İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlarYüklə 412,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/5
tarix28.04.2017
ölçüsü412,92 Kb.
#16075
1   2   3   4   5

c)  birbaşa və dolayı 

d)  inzibati və dolayı 

e)  məqsədli və dolayı 

 

 274.  Sosial siyasətin əsas mahiyyəti və ən vacib şərtləri hansılardır?  

 

 a)  ayrı-ayrı təbəqələr arasında münasibətlərin saxlanılması 

b)  ictimai istehsalda iştirak üçün iqtisadi stimulların formalaşması 

c)  sosial qrantların yaradılması 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

275.  Sosial müdafiə əhalini ağır maddi vəziyyətdə olan təbəqələrini nədən qorumalıdır?   

a)  inflyasiyadan 

b)  işsizlikdən 

c)  yoxsulluqdan d)  hamısından 

e)  heç birindən 

 

 

276.  Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi neçənci illərdə iqtisadi böhran zamanı üzə çıxdı?  

1929-1933-cü illər a)  1928-1929-cu illər 

b)  1930-1933-cü illər 

c)  1931-1932-ci illər 

d)  1932-1933-cü illər 

 

277.  Mövcud ölkədə (regionda) orta səviyyədə yaşamağa imkan verən minimal istehlak səbətinin dəyərinin göstəricisi:    

 

a)  mütləq yoxsulluq həddi b)  minimum istehlak büdcəsi 

c)  yoxsulluq 

d)  yaşayış minimumu 

e)  nisbi yoxsulluq həddi 

 

 278.  Vergi çıxılmaqla qalan əhali gəlirləri bu:  

 

a)  əhalinin pul gəlirləri b)  əmək haqqı 

c)  sərəncamda qalan real pul gəlirləri 

d)  orta aylıq əmək haqqı 

e)  ev təsərrüfatlarının sərəncamında qalan gəlir 

 


 

279.  M.Fridman iqtisadiyyatın tənzimlənməsində hansı amilə üstünlük vermişdir?  

 

a)  xarici iqtisadi b)  büdcə-vergiyə 

c)  pul-kreditə 

d)  sosial siyasətə 

e)  qiymət siyasətinə  

 

 280.  dövlətin iqtisadi tənzimlənməsində vacib şərt:  

 

 a)  rəqabət mühitinin formalaşdırılması 

b)  ehtiyatların səmərəli bölgüsünün həyata keçirilməsi 

c)  iqtisad stabilliyin təmin edilməsi 

d)  gəlirlərin yenidən bölgüsü 

e)  huqiqi bazarın yaradılması 

 

 281.  İqtisadi tənzimləmə üsullarına hansı amillər aiddir?  

 

 a)  dövlət xərcləri və vergiləri ilə bağlı fiskal siyasət 

b)  qiymət və pul-kredit siyasəti 

c)  gömrük və xarici iqtisadi siyasət 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

282.  Hansı modelə görə cəmiyyətdə iqtisadi yüksəlişə və tam məşğulluğa nail olmaq üçün dövlət tələbin səviyyəsinə təsir göstərməklə,onu stimullaşdırmaqla bütünlüklə iqtisadiyyatı 

tənzimləyə bilər?  

 

a)  Keynsçilik modeli 

b)  R.Harrod modeli 

c)  R.Solon modeli 

d)  Y.Tinbergen modeli 

e)  E.Domar modeli 

 

 283.  “Məşğulluğun,faizin və pulun ümumi nəzəriyyəsi” əsəri kim tərəfindən yazılmışdır?  

 

a)  C.Keyns 

b)  A.Marşal 

c)  K.Menger 

d)  C.S.Mill 

e)  T.Maltus 

 

284.  Müxtəlif ölkələrin milli təsərrüfatlarının əməkdaşlıq etmək yolu ilə onların ya tam və yaxud qismən vahid hala salınması:  

 

 a)  iqtisadi sistem 

b)  iqtisadi tənzimlənmə 

c)  iqtisadi mühit 


d)  iqtisadi inteqrasiya 

e)  iqtisadi stimullaşdırma 

 

 

285.  Qloballıq termininin mənası bir neçə mühüm məna kəsb edir. Bunlardan hansı iqtisadiyyatın fəaliyyət dairəsinə aid edilir?  

 

 a)  miqyaslı 

b)  ümumbəşəri 

c)  əhatəli 

d)  planetlər 

e)  beynəlmiləl 

 

 

286.  Dünya miqyasında qlobal iqtisadi problemləri işərisində bəşəriyyət üçün ən ümdəsi nədir?  

 

 a)  sülhün bərqara olması 

b)  yoxsulluğun aradan qaldırılması 

c)  bazara keçən ölkələrin iqtisadi geriliyini aradan qaldırılması 

d)  təhlükəli xəstəliklərin ləğv edilməsi 

e)  beynəlxalq terrorizmlə mübarizə 

 

 287.  Təbiətlə cəmiyyət arasında qarşılıqlı,ümumi qanunauyğunluğu,ətraf mühitin 

mühafizəsini,təbii resurslardan daha məqsədəuyğun qaydada və səmərəli istifadə edilməsini 

öyrənən elm nə adlanır?  

 

a)  Ekologiya elmi 

b)  Hidrometrologiya elmi 

c)  Geologiya elmi 

d)  Okeaniya elmi 

e)  Təbiət elmi 

 

 288.  Bugün ən qlobal iqtisadi problem sayılan amil:  

 

 a)  ərzaq qıtlığı və təbii ehtiyatların tükənməsi 

b)  əhalinin həddən artıq çoxalması  

c)  narkomaniya və xəstəliklər 

d)  dünyada qaçqın və köçmənlərin sayının çoxalması e)  hamısı doğrudur 

 

289.  Urbanizasiyanın meydana gəlməsinin, inkişaf edib qlobal prosesə çevrilməsinin başlıca amillərindən biri:   

 

a)  elmi-texniki tərəqqi 

b)  təbii resursların tükənməsi 

c)  etnik çəkişmələr 

d)  elmi-texniki gerilik 

e)  ətraf mühitin qorunması 

 


 

290.  Dünya birliyinin gələcək sosial-iqtisadi tərəqqisinin mövcud güclənməsinə zərər yetirə 

bilən təhlükə:  

 

 a)  işsizlik 

b)  ekoloji fəlakət 

c)  texniki tərəqqi 

d)  xəstəliklər 

e)  su problemi 

 

 

291.  Respublikamızda ləngimədən qlobal iqtisadi problemlərin həlli üçün hansı tədbirlər görülməlidir:  

 

 a)  istehsal olunan milli gəlir vahidinin təbii resurs tutumunun aşağı salınması təmin 

olunmalıdır 

b)  milli gəlirin ekoloji təmizliyinin yüksəltməklə ölkə iqtisadiyyatına dəyən zərərin 

minimuma endirilməsinə nail olmaq 

c)  keçmiş ittifaqdan miras qalmış  

d)  xəzər dənizi probleminin təcili olaraq həll edilməsi e)  hamısı 

 

 292.  Qlobal iqtisadi problemlər sistem kimi hansı aspektdə fəaliyyət göstərməlidir:    

 

a)  sosial-iqtisadi b)  sosial-mədəni 

c)  elmi-texniki 

d)  heç bir aspektdə 

e)  bütün aspektlərdə 

 

 293.  XXI əsrin başlanğıcına olan dövrdə “ətraf mühitin qorunması və “təbii ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə edilməsi” sahəsində hansı amili düzgün hesab etmək olar?  

 

a)  təbiətin mühafizəsi tədbirlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi b)  az tullanan və tullantısız texnoloji proseslərin geniş tətbiq edilməsi 

c)  təbii ehtiyatlardan,xammaldan,materiallardan istifadəsinin təmin edilməsi d)  hamısını 

e)  heç birini 

 

 

294.  Son onilliklərdə qlobal iqtisadi problemlərə aid hansı mühüm işlər görülmüşdür və ən vacib amil hansıdır?  

 

 a)  enerji böhranının ləğv edilməsi 

b)  bir çox xəstəliklərlə mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq etmək 

c)  sülh şəraitində beynəlxalq münasibətlərin inkişafı və planetimizdə sosial ədalətin 

təzahürlərinin – aclığın,yoxsulluğun aradan qaldırılması 

d)  təbii ehtiyatlardan səmərəli və kompleks şəkildə istifadə olunması  

e)  hamısı gorulmusdur və amillərin hamısı vacibdir 

295.  Dünya təsərrüfatının strukturuna bunlardan hansı daxildir?  

 


 

a)  transmilli korporasiyalar 

b)  mülkiyyətin iqtisadi reallaşması 

c)  elmi-texniki tərəqqinin sürətli inkişafı 

d)  tədiyyə balansının təmin olunması 

e)  məhsuldar qüvvələrlə istehsal münasibətləri arasında olan ziddiyyətlərin həlli 

 

 296.  Beynəlxalq immiqrantlar neçə kateqoriyaya ayrılır:  

 

 a)  gizli yolla gələn, kontrakt üzrə işləyən 

b)  qeyri-leqal, sığınacaq istəyən, kontraktlı 

c)  gizli yolla gələn, qaçqınlar və leqal olan 

d)  qeyri-leqal, qaçqınlar, kontrakt üzrə işləyənlər e)  qaçqınlar, sığınacaq istəyənlər, qeyri-laqel immiqrantlar, kontrakt üzrə 

işləyənlər, ölkəyə gizli yolla gələnlər 

 

 297.  Mülkiyyət münasibətlərinin qloballaşması, əmək bölgüsü və kooperasiyalaşmanın daha 

yüksək səviyyəsi, təsərrüfatların təşkilinin yeni formaları, beynəlxalq iqtisadi təşkilatların 

tənzimləyici rolu:   

 

a)  makroiqtisadi tendensiya b)  qloballaşma tendensiyası 

c)  xarici ticarətin güclənməsi tendensiyası 

d)  beynəlxalq iqtisadi tendensiyanın güclənməsi 

e)  ictimai istehsalın artım tempi 

 

 

298.  Qlobal iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biri olub, əhali faizi, hansı ki, gəlirlə və istehlak səviyyəsi ilə əlaqədardır, bu:  

 

a)  xəstəlik b)  yoxsulluq 

c)  ətraf mühitin çirklənməsi 

d)  istehsalın artımı 

e)  beynəlxalq əmək bölgüsü 

 

 

299.  Qlobal iqtisadi problemlərin təsnifləşdirilməsi planında daha vacib hansı amil sayılır?     

a)  cinayətkarlıq və polis hakimiyyətlərinin amansızlığı 

b)  azon boşluğu  

c)  əxlaqi sərvətlərin tənəzzülül 

d)  köhnəlmiş təhsil sistemi 

e)  hamısı 

 

 300.  Gələcək üçün qorxulu hal sayılan amil hansıdır?    

 

a)  təbii ehtiyatların tükənməsi b)  okean və dənizlərin çirklənməsi  

c)  ətraf mühitin mühafizəsi hava hövzəsinin çirklənməsi 

d)  hamısı 

e)  heç biri Yüklə 412,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə