IzihlabeleloYüklə 1,69 Mb.
səhifə1/37
tarix04.05.2017
ölçüsü1,69 Mb.
#16562
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Izihlabelelo


zikaDavida

Free Presbyterian Church of Scotland

Zimbababwe Presbytery

9 Robertson Street, Parkview, Bulawayo, Zimbabwe

Tel. 09 62636 / 61902 / 62115

Email fpchurch@mweb.co.zw

Fax 09 61902

Kubhalwe ngo-2008Isihlabelelo 1


1 Uyabusiswa umuntu

Ongahambi ngalo

Icebo labo ababi

Lenhlanganwen' yabo.


Ongem' endleleni yabo

Abayiz' izoni,

Engahlal' esihlalweni

Esabagconayo.


2 Kodw' ukujabula kwakhe

Kukuwo umthetho

WeNkosi ewukhumbula

Emini leb'suku.


3 Uzaba njengesihlahla

'Simil' emfuleni

'Sithel' izithelo zaso

Ngesikhathi saso.


Amahlamvu aso wona

Awayikubuna,

Konke akwenzayo yena

Kuzaphumelela.


4 AbangelaNkulunkulu

Kabanjalo bona,

Kodwa banjengamakhoba

Amuka lomoya.


5 Kant' ababi kabasoze

Bem' ekwahluleni,

Lezoni emhlanganweni

Wabalungileyo.


6 Ngob' iNkosi iyayazi

Indlela yabo nje

Abalungileyo kodwa

Eyababi yofa.Isihlabelelo 2


1 Kungani abahedeni

Sebexokozela,

Labantu bekhumbula nje

Khona okuyize.


2 Amakhos' omhlaba ema

Lababusi benza,

Icebo ngayo iNkosi

Kuy' umgcotshwa wakhe.


3 Bethi asephule zona

Izibopho zabo,

Sizilahle kude lathi

Izintambo zabo.


4 Yena ohlez' ezulwini

Mpela uyohleka,

INkosi yona iyaku-

bahleka usulu.


5 Khona ezakubakhuza

Esethukuthele,

Abethuse ngokuvutha

Kwal' ulaka lwakhe.


6 Kodwa ngibekil' iNkosi

Yami eZiyoni,

Entabeni yami khona

Yona eyingcwele.


7 Ngizakwazis' isimiso

'Nkosi yangitshela,

Uyindodana yam' wena

Lamhla ngikuzele.


8 Cela kimi ifa lakho

Ngikuphe izizwe,

Lemikhawulo yomhlaba

Ibe 'mfuyo yakho.
9 Uzabephula ngentonga

Eyensimbi yona,

Ubaphahlaze njengalo

Udiwo lombumbi.


10 Ngakho-ke hlakaniphani

Lina makhos' onke,

Lina lonke abehluli

Bezwe lilayeke.


11 Ikhonzenini iNkosi

Ngokwesaba yona

Thokoza ngok'thuthumela

Khonzanin' iNkosi.


12 Yanganini iNdodana

Hlez' ithukuthele,

Litshabalal' endleleni

Laph' ithukuthela.


Lapho olwayo ulaka

Luvutha kancane,

Bayabusiswa labo-ke

Abathemba kuye.


Isihlabelelo 3


Isihlabelo sikaDavida, lapho ebalekela ubuso bukaAbisalomu indodana yakhe.

1 Nkosi hay' ukwanda kwaba-

ngihluphayo mina!

Banengi kakhulu aba-

vukelana lami.
2 Banengi bona abathi

Kumphefum'lo wami:

Kakukho usizo lwakhe

Kuy' uNkulunkulu.


3 Kodwa wena Nkosi yami

Ulihawu lami

Lodumo lomphakamisi

Welami ikhanda.

4 Ngakhala kuyo iNkosi

Ngalo izwi lami,

Yangizwa isentabeni

Yayo eyingcwele.


5 Ngangilele ubuthongo

Ngabuya ngavuka,

Ngenxa yokuthi iNkosi

Yangilondoloza.


6 Angesab' inkulungwane

Ezilitshumi-ke

'Zabantu abayizitha

Abangihanqayo.


7 Vuka ngisindise Nkosi

Nkulunkulu wami,

Ngoba uzitshay' im'hlathi

Zonk' izitha zami.


Uwephulile-ke wona

Amazinyo abo

Bon' abantu abazonda

Yen' uNkulunkulu.


8 Usindiso ngolweNkosi

Ngolwayo kuphela,

Izibusiso phezulu

Kwabantu bakho qha.


Isihlabelelo 4


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNeginothi. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Ngilalele Nkosi yami

Uba ngikubiza,

Wena Nkulunkulu wami

Wokulunga kwami.

Wangivuselela mina

Nxa ngangidanile

Ngihawukele uwuzwe

Umthandazo wami.
2 Lina madodan' abantu

Koze kube nini,

Liphendul' udumo lwami

Lilwenza ihlazo.


Koze kube nini lina

Lithanda ubuze

Njalo lidinga amanga

Kokuphela njalo.


3 Kodwa yazini ukuthi

INkos' ikhethile

Olungileyo. Yongizwa

Nxa ngibiza kuyo.


4 Yimani lithuthumele

Lingoni lizindle,

Ngenhliziyo embhedeni

Lithule lithi zwi.


5 Nikelan' iminikelo

Yakho ukulunga,

Libeke ithemba lenu

Ngakuyo iNkosi.


6 Baneng' abathi: Ngubani

Os'bonis' okuhle?

Nkosi khanyisa ubuso

Bakho phezu kwethu.


7 Ufakile ukuthaba

Kweyam' inhliziyo

Okwedlula iwayini

Lamabele abo.


8 Ngizalala ngokuthula

Ngilal' ubuthongo,

Ngoba wena Nkosi yami

Ungilondoloza.Isihlabelelo 5


Kumqondisi wokuhlabelela. NgeNehilothi. Isihlabelelo sikaDavida.

1 Zwana 'mazwi ami Nkosi

Njalo yemukela,

Yon' imikhumbulo yami

Lezizindlo zami.
2 Ulalele elizwini

Lokukhala kwami,

Nkulunkulu Nkosi yami

Ngothandaza kuwe.


3 Ilizwi lami ye Nkosi

Wena uzalizwa

Khona ekuseni mpela

Wolizwa bo Nkosi.


Ekuseni ngowukhomba

Ngakuw' umthandazo

Owami ngawuthandaza

Ngibheke phezulu.


4 Ngoba wena kawusuye

UNkulunkulu bo

Othand' okubi, omubi

Kay'kuhlala lawe.


5 Iziwula kazisoze

Zime phambi kwakho,

Uyazonda bonk' abenza

Okungalungile.

6 Uzabhubhis' abaqamba

Amanga, o Nkosi

Umbulali lomkhohlisi

Wen' uyabenyanya.

7 Kodwa mina ngizangena

Kuyo indlu yakho

Ngakho ukwanda okwaso

Isihawu sakho.


Ekwesabeni okwakho

Ngizakukukhonza

Ngikhangel' ethempelini

Lakho elingcwele


8 Nkosi ngenxa yezitha zam'

Ngikhokhela ngoku-

lunga kwakho uyenze i-

qond' indlela yakho.


9 Ngoba emlonyeni wazo

Kakulathembeko,

Lakho ngaphakathi kwazo

Zigcwele ububi.


Umphimbo wazo lingcwaba

Elivuliweyo

Ziyakhohlisa impela

Ngal' ulimi lwazo.


10 Zibhubhise zona wena

OnguNkulunkulu

Yenza ziwele kuwona

Amacebo azo.


Ziphosele phandle ngenxa

Yezeduko zazo

Ngokuba zikuvukele

Wena isibili.


11 Kabathabe bonke labo

Abakuthembayo

Bajabule bamemeze

Ngayo intokozo.


Ngoba uyabavikela

Abalithandayo

Ibizo lakho impela

Bajabule kuwe.


12 Ngoba wena Nkosi uya-

busis' olung'leyo

Wena umhanqa ngomusa

Njengesihlangu bo.Yüklə 1,69 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin