İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlarYüklə 412,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/5
tarix28.04.2017
ölçüsü412,92 Kb.
#16075
1   2   3   4   5

a)  neoklassik nəzəriyyə 

b)  klassik nəzəriyyə 

c)  marksist nəzəriyyə 

d)  neoliberalizm nəzəriyyəsi 

e)  marjinalist nəzəriyyəsi 

 

 

139.  Bu elə xərcdir ki,xammala,iş qüvvəsinin alınmasına,yanacağa,enerjiyə çəkilir?     

a)  dəyişən xərclər 

b)  orta xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  sabit xərclər 

 

 140.  Hansı iqtisadçı alim firmaya kommersiya münasibətlərinin əsası və bazarın subyekti kimi 

baxmışdır:   

a)  A.Smit 

b)  D.Rikardo 

c)  V.Petti 

d)  R.Kouz 

e)  C.Helbreyt 

 

 141.  Firmanın həyat tsiklindən asılı olaraq onun məqsədinin reallaşması hansı mərhələdən 

keçir:  


 

 

a)  kapital yığımı istehsal güclərinin yaradılması ilə bazarda böyük payın ələ keçirilməsi b)  istehsalın artım sürətini yüksəltməklə mənfəətin və gəlirin yüksəldilməsi yolu ilə 

bazar payının əldə saxlanılması 

c)  satışın həcminin azalması ilə mənfəətin azalması nəticəsində kapitalın sahədən 

uzaqlaşması və digər sahəyə daxil olmasının stimullaşması d)  hamısından 

e)  heç birindən 

 

 

142.  Riyazi metod vasitəsilə firmanın istehsal fəaliyyətini əks etdirən kəmiyyət göstəricilərini müəyyən etməklə qiymətlə istehsalın və satışın həcmi arasında,firmanın son istehsal xərci ilə 

son gəliri arasındakı optimal nisbəti hansı nəzəriyyənin nümayəndələri müəyyənləşdirmişlər: 

 

 

a)  neoklassik nəzəriyyə b)  klassik nəzəriyyə 

c)  marksist nəzəriyyə 

d)  neoliberalizm nəzəriyyəsi 

e)  marjinalist nəzəriyyəsi 

 

143.  Bu elə xərcdir ki,xammala,iş qüvvəsinin alınmasına,yanacağa,enerjiyə çəkilir?     

a)  dəyişən xərclər 

b)  orta xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  sabit xərclər 

 

144.  İstehsalın həcmini həddindən artıq istehsal xərclərinin sərfinin aydınlaşdırılması üçün çəkilən xərclər:  

 

a)  orta xərclər 

b)  dəyişən xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  sabit xərclər 

 

 

145.  Müəyyən vaxt ərzində bu və ya digər əmtəə növünə sərf olunmuş bütün xərclər nə adlanır?    

 

a)  ümumi xərclər b)  sabit xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  orta xərclər 

 

146.  Ümumi xərclər hansılardır?   

a)  açıq xərclər 

b)  gizli xərclər 

c)  [yeni cavab] 

d)  normal xərclər 

e)  hamısı 

f)  heç biri 

 

 

147.  Bu elə xərc növüdür ki,firma istehsalın həcmindən asılı olmayaraq hər şəraitdə və müəyyən səviyyədə bu xərci çəkməlidir – bu hansı xərcdir?    

 

a)  sabit xərclər 

b)  alternativ xərclər 

c)  son xərclər 

d)  orta xərclər 

e)  dəyişən xərclər 

 

 

148.  İstehsalın həcmini həddindən artıq istehsal xərclərinin sərfinin aydınlaşdırılması üçün çəkilən xərclər:    

 

a)  orta xərclər 

b)  dəyişən xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  sabit xərclər 

 

 

149.  Müəyyən vaxt ərzində bu və ya digər əmtəə növünə sərf olunmuş bütün xərclər nə adlanır?    

 

a)  ümumi xərclər 

b)  sabit xərclər 

c)  son xərclər 

d)  alternativ xərclər 

e)  orta xərclər 

 

 

150.  Ümumi xərclər hansılardır?     

a)  açıq xərclər 

b)  gizli xərclər 

c)  normal xərclər d)  hamısı 

e)  heç biri  

151.  Mənfəətin kütləsi dəyişməz qalsa, istehsal xərcləri azalsa, mənfəət norması necə dəyişər? 

 

 

 a)  dəyişməmişdir 

b)  qalxmışdır 

c)  aşağı düşmüşdür 

d)  az miqdarda dəyişmişdir 

e)  bərabər paylarla azalmışdır 

 

 

152.  İstehsal amilləri ibarətdir   

 

a)  əməkdən b)  təəbii resurslardan 

c)  kapitaldan və sahibkarliq qabiliyyətindən d)  hamısından 

e)  hec birindən 

 

 

153.  Hansı xərclər əldə olunmamıs və ya itirilmis əmtəə və xidmətlərin qiymətliliyinə bərabərdir?  

 

 a)  Alternativ xərclər 

b)  sabit xərclər 

c)  son xərclər 

d)  orta xərclər 

e)  dəyisən xərclər  

 

 154.  Razilasma bacarigini firmanin fealiyyətində hansi iqtisadci alim ireli surmuşdur: 

 

X. Saymon 

a)  Ansoff 

b)  E. Cemberlin 

c)  C. Xiks 

d)  C. Helbreyt  

 

 

155.  Hansı iqtisadcı alimə gorə firmanın davranısında əsas diqqət onun dəyisən xarici muhutə tez uygunlasmasıdır  

 

 a)  Ansoff 

b)  R.Kouz 

c)  C.Xiks 

d)  C.Helbreyt 

e)  A.Marsal 

 

 156.  İstehsal amilləri ibarətdir  

 

 a)  əməkdən 

b)  təəbii resurslardan c)  kapitaldan və sahibkarliq qabiliyyətindən 

d)  hamısından 

e)  hec birindən 

 

 

157.  Hansı xərclər əldə olunmamıs və ya itirilmis əmtəə və xidmətlərin qiymətliliyinə bərabərdir  

 

a)  Alternativ xərclər 

b)  sabit xərclər 

c)  son xərclər 

d)  orta xərclər 

e)  dəyisən xərclər  

 

 

158.  Kənd təsərrüfatında əsas istehsal vasitəsi və istehsal amili:   

a)  torpaq 

b)  kənd təsərrüfatı texnologiyası 

c)  iş qüvvəsi 

d)  fermer 

e)  idarəçilik qabiliyyəti 

 

 159.  Kənd təsərrüfatında gəlirin bölgüsü və təkrar istehsalını təhlil edən ilkin iqtisadi məktəb: 

 

  

a)  marjinalizm 

b)  neoklassik 

c)  fiziokrat 

d)  merkantilizm 

e)  marksizm 

 

 160.  Differensial renta kimə aiddir?  

 

 a)  dövlətə 

b)  torpaq mülkiyyətçisinə 

c)  torpağı satmayana 

d)  yeraltı müəssisələrə 

e)  torpağı icarəyə götürənə 

 

 

161.  Torpağa olan tələb əyrisi:   

 

a)  müvazinətlidir b)  mənfi əyridir 

c)  horizontal şəkildədir 

d)  müsbət əyridir 

e)  üfüqi istiqamətlidir  

 

 


162.  Mülkiyyətçinin istifadə olan pis torpaq sahələrindən və yataqlarından əldə etdiyi gəlir:    

 

a)  mütləq renta 

b)  differensial renta 

c)  inhisar rentası 

d)  dağ-mədən rentası 

e)  təbii renta 

 

 

163.  Buraya əmtəələrin istehsalında istifadə olunan bütün vasitələr yəni – maşınlar,avadanlıqlar,istehsal binaları daxildir – bu hansı amildir:  

 

 a)  kapital 

b)  əmək 

c)  sahibkarlıq 

d)  torpaq 

e)  mənfəət 

 

164.  Iqtisadi nəzəriyyə elmi rentanın hansı növlərini tədqiq edir:   

 

a)  inhisar rentası, mütləq renta və differensial rentanı 

b)  sənaye rentası, differensial renta I və inhisar rentası 

c)  sənaye rentası, differensial renta II və inhisar rentası 

d)  mütləq renta, sənaye rentası, differensial renta 

e)  mütləq renta, sənaye rentası, inhisar rentası 

 

 165.  Əgər dövlət torpaq vergisini qaldırarsa:  

 

 a)  torpaq mülkiyyətçisinin gəliri azalar 

b)  torpağın icarəsinə olan tələb azalar 

c)  torpağın qiyməti artar 

d)  torpağa olan tələb sabit qalar 

e)  heç biri düz deyil 

 

 166.  Torpaq sahələrinin qiymətinin müəyyən edilməsi üçün hansı amillərdən istifadə olunur? 

 

  

a)  əkinçiliyin inkişaf səviyyəsi 

b)  faydalı qazıntıların mövcudluğu 

c)  illik rentanın məbləği və faiz norması 

d)  torpağın münbitliyi 

e)  aqrotexniki tədbirlər 

 

 167.  Fermerlərin gəlirləri bir qayda olaraq qeyri-kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçılarıın 

gəlirlərindən aşağıdır, çünki:  

 

 

a)  texniki tərəqqi məhsuldarlığın xeyli artmasına səbəb olur b)  kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb gəlirə görə elastikdir 

c)  kənd təsərrüfatı məhsuluna tələb qiymətə görə elastikdir d)  kənd təsərrüfatı məhsulu tez xarab olur 

e)  heç biri düz deyil  

 

 

168.  İnsanın yaşayışını,şəxsin və bütövlükdə cəmiyyətin inkişafını təmin etmək üçün zəruri şeylərə olan ehtiyacdır – bu nədir?  

 

a)  tələbat 

b)  gəlir 

c)  mənfəət 

d)  nemət 

e)  kapital 

 

 

169.  İnsanın məqsədəuyğun və şüurlü fəaliyyətidir,bu nədir?     

a)  əmək 

b)  mənfəət 

c)  nemət 

d)  gəlir 

e)  kapital 

f)  xərclər 

 

170.  Əhali gəlirləri:   

 

a)  milli gəlirin pul, məhsul və xidmətlər şəklində ev təsərrüfatlarının sərəncamına keçən hissəsidir 

b)  əmək haqqından ibarətdir 

c)  pul gəlirlərindən ibarətdir 

d)  nominal və real gəlirlərdən ibarətdir 

e)  natural gəlirlərdən ibarətdir 

 

 171.  Kapitalın dövriyyəsi:   

 

a)  kapitalın məhsuldar forma alan hərəkətinə b)  kapitalın üç mərhələni əhatə edən və əvvəlki mərhələyə qayıdan hərəkətinə 

c)  kapitalın fasiləsiz təkrar və bərpa olunan dövranına 

d)  birdəfəlik əməliyyat kimi nəzərdən keçirilən hərəkətinə 

e)  bunların hamısına 

 

 172.  Kapitalın dövriyyə sürəti:  

 

 a)  əsas kapitalın bir ildəki dövrlərinin sayıdır 

b)  dövriyyə vəsaitlərinin bir ildəki dövrlərinin sayıdır c)  kapitalın bir dövrünə sərf olunan vaxtın miqdarıdır 

d)  avans edilmiş kapitalın bir ildəki dövriyyələrinin sayıdır 

e)  bunların hamısıdır 

 

 173.  Differensial renta II formalaşır:  

 

a)  təsərrüfatın intensiv metodlarla aparılması hesabına 

b)  torpağın qiymətinin yüksək olması ilə 

c)  icarədarlar arasındakı rəqabətlə 

d)  dövlətin dotasiyaları hesabına 

e)  heç biri düz deyil 

 

 174.  Qısamüddətli dövrdə torpağa təklif:   

 

a)  tam elastikdir b)  tam qeyri-elastikdir 

c)  qismən elastikdir 

d)  qismən qeyri-elastikdir 

e)  heç biri düz deyil 

 

 

175.  Digər şərtlər sabit olduqda torpaq rentası artarsa:     

a)  torpağa olan təklif artır 

b)  torpağın qiyməti azalır 

c)  torpağa olan tələb artır 

d)  torpağa olan tələb azalır 

e)  heç biri düz deyil 

 

 176.  Meşələr,sular,sulardakı resurslar,əkin sahələri,yerin tərkibindənki faydalı qazıntılar bura 

aiddir?  

 

 

a)  torpaq 

b)  kapital 

c)  nemət 

d)  əmək 

e)  gəlir 

 

 177.  İstehsalın bütün amillərini düzgün əlaqələndirən,istehsalı təşkil etmək və istehsal 

amillərindən daha səmərəli istifadə etmək sahəsindəki qabiliyyət nəzərdə tutulur – bu nədir? 

 

 

 a)  sahibkarlıq qabiliyyəti 

b)  tələbatlar anlayışı 

c)  gəlirlər 

d)  əmək anlayışı 

e)  nemətlər 

 

178.  ÜDM-i müəyyən edərkən aşağıdakılardan hansılar nəzərə alınır? (Sürət 15.05.2014 17:06:06)   

 

 a)  əlavə olunmuş dəyər 

b)  transfer ödəmələri c)  işlənmiş malların alqı-satqısı 

d)  yuxarıda göstərilənlərdən hamısı 

e)  hes biri aid deyil 

 

 

179.  Müasir makroiqtisadiyyatın tətbiqi əsasında vacib şərt:   

a)  iqtisadi fəallığın artırılması 

b)  iqtisadi stimullaşdırmanın təmin olunması 

c)  milli iqtisadi inkişafın davamlı xarakter alması 

d)  dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiya 

e)  dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi həddi 

 

 180.  Makroiqtisadi təhlilin aparılmasıda hansı metodlardan istifadə olunur:  

 

 a)  statistik metodundan 

b)  balans metodundan 

c)  riyazi metoddan 

d)  hamısından 

e)  heç birindən 

 

 

181.  Hansl modeldə səmərəli tələb və təklif özünə uyğunlaşdırılır?   

 

a)  C.Keyns modelində 

b)  Solou modelində 

c)  Neoklassik modeldə 

d)  Filips əyrisi modelində 

e)  Loffer əyrisi modelində 

 

 

182.  Burada təklifin özünə tələbin yaradılması əsas götürülür – bu hansl modeldir?     

a)  neoklassik model 

b)  flips əyrisi modeli 

c)  loffer əyrisi modeli 

d)  solon modeli 

e)  C.Keyns modeli 

 

 183.  Makroiqtisadi təhlildə bu göstəricilərin hansı vacibdir?  

 

a)  ölkə üzrə mövcud resurs axını ilə gəlir axını arasındakı dövranı təmin etmək b)  məcmuu tələb və məcmuu təklif arasındakı proporsiyanı yaratmaq 

c)  məcmuu əmanət və məcmuu investisiya arasındakı nisbəti yaratmaq d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

184.  Ümumi daxil məhsul hansı qiymətlərlə ölçülür?   

 

a)  müqayisəli qiymətlər ilə b)  istehsalçı qiymətləri ilə 

c)  bazar qiymətləri ilə 

d)  istehlakçı qiymətləri ilə 

e)  istehsalçı və istehlakçı qiyməti ilə 

 

185.  Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadiyyatın ümumi və oxşar cəhətlərindən ən vacibi hansıdır?  

 

a)  vahid iqtisadi məkanın əsas götürülməsi b)  UDM-nın əsas götürülməsi 

c)  iqtisadi artımın amilləri 

d)  ictimai istehsalın strukturu 

e)  təkrar istehsalın proporsiyaları 

 

186.  Milli iqtisadiyyat nəzəriyyəsi kim tərəfindən neçənci ildə təşəkkül tapmışdır?   

 

a)  F.List tərəfindən 1841-ci ildə 

b)  Y.Şumpeter tərəfindən 1911-ci ildə 

c)  C.Keyns tərəfindən 1836cı ildə 

d)  Firidmen tərəfindən 1957ci ildə 

e)  [yeni cavab] 

f)  R.Kann tərəfindən 1931ci ildə 

 

187.  Siyasi iqtisadın milli sistemi” əsəri kim tərəfindən yazılmış və neçənci ildə dərc edilmişdir?  

 

a)  Fridrix list 1841ci ildə 

b)  M.Fredmen 1957ci ildə 

c)  R.Kann 1931ci ildə 

d)  C.Keyns 1936cı ildə 

e)  Y.Şumpeter 1911ci ildə 

 

 

188.  Milli iqtisadiyyatın müasir şəraitdə nəzəri əsasları bir sıra amillərlə əlaqəlidir və burada ən əsas amil:  

 

 a)  yeni milli iqtisadi inkişaf modelinin seçilməsi ilə 

b)  mustəqil dovlətlərin əmələ gəlməsi ilə 

c)  qloballasma prosesindən irəli gələn iqtisadi problemlərin həlli ilə 

d)  milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması ilə 

e)  milli mənafelərin reallaşdırılması hədlərinin qorunması ilə 

 

 189.  İqtisadi qaydaların hansı milli iqtisadiyyatın inkişafına təsir göstərir:  

 

 a)  mərkəzdən idarə edilən iqtisadi qaydalar 

b)  sərbəst bazar tipinə xas iqtisadi qaydalar 

c)  rəqabətli bazar strukturuna xas iqtisadi qaydalar 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

190.  İctimai təkrar istehsalın ilkin şərti və maddi əsası:     

a)  ailənin gəlirlərinin səviyyəsi 

b)  məcmu ictimai məhsulun reallaşması  

c)  ölkənin iqtisadi problemləri 

d)  milli gəlirin formalaşması 

e)  ümumi milli məhsulun artımı 

 

 

191.  İntensiv təkrar istehsalın əsas formaları:   

 

a)  resurstutumlu, resursqoruyucu, neytral  

b)  resursqoruyucu, qarışıq, neytral 

c)  neytral, qarışıq, resurstutumlu 

d)  hamısı düzdür 

e)  heç biri düz deyil 

 

 

192.  ÜDM neçə metodla hesablanır?   

 

a)  gəlirlərə görə, xərclərə görə, əlavə dəyərə görə 

b)  əmək haqqına və istehsal xərclərinə görə 

c)  sabit və dəyişən xərclərə görə 

d)  ümumi və dəyişən xərclərə görə 

e)  maya dəyərinə görə 

 

 

193.  Ümumi daxil məhsul nə deməkdir?     

a)  bütün istehsal edilən əmtəə və xidmətlərin cəmi 

b)  bütün satılmış əmtəə və xidmətlirn həcmi  

c)  istehlak üçün nəzərdə tutulmuş bütün hazır məhsulların kəmiyyəti 

d)  bütün son məhsul və xidmətlərin bazar dəyəri 

 

 

194.  Tarixi olaraq makroiqtisadiyyatın predmeti və metodu nə vaxt formalaşmışdır? (Sürət 15.05.2014 16:48:54)  

 

 a)  XX əsrin 20-ci illəri 

b)  XX əsrin 30-cu illəri 

c)  XIX əsrin 30-cu illəri 

d)  XIX əsrin 50-ci illəri 

e)  XX əsrin 50-ci illəri 

 

 

195.  Milli pul vahidi, iqtisadiyyatın mütərəqqi strukturu, inkişaf dinamizmi, mülkiyyət azadlığı mühiti olan milli iqtisadiyyat:  

 

a)  asılı milli iqtisadiyyat b)  yarım müstəqil milli iqtisadiyyat 

c)  müstəqil milli iqtisadiyyat 

d)  qapalı milli iqtisadiyyat 

e)  qarışıq milli iqtisadiyyat 

 


 

196.  Əmtəələrin satışından əldə edilən pul vəsaiti ilə həmin əmtəələrin satınalınma 

qiymətlərinin cəmi arasındakı fərq:  

 

a)  ümumi gəlir 

b)  ümumi tələbat 

c)  ümumi satış həcmi 

d)  ümumi məhsul 

e)  ümumi xərc 

 

 

197.  Sənaye istehsalının natamam tsikli, kənd təsərrüfatında yarımfabrikatlar istehsalının üstünlüyü, öz iqtisadi resursları üzərində sərbəst sərəncam verə bilməmək hansı 

iqtisadiyyatın xüsusiyyətləridir?  

 

a)  açıq milli iqtisadiyyatın b)  asılı milli iqtisadiyyatın 

c)  qapalı milli iqtisadiyyatın 

d)  müstəqil milli iqtisadiyyatın 

e)  qarışıq milli iqtisadiyyatın 

 

 

198.  İstehsal funksiyası nə deməkdir?   

a)  əmək və kapital məsrəflərinin məhsulun həcminə təsiri  

b)  inflyasiya və işsizliyin qarşılıqlı əlaqəsi  

c)  ÜDM və milli gəlirin nominal həcmi  

d)  xalis milli məhsulun istehsalı amilləri 

e)  ÜMM-un nominal həcmi  

 

 199.  Məcmu təklif aşağıdakılardan hansına bərabərdir? 

 

a)  bazara çıxarılan bütün məhsulların dəyərinə  b)  bazara çıxan məhsulların nominal həcminə  

c)  ÜMD-in potensial həcminə  

d)  xalis milli məhsulun real həcminə 

e)  ÜMM həcminə  

 

 200.  Makroiqtisadi modelin iqtisadiyyatın dörd əsas funksional asılılığına müvafiq quruluşu:  

 

a)  davranış, qərar qəbul olunması amili, institusional, tələb-təklif əlaqəsi b)  tələb-təklif əlaqəsi, texnoloji, qiymət, davranış 

c)  davranış, texnoloji, qiymət, qərar qəbul olunması 

d)  qərar qəbul olunması, qiymət, xarici iqtisadi və institusional 

e)  texnoloji, defision, davranışlı, institusional 

 

 201.  ÜDM aşağıdakılardan hansılarla səciyyələnir? 

 

a)  ÜDM dəyər ifadəsində əks olun b)  ÜDM kəmiyyət ifadəsində əks olunur 

c)  ÜDM həm dəyər, həm də kəmiyyət ifadəsində əks olunur 

d)  yuxarıda göstərilənlərdən heç biri düz deyil 

e)  hamısı düzdür 

 

 

202.  ÜDM-nin real həcmini müəyyən etmək üçün istifadə olunan qiymət indeksi:   

a)  ÜMM deflyatoru b)  ÜDM deflyatoru 

c)  məcmu gəlir deflyatoru 

d)  qiymət deflyatoru 

e)  yığım deflyatoru 

 

 

203.  Ümumi daxili məhsul (ÜDM) və Ümumi milli məhsul (ÜMM) hansı metodla hesablanır?   

a)  hesab metodu 

b)  balans metodu 

c)  hesab və xərc metodu 

d)  balans və gəlir metodu 

e)  gəlir, sahə və xərc metodu 

 

 204.  ÜDM-dan xalis milli məhsula (XMM) keçmək üçün nə etmək lazımdır?  

 

a)  xalis investisiya xərclərini əlavə etmək lazımdır  b)  amortizasiya xərclərini çıxmaq lazımdır  

c)  əsas fondların aşınması dəyərini ÜDM-a əlavə etmək lazımdır  

d)  müstəqim (dolayı) vergiləri cıxmaq lazımdır 

e)  birbaşa vergiləri çıxmaq lazımdır  

 

 

205.  O, bir tərəfdən, əmtəə və xidmətlərin alınmasının axırıncı istifadəçilərinin xərclərinin məbləği kimi müəyyənləşir, digər tərəfdən, o, istehsal prosesində yaradılmış təsərrüfat 

subyektlərinin fəaliyyətin gəlirlərinin məbləği kimi hesablanır, bu: 

 

a)  ümumi ictimai məhsuldur b)  ÜDM və ya ÜMM-dur 

c)  son ictimai məhsuldur 

d)  faktor gəlirlər qalığı 

e)  milli gəlir 

 

 

206.  Milli hesablar sisteminə əsasən makroiqtisadi göstəricilər hesablanarkən hansı sahələr arasında fərq müəyyənləşmir:  

 

a)  maddi istehsal və xidmət sahələri arasında b)  qeyri-maddi istehsal və xidmət sahələri arasında 


Yüklə 412,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin