hüquq və azadlıqlarına əməl olunmasını təmin etməkdən və qanunun aliliyinə nail olmaqdan ibarətdir.  

 

I Fəsil Ümumi müddəalar 

 

Maddə 1. Qanunun müəyyən etdiyi qaydalar  1.1. Bu  qanun  inzibati aktların qəbul edilməsi,  icra olunması  və ya ləğv edilməsi  ilə 

bağlı  inzibati  orqanlar  tərəfindən  həyata  keçirilən  fəaliyyətin  hüquqi  əsaslarını, 

prinsiplərini və prosedur qaydalarını müəyyən edir.  

1.2.  Bu  qanunun  müddəaları  inzibati  orqanların  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərə 

münasibətdə faktiki xarakterli digər fəaliyyətinə (hərəkətlərinə) də şamil olunur.  

Maddə 2. Qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar  

2.0. Bu qanunda istifadə olunmuş əsas anlayışlar aşağıdakı mənalara malikdir:  

2.0.1.  inzibati  orqan  -  Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanları,  onların  yerli  (struktur)  və  digər  qurumları,  bələdiyyələr,  habelə  qanuna 

əsasən inzibati akt qəbul etmək səlahiyyəti verilmiş hər hansı fiziki və ya hüquqi şəxs;  

2.0.2. İnzibati akt - inzibati orqan tərəfindən ümumi (publik) hüquq sahəsinə aid olan 

müəyyən (konkret) məsələni nizama salmaq və ya həll etmək məqsədi ilə qəbul edilmiş 

və  ünvanlandığı  hüquqi  və  ya  fiziki  şəxs  (şəxslər)  üçün  müəyyən  hüquqi  nəticələr 

yaradan qərar, sərəncam və ya digər növ hakimiyyət tədbiridir;  

2.0.3. maraqlı şəxs - inzibati aktın qəbul edilməsi və ya müvafiq hərəkətin edilməsi ilə 

bağlı  inzibati  orqana  müraciət  etmiş  və  ya  barəsində  inzibati  akt  qəbul  edilmiş  və  ya 

müvafiq  hərəkət  (hərəkətsizlik)  edilmiş  şəxs  və  yaxud  inzibati  orqan  tərəfindən  qəbul 

edilməsi  nəzərdə  tutulan  və  ya  qəbul  edilmiş  inzibati  aktın  və  ya  inzibati  orqanın 

hərəkətinin  hüquqlarına  və  ya  qanunla  qorunan  maraqlarına  birbaşa  təsir  etdiyi  və  ya 

təsir edə biləcəyi və öz vəsatətinə əsasən və ya xidməti vəzifəsindən irəli gələn hallarda 

inzibati  orqanın  təşəbbüsü  ilə  inzibati  icraata  cəlb  edilən  hər  hansı  fiziki  və  ya  hüquqi 

şəxs;  


2.0.4. ərizə - maraqlı şəxsin inzibati aktın qəbul edilməsi və ya ona məxsus olan hər 

hansı hüququn həyata keçirilməsi ilə bağlı inzibati orqana yazılı müraciəti;  

2.0.5.  inzibati  şikayət  -  hüquqlarını  və  qanunla  qorunan  maraqlarını  müdafiə  etmək 

məqsədi ilə maraqlı şəxsin inzibati aktdan, inzibati aktın qəbul edilməsindən imtinadan 

və  yaxud  inzibati  orqanın  hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyindən  subordinasiya  baxımından 

yuxarı inzibati orqana yazılı müraciəti;  2.0.6.  inzibati  icraat  -  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin  müraciəti  əsasında  və  ya  inzibati 

orqanların  öz  təşəbbüsü  ilə  inzibati  aktın  qəbul  edilməsi,  icra  olunması,  dəyişdirilməsi 

və ya ləğv edilməsi, habelə inzibati şikayətlərə baxılması üzrə müvafiq inzibati orqanlar 

tərəfindən bu qanunla müəyyən olunmuş prosedur qaydalar daxilində həyata keçirilən 

fəaliyyət;  

2.0.7. diskresion səlahiyyətlər - qanunla inzibati orqana və ya vəzifəli şəxsə mümkün 

qanunauyğun qərarlardan birini seçmək hüququnun verilməsi;  

2.0.8. qarşılıqlı etimad - inzibati orqanla fiziki və ya hüquqi şəxs arasındakı qarşılıqlı 

münasibətlərdə müəyyən qanuni hərəkətlərə və ya inzibati praktikaya əsaslanan inam;  

2.0.9.  aralıq  inzibati  akt  -  konkret  icraatın  təşkili  və  həyata  keçirilməsi  ilə  bağlı 

inzibati orqan tərəfindən qəbul edilən akt;  

2.0.10. əlverişli inzibati akt - maraqlı şəxsə hüquq verən və ya onun hüququnu təsdiq 

edən, yaxud onun üzərinə qoyulmuş vəzifəni (vəzifələri) götürən akt;  

2.0.11. əlverişsiz (yükləyici) inzibati akt - maraqlı şəxsi hüququndan məhrum edən və 

ya  onun  hüququnu  məhdudlaşdıran,  yaxud  onun  üzərinə  müəyyən  vəzifə  (vəzifələr) 

qoyan akt.  

Maddə 3. Qanunun tətbiq dairəsi  

3.1. Bu qanunun müddəaları Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə inzibati 

orqan kimi müəyyən (təsnif) edilmiş orqanların fəaliyyətinə şamil olunur.  

3.2. Bu qanun inzibati orqanların:  

3.2.1. cinayət təqibi üzrə cinayət-prosessual fəaliyyətinə;  

3.2.2. inzibati xətalara dair işlər üzrə fəaliyyətinə şamil olunmur.  

3.3. Azərbaycan Respublikasının xüsusi qanunları ilə bu qanunda nəzərdə tutulmuş 

müddəaları  tamamlayan  müddəalar  və  ya  inzibati  icraatla  bağlı  xüsusi  qaydalar 

müəyyən oluna bilər.  

Maddə 4. Aidiyyət  

4.1.  İnzibati  orqanlar  qanunla  onların  səlahiyyətinə  aid  edilmiş  işlər  üzrə  inzibati 

icraatı həyata keçirirlər.  

4.2.  İnzibati  orqan  müraciətə  baxılması  ilə  əlaqədar  səlahiyyətli  olub-olmamasını 

müstəqil şəkildə müəyyən etməyə borcludur.  

4.3.  İnzibati  orqanlar  arasında  aidiyyət  və  ya  səlahiyyətlərlə  bağlı  mübahisələr 

müəyyən  olunmuş  qaydada  subordinasiya  baxımından  yuxarı  inzibati  orqan  və  ya 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən həll edilir.  

Maddə 5. İnzibati orqanlar arasında qarşılıqlı hüquqi yardım  

5.1.  İnzibati  orqan  öz  səlahiyyətləri  və  imkanları  daxilində  digər  inzibati  orqana 

həmin orqanın müraciəti əsasında hüquqi yardım göstərməyə borcludur.  

5.2.  Subordinasiya  baxımından  tabeçilik  münasibətlərində  olan  inzibati  orqanların 

bir-birinə yardım etməsi qarşılıqlı hüquqi yardım sayılmır.  

Maddə 6. Hüquqi yardımın şərtləri  


6.0. İnzibati orqan hüquqi yardım üçün aşağıdakı hallarda müraciət edə bilər:  

6.0.1.  hüquqi  və  faktiki  xarakterli  səbəblər  üzündən  hər  hansı  hərəkəti  müstəqil 

həyata keçirmək iqtidarında olmadığı hallarda;  

6.0.2. müəyyən məsələnin həlli üçün ona məlum olmayan və özünün müstəqil olaraq 

müəyyən edə bilmədiyi faktlar tələb olunduğu hallarda;  

6.0.3.  müəyyən  məsələnin  həlli  üçün  tələb  olunan  zəruri  sənədlər  və  ya  digər 

sübutlar hüquqi yardım üçün müraciət edilmiş müvafiq inzibati orqanın sərəncamında 

olduğu hallarda;  

6.0.4.  müəyyən  məsələni  müstəqil  şəkildə  həll  etmək  üçün  tələb  olunan  zəruri 

xərclər, həmin məsələnin hüquqi yardım qaydasında digər inzibati orqan tərəfindən həll 

olunması üçün tələb olunan xərclərdən çox olduğu hallarda.  

 

Maddə 7. Hüquqi yardım göstərməkdən imtinanın əsasları  7.1. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda hüquqi yardım göstərməkdən imtina edə bilər:  

7.1.1.  hüquqi  yardım  qaydasında  tələb  olunan  tədbirlərin  həyata  keçirilməsi  onun 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş səlahiyyətlərinə aid olmadıqda;  

7.1.2. hüquqi yardım qaydasında həyata keçirilməsi zəruri olan tədbirlər hüquqazidd 

olduqda;  

7.1.3.  hüquqi  yardımın  göstərilməsi  onun  öz  funksional  vəzifələrinin  yerinə 

yetirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olduqda;  

7.1.4.  hüquqi  yardım  qaydasında  tələb  olunan  sənədlər  və  (və  ya)  məlumatlar 

qanunla qorunan bu və ya digər sirri təşkil etdikdə.  

7.2. İnzibati orqan aşağıdakı hallarda hüquqi yardım göstərməyə borclu deyildir:  

7.2.1.  başqa  inzibati  orqan  daha  sadə  üsulla  və  ya  daha  az  məsrəflə  hüquqi  yardım 

göstərə bilərsə;  

7.2.2.  həmin  inzibati  orqan  xahiş  olunan  yardıma  mütənasib  olmayan  yalnız  böyük 

məsrəf hesabına hüquqi yardım göstərə bilərsə.  

7.3.  İnzibati  orqan  hüquqi  yardım  göstərməkdən  imtina  etdiyi  halda,  ona  həmin 

məqsədlə müraciət etmiş digər inzibati orqana müraciətin daxil olduğu gündən üç gün 

müddətində bu barədə yazılı məlumat verməlidir.  

7.4.  Müraciət  edən  inzibati  orqan  hüquqi  yardımdan  imtina  ilə  bağlı  məsələyə 

baxılması  barədə  hüquqi  yardım  üçün  müraciət  olunmuş  orqana  münasibətdə  nəzarət 

funksiyasını  həyata  keçirən  yuxarı  inzibati  orqana  müraciət  edə  bilər.  Yuxarı  inzibati 

orqan tərəfindən həmin məsələyə qısa müddət ərzində baxılır və qəti qərar qəbul edilir. 

Hüquqi yardımdan imtina əsassız hesab edildikdə, yuxarı inzibati orqan belə yardımın 

dərhal  göstərilməsi  barədə  hüquqi  yardım  üçün  müraciət  olunmuş  inzibati  orqana 

müvafiq tapşırıq verir.  Maddə 8. Hüquqi yardımla bağlı xərclərin ödənilməsi  

Hüquqi yardımla bağlı müraciət etmiş orqan, belə yardımın göstərilməsi ilə əlaqədar 

çəkilmiş  xərclər  şərti  maliyyə  vahidinin  20  mislindən  yuxarı  olduqda,  həmin  xərcləri 

ödəməlidir.  

Maddə 9. Sənədlərin surətini rəsmi təsdiq etmək hüququ  

9.1.  İnzibati  orqan,  özü  və  ya  ona  tabe  olan  orqan  tərəfindən  qəbul  edilmiş  inzibati 

aktların və ya digər sənədlərin surətini təsdiq edə bilər.  

9.2. İnzibati orqan tərəfindən müvafiq qaydada qəbul edilmiş inzibati aktların və ya 

digər sənədlərin təsdiqlənmiş surətləri rəsmi qüvvəyə malikdir.  

9.3.  Məzmunu  dəyişdirilmiş  və  ya  bütövlüyü  pozulmuş  sənədin  təsdiq  olunmasına 

yol verilmir.  

9.4.  Sənəd  təsdiq  edilərkən  aşağıdakı  məlumatları  əks  etdirən  vərəq  tərtib 

olunmalıdır:  

9.4.1. sənədin dəqiq adı;  

9.4.2. sənədin surətinin onun əsli ilə düz olması barədə qeyd;  

9.4.3. sənədin təsdiq olunduğu tarix və yer;  

9.4.4. məsul vəzifəli şəxsin imzası və inzibati orqanın möhürü.  

9.5.  Sənədin  təsdiq  olunmuş  surətinin  hər  səhifəsi  vəzifəli  şəxs  tərəfindən  imza 

edilməli və möhür vurulmalıdır.  

9.6. İnzibati aktın və ya digər sənədin surətinin təsdiq edilməsi faktı müvafiq inzibati 

orqanda müəyyən edilmiş qaydada qeydə alınmalıdır.  

 

II Fəsil Ümumi prinsiplər 

Maddə 10. Hüquqi dövlətin ümumi prinsipləri  

10.1.  Azərbaycan  Respublikasında  inzibati  icraat  Azərbaycan  Respublikasının 

Konstitusiyasında  və  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq 

müqavilələrdə  nəzərdə  tutulmuş  prosessual  təminatlar,  habelə  hüququn  və  hüquqi 

dövlətin hamılıqla qəbul olunmuş prinsipləri əsasında həyata keçirilir.  

10.2.  Hüququn  və  hüquqi  dövlətin  hamılıqla  qəbul  olunmuş  prinsipləri  inzibati 

orqanlar tərəfindən inzibati icraatın həyata keçirilməsi zamanı birbaşa tətbiq olunur.  

10.3.  Bu  qanunda  nəzərdə  tutulmuş  prinsiplər  digər  prinsiplərin  əhəmiyyətinin 

azaldılması kimi şərh oluna bilməz.  

Maddə 11. Qanunçuluq prinsipi  

11.1. İnzibati orqanlar qanunun tələblərinə riayət etməyə borculudurlar.  

11.2.  İnzibati  orqanlar  yalnız  qanunla  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  və  qaydada  şəxsin 

hüquq və azadlıqlarına müdaxilə edə bilərlər.  Maddə 12. Bərabərlik prinsipi  

12.1. Hamı qanun və inzibati orqan qarşısında bərabərdir.  

12.2.  İnzibati  orqan  tərəfindən  eyni  mühüm  faktiki  hallara  malik  olan  müxtəlif  işlər 

üzrə müxtəlif qərarların qəbul edilməsi qadağandır.  

12.3. İnzibati orqan tərəfindən fərqli mühüm faktiki hallara malik olan müxtəlif işlər 

üzrə eyni cür qərarların qəbul edilməsi qadağandır.  

12.4.  İnzibati  orqan  diskresion  səlahiyyətləri  eyni  üsulla  və  eyni  qaydada  həyata 

keçirməyə  borcludur.  Bu  müddəa  diskresion  səlahiyyətlərin  icrası  ilə  bağlı  mövcud 

inzibati praktikanın dəyişdirilməsini istisna etmir.  

Maddə 13. Etimad hüququnun qorunması prinsipi  

13.1.  İnzibati  orqanların  inzibati  praktikasına  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin  etimadı 

qanunla qorunur.  

13.2.  İnzibati  orqan  mövcud  inzibati  praktikaya  uyğun  hərəkət  etməyə  borcludur. 

Yalnız  ictimai  maraqların  tələb  etdiyi  hallarda  mövcud  inzibati  praktika  yeni  praktika 

ilə  dəyişdirilə  bilər.  Yeni  inzibati  praktika  davamlı  olmalı  və  ümumi  xarakter 

daşımalıdır.  

13.3.  Müəyyən  inzibati  aktın  sonradan  qəbul  edilməsi  və  ya  qəbul  edilməməsi  ilə 

bağlı  səlahiyyətli  inzibati  orqanların  vədlərinə,  bəyanatlarına  fiziki  və  ya  hüquqi 

şəxslərin etimadı qanunla qorunur.  

13.4.  İnzibati  orqanların  bu  qanunun  13.3-cü  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  vədləri 

və ya bəyanatları yalnız yazılı formada olduqda etibarlı təminat sayılır və şəxsin etimad 

hüququnun əsasını təşkil edir. Bu qanunun 63-cü və 67-69-cu maddələri də təminatlara 

şamil olunur.  

13.5. Fiziki və ya hüquqi şəxslərin etimadı qanunsuz hərəkətlərə əsaslana bilməz.  

Maddə 14. Diskresion səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi qaydası  

14.1. İnzibati orqan diskresion səlahiyyətlərini qanunla müəyyən olunmuş hüdudlar 

daxilində (qanunla ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində) həyata keçirməyə borcludur.  

14.2.  Diskresion  səlahiyyətlər  əsasında  qəbul  edilən  qərarlar  həmin  səlahiyyətlərin 

məqsədinə uyğun olmalıdır.  

14.3.  Diskresion  səlahiyyətlərin  həyata  keçirilməsi  zamanı  fiziki  və  ya  hüquqi 

şəxslərin  hüquq  və  azadlıqlarının  əsassız  məhdudlaşdırılmasına  yönəldilmiş  qərarlar 

qəbul oluna bilməz.  

Maddə 15. Formal tələblərdən sui-istifadənin qadağan olunması  

15.1.  Qanunla  məcburi  şərt  kimi  nəzərdə  tutulmuş  hallar  istisna  olmaqla,  yalnız 

formal  tələblərə  əməl  olunmasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə  inzibati  orqanlar  tərəfindən 

fiziki və hüquqi şəxslərin üzərinə bu və ya başqa öhdəliklərin qoyulması qadağandır 

15.2.  Qanunda  birbaşa  nəzərdə  tutulmadığı  hallarda  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslər 

tərəfindən  formal  tələblərə  əməl  olunmaması  və  ya  lazımi  qaydada  əməl  olunmaması inzibati  orqanlar tərəfindən müvafiq qərarın qəbul olunmasından imtina üçün əsas ola 

bilməz.  

15.3.  İnzibati  orqanlar  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslər  tərəfindən  təqdim  olunmuş 

sənədlərdə  yazı  və  hesab  zamanı  yol  verilmiş  aşkar  və  düzəldilməsi  mümkün  olan 

səhvlərə görə həmin sənədləri qəbul etməkdən imtina edə bilməz.  

Maddə 16. Hüququn tətbiqindən imtinanın qadağan olunması  

16.1. Fiziki və ya hüquqi şəxsə münasibətdə hər hansı hüquq normasını tətbiq etməli 

olan  inzibati  orqan,  maraqlı  şəxsin  vəsatətinə  əsasən  və  ya  xidməti  vəzifəsindən  irəli 

gələn hallarda öz təşəbbüsü ilə həmin normanı tətbiq etməyə borcludur.  

16.2.  Hüquq  normasının  tətbiqi  inzibati  orqanın  diskresion  səlahiyyətlərinə  aid 

olduğu  hallarda,  maraqlı  şəxs  diskresion  səlahiyyətlərin  düzgün  həyata  keçirilməsini 

tələb etməkdə haqlıdır.  

Maddə 17. Mütənasiblik prinsipi  

Fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin  hüquqi  statusuna  (prinsipial  hərəkət  azadlığına)  hər 

hansı  müdaxiləni  nəzərdə  tutan  tədbirlər  inzibati  orqanın  güddüyü  qanuni  məqsədə 

mütənasib olmalı, həmin məqsədə çatmaq üçün öz məzmunu, yeri, vaxtı və əhatə etdiyi 

şəxslərin dairəsi baxımından zəruri və yararlı olmalıdır.  

Maddə 18. Çoxun azı ehtiva etməsi prinsipi  

18.1.  İnzibati  orqan  mənasına  görə  fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslər  tərəfindən  əvvəllər 

edilmiş başqa hərəkətlə ehtiva olunan (həmin hərəkətin həcminə daxil olan və ya daxil 

ola bilən) hər hansı digər hərəkətin edilməsini tələb edə bilməz .  

18.2.  İnzibati  orqanlar  tərəfindən  verilmiş  arayışlar  və  icazələr  onların  məqsədi  ilə 

uzlaşan hissəvi arayışları və icazələri ehtiva edir.  

Maddə 19. Mötəbərlik prezumpsiyası  

19.1. İnzibati icraat zamanı işin faktiki halları ilə əlaqədar fiziki və ya hüquqi şəxslər 

tərəfindən təqdim olunan sənədlər və dəlillər, onların həqiqətə uyğun olmadığı sübuta 

yetirilməyibsə, mötəbər hesab olunur. Fiziki və ya hüquqi şəxslərdən həmin sənədlərin 

və  dəlillərin  mötəbərliyini  təsdiq  edən  əlavə  sənədlərin  və  ya  məlumatların  tələb 

olunması qadağandır.  

19.2.  Təqdim  olunmuş  sənədlərin  və  dəlillərin  mötəbərliyinə  əsaslı  şübhələr  olduğu 

hallarda,  inzibati  orqan  müstəqil  şəkildə  və  öz  hesabına  onların  mötəbərliyinin 

müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görür.  

III Fəsil 

Prosedur prinsiplər və təminatlar 

Maddə 20. İnzibati orqana müraciət etmək hüququ  


20.1.  Hər  bir  şəxsin  onun  hüquq  və  qanuni  maraqlarına  bilavasitə  aid  olan 

məsələlərlə  bağlı  inzibati  orqana  müraciət  etmək,  vəsatət  vermək  və  ya  inzibati 

orqandan məlumat əldə etmək hüququ vardır.  

20.2.  Qanunda  başqa  qayda  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  inzibati  orqan  onun 

səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə müraciətlərə baxmağa, həmin müraciətlər üzrə 

müvafiq qərar qəbul etməyə və ya məlumat verməyə borcludur.  

Maddə 21. İnzibati icraatda maraqlı şəxslərin iştirakı  

21.1.  Qanunda  başqa  qayda  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  inzibati  orqan  inzibati  icraat 

barədə  maraqlı  şəxsə  və  ya  onun  nümayəndəsinə  məlumat  verməli  və  işdə  onun 

iştirakını təmin etməlidir.  

21.2.  Qanunda  başqa  hallar  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  inzibati  aktı  qəbul  etməzdən 

əvvəl  inzibati  orqan  onun  məzmunu,  xüsusilə  işin  müəyyən  edilmiş  faktiki  halları  və 

həmin  işlə  bağlı  nəzərdə  tutulan  tədbirlər  haqqında  maraqlı  şəxslərə  və  ya  onların 

nümayəndələrinə  məlumat  verməyə  və  bu  barədə  onların  mülahizələrini  dinləməyə 

borcludur.  

21.3.  İnzibati  orqan  aşağıdakı  hallarda  maraqlı  şəxsləri  və  ya  onların 

nümayəndələrini dinləməkdən imtina edə bilər:  

21.3.1.  maraqlı  şəxslərin  tələblərinin  tam  təmin  olunduğu  inzibati  aktın  qəbul 

edilməsi nəzərdə tutulduqda;  

21.3.2.  ictimai  və  ya  dövlət  maraqlarına  ziyan  vura  biləcək  təhlükənin  qarşısının 

alınması  və  ya  aradan  qaldırılması  ilə  əlaqədar  inzibati  aktın  dərhal  qəbul  olunması 

zərurəti yarandıqda;  

21.3.3.  dinləmənin  keçirilməsi  inzibati  aktın  qəbul  edilməsi  ilə  bağlı  müddətin 

buraxılmasına səbəb ola biləcəyi halda;  

21.3.4.  ümumi  xarakterli  sərəncamın  və  ya  çoxlu  sayda  identik  məzmunlu  inzibati 

aktların  və  ya  avtomatik  qurğular  vasitəsi  ilə  inzibati  aktların  qəbul  edilməsi  nəzərdə 

tutulduqda;  

21.3.5. barəsində müstəqil şəkildə şikayət verilə bilməyən aralıq inzibati aktın qəbul 

edilməsi nəzərdə tutulduqda;  

21.3.6.  inzibati  aktların  məcburi  qaydada  icrası  ilə  bağlı  tədbirlərin  tətbiqi  nəzərdə 

tutulduqda.  

Maddə 22. İşə baxılmasında qərəzsizlik  

22.1.  İnzibati  orqanlar  öz  səlahiyyətlərini  qərəzsiz  olaraq  həyata  keçirtməyə 

borcludurlar.  

22.2. İşin nəticəsində marağı olan vəzifəli şəxs inzibati icraatda iştirak edə bilməz.  

Maddə  23.  İnzibati  orqan  tərəfindən  məsləhətlərin  və  zəruri  məlumatların 

verilməsi  

23.1.  İnzibati  orqan  ərizə  və  ya  vəsatətlərin  verilməsində,  ərizə  və  ya  vəsatətdə 

buraxılmış səhvlərin aşkar edilməsində və onların aradan qaldırılmasında maraqlı şəxsə 


yardım  etməyə,  inzibati  icraatda  iştirak  edən  şəxsin  malik  olduğu  hüquq  və  vəzifələri 

ona izah etməyə borcludur.  

23.2.  Fiziki  və  ya  hüquqi  şəxslərin  müraciətinə  əsasən  müvafiq  inzibati  orqan 

ərizələrin  və  inzibati  icraatla  bağlı  digər  formulyarların  (blankların)  nümunələrini 

onlara  verməyə,  yaxud  poçt  rabitəsi  və  ya  digər  elektron  rabitə  kanalları  vasitəsilə 

göndərməyə borcludur.  

Maddə 24. İşin hallarının obyektiv araşdırılması  

24.1.  İnzibati  orqan  inzibati  icraat  zamanı  işin  düzgün  həlli  üçün  əhəmiyyət  kəsb 

edən bütün faktiki halları hərtərəfli, tam və obyektiv araşdırmağa borcludur.  

24.2.  İnzibati  orqan  maraqlı  şəxslərin  xeyrinə  olan  halların  araşdırılmasından  və 

nəzərə alınmasından imtina edə bilməz.  

24.3.  İnzibati  icraat  zamanı  işin  bütün  hallarının  araşdırılması  inzibati  orqanın 

xidməti vəzifəsindən irəli gəlir. Araşdırmanın üsulu və həcmi inzibati orqan tərəfindən 

müəyyən  edilir.  İnzibati  orqan  maraqlı  şəxslərin  izahatları  ilə  və  təqdim  etdiyi 

sübutlarla bağlı deyildir.  

24.4.  Təqdim  olunmuş  sübutlar  yetərli  olmadıqda,  inzibati  orqan  öz  təşəbbüsü  ilə 

əlavə sübutlar toplamağa borcludur.  

24.5. İnzibati orqan inzibati icraatda iştirak edən şəxslər tərəfindən təqdim olunmuş 

və baxılması onun səlahiyyət dairəsinə aid olan ərizə və ya vəsatətləri işə aid olmaması 

və ya əsassız olması səbəbindən qəbul etməkdən imtina edə bilməz.  

Maddə 25. İnzibati icraat materialları ilə tanış olmaq hüququ  

25.1.  Qanunla  nəzərdə  tutulmuş  hallar  istisna  olmaqla,  maraqlı  şəxslər  həm  icraat 

zamanı, həm də icraatdan sonra inzibati icraat materialları ilə tanış olmaq və ya icraatla 

bağlı məlumat almaq hüququna malikdirlər.  

25.2.  Qanunla  başqa  qayda  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  inzibati  icraatla  bağlı 

məlumatlar başqa şəxslərə yalnız maraqlı şəxslərin razılığı əsasında verilə bilər.  

25.3.  İnzibati  orqan  müraciət  daxil  olduğu  gündən  3  gün  müddətində  müvafiq 

məlumatları verməlidir.  

25.4.  İnzibati  orqan  məzmununda  qanunla  qorunan  hər  hansı  sirr  olan  sənədlərdən 

maraqlı şəxslərin ziyanına istifadə edə bilməz.  

25.5.  Məzmununda  qanunla  qorunan  hər  hansı  sirr  olan  sənədin  tanış  olmaq  üçün 

təqdim  edilməsindən  imtina  olunduğu  hallarda,  inzibati  orqan  qanunla  qorunan 

maraqlara ziyan vurmadan, həmin sənədin məzmunu haqqında maraqlı şəxsə mümkün 

qədər dolğun məlumat verməyə borcludur.  

25.6.  Maraqlı  şəxslər  inzibati  icraat  materialları  ilə  həmin  icraatın  həyata  keçirildiyi 

inzibati orqanda tanış ola bilərlər.  

25.7.  Müstəsna  hallarda  maraqlı  şəxslər,  yazılı  müraciət  əsasında,  inzibati  icraat 

materialları  ilə  digər  inzibati  orqanda,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  xaricdəki 

diplomatik nümayəndəliyində tanış ola bilərlər.  


25.8. Maraqlı şəxsin inzibati icraatla bağlı sənədlərin və digər materialların surətlərini 

əldə etmək hüququ vardır.  

25.9.  Sənədlərin  və  digər  materialların  surətlərinin  çıxarılması  və  poçt  rabitəsi  ilə 

göndərilməsi  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  nəzərdə  tutulmuş 

qaydada haqq müəyyən oluna bilər.  

Maddə  26.  Məzmununda  qanunla  qorunan  hər  hansı  sirr  olan  sənədlərin  və  ya 

məlumatların məxfiliyinin təmin olunması  

Ərizəçi  məzmununda  onun  ailə  və  şəxsi  həyatına  aid  sirr  olan,  habelə  peşə  və  ya 

kommersiya  sirri  olan  sənədlərin  və  ya  məlumatların  məxfiliyinin  təmin  olunmasını Yüklə 269,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə