İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlar


c)  maddi və qeyri-maddi istehsalYüklə 412,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/5
tarix28.04.2017
ölçüsü412,92 Kb.
#16075
1   2   3   4   5

c)  maddi və qeyri-maddi istehsal 

d)  maddi istehsal və onun bölmələri arasında 

e)  qeyri-maddi istehsal və onun bölmələri arasında 


 

 

207.  Ümumi milli məhsul ilə ümumi daxili məhsul arasında nominal fərq adətən neçə faiz təşkil edir:  

 

a)  milli iqtisadiyyatın qloballaşma və inteqrasiyası nəticəsində 1%-dən çox artmağa meyllidir 

b)  1%-dən artıq olmur 

c)  5%-dən artıqdır 

d)  4%-dən artıqdır 

e)  6%-dən artıqdır 

 

 

208.  İstehsalın real həcmi, cari ildə yaradılmış bütün əmtəə və xidmətlərin fiziki məbləğinin cəmi müəyyənləşir, bu hansı düsturla ifadə olunur: 

 

a)  ay = xı + yi 

b)  Yi = Pi x Qi  

c)  P = y/Qi 

d)  Xı = Xy/Xi 

 

  

209.  Aşağıdakılardan hansılar ÜDM-da gəlirlərə görə hesablaşmasında nəzərə alınmamışdır?  

 

a)  dolayı vergilər  b)  xalis ixrac  

c)  bölünməmiş mənfəət  

d)  renta ödəmələri 

e)  birbaşa vergilər  

 

210.  İqtisadi artımın hansı əsas tipləri var?   

a)  ekstensiv tip  

b)  intensiv tip  

c)  sabit inkişaf tipi  

d)  sürətli inkişaf tipi  

e)  ekstensiv və intensiv tipi 

 

 211.  Əhali gəlirləri: 

 

a)  milli gəlirin pul, məhsul və xidmətlər şəklində ev təsərrüfatlarının sərəncamına keçən hissədir 

b)  əmək haqqından ibarətdir 

c)  pul gəlirlərindən ibarətdir  

d)  nominal və real gəlirlərdən ibarətdir 

e)  natural gəlirlərdən ibarətdir 

 

 212.  Gəlirlərin dəyişməsinin investisiyaların dəyişməsindən asılılığını xarakterizə edən əmsal: 

 

  

a)  akselerator b)  investisiya arzusu 

c)  multiplikator  

d)  istehlakçı arzusu 

e)  yığım etmək arzusu 

 

 

213.  Istifadə edilmə növünə görə investisiyalar:   

a)  borc və sahibкar 

b)  dövlət və хüsusi 

c)  dövlət və birbaşa 

d)  dövlət və portfel 

e)  birbaşa və portfel  

 

 214.  İqtisadi həyatda mahiyyətcə müəyyən müddət ərzində istehsal edilmiş ÜMM-in və 

XMM-in faizlə artmasına və ya onların adambaşına düşən kəmiyyətini əks etdirən amilə nə 

deyilir?  

 

a)  iqtisadi artım 

b)  iqtisadi yığım 

c)  iqtisadi sərvət 

d)  iqtisadi tələbat 

e)  iqtisadi mənfəət 

 

 

215.  İqtisadi artımın modelləşdirilməsindəki əsas fərqli xüsusiyyətlər hanıslardır?   

 

a)  artımın riyazi modellərində digər şərtlərin eyniliyinə əsaslanması ilə b)  hadisələrin səthi və emprpik şərhi ilə 

c)  artım amillərinin qarşılıqlı əlaqəli şəkildə rolunun qiymətləndirilməsi ilə d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

216.  Hansı məktəb nümayəndələri sərvətin artırılmasında tətbiq olunan istehsal amillərini,onların kəmiyyəti və məhsuldarlığı ilə əlaqələndirirdilər?    

 

a)  klassik məktəb 

b)  maksist məktəbi 

c)  mayimalist məktəbi 

d)  neoklassik məktəbi 

e)  keynsçi məktəbi 

 

 

217.  Bu iqtisadi məktəb iqtisadi artımın uzun müddətli xarakter alması üçün istehsal vasitələrinə və ya fiziki kapitala qoyulmuş sabit kapitalın dəyişən kapitala nisbətən xarakter 

daşıması ilə əlaqədarlığını göstərir. Bu hansı məktəbdir?  

 

 

a)  Marksist məktəbi b)  Neoklassik məktəb 

c)  İnstitusional məktəb 

d)  Müasir yeni sintezləşdirici məktəb 

e)  Keynsçi məktəbi 

 

218.  İqtisadiyyatın qeyri-müvazimətli böhranlı vəziyyəti nəzərə alınmaqla iqtisadi artım prosesinin həm qısa,həm də uzun müddətli dövrlər üçün ilk dəfə olaraq bu məktəb tərəfindən 

makroiqtisadi yanaşmanın əsası qoyuldu – bu hansı məktəbdir?  

 

 

a)  Keynsçi məktəb b)  Neoklassik məktəb 

c)  Marksist məktəbi 

d)  İnstitusional məktəb 

e)  Marjinalist məktəb 

 

 

219.  Bu modeldə iqtisadi artımın optimallıq meyarı kimi texnik tərəqqi əsas götürülən hansı modeldir?   

 

a)  R.Solon modeli 

b)  Kobb Duqlas modeli 

c)  R.Harrod modeli 

d)  E.Domar modeli 

e)  Leontyev modeli 

 

220.  Məhsul artımı ilə kapital artımı arasında olan nisbəti xarakterizə edən göstərici: (Sürət 19.05.2014 11:52:44)  

 

 a)  koeffisient 

b)  akselerator 

c)  multiplikator 

d)  funksiya 

e)  asılılıq 

 

 

221.  Milli gəlirin və tələbin yüksəlməsi səbəbindən artan investisiya:   

a)  sərbəst (atonom) inflyasiya b)  asılı investisiyalar 

c)  portfel investisiyalar 

d)  birbaşa investisiyalar 

e)  funksional investisiyalar 

 

 

222.  Məhsul buraxılışı ilə kapital artımı arasında nisbəti xarakterizə edən göstərici (V= K/ Y) və ya kapitaltutumlu artımın koefisienti:  

 

a)  multiplikator b)  akselerator 

c)  kapital qoyuluşu 

d)  investisiya 

e)  avtonom investisiyalar  

 

223.  BU modellərin hansı daha düzgündür?   

 

a)  yoxsulluğun qüsurlu çevrəsi modeli b)  insan potensialı inkişafını əsaslandıran iqtisadi artım modeli 

c)  iki kəsirli iqtisadi artım modeli 

d)  sıfıra bərabər artım modeli 

e)  özü dəstəklənən artım modeli 

 

 

224.  İlk dəfə olaraq iqtisadı artım modeli neoklassik məktəbin nümayəndələri tərəfindən 1928ci ildə işlənib hazırlanmışdır - bu hansı modeldir?  

 

a)  Kobb Duqlas modeli 

b)  Yan Timbergen modeli 

c)  Leontyev modeli 

d)  R.Harrod modeli 

e)  E.Domar modeli 

 

 

225.  İqtisadi artımın intensiv tipinin formaları hansılardır?   

 

a)  fond tutumlu b)  resurs qoruyucu 

c)  fonda neytral d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

226.  Bu iqtisadi artımın amillərinə aid deyil:   

 

a)  təbii resursların kəmiyyət və keyfiyyəti b)  əmək resurslarının kəmiyyət və keyfiyyəti 

c)  əmək kapitalının həcmi 

d)  rexniki tərəqqi 

e)  resursların keyfiyyətinin səmərəli bölgüsü 

 

227.  Hansı təkrar istehsalda istehsal olunan məhsulun həm həcmi artır,həm də keyfiyyəti dəyişir və istehsal amilləri dəyişir?  

 

 a)  geniş təkrar istehsalda 

b)  sadə təkrar istehsalda 

c)  tənəzzüllü təkrar istehsalda 

d)  hamısında 

e)  heç birində 

 

 228.  Təkrar istehsalın bu meyarı istehsalın miqyasından əlavə iqtisadi resursların cəlb 

olunması ilə fəaliyyətini əks etdirir?  

 

a)  Ekstensiv təkrar istehsal 


b)  İntensiv təkrar istehsal 

c)  Qarışıq təkrar istehsal 

d)  Geniş təkrar istehsal 

e)  Sadı təkrar istehsal 

 

 

229.  Ekstensiv təkrar istehsal şəraitində əsas vacib şərt budur:     

a)  məşğul olanların sayının artırılması  

b)  iş günlərinin çoxaldılması  

c)  əsaslı capital qoyuluşlarının həcminin artırılması 

d)  yeni yararlı torpaq sahələrinin mənimsənilməsi 

e)  yeni enerji mənbələrinin tapılması 

 

 230.  Təkrar istehsalın mühüm fazası olmaqla maddi nemət və xidmətlərin əldə olunmasına 

yönəldilən yeni vəsaitlərin məbləği olub,insanların maddi və mənəvi tələbatlarının 

ödənilməsini əks etdirir:   

 

a)  istehlak 

b)  əmanət 

c)  investisiya 

d)  istehsal 

e)  yığım 

 

 231.  İstehlaka təsir göstərən amillər:  

 

 a)  ev təsərrüfatındakı sərvətin məbləği 

b)  gözlənilən gəlirlər 

c)  demoqrafik amillər 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

232.  Əmanətin səviyyəsinə təsir göstərən əsas amillər:     

a)  vergilərin artımı 

b)  gəlirlərin artımı 

c)  bazarda təklifin həcminin dəyişilməsi d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

233.  İnvestiya xərclərində əsas amil hansı sayılır?   

 

a)  firmaların və müəssisələrin əsas fondlarına olan investisiya b)  ehtiyatlara yönəldilən investisiya 

c)  mənzil tikintisinə olan investisiya d)  hamısı  

e)  heç biri 

 


 

234.  İnvestisiya bu amildən asılı deyil:    

 

a)  sosial sığorta ayırmaların artımından 

b)  gözlənilən mənfəət normasından 

c)  faiz dərəcəsinin səviyyəsindən 

d)  ölkənin vergi mühitindən 

 

235.  Uzunmüddətli işsizliyə aiddir:   

a)  mövsümi, friksion 

b)  friksion, struktur 

c)  mövsümi, tsiklik d)  tsiklik, struktur 

e)  tsiklik friksion 

 

 

236.  Əmək bazarında və onun ayrı-ayrı seqmentlərində tələblə təklif arasında tarazlığın daima pozulması nəticəsində əmələ gələn məcburi qeyri məşğulluq sayılır – bu nədir?  

 

 a)  tam məşğulluq 

b)  natamam məşğulluq 

c)  dövrü işsizlik 

d)  texnoloji işsizlik e)  işsizlik 

 

 237.  Bu məktəb işsizliyi əmək bazarı ilə deyil,əmək haqqının çevik xarakter daşıması ilə 

əlaqələndirərək məşğulluğun tam olması kimi izah edir – bu hansı məktəbdir?  

 

a)  Keynsçi məktəb 

b)  Klassik məktəb 

c)  Neoklassik məktəb 

d)  Marksist məktəb 

e)  Monetarist məktəb 

 

 238.  Bu məktəb işsizliyi istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətə əsaslanan kapitalist 

cəmiyyətinin tarixi xüsusiyyəti kimi göstərirdi – bu hansı məktəbdir?   

 

a)  Marksist məktəb 

b)  Neoklassik məktəb 

c)  Keynsçi məktəb 

d)  Klassik məktəb 

e)  Monetarist məktəb 

 

 239.  İşsizliyin təbii səviyyəsinin mövcudluğuna səbəb olan amillərə aid deyil:  

 

a)  minimal əmək haqqının səviyyəsi haqqında qəbul olunmayan qanunlar 

b)  əmək haqqının ödənilməsinə dair effektiv sistemdən istifadə 

c)  həmkarlar ittifaqının fəaliyyəti d)  münasib və ya arzu olunan işin axtarılması 

e)  minimal əmək haqqının səviyyəsi haqqında qəbul olunan qanunlar 

 

 

240.  Bunların hansı işsizliyə aid deyil:   

a)  minimal işsizlik 

b)  friksion işsizlik 

c)  struktur işsizlik 

d)  dövrü işsizlik 

e)  tsiklik işsizlik 

 

241.  İş qabiliyyətli əhalinin hərəkətini və istifadəsini xarakterizə edən qanun necə adlanır?     

a)  əhalinin hərəkət və istifadəsi qanunu  

b)  əhalinin yerdəyişməsi qanunu 

c)  əhali məşğulluğu qanunu  

d)  belə bir qanun yoxdur 

e)  əhalinin hərəkət və yerdəyişmə qanunu  

 

 242.  İstehsalın durğunluğu zamanı baş verən işsizlik:  

 

 a)  xroniki işsizlik 

b)  struktur işsizlik c)  tsiklik işsizlik 

d)  gizli işsizlik 

e)  axıcı işsizlik 

 

 243.  Mövsümi işsizlik hansı növ işsizlik daxilində öyrənilir?  

 

a)  friksion işsizlik  

b)  tsiklik işisizlik  

c)  struktur işsizlik  

d)  hamısı daxilində  

e)  natamam işsizlik 

 

 

244.  İnsanların həyat tsiklinin müxtəlif mərtəbələrində iş axtarışı ilə əlaqədar bir sahədən digər sahəyə və bir işdən digər işə keçməsinin fasiləsizliyi hansı işsizlik adlanır?    

 

a)  friksion işsizlik 

b)  texnoloji işsizlik 

c)  müvəqqəti işsizlik 

d)  könüllü işsizlik 

e)  beynəlxalq işsizlik 

 

 

245.  Peşə ixtisas və ərazi uyğunluğunun əmələ gəlməsi hansı işsizlik sayılır?   

a)  struktur işsizlik 

b)  mövsümü işsizlik 

c)  müvəqqəti işsizlik 

d)  tsiklik işsizlik 

e)  texboloji işsizlik 

 

 

246.  Bura yeni iş yerlərinin yaradılması tədbirləri daxildir – bu forma Azərbaycanda əmək bazarının tənzimlənmənməsi istiqamətində həyata keçirtdiyi tədbirlər proqramı ilə üst-üstə 

düşür – bu hansı formadır?  

 

 

a)  fəal dövlət siyasəti b)  passiv siyasət 

c)  işsizliyə görə sığorta sisteminin tətbiqi 

d)  həmkarlar ittifaqları müqavilələri 

e)  işsizliyə görə sosial müdafiənin həyata keçirilməsi 

 

 

247.  Qiymətlərin umumi səviyyəsinin artması inflyasiyanı əks etdirir – bu anlayışdan ilk dəfə nə vaxt və harada istifadə olunmuşdur?   

 

a)  1864-1865-ci illər ABŞda 

b)  1867-1868-ci illər Almaniyada 

c)  1861-1863-cü illər İsveçdə 

d)  1863-1864-cü illər Fransada 

e)  1868-1869-cu illər Avstriyada 

 

 

248.  Xalqa xəbərdarlıq kağız köpüyü yazısında inflyasiya terminini iqtisadi ədəbiyyata ilk dəfə kim gətirib?  

 

a)  A.Delmar 

b)  A.Marşal 

c)  R.Kouz 

d)  U.Cevons 

e)  C.Keyns 

 

249.  Bunların hansı inflyasiya növü deyil?   

 

a)  fərqli inflyasiya 

b)  hiper inflyasiya 

c)  açıq inflyasiya 

d)  gizli inflyasiya 

e)  sürətli inflyasiya 

 

 

250.  Qiymətlərin sərbəst hərəkəti nəticəsində aydın görünməklə iqtisadiyyatın dolayısı ilə tənzimlənməsi şəraitində baş verən inflyasiya nə adlanır?  

 

 a)  açıq inflyasiya 

b)  gizli inflyasiya 

c)  sürətli inflyasiya 

d)  hiper inflyasiya e)  mülayim inflyasiya 

 

 251.  Orta illik sürəti 200%-ə qədər olarsa bu hansı inflyasiyadır?  

 

a)  surətli inflyasiya 

b)  mülayim inflyasiya 

c)  açıq inflyasiya 

d)  gizli inflyasiya 

e)  normal inflyasiya 

 

 

252.  Orta illik surəti 200%-dən yuxarı olarsa,sürətli inflyasiyadan fərqli olaraq bu hansı inflyasiyadır?  

 

a)  hiper inflyasiya 

b)  sürətli inflyasiya 

c)  mülayim inflyasiya 

d)  normal inflyasiya 

e)  gizli inflyasiya 

 

 

253.  İlkin antiinflyasiya siyasətinin aparılması “səmərəli tələb” prinsipi ilə bağlıdır. Bu siyasət kim tərəfindən irəli sürülmüşdür?  

 

 a)  C.Keyns 

b)  R.Solou 

c)  A.Marşal 

d)  O.Fillips 

e)  P.Samuelson 

 

254.  Dövlət maliyyəsinin strukturunu müəyyənləşdirin:    

a)  müəssisənin büdcəsi, yerli büdcə 

b)  büdcə, büdcə gəlirləri, dövlət büdcəsi 

c)  büdcə, kredit, büdcə xərcləri d)  dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti 

e)  heç biri düz deyil 

 

 

255.  Dövlət borcunun formaları:   

a)  uzunmüddətli borc, xarici borc 

b)  xarici borc, ortamüddətli borc 

c)  xarici borc, qısamüddətli borc d)  daxili borc, xarici borc 

e)  xarici borc, uzunmüddətli borc 

 

 

256.  Bu funksiya ilə maliyyə UDM-in və milli gəlirin istehsalının iştirakçıları hasil,emal,xidmət sahələri arasında bölgü və təkrar bölgüünün həyata keçirilməsində fəal 

iştirak etməsində təzahür olunur – bu maliyyənin hansı funksiyasıdır?  

 


 

a)  Bölüşdürücü funksiya 

b)  Tənzimləyici funksiya 

c)  Sabitləşdirici funksiya 

d)  Təhlükəsizlik funksiyası 

e)  Nəzarət funksiyası 

 

 257.  Bu funksiya ilə maliyyə real buraxılışın istehsalı bolgusu və mubadiləsi uzərində nəzarəti 

həyata kecirir bu hansı funksiyadır  

 

 

a)  Nəzarət funksiyası b)  Bölüşdürücü funksiya 

c)  Sabitləşdirici funksiya 

d)  Təhlükəsizlik funksiyası 

e)  Tənzimləyici funksiya 

 

 

258.  Bu funksiya vasitəsilə maliyyə fiskal alətlərlə və dövlət borcu vasitəsilə əldə olunan pul vasitələrindən iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi və onun artımının stimullaşdırılmasını həyata 

keçirir – bu hansı funksiyadır?  

 

a)  tənzimləyici funksiya 

b)  bölüşdürücü funksiya 

c)  nəzarət funksiyası 

d)  sabitləşdirici funksiya 

e)  təhlükəsizlik funksiyası 

 

 259.  Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxildir:  

 

 a)  fiziki şəxslərin gəlir vergisi,torpaq vergisi,aksizlər 

b)  hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi,mədən vergisi 

c)  yol vergisi,gömrük rüsumları,vergi olmayan gəlirlər və s. 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

260.  Büdcə sistemi vasitəsilə büdcənin hansı funksiyaları reallaşır:   

 

a)  nəzarətedici, həvəsləndirici b)  həvəsləndirici, bölüşdürücü 

c)  tənzimləyici, nəzarətedici d)  bölüşdürücü, nəzarətedici 

e)  təkrar istehsal, tənzimləyici 

 

 

261.  Birbaşa vergilərə daxil deyil:   

 

a)  əlavə dəyər vergisi 

b)  müəssisələrdən mənfəət vergisi 

c)  gəlir vergisi və torpaq vergisi 

d)  əmlak vergisi 


e)  təbii sərvətlərdən istifadəyə görə haqq vergisi 

 

 262.  Dolayı vergilərə daxil deyil:  

 

a)  əlavə dəyər vergisi b)  gömrük rüsumu 

c)  istehlak vergisi  

d)  ixracat vergisi 

e)  royalti vergisi 

 

 263.  Bu vergi sisteminə aid deyil?  

 

 a)  minimal vergi sistemi 

b)  proqressiv vergi sistemi 

c)  reqressiv vergi sistemi 

d)  qarışıq vergi sistemi 

e)  proporsional vergi sistemi 

 

 264.  Maliyyə münasibətləri nəyi əks etdirir?  

 

 a)  dövlətlə müəssisələr arasında pul vəsaitlərinin bölgüsü münasibətlərini  

b)  pul vəsaitləri fondunun yaradılması, bölgüsü və istifadəsi münasibətlərini  

c)  dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri arasında olan münasibətləri 

d)  müəssisələrin pul vəsaitlərinin yaradılması üzrə münasibətləri 

e)  pul vəsaitlərinin dövlətlə vətəndaşları arasında bölgüsü  

 

 

265.  Kreditin verilməsinə aid deyil:   

 

a)  kredit şərtləri olmadan verilən kredit 

b)  kredit müəyyən məqsəd üçün verilir 

c)  kredit müəyyən müddətə verilir 

d)  kredit faizlə geri qaytarmaq şərti ilə verilir 

e)  kredit təminatla verilir 

 

 

266.  Bu kredit deyil:   

 

a)  yığım krediti 

b)  bank krediti 

c)  ipoteka krediti 

d)  istehlak krediti 

e)  dövlət krediti 

 

 

267.  Ayrı-ayrı fiziki şəxslərdə,müəssisə və firmalarda müvəqqəti sərbəstləşən pul vəsaitlərinin səfərbər edilməsi və onların ehtiyacı olan iqtisadi sahələrə istiqamətlərə yönəldilməsi 

deməkdir – bu nədir?   

a)  kredit 

b)  bank 

c)  vergi 

d)  maliyyə 

e)  kommersiya 

 

268.  Bütövlükdə ictimai istehsalın tənzimlənməsi məqdəsilə dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərin tərkib hissəsi olub, ölkədə yaranmış ümumi iqtisadi vəziyyətlə sıx şəkildə 

əlaqədardır – bu hansı siyasətdir?  

 

 

a)  Dövlətin sosial siyasəti b)  Dövlətin iqtisadi siyasəti 

c)  Dövlətin siyasət bazar siyasəti 

d)  Dövlətin hüquqi siyasəti 

e)  Dövlətin vacib siyasəti 

 

 

269.  Dövlət müdafiə siyasətini həyata keçirərkən hansı amilləri daha vacib sayır?   

a)  əmək haqqı səviyyəsinin istehlak səbətinə uyğunlaşmasına 

b)  gəlirlərin indeksləşdirilməsinə 

c)  əhalinin səmərəli məşğulluğunun təmin edilməsinə d)  hamısına 

e)  heç birinə 

 

 

270.  Əhalinin sosial müdafiəsi üçün hansı şərtlər vacib sayılır?    

a)  dövlət hesabına səhiyyə və sosial xidmətlər göstərilməsi 

b)  ixtisaslı kadrların hazırlanmasına dövlət köməyi 

c)  əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə dövlət yardımı d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

271.  İqtisadiyyata dövlətin müdaxiləsi aşağıdakı problemlərdən hansının ilk növbədə həlli üçün vacibdir?  

 

 a)  inhisarçılığın qarşısının alınması  

b)  inflyasiyanın güclənməsinə yol verməmək  c)  işgüzar fəallığı təmin etmək  

d)  yuxarıdakılardan hamısı düzdür 

e)  azad rəqabətin təmini  

 

 272.  C.M.Keynsin makroiqtisadi tənzimləmə nəzəriyyəsinin əsasını nə təşkil edir?  

 

 a)  tələbin stimullaşdırılması 

b)  səmərəli təklif 

c)  vergi dərəcələrinin artırılması 

d)  gəlirlərin artırılması 

e)  gəlirlərin artırılması 

 


 

273.  İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadi metodunun formaları:  

 

 

a)  məqsədli və məcburi b)  inzibati və birbaşa 


Yüklə 412,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə